เงื่อนไขการใช้งาน

ข้อกำหนดในการใช้เว็บไซต์ระหว่างประเทศ

อัพเดทล่าสุดวันที่ 16 พฤศจิกายน 2015

โปรดอ่านเงื่อนไขเหล่านี้อย่างละเอียดก่อนใช้ Gallup Services โดยการใช้ Gallup Services คุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดการใช้งานและการขายของเว็บไซต์เหล่านี้

Gallup มีบริการและ ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย และในบางครั้งอาจต้องมีการบังคับใช้ข้อกำหนดเพิ่มเติม เมื่อคุณใช้บริการ Gallup (ตัวอย่างเช่น Gallup Q12, Clifton StrengthsFinder, หลักสูตร Gallup) คุณจะต้องอยู่ภายใต้บังคับของข้อกำหนด แนวทางและเงื่อนไขที่มีผลบังคับใช้กับบริการของ Gallup ("ข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์") เหล่านั้น หากข้อกำหนดการใช้งานและการขายของเว็บไซต์เหล่านั้นไม่สอดคล้องกับ ข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ ข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์จะมีผลควบคุม
Gallup ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจแต่เพียงผู้เดียวในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มหรือลบส่วนต่างๆ ของข้อกำหนดการใช้งานและการขายของเว็บไซต์ หรือข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้ทุกเวลา การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดจะมีผลทันทีเมื่อมีการโพสต์ Gallup จะแจ้งให้คุณทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง การปรับปรุงหรือการเพิ่มเติมในสาระสำคัญของข้อกำหนดการใช้งานและการขายของเว็บไซต์ หรือข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์เหล่านี้ การที่คุณยังคงใช้งานบริการของ Gallup แสดงว่าคุณยอมรับและเห็นชอบกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ คุณจะต้องอยู่ภายใต้บังคับของข้อกำหนดและเงื่อนไข นโยบายและข้อกำหนดการใช้งานและการขายของเว็บไซต์ หรือข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ที่บังคับใช้ในเวลาที่คุณใช้ Gallup Services Gallup ขอเสนอให้คุณทบทวนข้อกำหนดการใช้งานและการขายของเว็บไซต์เหล่านี้เป็นครั้งคราว หากข้อกำหนดในการใช้งานและการขายของเว็บไซต์เหล่านี้ข้อใดไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นโมฆะหรือใช้บังคับไม่ได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด เงื่อนไขนั้นจะถือว่าเป็นส่วนที่แยกออกจากกันและจะไม่ใช่ส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้

1. ความเป็นส่วนตัว

โปรดทบทวนคำแถลงนโยบายการรักษาความลับส่วนบุคคล ของเราซึ่งควบคุมการใช้บริการ Gallup ของคุณเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปฏิบัติของเรา จะมีการใช้ข้อมูลส่วนตัวใดๆ (เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ) ที่คุณส่งให้เว็บไซต์ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรืออื่นๆ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Gallup

2. ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้าและสิทธิ์ในฐานข้อมูล

เว็บไซต์นี้มีวัสดุที่มีลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้าและงานวิจัยที่ Gallup, Inc. ถือครองกรรมสิทธิ์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อความ กราฟิก ภาพถ่าย และวิดีโอ เนื้อหาทั้งหมดของไซต์มีลิขสิทธิ์ภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ของสหรัฐอเมริกาและระหว่างประเทศ สิทธิของผู้เขียนและสิทธิในฐานข้อมูล สงวนลิขสิทธิ์ ดังนั้นกฎหมายระหว่างประเทศและภายในประเทศ และการปกป้องสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้าและความลับทางการค้าที่มีการรับประกันเรื่องเบี้ยปรับจะคุ้มครองความคิด แนวความคิดและคำแนะนำต่างๆ ที่เกี่ยวข้องภายในเว็บไซต์นี้

