Account
Address
Confirm

Registreren


Opmerking: Meld u aan als u al een account voor Gallup StrengthsCenter hebt.

Leer meer over het gebruik van uw account van een andere Gallup-site.

Als u al een account hebt gemaakt op een van de volgende Gallup-sites, kunt u dezelfde aanmeldgegevens gebruiken om u hier aan te melden.

 • Strengthsfinder.com
 • StrengthsQuest
 • Gallup Online
 • Gallup.com
 • Gallup Business Journal
 • Gallup Employee Engagement Center
 • Wellbeing
 • StrengthsExplorer
 • How Full Is Your Bucket?
 • Vital Friends

Meld u aan met uw gebruikersnaam en wachtwoord van de Gallup-site en voltooi vervolgens het registratieproces.

[-]

Voordat u verdergaat, moet u een account op deze website maken.

LET OP: Meld u aan met uw account voor Gallup Strengths Center als u al een account hebt.

Verbeter de fouten en probeer het opnieuw.

Accountgegevens

(hoofdlettergevoelig)

Persoonlijke informatie

Contactgegevens

Beveiligingsinformatie

Voorkeuren voor communicatie

Gebruiksvoorwaarden product

Gebruiksvoorwaarden product

Bijgewerkt op 16 november 2015

Ga naar Clifton StrengthsFinder® en BP10TM-voorwaarden

Ga naar Q12®-voorwaarden

Ga naar Voorwaarden van Gallup-cursussen

Clifton StrengthsFinder® en BP10TM-voorwaarden

Op Strengths gebaseerde producten worden aangeboden als een dienst van Gallup, Inc. en zijn ontworpen zodat mensen hun Strengths in elk onderdeel van hun leven kunnen ontdekken, ontwikkelen en toepassen. Op uw gebruik van Strengths-producen of -diensten zijn deze productvoorwaarden van toepassing. Door Strengths-producten of -diensten te kopen en gebruiken, accepteert u alle productvoorwaarden zonder beperking of voorbehoud. Gallup behoudt zich het recht voor om deze productvoorwaarden naar eigen goeddunken te wijzigen, aan te passen, delen toe te voegen of te verwijderen. Alle wijzigingen gaan onmiddellijk na plaatsing op de website van kracht. Gallup zal u ervan op de hoogte brengen als er enige essentiële wijzigingen, aanpassingen van of toevoegingen aan deze productvoorwaarden worden aangebracht. Als u de diensten van Gallup blijft gebruiken, betekent dit dat u deze wijzigingen accepteert en ermee instemt. U bent onderhevig aan de algemene voorwaarden, beleidsdocumenten en productvoorwaarden die van kracht zijn op het moment dat u gebruikmaakt van de diensten van Gallup. Als een bepaling van deze productvoorwaarden ongeldig, nietig of om enige reden onuitvoerbaar wordt geacht, zal deze bepaling scheidbaar worden geacht en zal deze geen deel meer uitmaken van de overeenkomst. Voor de doelen van deze productvoorwaarden verwijzen de woorden inhoud, assessment(s), hulpmiddel(en), Strength(s) en StrengthsFinder(s) gezamenlijk en afzonderlijk naar de producten en diensten van de Clifton StrengthsFinder® en Builder Profile 10TM (BP10TM).

Deze productvoorwaarden omvatten de bepalingen die in de gebruiks- en verkoopvoorwaarden van de website zijn opgenomen.

Al het Strengths-materiaal dat door Gallup is uitgegeven in welke soort media dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot teksten, nieuwsberichten, foto's, afbeeldingen, illustraties, audioclips, videoclips, enquêteresultaten, servicemerken, logo's, trainingsmateriaal en ander materiaal (gezamenlijk te noemen "Inhoud") wordt beschermd door Amerikaanse en internationale auteurswetten en intellectuele eigendomswetten en is het eigendom van of wordt beheerd door Gallup, Inc. of de partij die vermeld staat als de aanbieder van de inhoud.

