เงื่อนไขการใช้งาน

อัพเดตครั้งล่าสุดวันที่ 13 เมษายน 2018

ยินดีต้อนรับสู่ Gallup Gallup BV เป็นบริษัทย่อยของ Gallup, Inc. Gallup BV และ/หรือบริษัทแม่ บริษัทในเครือ หรือบริษัทย่อย ("Gallup") มอบผลิตภัณฑ์และบริการแก่คุณเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Gallup

ข้อกำหนดต่อไปนี้นำไปใช้กับเว็บไซต์ของ Gallup ("เว็บไซต์")

โปรดอ่านเงื่อนไขเหล่านี้อย่างละเอียดก่อนใช้บริการ Gallup โดยการใช้ Gallup Services คุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดการใช้งานและการขายของเว็บไซต์เหล่านี้

Gallup มีบริการและ ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย และในบางครั้งอาจต้องมีการบังคับใช้ข้อกำหนดเพิ่มเติม เมื่อคุณใช้บริการ Gallup (ตัวอย่างเช่น Gallup Q12, Clifton StrengthsFinder, หลักสูตรของ Gallup) คุณจะต้องอยู่ภายใต้บังคับของข้อกำหนด แนวทางและเงื่อนไขที่มีผลบังคับใช้กับบริการของ Gallup ("ข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์") เหล่านั้น หากข้อกำหนดการใช้งานและการขายของเว็บไซต์เหล่านั้นไม่สอดคล้องกับ ข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ ข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์จะมีผลควบคุม

Gallup ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจแต่เพียงผู้เดียวในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มหรือลบส่วนต่างๆ ของข้อกำหนดการใช้งานและการขายของเว็บไซต์ หรือข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้ทุกเวลา การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดจะมีผลทันทีเมื่อมีการโพสต์ Gallup จะแจ้งให้คุณทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง การปรับปรุงหรือการเพิ่มเติมในสาระสำคัญของข้อกำหนดการใช้งานและการขายของเว็บไซต์ หรือข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์เหล่านี้ การที่คุณยังคงใช้งานบริการของ Gallup แสดงว่าคุณยอมรับและเห็นชอบกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ คุณจะต้องอยู่ภายใต้บังคับของข้อกำหนดและเงื่อนไข นโยบายและข้อกำหนดการใช้งานและการขายของเว็บไซต์ หรือข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ที่บังคับใช้ในเวลาที่คุณใช้ Gallup Services Gallup ขอเสนอให้คุณทบทวนข้อกำหนดการใช้งานและการขายของเว็บไซต์เหล่านี้เป็นครั้งคราว หากข้อกำหนดในการใช้งานและการขายของเว็บไซต์เหล่านี้ข้อใดไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นโมฆะหรือใช้บังคับไม่ได้ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด เงื่อนไขนั้นจะถือว่าเป็นส่วนที่แยกออกจากกันและจะไม่ใช่ส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้

1. ความเป็นส่วนตัว

โปรดทบทวนคำแถลงนโยบายการรักษาความลับส่วนบุคคล ของเราซึ่งควบคุมการใช้บริการ Gallup ของคุณเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปฏิบัติของเรา ข้อมูลส่วนตัวใดๆ (เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือที่อยู่อีเมลของคุณ) ที่คุณส่งให้เว็บไซต์ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรืออื่นๆ จะถูกใช้ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Gallup

2. ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และสิทธิ์ในฐานข้อมูล

เว็บไซต์นี้ประกอบด้วยสาระสำคัญเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และการค้นคว้าวิจัยซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ Gallup ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อความ ซอฟต์แวร์ ภาพถ่าย วิดีโอ กราฟิก เพลงและเสียง และเนื้อหาทั้งหมดของเว็บไซต์ได้รับการจดทะเบียนลิขสิทธิ์เป็นงานรวมภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ของสหรัฐอเมริกาและประเทศต่างๆ สิทธิ์ของผู้เขียน และสิทธิ์ในฐานข้อมูล สงวนลิขสิทธิ์ ดังนั้นกฎหมายระหว่างประเทศและภายในประเทศ และการปกป้องสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้าและความลับทางการค้าที่มีการรับประกันเรื่องเบี้ยปรับจะคุ้มครองความคิด แนวความคิดและคำแนะนำต่างๆ ที่เกี่ยวข้องภายในเว็บไซต์นี้

เว้นเสียแต่จะมีการระบุไว้อย่างชัดแจ้งเป็นอย่างอื่นภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ ไม่อนุญาตให้ทำสำเนา เผยแพร่ซ้ำ ส่งข้อมูลใหม่ จัดพิมพ์หรือแสวงหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์จากเนื้อหาที่ดาวน์โหลด โดยไม่ได้การยินยอมอย่างชัดแจ้งจาก Gallup และ/หรือเจ้าของลิขสิทธิ์ บทความข่าว รายงาน และกราฟของ Gallup อาจดาวน์โหลดได้เพื่อการใช้งานส่วนบุคคลของคุณเท่านั้น ในกรณีที่มีการอนุญาตให้ทำการคัดลอก การเผยแพร่ซ้ำหรือการตีพิมพ์เนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ได้ ห้ามทำการเปลี่ยนแปลงหรือลบส่วนที่เป็นสิ่งบ่งชี้ของผู้เขียน คำอธิบายเครื่องหมายการค้า หรือข้อความสงวนลิขสิทธิ์ คุณรับทราบว่าคุณไม่ได้รับสิทธิ์ความเป็นเจ้าของจากการดาวน์โหลดเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ การอ้างอิงใดๆ ก็ตามในบทความข่าว รายงานและกราฟต่างๆ ของ Gallup ทั้งหมด หรือบางส่วนในเว็บเพจใดๆ จะต้องมีการระบุลิงค์กลับไปยังเนื้อหาดั้งเดิมทั้งหมด ยกเว้นว่ามีการระบุไว้โดยชัดแจ้งในที่นี้ การส่งเนื้อหานี้ ไม่ให้ตีความว่า เป็นการให้สิทธิ์การใช้งานใดๆ ภายใต้ลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้าที่เป็นเจ้าของหรือควบคุมโดย Gallup