สามารถดาวน์โหลดและ/หรือคัดลอกบทความข่าว รายงานและกราฟของ Gallup ได้ ทั้งนี้โดยมีข้อแม้ว่าเนื้อหาที่ดาวน์โหลดทั้งหมดมีลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้าและการแจ้งเตือนเรื่องกรรมสิทธิ์อื่นใดที่มาพร้อมกับเนื้อหานั้น ห้ามมิให้ทำการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาโดยมิได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งจาก Gallup, Inc. การอ้างอิงใดๆ ถึงบทความข่าว รายงานและกราฟของ Gallup ทั้งหมดหรือบางส่วนในเว็บเพจใดๆ ต้องระบุการเชื่อมโยงกลับไปยังเนื้อหาเดิมทั้งหมด ยกเว้นที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในที่นี้ การส่งข้อมูลของเนื้อหานี้จะต้องไม่ถูกตีความว่าเป็นการให้สิทธิ์การใช้งาน ประเภทใดๆ ภายใต้ลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้าที่ Gallup, Inc. เป็นเจ้าของหรือควบคุมดูแล

เนื้อหาของ Gallup ที่ไม่ได้ระบุไว้ในย่อหน้าก่อนหน้าอาจอยู่ภายใต้ข้อจำกัดเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ใน ข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์

คุณยอมรับว่าคุณจะไม่ได้รับสิทธิ์ความเป็นเจ้าของในเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ที่คุณดาวน์โหลดมา

โปรดไปที่เว็บเพจ เครื่องหมายการค้า ของ Gallup เพื่อตรวจดูรายการเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ครบถ้วนของ Gallup ห้ามมิให้ใช้เครื่องหมายการค้าของ Gallup ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ไม่ใช่ของ Gallup ในลักษณะใดๆ ที่มีแนวโน้มที่จะสร้างความสับสนให้ลูกค้า หรือในลักษณะใดๆ ที่ถือเป็นการดูหมิ่นหรือทำให้ Gallup เสียชื่อเสียง การใช้ Gallup® หรือเครื่องหมายการค้าของ Gallup อื่นๆ จะต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Gallup การใช้งานดังกล่าวรวมถึงการรับรู้เครื่องหมายการค้าที่เหมาะสม การรับรู้จะแจ้งเตือนที่ผู้อ่านทราบถึงการเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า การใช้การรับรู้ในสิ่งตีพิมพ์และบนเว็บไซต์ ตัวอย่างเช่น: Clifton StrengthsFinder® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Gallup, Inc. เครื่องหมายการค้าอื่นๆ ทั้งหมดที่ Gallup ไม่ได้เป็นเจ้าของที่ปรากฏในเนื้อหาของ Gallup เป็นทรัพย์สินของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นๆ ซึ่งอาจหรืออาจไม่ได้เป็นสาขาหรือเชื่อมโยงกับ Gallup

หากคุณต้องการทำซ้ำเนื้อหาของ Gallup ในลักษณะที่ไม่ได้กล่าวถึงในส่วนนี้ โปรด ติดต่อเรา

โปรดทราบว่า Gallup บังคับใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของตนอย่างเต็มที่เท่าที่กฎหมายจะกำหนดไว้