U mag de inhoud van de Strengths Center-website van Gallup en van de Strengths Coaching Kits gebruiken voor persoonlijke of organisatorische doeleinden. U mag inhoud van de website of het materiaal van de Strengths Coaching Kit niet kopiëren of opnieuw publiceren, met uitzondering van de items die zijn opgenomen op het draagbare media-apparaat (dvd of USB-flashstation) van de Strengths Coaching Kit. De items op het draagbare media-apparaat zijn speciaal ontworpen voor herpublicatie voor persoonlijke of organisatorische doeleinden.

In het geval van enig toegestaan kopiëren, herdistributie of publicatie van auteursrechtelijk beschermd materiaal, zullen de auteurstoekenning, verklaring van handelsmerk of kennisgeving van copyright niet worden gewijzigd of verwijderd. U erkent dat u geen eigendomsrechten op deze auteursrechtelijk beschermde materialen verkrijgt door ze te downloaden. Om het wetenschappelijk onderzoek en de ideeën achter de Strengths-activiteiten van Gallup te beschermen, behoudt Gallup zich het recht voor om enige door de gebruiker gemaakte inhoud te controleren. Op grond van de resultaten daarvan kan Gallup aanpassing van de door de gebruiker gemaakte inhoud vereisen.

Bestudeer voor specifieke informatie over handelsmerken en het copyright de Richtlijnen voor handelsmerken en het copyright onder de gebruiks- en verkoopvoorwaarden van de website. Overeenkomst.

Als u Strengths-inhoud koopt of er toegang tot verkrijgt voor gebruik door iemand anders dan uzelf, bent u verantwoordelijk voor het naleven van de aanvullende regels voor professioneel gedrag.

Eigendom van individuele Strengths

De persoon die heeft deelgenomen aan de Clifton StrengthsFinder of het BP10-assessment is de eigenaar van zijn/haar resultaten, ongeacht of deze persoon de toegangscode zelf heeft gekocht of dat de toegangscode ten behoeve van hem/haar is gekocht. Alleen deze persoon kan toestemming geven om zijn/haar resultaten te delen. Als een werkgever, coach, consulent of andere persoon of entiteit (gezamenlijk te noemen de "Koper") toegang tot de Clifton StrengthsFinder of BP10 koopt voor een persoon, kan de koper toegang tot de resultaten worden verschaft, maar blijven de resultaten het eigendom van de betrokken persoon en de koper mag de individuele resultaten niet delen zonder voorafgaande toestemming van deze persoon. Kopers die toegang krijgen tot individuele resultaten hebben een verplichting om de privacy en vertrouwelijkheid van de betrokken persoon te beschermen.

De assessments die worden aangeboden op de Strengths Center-website van Gallup zijn bedoeld voor gebruik door personen van 14 jaar en ouder. Als u een schoolbestuurder of docent bent, of op een andere manier deel uitmaakt van een onderwijsinstelling, en u bent van plan om leerlingen te laten deelnemen aan assessments van Gallup, stemt u ermee in alle noodzakelijke maatregelen te nemen om de toepasselijke wetten inzake de privacy van leerlingen, met inbegrip van maar niet beperkt tot de Amerikaanse Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA), na te leven.

Toegangscodes voor Clifton StrengthsFinder en BP10

Elk persoon ontvangt een toegangscode om deel te nemen aan de Clifton StrengthsFinder of het BP10-assessment die/dat deze persoon heeft gekocht. Kopers zijn verantwoordelijk voor de distributie van de toegangscode(s) en voor enige gebruiken, handelingen of nalatigheden terwijl er van hun toegangscode(s) gebruik wordt gemaakt.

Regels voor professioneel gedrag

Bij het gebruiken van de inhoud, enig gerelateerd Strengths-materiaal of de individuele Strengths van een andere persoon met het doel om deze persoon of organisatie te coachen, trainen of advies te geven, stemt u ermee in u te gedragen op een manier die een positief effect heeft op Gallup en de inhoud. De volgende regels voor professioneel gedrag zijn de minimale verwachtingen die Gallup heeft van de relaties die u aangaat met personen of organisaties.

 • U erkent dat niets in de productvoorwaarden, de regels voor professioneel gedrag of met betrekking tot uw activiteiten met Strengths kan worden opgevat als het vormen van een partnerschap, joint venture, werkgeverrelatie of het verlenen van een franchise tussen Gallup en u.