เนื้อหาของ Gallup ที่ไม่ได้ระบุไว้ในย่อหน้าก่อนหน้าอาจขึ้นอยู่กับข้อจำกัดเพิ่มเติมตามที่แสดงไว้ใน ข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์

Gallup เคารพในสิทธิ์ของผู้ครอบครองลิขสิทธิ์ทุกคน Gallup จึงได้รับและนำนโยบายการยกเลิกในเหตุการณ์ที่เหมาะกับผู้ใช้และเจ้าของบัญชีที่ละเมิดสิทธิ์ของผู้ถือลิขสิทธิ์มาใช้ หากคุณเชื่อว่างานของคุณถูกคัดลอกในลักษณะที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดมอบข้อมูลต่อไปนี้ให้แก่ตัวแทนด้านลิขสิทธิ์ของ Gallup ซึ่งเป็นข้อมูลที่จำเป็นตามพระราชบัญญัติความรับผิดเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ออนไลน์ของรัฐบัญญัติลิขสิทธิ์แห่งสหัสวรรษดิจิทัล 17 U.S.C. 512

1. ลายเซ็นจริงหรือลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ของบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้กระทำการในนามของเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่อ้างว่าถูกละเมิด

2. หลักฐานของงานที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์ที่อ้างว่าถูกละเมิดสิทธิ์ หรือหากเป็นผลงานลิขสิทธิ์หลายชิ้นบนไซต์ออนไลน์เดียวกันรวมอยู่ในหนึ่งการแจ้ง ให้แสดงรายการของงานดังกล่าวในไซต์นั้น

3. หลักฐานของเนื้อหาที่อ้างว่าถูกละเมิดหรือที่เป็นประเด็นของกิจกรรมการละเมิด และจะต้องถูกลบหรือปิดการเข้าถึง และข้อมูลที่มีเหตุผลเพียงพอที่ทำให้เราสามารถค้นหาเนื้อหานั้นได้

4. ข้อมูลที่มีเหตุผลเพียงพอที่ทำให้เราสามารถติดต่อฝ่ายที่ร้องเรียนได้

5. คำแถลงว่าฝ่ายที่ร้องเรียนมีความเชื่อโดยสุจริตว่าการใช้เนื้อหาในลักษณะที่ร้องเรียนนั้นไม่ได้รับอนุญาตโดยเจ้าของลิขสิทธิ์ ตัวแทนหรือกฎหมาย และ

6. คำแถลงว่าข้อมูลในการแจ้งนั้นถูกต้อง และภายใต้บทลงโทษในกรณีที่ให้การเป็นเท็จ ผู้ร้องเรียนนั้นได้รับมอบอำนาจให้กระทำการในนามของเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่อ้างว่าถูกละเมิด

สำหรับคำถามด้านลิขสิทธิ์ภายใต้รัฐบัญญัติลิขสิทธิ์แห่งสหัสวรรษดิจิทัล โปรดติดต่อ:

ส่งถึง: ตัวแทนลิขสิทธิ์

Gallup, Inc.

1001 Gallup Dr.

Omaha, NE 68102

อีเมล์: copyrightagent@gallup.com

สำหรับการประกาศ การพิมพ์ซ้ำ หรือการขอสิทธิ์การใช้งานสำหรับเนื้อหาของ Gallup โปรดไปที่ Gallup Permissions

สำหรับคำถามหรือคำขออื่นๆ นอกเหนือจากเรื่องลิขสิทธิ์หรือการขอสิทธิ์การใช้งาน โปรดติดต่อ Gallup Help ที่ galluphelp@gallup.com

โปรดไปที่เว็บเพจ เครื่องหมายการค้า ของ Gallup เพื่อตรวจดูรายการเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ครบถ้วนของ Gallup ห้ามมิให้ใช้เครื่องหมายการค้าของ Gallup ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ไม่ใช่ของ Gallup ในลักษณะใดๆ ที่มีแนวโน้มที่จะสร้างความสับสนให้ลูกค้า หรือในลักษณะใดๆ ที่ถือเป็นการดูหมิ่นหรือทำให้ Gallup เสียชื่อเสียง การใช้ Gallup หรือเครื่องหมายการค้าของ Gallup อื่นๆ จะต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Gallup การใช้งานดังกล่าวรวมถึงการรับรู้เครื่องหมายการค้าที่เหมาะสม การรับรู้จะแจ้งเตือนที่ผู้อ่านทราบถึงการเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า การใช้การรับรู้ในสิ่งตีพิมพ์และบนเว็บไซต์ ตัวอย่างเช่น: CliftonStrengths เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Gallup, Inc. เครื่องหมายการค้าอื่นๆ ทั้งหมดที่ Gallup ไม่ได้เป็นเจ้าของที่ปรากฏในเนื้อหาของ Gallup เป็นทรัพย์สินของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นๆ ซึ่งอาจเป็นหรืออาจไม่ได้เป็นบริษัทในเครือ หรือเชื่อมโยงกับ Gallup