3. บัญชีผู้ใช้ของคุณ

ในการเข้าถึงบางเว็บไซต์หรือเนื้อหาของ Gallup อาจมีการขอให้คุณสร้างบัญชีผู้ใช้ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความลับของบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ และคุณยังมีหน้าที่รับผิดชอบในทุกการกระทำหรือการละเว้นการกระทำซึ่งเกิดขึ้นในขณะที่มีการใช้หัสผ่านหรือบัญชีผู้ใช้ของคุณ คุณต้องไม่ใช้เว็บไซต์ของ Gallup หรือเนื้อหาใดๆ ในเว็บไซต์ของ Gallup โดยมีจุดประสงค์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย คุณยอมรับที่จะแจ้งต่อ Gallup ในทันทีที่มีการใช้รหัสผ่านหรือบัญชีผู้ใช้ของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือมีการละเมิดการรักษาความปลอดภัยอื่นใด และต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ออกจากบัญชีผู้ใช้ของคุณเมื่อสิ้นสุดการใช้งานในแต่ละครั้ง Gallup จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่คุณไม่สามารถป้องกันรหัสผ่านหรือข้อมูลบัญชีผู้ใช้ของคุณ กิจกรรมที่ฉ้อฉล ไม่ถูกต้องหรือที่ผิดกฎหมายอาจใช้เป็นสาเหตุในการยกเลิกบัญชีผู้ใช้ของคุณได้โดยใช้การพิจารณาของ Gallup แต่เพียงผู้เดียว และ Gallup อาจส่งเรื่องนี้ไปยังหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เหมาะสมได้

4. การกำหนดค่าที่แนะนำ

เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณจะสามารถเข้าถึงคุณสมบัติทั้งหมดของเว็บไซต์นี้ ตลอดจนเพื่อรับประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลที่ดีที่สุด เราแนะนำให้คุณใช้การกำหนดค่าต่อไปนี้ สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดค่าที่ได้รับการสนับสนุนของเว็บไซต์นี้ โปรด ติดต่อเรา ผ่านทางโทรศัพท์หมายเลข 1-888-274-5447

เบราเซอร์:

 • Internet Explorer 11

 • FireFox

 • Chrome

 • Safari 8

โปรดทราบว่า Gallup ไม่สนับสนุนเบราเซอร์เวอร์ชันเบต้า

ความละเอียดของหน้าจอของพีซี: 1024x768

โทรศัพท์มือถือ:

 • iPhone/iPad/iPod Touch โดยใช้เบราเซอร์ Safari หรือ Chrome

 • Android โดยใช้เบราเซอร์ Chrome

โปรดทราบว่า Gallup ไม่สนับสนุน Opera Mini

ปลั๊กอิน:

 • Java

 • Acrobat Reader

 • Office

 • แฟลช

โปรดทราบว่า Gallup แนะนำให้ใช้เบราเซอร์ โทรศัพท์มือถือหรือปลั๊กอินอยู่ในรายการด้านบนเวอร์ชันล่าสุด ยกเว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

5. การรับรอง การรับประกันและการจำกัดความรับผิด

ได้มีการจัดทำเนื้อหาและเว็บไซต์ของ Gallup "ตามที่เป็นอยู่" Gallup ปฏิเสธความรับผิดชอบต่อการรับประกันตามกฎหมายหรืออื่นใดทั้งหมด ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันชื่อ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์การใช้งานเฉพาะ ความสามารถในการจำหน่ายและการไม่ละเมิดกรรมสิทธิ์หรือสิทธิของบุคคลที่สาม ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความประมาทเลินเล่อ Gallup บริษัทย่อย บริษัทในเครือ ตัวแทนหรือผู้อนุญาตจะไม่รับผิดต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นทั้งความเสียหายโดยตรงโดยอ้อม ความเสียหายโดยบังเอิญ ความเสียหายพิเศษหรือความเสียหายอันเป็นผลสืบเนื่องที่เป็นผลจากการใช้หรือการไม่สามารถใช้ Gallup วัสดุ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของ Gallup รวมทั้งเว็บไซต์ของ Gallup