 • U zult aan niemand enige verklaring of garantie doen namens Gallup.

 • U zult niet bewust onjuiste of misleidende beweringen doen en u bent verantwoordelijk voor het stellen van duidelijke, gepaste en cultuursensitieve grenzen.

 • U erkent dat de Clifton StrengthsFinder of BP10-assessments niet zijn gevalideerd als selectie-/wervingsmiddelen volgens de uniforme richtlijnen van de Equal Employment Opportunity Commission (Commissie Gelijke werkkansen) en daarom zult u niet gebruikmaken van de Clifton StrengthsFinder of een BP10-assessment als wervingsmiddel of voor selectiedoeleinden.

 • U zult niet adverteren, promoten of suggereren dat de diensten die u aan personen of organisaties levert in verband met de Strenghts-inhoud, worden geleverd door of gesponsord door Gallup, tenzij u, indien van toepassing, vermeldt dat u een of meer Strenghts-workshops van Gallup heeft voltooid of dat u aan alle vereisten voor een coachcertificaat hebt voldaan. U zult bovendien niet beweren dat u in dienst ben van, bent betrokken bij of wordt gesponsord door Gallup.

 • U zult niet beweren dat u een door Gallup gecertificeerde Strength-coach bent, tenzij u aan de vereisten voor certificering hebt voldaan, hetgeen onder andere de voltooiing van enig vereist hercertificeringsprogramma omvat.

 • U zult het recht van personen of organisaties om de adviesprocedure te allen tijde te annuleren, respecteren.

 • U zult de vertrouwelijkheid van de gegevens van de persoon of organisatie respecteren, behalve indien anders toegestaan door de persoon of organisatie of zoals vereist door de wet.

 • U zult toestemming verkrijgen van de persoon of organisatie voordat u hun namen als klanten of referenties of enige andere identificeerbare informatie bekendmaakt.

 • U zult toestemming verkrijgen van elke persoon met wie u overlegt voordat u informatie doorgeeft aan een andere persoon die u vergoedt.

 • U zult alle documenten van verrichte werkzaamheden met betrekking tot de praktijk van advies geven nauwkeurig opstellen, onderhouden, bewaren en weggooien op zodanige wijze dat de vertrouwelijkheid wordt bevorderd en alle toepasselijke wetten worden nageleefd.

 • Uw gebruik van de inhoud zal de reputatie van Gallup of de inhoud niet schaden.

 • U moet alle deelnemers schriftelijk op de hoogte stellen van de handelsmerken van Gallup. Een volledige lijst met handelsmerken van Gallup vindt u hier.

 • U moet alle deelnemers schriftelijk mededelen dat u en uw onderneming geen gemachtigde vertegenwoordigers zijn van Gallup en u dient het volgende op te nemen in al het materiaal dat niet van Gallup afkomstig is:

De informatie die u ontvangt die niet van Gallup afkomstig is, is niet goedgekeurd en wordt niet erkend of onderschreven door Gallup. Meningen, opvattingen en interpretaties van de resultaten van de Clifton StrengthsFinder of BP10 zijn uitsluitend de mening van [naam van onderneming of persoon invoegen].

Einde van Clifton StrengthsFinder- en BP10-productvoorwaarden

Q12®-voorwaarden

Employee Engagement-producten worden aangeboden als een dienst van Gallup en zijn ontwikkeld om bedrijven in staat te stellen de betrokkenheid van hun personeel te meten, ontwikkelen en positief te beïnvloeden. Op uw gebruik van Employee Engagement-producen of -diensten zijn deze productvoorwaarden van toepassing. Door Employee Engagement-producten of -diensten te kopen en gebruiken, accepteert u alle productvoorwaarden zonder beperking of voorbehoud. Gallup behoudt zich het recht voor om deze productvoorwaarden naar eigen goeddunken te wijzigen, aan te passen, delen toe te voegen of te verwijderen. Alle wijzigingen gaan onmiddellijk na plaatsing op de website van kracht. Gallup zal u ervan op de hoogte brengen als er enige essentiële wijzigingen, aanpassingen van of toevoegingen aan deze productvoorwaarden worden aangebracht. Als u de diensten van Gallup blijft gebruiken, betekent dit dat u deze wijzigingen accepteert en ermee instemt. U bent onderhevig aan de algemene voorwaarden, beleidsdocumenten en productvoorwaarden die van kracht zijn op het moment dat u gebruikmaakt van de diensten van Gallup. Als een bepaling van deze productvoorwaarden ongeldig, nietig of om enige reden onuitvoerbaar wordt geacht, zal deze bepaling scheidbaar worden geacht en zal deze geen deel meer uitmaken van de overeenkomst.