หากคุณต้องการทำซ้ำเนื้อหาของ Gallup ในลักษณะที่ไม่ได้กล่าวถึงในส่วนนี้ โปรดดูที่ Gallup Permissions

โปรดทราบว่า Gallup ปฏิบัติตามสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของตนอย่างเต็มที่เท่าที่กฎหมายจะกำหนดไว้

3. บัญชีผู้ใช้ของคุณ

ในการเข้าถึงบางเว็บไซต์หรือเนื้อหาของ Gallup อาจมีการขอให้คุณสร้างบัญชีผู้ใช้ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความลับของบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ และคุณยังมีหน้าที่รับผิดชอบในทุกการกระทำหรือการละเว้นการกระทำซึ่งเกิดขึ้นในขณะที่มีการใช้รหัสผ่านหรือบัญชีผู้ใช้ของคุณ คุณต้องไม่ใช้เว็บไซต์ของ Gallup หรือเนื้อหาใดๆ ในเว็บไซต์ของ Gallup โดยมีวัตถุประสงค์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย คุณยอมรับที่จะแจ้งต่อ Gallup ในทันทีที่มีการใช้รหัสผ่านหรือบัญชีผู้ใช้ของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือมีการละเมิดการรักษาความปลอดภัยอื่นใด และต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ออกจากบัญชีผู้ใช้ของคุณเมื่อสิ้นสุดการใช้งานในแต่ละครั้ง Gallup จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่คุณไม่สามารถป้องกันรหัสผ่านหรือข้อมูลบัญชีผู้ใช้ของคุณ กิจกรรมที่ฉ้อฉล ไม่ถูกต้องหรือที่ผิดกฎหมายอาจใช้เป็นสาเหตุในการยกเลิกบัญชีผู้ใช้ของคุณได้โดยใช้การพิจารณาของ Gallup แต่เพียงผู้เดียว และ Gallup อาจส่งเรื่องนี้ไปยังหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เหมาะสมได้

4. การกำหนดค่าที่แนะนำ

เพื่อให้แน่ใจว่าคุณสามารถเข้าถึงคุณลักษณะทั้งหมดของไซต์นี้ ตลอดจนได้ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลที่ดีที่สุด เราแนะนำให้คุณใช้การกำหนดค่าต่อไปนี้ สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดค่าที่รองรับจริงของเว็บไซต์นี้ โปรดติดต่อเราผ่านทางโทรศัพท์หมายเลข 1-888-274-5447

โปรดทราบว่า Gallup แนะนำให้ใช้เบราเซอร์ โทรศัพท์มือถือ หรือปลั๊กอินเวอร์ชันล่าสุดที่อยู่ในรายการด้านล่างนี้ เว้นเสียแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

เบราเซอร์:

 • Internet Explorer 11
 • Microsoft Edge
 • FireFox
 • Chrome
 • Safari 10 ขึ้นไป

ความละเอียดของหน้าจอของพีซี: 1024x768

โทรศัพท์มือถือ:

 • iPhone/iPad/iPod Touch ที่ใช้ iOS 10 ขึ้นไป
 • ใช้ระบบปฏิบัติการ Android 4.4 ขึ้นไป

ปลั๊กอิน:

 • Java
 • Acrobat Reader
 • Office
 • แฟลช

5. เนื้อหาของผู้ใช้

เว็บไซต์อาจมีหมวดความคิดเห็น กระดานสนทนา หรือคุณลักษณะการโต้ตอบ ("พื้นที่โต้ตอบ") ที่คุณอาจโพสต์ หรืออัพโหลดเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความคิดเห็น วิดีโอ รูปภาพ ข้อความ เนื้อหาหรือรายการอื่นๆ (รวมเรียกว่า "เนื้อหาของผู้ใช้") คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการใช้งานพื้นที่โต้ตอบใดๆ และคุณจะใช้มันด้วยความเสี่ยงของคุณเอง พื้นที่โต้ตอบมีไว้ใช้งานสำหรับบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 13 ปีขึ้นไป หากคุณส่งเนื้อหาของผู้ใช้ไปยังพื้นที่โต้ตอบใด คุณรับรองว่าคุณมีอายุ 13 ปีหรือมากกว่า และหากคุณมีอายุต่ำกว่า 18 ปี คุณต้องเป็นผู้เยาว์ที่บรรลุนิติภาวะหรือได้รับความยินยอมโดยชอบด้วยกฎหมายจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายให้เข้าร่วมในเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ ให้ส่งเนื้อหา เข้าร่วมในไซต์ และปฏิบัติตามภาระผูกพันที่กำหนดไว้ในข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้ ซึ่งร่วมกันทำให้เกิดเป็นสัญญาผูกมัดระหว่างคุณและ Gallup

หากคุณส่งเนื้อหาของผู้ใช้ใดๆ หรือเข้าร่วมในพื้นที่โต้ตอบภายในหรือที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ คุณยินยอมที่จะปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณต่อไปนี้