เว็บไซต์อาจมีเนื้อหาที่จัดทำโดยบุคคลที่สาม รวมถึงวัสดุที่จัดเตรียมโดยผู้ใช้คนอื่น บล็อกเกอร์และผู้อนุญาตที่เป็นบุคคลที่สาม ผู้ที่อยู่ในสมาคม ผู้รวบรวมและ/หรือบริการการรายงาน ถ้อยแถลงและ/หรือความคิดเห็นทั้งหมดที่แสดงในวัสดุของบุคคลที่สาม รวมถึงบทความทั้งหมดและการตอบคำถามและเนื้อหาอื่นๆ ที่นอกเหนือจากเนื้อหาที่จัดเตรียมโดย Gallup เป็นความคิดเห็นและความรับผิดชอบของบุคคลหรือนิติบุคคลที่จัดเตรียมวัสดุของบุคคลที่สามเพียงฝ่ายเดียว วัสดุดังกล่าวไม่จำเป็นต้องสะท้อนถึงความคิดเห็นของ Gallup เราจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อคุณหรือบุคคลที่สามสำหรับข้อมูลหรือความถูกต้องใดๆ ของวัสดุของบุคคลที่สาม

คุณรับทราบเป็นการเฉพาะและยอมรับว่า Gallup จะไม่รับผิดต่อพฤติกรรมที่เข้าข่ายเป็นการหมิ่นประมาท ก้าวร้าวหรือพฤติกรรมอันมิชอบด้วยกฎหมายใดๆ ของผู้ใช้ทุกคน คุณยอมรับว่าการเรียกร้องตามกฎหมายทุกชนิด (ไม่ว่าจะในสัญญา การละเมิดหรืออื่นใด) ที่เกี่ยวข้องกับ Gallup หรือเนื้อหาของ Gallup ในทางใดทางหนึ่งจะต้องไม่เกินจำนวนเงินที่คุณได้ชำระให้ Gallup สำหรับการใช้เนื้อหาของ Gallup หากคุณไม่พอใจวัสดุ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของ Gallup หรือ ข้อกำหนดการใช้งานและการขายของเว็บไซต์ของ Gallup การเยียวยาเพียงอย่างเดียวสำหรับคุณคือคุณต้องยุติการใช้บริการของ Gallup

Gallup จะพยายามอย่างเต็มความสามารถเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าความพร้อมใช้งานของบริการของ Gallup จะไม่มีการสะดุดและการส่งข้อมูลนั้นจะปราศจากข้อผิดพลาด อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเป็นลักษณะของการส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้ไม่สามารถรับประกันในเรื่องนี้ได้ นอกจากนี้ บางครั้งการเข้าถึงบริการของ Gallup ของคุณอาจถูกระงับหรือถูกจำกัดเพื่อดำเนินการซ่อมแซม การบำรุงรักษาหรือแนะนำบริการใหม่ๆ เราจะพยายามจำกัดความถี่และระยะเวลาของการระงับหรือข้อจำกัดของบริการ ผลิตภัณฑ์ หรือเว็บไซต์ของ Gallup

Gallup จะไม่รับผิดชอบสำหรับ (i) การสูญเสียที่ไม่ได้เกิดจากการละเมิดในส่วนของเรา หรือ (ii) การสูญเสียทางธุรกิจ (รวมถึงการสูญเสียกำไร รายได้ สัญญา การประหยัดที่คาดไว้ข้อมูล ความนิยมหรือการเสียค่าใช้จ่าย) หรือ (iii) การสูญเสียทางอ้อมหรือที่เป็นผลสืบเนื่องที่ทั้ง Gallup และคุณไม่อาจคาดการณ์ล่วงหน้าได้เมื่อคุณเริ่มใช้บริการหรือเว็บไซต์ของ Gallup

กฎหมายของบางประเทศไม่อนุญาตให้มีการจำกัดที่กล่าวถึงข้างต้นบางส่วนหรือทั้งหมด หากกฎหมายเหล่านี้นำมาใช้กับคุณได้ การจำกัดบางส่วนหรือทั้งหมดข้างต้นอาจไม่มีผลบังคับใช้กับคุณและคุณอาจมีสิทธิ์เพิ่มเติม