Deze productvoorwaarden omvatten de bepalingen die in de gebruiks- en verkoopvoorwaarden van de website zijn opgenomen.

Gallup behoudt zich het recht voor om enig onderdeel van haar Q12-producten en -diensten te allen tijde te wijzigen, op te schorten of stop te zetten, met inbegrip van de beschikbaarheid van enige functie, database of inhoud. Gallup kan ook beperkingen instellen op bepaalde functies en diensten, of uw toegang beperken tot delen van of alles van haar Q12-aanbiedingen zonder kennisgeving of aansprakelijkheid.

Al het Q12-materiaal dat door Gallup is uitgegeven in welke soort media dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot teksten, nieuwsberichten, foto's, afbeeldingen, illustraties, audioclips, videoclips, enquêteresultaten, servicemerken, logo's, trainingsmateriaal en ander materiaal (gezamenlijk te noemen "Inhoud") wordt beschermd door Amerikaanse en internationale auteurswetten en intellectuele eigendomswetten, en is het eigendom van of wordt beheerd door Gallup of de partij die vermeld staat als de aanbieder van de inhoud.

U mag de inhoud van de Employee Engagement-website van Gallup en van de Engagement Coaching Kits gebruiken voor persoonlijke of organisatorische doeleinden. U mag inhoud van de website of het materiaal van de Engagement Coaching Kit niet kopiëren of opnieuw publiceren, met uitzondering van de items die zijn opgenomen op het draagbare media-apparaat (dvd of USB-flashstation) van de Engagement Coaching Kit. De items op het draagbare media-apparaat zijn speciaal ontworpen voor herpublicatie voor persoonlijke of organisatorische doeleinden.

In het geval van enig toegestaan kopiëren, herdistributie of publicatie van auteursrechtelijk beschermd materiaal, zullen de auteurstoekenning, verklaring van handelsmerk of kennisgeving van copyright niet worden gewijzigd of verwijderd. U erkent dat u geen eigendomsrechten op deze auteursrechtelijk beschermde materialen verkrijgt door ze te downloaden. Om het wetenschappelijk onderzoek en de ideeën achter de Employee Engagement-activiteiten van Gallup te beschermen, behoudt Gallup zich het recht voor om enige door de gebruiker gemaakte inhoud te controleren. Op grond van de resultaten daarvan kan Gallup aanpassing van de door de gebruiker gemaakte inhoud vereisen.

Bestudeer voor specifieke informatie over handelsmerken en het copyright de Richtlijnen voor handelsmerken en het copyright onder de overeenkomst gebruiks- en verkoopvoorwaarden van de website.

Als u Q12-inhoud koopt of er toegang tot verkrijgt voor gebruik door iemand anders dan uzelf, bent u verantwoordelijk voor het naleven van de aanvullende regels voor professioneel gedrag.

Eigenaarschap van Q12-resultaten

De resulterende verslagen van een Q12-uitvoering zal eigendom zijn van de deelnemende onderneming of organisatie. Het verslagsjabloon en de Q12-items zijn auteursrechtelijk beschermd materiaal van Gallup en mogen niet zonder de uitdrukkelijke toestemming van Gallup worden gereproduceerd of gebruikt, behalve binnen de deelnemende onderneming. De resultaten mogen niet openbaar worden gemaakt zonder de uitdrukkelijke toestemming van Gallup, tenzij anders vermeld in deze overeenkomst. Gegevens van individuele respondenten kunnen niet worden geleverd. Gallup zal gegevens van individuele respondenten of verslagen met minder dan vier (4) deelnemers niet verstrekken aan iemand buiten Gallup.