หลักจรรยาบรรณสำหรับเนื้อหาของผู้ใช้

คุณตกลงที่จะไม่อัปโหลด โพสต์ หรือส่งเนื้อหาของผู้ใช้ใดๆ ที่:

 • ละเมิด หรือฝ่าฝืนสิทธิ์ของผู้อื่นไม่ว่าในทางใด รวมถึงข้อความที่อาจทำให้เสียชื่อเสียง รังควาน ติดตาม หรือคุกคามผู้อื่น
 • คุณทราบว่าเป็นเท็จ ก่อให้เกิดการเข้าใจผิด หรือไม่ถูกต้อง
 • มีการแสดงออกอย่างชัดเจนถึงความรุนแรง เหยียดเชื้อชาติ เนื้อหาที่ก้าวร้าวต่อเชื้อชาติ คำพูดที่แสดงความเกลียดชัง ปรามาส หยาบคาย หรือดูหมิ่น
 • มี หรือสนับสนุนภาพโป๊เปลือย หรือมีเนื้อหาทางเพศที่โจ่งแจ้ง มีเพศสัมพันธ์กับเด็ก การร่วมประเวณีระหว่างพี่น้อง การสมสู่กับสัตว์ หรือที่ลามกหรืออนาจาร
 • ละเมิดกฎหมายหรือส่งเสริมหรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับการกระทำที่เป็นอันตราย ผิดกฎหมาย หรือเกี่ยวกับการล่าสัตว์ หรืออภิปรายเกี่ยวกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายด้วยเจตนาที่จะกระทำสิ่งนั้น
 • สนับสนุนพฤติกรรมที่รุนแรง
 • ก่อให้เกิดการคุกคามต่อความปลอดภัยของบุคคลหรือสาธารณะ
 • มีภาพความรุนแรงของการฆ่า หรือการทารุณทางร่างกายที่ถ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ของการแสวงหาผลประโยชน์ สนองตัณหา หรือไม่จำเป็น
 • ได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า สิทธิ์สาธารณะ หรือกรรมสิทธิ์อื่นๆ โดยไม่ได้รับการยินยอมอย่างชัดเจนจากเจ้าของลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า สิทธิ์สาธารณะ หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินอื่นๆ นั้น ภาระในการกำหนดว่าเนื้อหาของผู้ใช้ใดๆ ไม่ได้รับการคุ้มครอง โดยลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า สิทธิ์สาธารณะ หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินอื่นๆ ให้ตกเป็นหน้าที่ของคุณ คุณจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า สิทธิ์สาธารณะหรือสิทธิ์ในทรัพย์สินอื่นๆ หรือภัยที่เกิดจากการส่งเรื่องนั้น บุคคลใดก็ตามที่ Gallup มีดุลยพินิจว่าได้ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิ์อื่นๆ ของบุคคลอื่น จะต้องถูกห้ามไม่ให้ส่งหรือโพสต์เนื้อหาใดๆ เพิ่มเติมบนเว็บไซต์
 • ไม่ได้เกี่ยวข้องกับหัวข้อหรือธีมที่กำหนดของพื้นที่โต้ตอบ
 • มีการโฆษณาที่ไม่พึงประสงค์ หรือไม่ได้รับอนุญาต หรือมีเนื้อหาส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์หรือบริการ "เมลขยะ" "สแปม" "จดหมายลูกโซ่" "ธุรกิจแบบปิรามิด" หรือการชักชวนรูปแบบใดๆ

คุณตกลงที่จะไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการกระทำที่ผิดกฎหมายอาญา หรือก่อให้เกิดความรับผิดทางแพ่ง

คุณตกลงว่าหากจำเป็น คุณมีหลักฐานการยินยอมจากบุคคลธรรมดา แต่ละคนและทุกคน ให้ใช้ชื่อหรือภาพของพวกเขาในลักษณะที่เว็บไซต์เห็นควร

คุณตกลงที่จะไม่ปลอมตัวเป็นบุคคลหรือหน่วยงานใดๆ ที่รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ Gallup หรือพนักงานของ Gallup หรือให้การที่เป็นเท็จหรือบิดเบือนทำให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคุณกับบุคคลหรือหน่วยงานอื่น

คุณตกลงว่าจะไม่เป็นตัวแทนหรือให้คำแนะนำการรับรองของ Gallup ในเนื้อหาของผู้ใช้ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม

คุณตกลงที่จะไม่ก้าวก่ายสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้อื่น รวมถึงการเก็บเกี่ยวหรือรวบรวมข้อมูลที่ระบุตัวตนเกี่ยวกับผู้ใช้เว็บไซต์หรือการโพสต์ข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับบุคคลที่สาม

คุณตกลงที่จะไม่อัปโหลด โพสต์ หรือส่งเนื้อหาของผู้ใช้ใดๆซอฟต์แวร์ หรือเนื้อหาอื่นที่มีไวรัส หรือมีองค์ประกอบที่เป็นอันตรายหรือก่อให้เกิดความเสียหาย

คุณตกลงที่จะไม่ก้าวก่ายหรือขัดขวางเว็บไซต์ หรือเซิร์ฟเวอร์ หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ หรือฝ่าฝืนข้อกำหนด กระบวนการ นโยบายหรือกฎระเบียบใดๆ ของเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์