6. ห้ามใช้งานที่ขัดต่อกฎหมายหรือที่ต้องห้าม

คุณจะใช้ Gallup.com เพื่อวัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น คุณจะต้องไม่โพสต์หรือส่งผ่านวัสดุใดๆ ทาง Gallup.com ที่เป็นการฝ่าฝืนหรือละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นในทางใดทางหนึ่ง ที่ผิดกฎหมาย ข่มขู่ ดูหมิ่น หมิ่นประมาท คุกคามเรื่องความเป็นส่วนตัวหรือสิทธิ์ในการเผยแพร่ หยาบคาย ลามก หมิ่นประมาทหรือเป็นที่น่ารังเกียจที่กระตุ้นให้เกิดการกระทำใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความผิดทางอาญา ทำให้เกิดความรับผิดทางแพ่งหรือละเมิดกฎหมายใดๆ หรือมีการโฆษณาหรือการเรียกร้องใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการโดยไม่ได้รับการอนุมัติล่วงหน้าโดยชัดแจ้งจาก Gallup คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายและปกป้อง Gallup เจ้าหน้าที่ กรรมการ ผู้ถือหุ้น ผู้สืบทอดผลประโยชน์ พนักงาน ตัวแทน บริษัทสาขาและบริษัทในเครือของ Gallup ให้พ้นจากการความต้องการ ความสูญเสีย ความรับผิด การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนหรือค่าใช้จ่าย (รวมถึงค่าทนายความ) ที่มีต่อ Gallup โดยบุคคลที่สามใดๆ อันเนื่องมาจากหรือเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์ของคุณ

7. การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายและปกป้อง Gallup เจ้าหน้าที่ กรรมการ ผู้ถือหุ้น ผู้อยู่ในตำแหน่งคนก่อน ผู้สืบทอดผลประโยชน์ พนักงานตัวแทน บริษัทสาขาและบริษัทในเครือของ Gallup ให้พ้นจากความต้องการ การสูญเสีย ความรับผิด การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนหรือค่าใช้จ่าย (รวมถึงค่าทนายความ) ที่มีต่อ Gallup โดยบุคคลที่สามใดๆ ซึ่งเกิดจากหรือที่เกี่ยวข้องกับการที่คุณละเมิดข้อกำหนดการใช้งานและการขายของเว็บไซต์ หรือการที่คุณใช้งานเว็บไซต์ Gallup ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการใช้เนื้อหา บริการและผลิตภัณฑ์ของเว็บไซต์เหล่านี้ ที่ไม่ได้รับการอนุญาตอย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดการใช้งานและการขายของเว็บไซต์เหล่านั้น

8. เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

บางเว็บไซต์ของ Gallup อาจมีการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นซึ่งมีแนวปฏิบัติด้านข้อมูลที่อาจแตกต่างไปจากแนวปฏิบัติของ Gallup คุณควรศึกษาข้อความด้านนโยบายการรักษาความลับส่วนบุคคลของเว็บไซต์อื่นดังกล่าว เนื่องจาก Gallup จะไม่รับประกันใดๆ ที่เกี่ยวกับข้อมูลที่ส่งให้หรือที่เก็บรวบรวมโดยเว็บไซต์อื่นนั้น

9. ข้อจำกัดด้านการส่งออก

ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ซื้อจาก Gallup (รวมทั้งเอกสารประกอบหลักสูตร รหัสการเข้าถึงหรือเอกสารประกอบการฝึกอบรม) อาจอยู่ภายใต้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการศุลกากรและการควบคุมการส่งออก คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับระหว่างประเทศและในประเทศทั้งหมดที่บังคับใช้กับคุณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการดังกล่าว

10. กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดการใช้งานและการขายของเว็บไซต์เหล่านี้จะอยู่ภายใต้การควบคุมและตีความตามกฎหมายของประเทศเนเธอร์แลนด์ คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย (คุณและ Gallup)จะส่งข้อพิพาทใดๆ หรือพันธะที่ไม่มีข้อผูกพันทางสัญญาอันเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดการใช้งานและการขายของเว็บไซต์นี้ไปยังเขตอำนาจศาลที่มีอำนาจเด็ดขาดของประเทศเนเธอร์แลนด์