Toegangscodes voor Q12

Individuele werknemers die deelnemen aan de Q12-enquête ontvangen een internet-URL. Kopers zijn verantwoordelijk voor de distributie van deze URL en voor enige gebruiken, handelingen of nalatigheden die geschieden terwijl de URL wordt gebruikt.

Regels voor professioneel gedrag

Bij het gebruiken van de inhoud, enig gerelateerd Q12-materiaal met het doel om binnen uw eigen organisatie te coachen of als derde partij advies te geven aan een organisatie, stemt u ermee in u te gedragen op een manier die een positief effect heeft op Gallup en de Q12-inhoud. De volgende regels voor professioneel gedrag zijn de minimale verwachtingen die Gallup heeft van de relaties die u aangaat met personen of organisaties.

 • U erkent dat niets in de koop- en gebruiksvoorwaarden, de regels voor professioneel gedrag of met betrekking tot uw Q12-activiteiten kan worden opgevat als het vormen van een partnerschap, joint venture, werkgeverrelatie of het verlenen van een franchise tussen Gallup en u.
 • U zult aan niemand enige verklaring of garantie doen namens Gallup.

 • U zult niet bewust onjuiste of misleidende beweringen doen en u bent verantwoordelijk voor het stellen van duidelijke, gepaste en cultuursensitieve grenzen.

 • U zult niet adverteren, promoten of suggereren dat de diensten die u aan personen of organisaties levert in verband met de Q12-inhoud, worden geleverd door of gesponsord door Gallup, tenzij u, indien van toepassing, vermeldt dat u een of meer Engagement-workshops van Gallup heeft voltooid. U zult bovendien niet beweren dat u in dienst ben van, bent betrokken bij of wordt gesponsord door Gallup.

 • U zult het recht van personen of organisaties om de adviesprocedure te allen tijde te annuleren, respecteren.

 • U zult de vertrouwelijkheid van de gegevens van de persoon of organisatie respecteren, behalve indien anders toegestaan door de persoon of organisatie of zoals vereist door de wet.

 • U zult toestemming verkrijgen van de persoon of organisatie voordat u hun namen als klanten of referenties of enige andere identificeerbare informatie bekendmaakt.

 • U zult toestemming verkrijgen van elke persoon met wie u overlegt voordat u informatie doorgeeft aan een andere persoon die u vergoedt.

 • U zult alle documenten van verrichte werkzaamheden met betrekking tot de praktijk van advies geven nauwkeurig opstellen, onderhouden, bewaren en weggooien op zodanige wijze dat de vertrouwelijkheid wordt bevorderd en alle toepasselijke wetten worden nageleefd.

 • Uw gebruik van de Q12-inhoud zal de reputatie van Gallup of de inhoud niet schaden.

 • U moet alle deelnemers schriftelijk op de hoogte stellen van de handelsmerken van Gallup. Een volledige lijst met handelsmerken van Gallup vindt u hier.

 • U moet alle deelnemers schriftelijk op de hoogte stellen dat u en uw onderneming niet zijn gecertificeerd door of geen gemachtigde vertegenwoordigers van Gallup zijn, zoals hieronder uiteengezet:

Gallup verleent externe consulenten geen certificaat om Q12-resultaten uit te leggen. De informatie die u ontvangt die niet van Gallup afkomstig is, is daarom niet goedgekeurd en wordt niet erkend of onderschreven door Gallup. Meningen, opvattingen en interpretaties van de Q12-resultaten zijn uitsluitend de mening van [naam van onderneming of persoon invoegen].