คุณตกลงที่จะไม่สร้างใหม่ ทำซ้ำ คัดลอก ขาย ขายต่อหรือใช้ประโยชน์ส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์ การใช้งานเว็บไซต์ หรือเข้าถึงเว็บไซต์เพื่อผลประโยชน์ทางการค้า

ภายใต้ดุลยพินิจของ Gallup แต่เพียงผู้เดียว การดำเนินการใดๆ ที่จำกัดหรือยับยั้งผู้อื่นจากการเพลิดเพลินไปกับการใช้งานเว็บไซต์ จะไม่ได้รับอนุญาต Gallup ขอสงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการลบหรือแก้ไขเนื้อหาของผู้ใช้โดยคุณ และการยกเลิกบัญชีของคุณด้วยไม่ว่าด้วยเหตุผลใด

Gallup ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเนื้อหาของผู้ใช้ใดๆ และจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อการกระทำใดๆ ของคุณอันเนื่องจากการอ่านเนื้อหาของผู้ใช้ที่โพสต์ในเว็บไซต์ ในการใช้งานพื้นที่โต้ตอบ คุณอาจพบเนื้อหาที่ก้าวร้าว น่ารังเกียจ เป็นอันตราย ไม่ถูกต้องหรือหลอกลวง นอกจากนี้ยังอาจมีความเสี่ยงของการติดต่อกับผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ผู้ที่มีพฤติกรรมเสแสร้ง ปัญหาการค้าระหว่างประเทศ และชาวต่างชาติ โดยการใช้พื้นที่โต้ตอบนี้ คุณยอมรับในความเสี่ยงที่เป็นไปได้ทั้งหมด

การตรวจสอบ

Gallup มีสิทธิ์แต่ไม่มีข้อผูกพันในการตรวจสอบเนื้อหาของผู้ใช้ที่โพสต์หรืออัปโหลดในเว็บไซต์ เพื่อพิจารณาการปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ และกฎการดำเนินธุรกิจที่กำหนดโดย Gallup และว่าเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรือคำร้องขอของภาครัฐที่ได้รับอนุญาต แม้ว่า Gallup จะไม่มีพันธะผูกพันที่จะต้องตรวจสอบ คัดเลือก แก้ไขหรือลบเนื้อหาของผู้ใช้ใดๆ ที่โพสต์หรืออัปโหลดในเว็บไซต์ Gallup ขอสงวนสิทธิ์และมีสิทธิ์โดยชอบในการคัดเลือก แก้ไข ปฏิเสธการโพสต์หรือลบโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบสำหรับเนื้อหาของผู้ใช้ใดๆ ที่โพสต์หรืออัปโหลดในเว็บไซต์ไม่ว่าเมื่อใดและด้วยเหตุผลใด และคุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการทำสำเนาและทดแทนเนื้อหาของผู้ใช้ที่โพสต์ในเว็บไซต์ด้วยค่าใช้จ่ายของคุณแต่เพียงผู้เดียว นอกจากนี้ Gallup อาจแบ่งปันข้อมูลที่ใช้ระบุตัวบุคคลเพื่อปฏิบัติตามคำร้องขอของเจ้าหน้าที่บังคับกฎหมาย หรือที่เราเชื่อว่ามีความจำเป็น หรือที่ต้องการหรืออนุญาตตามกฎหมาย โปรดดู คำแถลงนโยบายการรักษาความลับส่วนบุคคลของ Gallup

การตัดสินใจของ Gallup ในการตรวจสอบ และ/หรือปรับเปลี่ยนเนื้อหาของผู้ใช้ ไม่เป็น หรือไม่ถือว่าเป็นความรับผิดชอบหรือความรับผิดไม่ว่าจะในลักษณะใดของการดำเนินการของ Gallup ที่เกี่ยวกับหรือเกิดขึ้นจากการใช้งานของคุณในพื้นที่โต้ตอบบนเว็บไซต์

สิทธิ์การใช้งานเนื้อหาของผู้ใช้

โดยการส่งเนื้อหาของผู้ใช้ไปยังเว็บไซต์ คุณได้มอบค่าลิขสิทธิ์แบบถาวรที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ สิทธิ์แบบไม่ผูกขาดและสิทธิ์การใช้งานให้แก่ Gallup แต่ไม่ได้ผูกพันให้ใช้ เผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข แปล สร้างงานที่ดัดแปลงจาก รวมเข้ากับงานอื่นๆ แจกจ่าย ให้สิทธิ์ย่อย และใช้ประโยชน์ในเนื้อหาของผู้ใช้ดังกล่าว (ทั้งหมดหรือบางส่วน) ได้ทั่วโลกไม่ว่าในรูปแบบใด ด้วยสื่อหรือเทคโนโลยีที่เป็นที่รู้จักในขณะนี้ หรือที่จะพัฒนาต่อไปได้เต็มระยะเวลาของลิขสิทธิ์ที่อาจมีอยู่ในเนื้อหาของผู้ใช้ดังกล่าว โดยไม่ต้องชำระเงินให้แก่คุณหรือบุคคลที่สามใดๆ คุณรับรองและให้การประกันกับ Gallup ว่าคุณมีสิทธิ์โดยสมบูรณ์ตามกฎหมาย มีอำนาจและอำนาจตามกฎหมายในการมอบสิทธิ์การใช้งานที่มีในที่นี้ให้แก่ Gallup สิทธิ์ที่คุณครอบครองหรือควบคุมสิทธิ์ในการแสดง และสิทธิ์อื่นๆ ในเนื้อหาของผู้ใช้ที่คุณส่งเพื่อวัตถุประสงค์ตามสิทธิ์การใช้งานนี้ และทั้งเนื้อหาของผู้ใช้หรือการใช้สิทธิ์ที่มีในที่นี้จะต้องไม่ละเมิดข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ หรือการละเมิดสิทธิ์ใดๆ รวมถึงสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวหรือสิทธิ์สาธารณะ การหมิ่นประมาทหรือให้ร้ายต่อ หรือละเมิดกฎหมายจารีตประเพณี หรือสิทธิ์อื่นใด หรือทำให้เกิดการบาดเจ็บแก่บุคคลหรือหน่วยงานใดก็ตาม