11. อนุญาโตตุลาการ

ในกรณีที่มีข้อพิพาท การเรียกร้อง คำถามหรือความไม่เห็นชอบใดๆ อันเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้หรือการละเมิดข้อตกลงนี้ ให้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการยุติข้อพิพาท การเรียกร้อง คำถาม หรือความไม่เห็นด้วยดังกล่าว เพื่อให้ได้ผลดังกล่าว คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต้องปรึกษาและเจรจาต่อรองกันด้วยความสุจริตใจ และตระหนักถึงผลประโยชน์ร่วมกัน พยายามหาวิธีการแก้ไขที่ยุติธรรมและเท่าเทียมกันที่เป็นที่น่าพอใจของทั้งสองฝ่าย หากคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่สามารถบรรลุการแก้ไขโดยใช้วิธีการดังกล่าวภายในระยะเวลาสามสิบ (30) วัน เมื่อคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งส่งหนังสือบอกกล่าวถึงอีกฝ่าย ข้อพิพาท การเรียกร้อง คำถาม หรือความไม่เห็นด้วยจะได้รับตัดสินโดยคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการซึ่งจัดการโดยสถาบันอนุญาโตตุลาการแห่งเนเธอร์แลนด์ที่สอดคล้องกับข้อบัญญัติของกฏการแก้ไขข้อพิพาทในเชิงพาณิชย์ เว้นแต่คุณเป็นหน่วยงานรัฐบาลหรือหน่วยงานย่อยทางการเมืองในรัฐหรือเขตอำนาจศาลที่มีกฏหมายระบุไว้อย่างชัดแจ้งว่าคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการไม่มีผลผูกพัน

12. รายละเอียดผู้ติดต่อของ Gallup

Gallup B.V.
Luna Arena, Herikerbergweg 238,
อัมสเตอร์ดัม เนเธอร์แลนด์ 1101 CM

13. การสิ้นสุด

คุณอาจเลิกบัญชีผู้ใช้ Gallup ได้ตลอดเวลาโดยการหยุดการใช้เว็บไซต์ของ Gallup Gallup อาจบอกเลิกหรือเลิกการนำเสนอของ Gallup ได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีของการสิ้นสุดดังกล่าว จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปยังส่วนของการนำเสนอของ Gallup ที่ได้รับผลกระทบจากการบอกเลิกหรือการสิ้นสุดอีกต่อไป ข้อจำกัดที่กำหนดให้มีที่เกี่ยวข้องกับการดาวน์โหลดวัสดุใดๆ จากเว็บไซต์ Gallup และการปฏิเสธการรับผิดและข้อจำกัดของความรับผิดที่ระบุในข้อกำหนดการใช้งานและการขายของเว็บไซต์นี้จะยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไปแม้ว่าจะมีการบอกเลิกหรือการสิ้นสุดก็ตาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์

ข้อกำหนดด้านการขาย

โปรดอ่านเงื่อนไขเหล่านี้อย่างละเอียดก่อนที่จะซื้อผลิตภัณฑืหรือบริการใดๆ ของ Gallup การสั่งซื้อกับ Gallup แสดงว่าคุณตกลงที่จะผูกพันตามเงื่อนไขเหล่านี้