Einde van Q12-productvoorwaarden

Voorwaarden van Gallup-cursussen

Cursusproducten worden aangeboden als een dienst van Gallup, Inc. Op uw gebruik van cursusproducen of -diensten zijn deze productvoorwaarden van toepassing. Door cursusproducten of -diensten te kopen en gebruiken, accepteert u alle productvoorwaarden zonder beperking of voorbehoud. Gallup behoudt zich het recht voor om deze productvoorwaarden naar eigen goeddunken te wijzigen, aan te passen, delen toe te voegen of te verwijderen. Alle wijzigingen gaan onmiddellijk na plaatsing op de website van kracht. Gallup zal u ervan op de hoogte brengen als er enige essentiële wijzigingen, aanpassingen van of toevoegingen aan deze productvoorwaarden worden aangebracht. Als u de diensten van Gallup blijft gebruiken, betekent dit dat u deze wijzigingen accepteert en ermee instemt. U bent onderhevig aan de algemene voorwaarden, beleidsdocumenten en productvoorwaarden die van kracht zijn op het moment dat u gebruikmaakt van de diensten van Gallup. Als een bepaling van deze gebruiks- en verkoopvoorwaarden van de website ongeldig, nietig of om enige reden onuitvoerbaar wordt geacht, zal deze bepaling scheidbaar worden geacht en zal deze geen deel meer uitmaken van de overeenkomst.

Al het cursusmateriaal dat door Gallup is uitgegeven in welke soort media dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot teksten, nieuwsberichten, foto's, afbeeldingen, illustraties, audioclips, videoclips, enquêteresultaten, servicemerken, logo's, trainingsmateriaal en ander materiaal (gezamenlijk te noemen "Inhoud") wordt beschermd door Amerikaanse en internationale auteurswetten en intellectuele eigendomswetten, en is het eigendom van of wordt beheerd door Gallup, Inc. of de partij die vermeld staat als de aanbieder van de inhoud.

Deze productvoorwaarden omvatten de bepalingen die in de gebruiks- en verkoopvoorwaarden van de website zijn opgenomen.

U mag de inhoud van de cursuswebsite van Gallup en van de Course Kits gebruiken voor persoonlijke of organisatorische doeleinden. U mag inhoud van de website of het materiaal van de Course Kit niet kopiëren of opnieuw publiceren, met uitzondering van de items die zijn opgenomen op het draagbare media-apparaat (dvd of USB-flashstation) van de Course Kit. De items op het draagbare media-apparaat zijn speciaal ontworpen voor herpublicatie voor persoonlijke of organisatorische doeleinden.

In het geval van enig toegestaan kopiëren, herdistributie of publicatie van auteursrechtelijk beschermd materiaal, zullen de auteurstoekenning, verklaring van handelsmerk of kennisgeving van copyright niet worden gewijzigd of verwijderd. U erkent dat u geen eigendomsrechten op deze auteursrechtelijk beschermde materialen verkrijgt door ze te downloaden. Om het wetenschappelijk onderzoek en de ideeën achter de cursusactiviteiten van Gallup te beschermen, behoudt Gallup zich het recht voor om enige door de gebruiker gemaakte inhoud te controleren. Op grond van de resultaten daarvan kan Gallup aanpassing van de door de gebruiker gemaakte inhoud vereisen.

Bestudeer voor specifieke informatie over handelsmerken en het copyright de Richtlijnen voor handelsmerken en het copyright onder de gebruiks- en verkoopvoorwaarden van de website.

Als u cursusinhoud koopt of er toegang tot verkrijgt voor gebruik door iemand anders dan uzelf, bent u verantwoordelijk voor het naleven van de aanvullende regels voor professioneel gedrag.

Sluitingsdatum registratie

Om ervoor te zorgen dat elke deelnemer een uitstekende ervaring heeft met onze cursussen, sluit Gallup de registratie voor elke cursus twee (2) weken voorafgaand aan de cursusdatum. Als u zeker wilt zijn van een plaats in de cursus op de datum van uw keuze, moet uw registratie volledig en betaald zijn vóór de sluitingsdatum van de registratie. Bij cursussen waar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar is, wordt voorrang gegeven aan registraties die volledig en betaald zijn. Als uw registratie niet volledig en betaald is op de sluitingsdatum van de registratie, hebt u de mogelijkheid om uw deelname over te plaatsen naar een andere cursusdatum of om een restitutie te ontvangen van een eventuele aanbetaling van lesgelden die u hebt gedaan.