ไม่มีภาระผูกพัน

เนื้อหาของผู้ใช้ที่คุณส่งมาจะถูกพิจารณาว่าไม่เป็นความลับและ Gallup จะไม่มีข้อผูกพันใดๆ ที่จะต้องปฏิบัติต่อเนื้อหาของผู้ใช้ดังกล่าวว่าเป็นข้อมูลที่มีกรรมสิทธิ์ ยกเว้นตามที่กำหนดไว้ในคำแถลงนโยบายการรักษาความลับส่วนบุคคลของ Gallup โดยไม่จำกัดเพียงข้อความที่กล่าวมาข้างต้น Gallup ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้เนื้อหาของผู้ใช้ใดๆ ตามที่เห็นสมควร รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการลบ การแก้ไข การดัดแปลง การไม่ยอมรับหรือปฏิเสธที่จะโพสต์ Gallup ไม่ได้อยู่ภายใต้ข้อผูกพันที่จะแก้ไข ลบ หรือดัดแปลงเนื้อหาของผู้ใช้หลังจาก ได้ถูกส่ง ไปยัง Gallup Gallup จะไม่มีหน้าที่ในการบอกคุณว่าใครคือผู้มีลิขสิทธิ์ในเนื้อหาของผู้ใช้ และจะไม่ต้องรับผิดชอบในการบังคับใช้คุณลักษณะใดๆ โดยบุคคลที่สาม

6. การรับรอง การรับประกันและการจำกัดความรับผิด

ได้มีการจัดทำเนื้อหาและเว็บไซต์ของ Gallup "ตามที่เป็นอยู่" ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต Gallup ขอสงวนสิทธิ์ต่อการรับประกันทั้งหมด ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ตามกฎหมาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันในสิทธิ์ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์การใช้งานเฉพาะ ความสามารถในการจำหน่ายและการไม่ละเมิดกรรมสิทธิ์หรือสิทธิของบุคคลที่สาม ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความประมาทเลินเล่อ Gallup บริษัทย่อย บริษัทในเครือ ตัวแทนหรือผู้อนุญาตจะไม่รับผิดต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นทั้งความเสียหายโดยตรงโดยอ้อม ความเสียหายโดยบังเอิญ ความเสียหายพิเศษหรือความเสียหายอันเป็นผลสืบเนื่องที่เป็นผลจากการใช้หรือการไม่สามารถใช้ Gallup วัสดุ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของ Gallup รวมทั้งเว็บไซต์ของ Gallup

เว็บไซต์อาจมีเนื้อหาที่จัดทำโดยบุคคลที่สาม รวมถึงวัสดุที่จัดเตรียมโดยผู้ใช้คนอื่น บล็อกเกอร์และผู้อนุญาตที่เป็นบุคคลที่สาม ผู้ที่อยู่ในสมาคม ผู้รวบรวมและ/หรือบริการการรายงาน ถ้อยแถลงและ/หรือความคิดเห็นทั้งหมดที่แสดงในวัสดุของบุคคลที่สาม รวมถึงบทความทั้งหมดและการตอบคำถามและเนื้อหาอื่นๆ ที่นอกเหนือจากเนื้อหาที่จัดเตรียมโดย Gallup เป็นความคิดเห็นและความรับผิดชอบของบุคคลหรือนิติบุคคลที่จัดเตรียมวัสดุของบุคคลที่สามเพียงฝ่ายเดียว วัสดุดังกล่าวไม่จำเป็นต้องสะท้อนถึงความคิดเห็นของ Gallup เราจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อคุณ หรือ บุคคลที่สามในเนื้อหาหรือความถูกต้องใดๆ ของเนื้อหาของบุคคลที่สาม

คุณรับทราบเป็นการเฉพาะและยอมรับว่า Gallup จะไม่รับผิดต่อพฤติกรรมที่เข้าข่ายเป็นการหมิ่นประมาท ก้าวร้าวหรือพฤติกรรมอันมิชอบด้วยกฎหมายใดๆ ของผู้ใช้ทุกคน คุณยอมรับว่าการเรียกร้องตามกฎหมายทุกชนิด (ไม่ว่าจะในสัญญา การละเมิดหรืออื่นใด) ที่เกี่ยวข้องกับ Gallup หรือเนื้อหาของ Gallup ในทางใดทางหนึ่งจะต้องไม่เกินจำนวนเงินที่คุณได้ชำระให้ Gallup สำหรับการใช้เนื้อหาของ Gallup หากคุณไม่พอใจวัสดุ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของ Gallup หรือ ข้อกำหนดการใช้งานและการขายของเว็บไซต์ของ Gallup การเยียวยาเพียงอย่างเดียวสำหรับคุณคือคุณต้องยุติการใช้บริการของ Gallup