1. คำสั่งซื้อสินค้า

คำสั่งซื้อของคุณคือข้อเสนอที่ยื่นต่อ Gallup เพื่อซื้อผลิตภัณฑ์หรือรายการต่างๆ ในรถเข็นของคุณ เมื่อคุณสั่งซื้อผลิตภัณฑ์หรือรายการจาก Gallup เราจะส่งอีเมลยืนยันการรับคำสั่งซื้อของคุณพร้อมมีรายละเอียดของคำสั่งซื้อของคุณ ("อีเมลยืนยันคำสั่งซื้อ") อีเมลยืนยันคำสั่งซื้อคือการรับทราบว่าเราได้รับคำสั่งซื้อสินค้าของคุณแล้ว และไม่ได้เป็นการยืนยันการยอมรับข้อเสนอในการซื้อผลิตภัณฑ์หรือรายการที่สั่งซื้อของคุณ เรายอมรับเฉพาะข้อเสนอในการซื้อของคุณเมื่อมีการส่งอีเมลยืนยันคำสั่งซื้อ หรืออีเมลการยืนยันการลงทะเบียนสำหรับการนำเสนอหลักสูตรของ Gallup

2. สิทธิของการบอกเลิก ข้อยกเว้นสำหรับการบอกเลิกและนโยบายการคืนสินค้า

หากคุณซื้อสินค้าที่กำลังจะมีการขนส่ง คุณมีสิทธิที่จะบอกเลิกคำสั่งซื้อของคุณได้ทุกเมื่อก่อนที่จะมีการส่งสินค้าและจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน นอกจากนี้ คุณยังมีสิทธิในการคืนสินค้าที่ได้รับภายใน 90 วันนับจากวันที่ได้รับสินค้า เว้นแต่กรณีที่มีหนึ่งในข้อยกเว้นที่ระบุไว้ด้านล่าง ไม่ยินยอมให้คืนสินค้าหลังจากเวลาผ่านไป 90 วัน คุณต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการคืนสินค้าไปยัง Gallup จำนวนเงินที่คืนให้คือค่าสินค้าที่ซื้อหักด้วยค่าใช้จ่ายในการขนส่งที่ Gallup ได้จ่ายไปแล้ว หากกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ของประเทศหรือภูมิภาคของคุณอนุญาตให้มีระยะเวลาคืนสินค้านานกว่านี้ ช่วงเวลาดังกล่าวจะมีผลบังคับ หากคุณต้องการใช้สิทธิในการบอกเลิก คุณต้องแจ้งการตัดสินใจในการบอกเลิกให้เราทราบก่อนที่ระยะเวลาคืนสินค้าจะหมดอายุ

ข้อยกเว้นของสิทธิในการบอกเลิก

สิทธิในการบอกเลิกจะใช้ไม่ได้ในกรณีต่อไปนี้:

 • การนำส่งบันทึกเสียงหรือวิดีโอที่มีการปิดผนึก หรือซอฟต์แวร์ที่มีการปิดผนึก หากคุณเปิดผนึกหลังจากการส่งสินค้า

 • สินค้าที่ทำให้คุณเป็นการเฉพาะเจาะจงหรือปรับให้เหมาะกับความต้องการอย่างชัดเจน

 • การนำส่งเนื้อหาดิจิตอล (รวมถึงแอป ซอฟต์แวร์ดิจิตอล หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ MP3 ฯลฯ)

 • รหัสการใช้งานที่ใช้แล้วหรือที่หมดอายุ

นโยบายการบอกเลิกที่บังคับใช้กับการลงทะเบียนหลักสูตร

หากคุณไม่สามารถเข้าร่วมหลักสูตร Gallup ที่คุณลงทะเบียนไว้ได้ คุณต้องยกเลิกอย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนวันที่ของหลักสูตรเพื่อจะได้รับการคืนเงินเต็มจำนวน หากคุณยกเลิกน้อยกว่าสอง (2) สัปดาห์ก่อนถึงวันที่เริ่มต้นหลักสูตร คุณจะไม่ได้รับเงินคืน

หากคุณลงทะเบียนสำหรับหลักสูตร Gallup และต้องการย้ายไปวันที่อื่นของหลักสูตร คุณสามารถทำได้โดยการติดต่อ Gallup อย่างน้อยสอง (2) สัปดาห์ก่อนจะถึงวันที่ของหลักสูตร คุณจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการโอนย้าย $150 Gallup จะไม่ยอมรับคำขอการโอนย้ายที่น้อยกว่า (2) สัปดาห์ก่อนวันที่เริ่มต้นของหลักสูตร