Deelnamebeleid

Cursussen van Gallup hebben de opzet om deelnemers elke dag van begin tot eind bezig te houden. Omdat veel van de scholing voorkomt uit cursusoefeningen en interactie met andere deelnemers, raadt Gallup deelnemers die een omvangrijk deel moeten missen aan om hun deelname te verschuiven naar een cursusdatum waarop volledige aanwezigheid en deelname mogelijk is. Als het niet mogelijk is om de deelname te verschuiven naar een andere cursusdatum, steunt Gallup gedeeltelijke aanwezigheid met dien verstande dat deelnemers mogelijk niet de volledige waarde van de cursus krijgen en de cursus niet succesvol zullen voltooien. Deze deelnemers ontvangen geen certificaat van voltooiing.

Beleid inzake annulering door deelnemer en wijzigingen

Als u zich hebt geregistreerd voor een cursus van Gallup, maar deze niet kunt bijwonen, dient u uw deelname maximaal twee weken voorafgaand aan de cursusdatum te annuleren voor het ontvangen van een volledige restitutie. Als u minder dan twee (2) weken voor de startdatum van de cursus annuleert, ontvangt u geen restitutie.

Als u zich registreert voor een cursus van Gallup en uw deelname wilt verplaatsen naar een andere cursusdatum, kunt u dit doen door ten minste twee (2) weken voorafgaand aan de cursusdatum contact op te nemen met Gallup. Er worden wijzigingskosten van $ 150 in rekening gebracht. Gallup accepteert geen wijzigingsverzoeken die minder dan twee (2) weken voor de startdatum van de cursus zijn ingediend.

Beleid inzake annulering van cursussen

De programma's van Gallup zijn interactieve gebeurtenissen met een combinatie van lesinstructies en groepsactiviteiten. Elk programma heeft daarom een minimumaantal deelnemers om een succesvolle leerervaring te garanderen. Gallup behoudt zich het recht voor om een programma dat het minimumaantal deelnemers niet heeft behaald, vier (4) weken voorafgaand aan de geplande startdatum van het programma te annuleren en zal op dat moment alle geregistreerde deelnemers op de hoogte brengen van de annulering. We raden deelnemers aan hun reis dienovereenkomstig te plannen, aangezien Gallup niet verantwoordelijk is voor de vergoeding van reiskosten in het geval een programma wordt geannuleerd.

Kennisgeving aangaande video- of foto-opnamen

Deelnemers mogen geen audio- of video-opnamen maken van cursussessies zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Gallup. Houd er rekening mee dat Gallup ervoor kan kiezen om deze cursus op te nemen door middel van video- of foto-apparatuur en dat deelnemers in de video of op foto's kunnen voorkomen. Bovendien kan aan deelnemers worden gevraagd om schriftelijk of elektronisch hun mening te geven op de gebeurtenis of de inhoud van de gebeurtenis. U krijgt tijdens de cursus te horen of uw cursus wordt opgenomen en indien u niet wilt worden opgenomen, hebt u de mogelijkheid dit te weigeren.

Door een registratie in te dienen voor uzelf of voor iemand anders, of door deze gebeurtenis bij te wonen, geeft u Gallup toestemming om deze informatie te bewaren en om de informatie in de toekomst te gebruiken in gedrukte, elektronische of andere visuele media, met inbegrip van maar niet beperkt tot marketinginspanningen. Als u hiervoor geen toestemming wilt geven, neem dan contact op met de cursusadministratie (hieronder vermeld) voordat u de gebeurtenis bijwoont.

Regels voor professioneel gedrag

Bij het gebruiken van de inhoud, enig gerelateerd Strengths-, Employee Engagement of cursusmateriaal of de individuele Strengths of Q12-resultaten van een andere persoon of entiteit met het doel om deze persoon of organisatie te coachen, trainen of advies te geven, stemt u ermee in u te gedragen op een manier die een positief effect heeft op Gallup en de inhoud. De volgende regels voor professioneel gedrag zijn de minimale verwachtingen die Gallup heeft van de relaties die u aangaat met personen of organisaties.