Gallup จะพยายามอย่างเต็มความสามารถเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าความพร้อมใช้งานของบริการของ Gallup จะไม่มีการสะดุดและการส่งข้อมูลนั้นจะปราศจากข้อผิดพลาด อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเป็นลักษณะของการส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้ไม่สามารถรับประกันในเรื่องนี้ได้ นอกจากนี้ บางครั้งการเข้าถึงบริการของ Gallup ของคุณอาจถูกระงับหรือถูกจำกัดเพื่อดำเนินการซ่อมแซม การบำรุงรักษาหรือแนะนำบริการใหม่ๆ เราจะพยายามจำกัดความถี่และระยะเวลาของการระงับหรือข้อจำกัดของบริการ ผลิตภัณฑ์ หรือเว็บไซต์ของ Gallup

Gallup จะไม่รับผิดชอบต่อ (i) การสูญเสียที่ไม่ได้เกิดจากการละเมิดในส่วนของเรา หรือ (ii) การสูญเสียทางธุรกิจ (รวมถึงการสูญเสียกำไร รายได้ สัญญา การออมที่คาดการณ์ไว้ ข้อมูล ความนิยม หรือการเสียค่าใช้จ่ายที่สูญเปล่า) หรือ (iii) การสูญเสียทางอ้อมหรือที่เป็นผลสืบเนื่อง ที่ Gallup และคุณไม่อาจคาดการณ์ล่วงหน้าได้เมื่อคุณเริ่มใช้บริการหรือเว็บไซต์ของ Gallup

กฎหมายของบางประเทศไม่อนุญาตให้มีการจำกัดที่กล่าวถึงข้างต้นบางส่วนหรือทั้งหมด หากกฎหมายเหล่านี้นำมาใช้กับคุณได้ การจำกัดบางส่วนหรือทั้งหมดข้างต้นอาจไม่มีผลบังคับใช้กับคุณและคุณอาจมีสิทธิ์เพิ่มเติม

7. การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายและปกป้อง Gallup เจ้าหน้าที่ กรรมการ ผู้ถือหุ้น ผู้อยู่ในตำแหน่งคนก่อน ผู้สืบทอดผลประโยชน์ พนักงาน ตัวแทน บริษัทย่อย และบริษัทในเครือของ Gallup ให้พ้นจากการเรียกร้อง การสูญเสีย ความรับผิด การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนหรือค่าใช้จ่าย (รวมถึงค่าทนายความ) ที่มีต่อ Gallup โดยบุคคลที่สามใดๆ ซึ่งเกิดจากหรือที่เกี่ยวข้องกับการที่คุณละเมิดข้อกำหนดการใช้งานและการขายของเว็บไซต์ หรือการที่คุณใช้งานเว็บไซต์ Gallup ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการใช้เนื้อหา บริการและผลิตภัณฑ์ของเว็บไซต์เหล่านี้ ที่นอกเหนือจากที่ได้อนุญาตอย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดการใช้งานและการขายของเว็บไซต์เหล่านั้น

8. เว็บไซต์ขององค์กรภายนอก

บางเว็บไซต์ของ Gallup อาจมีการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นซึ่งมีแนวปฏิบัติด้านข้อมูลที่อาจแตกต่างไปจากแนวปฏิบัติของ Gallup คุณควรศึกษาข้อความด้านนโยบายการรักษาความลับส่วนบุคคลของไซต์อื่น เนื่องจาก Gallup จะไม่รับประกันใดๆ เกี่ยวกับข้อมูล ที่ส่งให้ หรือที่เก็บรวบรวมโดยไซต์อื่นนั้น

9. ข้อจำกัดด้านการส่งออก

ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ซื้อจาก Gallup (รวมทั้งเอกสารประกอบหลักสูตร รหัสการเข้าถึงหรือเอกสารประกอบการฝึกอบรม) อาจอยู่ภายใต้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการศุลกากรและการควบคุมการส่งออก คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับระหว่างประเทศและในประเทศทั้งหมดที่บังคับใช้กับคุณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการดังกล่าว

10. กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดการใช้งานและการขายของเว็บไซต์เหล่านี้จะอยู่ภายใต้การควบคุมและตีความตามกฎหมายของประเทศเนเธอร์แลนด์ คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย (คุณและ Gallup)จะส่งข้อพิพาทใดๆ หรือพันธะที่ไม่มีข้อผูกพันทางสัญญาอันเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดการใช้งานและการขายของเว็บไซต์นี้ไปยังเขตอำนาจศาลที่มีอำนาจเด็ดขาดของประเทศเนเธอร์แลนด์

11. อนุญาโตตุลาการ โปรดอ่านส่วนนี้อย่างละเอียด - ซึ่งอาจส่งผลสำคัญต่อสิทธิ์ตามกฎหมายของคุณ รวมไปถึงสิทธิ์ในการยื่นฟ้องศาลของคุณ