นโยบายการบอกเลิกหลักสูตร - Gallup

โปรแกรมของ Gallup เป็นแบบอินเทอร์แอคทีฟที่ผสมผสานระหว่างการสอนในชั้นเรียนกับกิจกรรมกลุ่มเข้าด้วยกัน ดังนั้นแต่ละโปรแกรมจะต้องมีจำนวนผู้เข้าร่วมขั้นต่ำเพื่อทำให้แน่ใจว่าจะได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่สัมฤทธิ์ผล Gallup ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมใดๆ ที่มีผู้เข้าร่วมขั้นต่ำไม่เป็นไปตามที่กำหนด สี่ (4) สัปดาห์ก่อนจะถึงวันเริ่มต้นของโปรแกรมที่กำหนดไว้ และจะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมที่ลงทะเบียนแล้วทุกคนในเวลาดังกล่าว เราขอแนะนำให้ผู้เข้าร่วมวางแผนการเดินทางให้สอดคล้องกัน เนื่องจาก Gallup จะไม่รับผิดชอบในการชำระเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางคืนในกรณีที่โปรแกรมถูกยกเลิก

3. การกำหนดราคา

ราคาทั้งหมดที่แสดงรายการไม่รวมถึงภาษีขาย ภาษีโภคภัณฑ์หรือภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีที่บังคับใช้อื่นๆ ภาษีที่บังคับใช้จะถูกเพิ่มเข้ามาในเวลาที่ทำการเช็คเอาท์ ราคาที่แสดงบนเว็บไซต์ Gallup ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้า

ในขณะที่เราพยายามทำให้ราคาแบบออนไลน์ทั้งหมดมีความถูกต้อง แต่อาจเกิดความผิดพลาดขึ้นได้ หากเราพบว่าราคาสินค้าที่คุณสั่งซื้อมีข้อผิดพลาด เราจะแจ้งให้คุณทราบโดยทันทีที่สามารถทำได้ จากนั้น คุณจะได้รับตัวเลือกให้ยืนยันคำสั่งซื้อของคุณได้ในราคาถูกต้องอีกครั้งหรือยกเลิกคำสั่งซื้อของคุณ ถ้าเราไม่สามารถติดต่อคุณโดยใช้รายละเอียดที่คุณให้ไว้ในระหว่างขั้นตอนการสั่งซื้อ เราจะถือว่าคำสั่งซื้อของคุณถูกยกเลิก ถ้าคุณได้ชำระเงินค่าสินค้าไปแล้วและตัดสินใจที่จะยกเลิก เราจะคืนเงินเต็มจำนวนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ แต่ในกรณีใดๆ จะไม่นานกว่า 30 วันนับจากวันที่แจ้งเรื่องการยกเลิก

4. เด็ก

ในการซื้อผลิตภัณฑ์จาก Gallup คุณต้องมีอายุบรรลุนิติภาวะตามเกณฑ์ในประเทศ/ภูมิภาคที่คุณพำนักอยู่

5. เบ็ดเตล็ด

ข้อกำหนดการใช้งานและการขายของเว็บไซต์นี้ ที่นอกเหนือไปจาก คำแถลงนโยบายการรักษาความลับส่วนบุคคล และ ข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ เฉพาะเจาะจงที่บังคับใช้กับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณกำลังจะซื้อเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณและ Gallup และแทนที่ข้อตกลง ข้อเสนอและการติดต่อสื่อสารไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือโดยวาจาก่อนหน้าและในปัจจุบันทั้งหมด

การสละสิทธิ์ใดๆในข้อกำหนดใดๆ ของข้อกำหนดการใช้งานและการขายของเว็บไซต์นี้ไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ในข้อกำหนดเดียวกันหรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในภายหน้าหรือที่ต่อเนื่อง