 • U erkent dat niets in de productvoorwaarden, de regels voor professioneel gedrag of met betrekking tot uw activiteiten met Strengths, Employee Engagement of cursussen kan worden opgevat als het vormen van een partnerschap, joint venture, werkgeverrelatie of het verlenen van een franchise tussen Gallup en u.

 • U zult aan niemand enige verklaring of garantie doen namens Gallup.

 • U zult niet bewust onjuiste of misleidende beweringen doen en u bent verantwoordelijk voor het stellen van duidelijke, gepaste en cultuursensitieve grenzen.

 • U erkent dat de Clifton StrengthsFinder of BP10-assessments niet zijn gevalideerd als selectie-/wervingsmiddelen volgens de uniforme richtlijnen van de Equal Employment Opportunity Commission (Commissie Gelijke werkkansen) en daarom zult u niet gebruikmaken van de Clifton StrengthsFinder of een BP10-assessment als wervingsmiddel of voor selectiedoeleinden.

 • U zult niet adverteren, promoten of suggereren dat de diensten die u aan personen of organisaties levert in verband met de Strenghts-, Employee Engagement- of cursusinhoud, worden geleverd door of gesponsord door Gallup, tenzij u, indien van toepassing, vermeldt dat u een of meer Strenghts-, Employee Engagement- of cursussen-workshops van Gallup heeft voltooid of dat u aan alle vereisten voor een coachcertificaat hebt voldaan. U zult bovendien niet beweren dat u in dienst ben van, bent betrokken bij of wordt gesponsord door Gallup.

 • U zult niet beweren dat u een door Gallup gecertificeerde Strength-coach bent, tenzij u aan de vereisten voor certificering hebt voldaan, hetgeen onder andere de voltooiing van enig vereist hercertificeringsprogramma omvat.

 • U zult het recht van personen of organisaties om de adviesprocedure te allen tijde te annuleren, respecteren.

 • U zult de vertrouwelijkheid van de gegevens van de persoon of organisatie respecteren, behalve indien anders toegestaan door de persoon of organisatie of zoals vereist door de wet.

 • U zult toestemming verkrijgen van de persoon of organisatie voordat u hun namen als klanten of referenties of enige andere identificeerbare informatie bekendmaakt.

 • U zult toestemming verkrijgen van elke persoon met wie u overlegt voordat u informatie doorgeeft aan een andere persoon die u vergoedt.

 • U zult alle documenten van verrichte werkzaamheden met betrekking tot de praktijk van advies geven nauwkeurig opstellen, onderhouden, bewaren en weggooien op zodanige wijze dat de vertrouwelijkheid wordt bevorderd en alle toepasselijke wetten worden nageleefd.

 • Uw gebruik van de inhoud zal de reputatie van Gallup of de inhoud niet schaden.

 • U moet alle deelnemers schriftelijk op de hoogte stellen van de handelsmerken van Gallup. Een volledige lijst met handelsmerken van Gallup vindt u hier.

 • U moet alle deelnemers schriftelijk mededelen dat u en uw onderneming geen gemachtigde vertegenwoordigers zijn van Gallup en u dient het volgende, zoals van toepassing, op te nemen in al het materiaal dat niet van Gallup afkomstig is:

Voor Clifton StrengthsFinder en BP10: De informatie die u ontvangt die niet van Gallup afkomstig is, is niet goedgekeurd en wordt niet erkend of onderschreven door Gallup. Meningen, opvattingen en interpretaties van de resultaten van de Clifton StrengthsFinder of BP10 zijn uitsluitend de mening van [naam van onderneming of persoon invoegen].

Voor Q12: Gallup verleent externe consulenten geen certificaat om Q12-resultaten uit te leggen. De informatie die u ontvangt die niet van Gallup afkomstig is, is daarom niet goedgekeurd en wordt niet erkend of onderschreven door Gallup. Meningen, opvattingen en interpretaties van de Q12-resultaten zijn uitsluitend de mening van [naam van onderneming of persoon invoegen].

Einde van productvoorwaarden voor cursussen

Vereist

Door op de knop Verzenden te drukken, stemt u ermee in dat uw gegevens worden verwerkt, overgebracht en mogelijk opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.