ในกรณีที่มีข้อพิพาท การเรียกร้อง คำถามหรือความไม่เห็นชอบใดๆ อันเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้หรือการละเมิดข้อตกลงนี้ ให้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการยุติข้อพิพาท การเรียกร้อง คำถาม หรือความไม่เห็นด้วยดังกล่าว เพื่อให้ได้ผลดังกล่าว คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต้องปรึกษาและเจรจาต่อรองกันด้วยความสุจริตใจ และตระหนักถึงผลประโยชน์ร่วมกัน พยายามหาวิธีการแก้ไขที่ยุติธรรมและเท่าเทียมกันที่เป็นที่น่าพอใจของทั้งสองฝ่าย หากคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่สามารถบรรลุการแก้ไขโดยใช้วิธีการดังกล่าวภายในระยะเวลาสามสิบ (30) วัน เมื่อคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งส่งหนังสือบอกกล่าวถึงอีกฝ่าย ข้อพิพาท การเรียกร้อง คำถาม หรือความไม่เห็นด้วยจะได้รับตัดสินโดยคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการซึ่งจัดการโดยสถาบันอนุญาโตตุลาการแห่งเนเธอร์แลนด์ที่สอดคล้องกับข้อบัญญัติของกฎการแก้ไขข้อพิพาทในเชิงพาณิชย์ เว้นแต่คุณเป็นหน่วยงานรัฐบาลหรือหน่วยงานย่อยทางการเมืองในรัฐหรือเขตอำนาจศาลที่มีกฎหมายระบุไว้อย่างชัดแจ้งว่าคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการไม่มีผลผูกพัน

12. รายละเอียดผู้ติดต่อของ Gallup

Gallup B.V.
Luna Arena, Herikerbergweg 238,
อัมสเตอร์ดัม เนเธอร์แลนด์ 1101 CM

13. การสิ้นสุด

คุณอาจยกเลิกบัญชีผู้ใช้ Gallup ได้ตลอดเวลาโดยการหยุดการใช้งานเว็บไซต์ของ Gallup Gallup อาจบอกเลิกหรือเลิกการนำเสนอของ Gallup ได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีของการยกเลิกดังกล่าว การเข้าถึง Gallup ในส่วนที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกหรือบอกเลิก จะไม่ได้รับอนุญาตอีกต่อไป ข้อจำกัดที่กำหนดให้มีเกี่ยวกับการดาวน์โหลดวัสดุใดๆ จากเว็บไซต์ Gallup และ การปฏิเสธการรับผิดและข้อจำกัดของความรับผิดที่ระบุในข้อกำหนดการใช้งาน และการขายของเว็บไซต์นี้จะยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไปแม้ว่าจะมีการบอกเลิกหรือการสิ้นสุดก็ตาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์

Gallup อาจยกเลิกหรือระงับข้อกำหนดการใช้เหล่านี้ได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า โดยไม่จำกัดถึงข้อความที่กล่าวมาแล้วนี้ Gallup มีสิทธิ์ที่จะยุติบัญชีของคุณลงทันทีในกรณีที่คุณกระทำการที่ผิดหลักจริยธรรม ที่ Gallup พิจารณาเห็นว่าไม่สามารถยอมรับได้ หรือในกรณีที่คุณได้ละเมิดข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้

ข้อกำหนดด้านการขาย

โปรดอ่านเงื่อนไขเหล่านี้อย่างละเอียดก่อนที่จะซื้อผลิตภัณฑืหรือบริการใดๆ ของ Gallup การสั่งซื้อกับ Gallup แสดงว่าคุณตกลงที่จะผูกพันตามเงื่อนไขเหล่านี้

1. คำสั่งซื้อสินค้า

คำสั่งซื้อของคุณคือข้อเสนอที่ยื่นต่อ Gallup เพื่อซื้อผลิตภัณฑ์หรือรายการต่างๆ ในรถเข็นของคุณ เมื่อคุณสั่งซื้อผลิตภัณฑ์หรือรายการจาก Gallup เราจะส่งอีเมลยืนยันการรับคำสั่งซื้อของคุณพร้อมมีรายละเอียดของคำสั่งซื้อของคุณ ("อีเมลยืนยันคำสั่งซื้อ") อีเมลยืนยันคำสั่งซื้อคือการรับทราบว่าเราได้รับคำสั่งซื้อสินค้าของคุณแล้ว และไม่ได้เป็นการยืนยันการยอมรับข้อเสนอในการซื้อผลิตภัณฑ์หรือรายการที่สั่งซื้อของคุณ เรายอมรับเฉพาะข้อเสนอในการซื้อของคุณเมื่อมีการส่งอีเมลยืนยันคำสั่งซื้อ หรืออีเมลการยืนยันการลงทะเบียนสำหรับการนำเสนอหลักสูตรของ Gallup

2. สิทธิของการบอกเลิก ข้อยกเว้นสำหรับการบอกเลิกและนโยบายการคืนสินค้า

หากคุณซื้อสินค้าที่ให้มีการขนส่งคุณมีสิทธิ์ที่จะบอกเลิกคำสั่งซื้อของคุณได้ทุกเมื่อก่อนที่จะมีการส่งสินค้าและจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน นอกจากนี้ คุณยังมีสิทธิ์ในการคืนสินค้าที่ได้รับภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับสินค้า เว้นแต่กรณีที่มีหนึ่งในข้อยกเว้นที่ระบุไว้ด้านล่าง ไม่ยินยอมให้คืนสินค้าหลังจากเวลาผ่านไป 30 วัน คุณต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการคืนสินค้าไปยัง Gallup จำนวนเงินที่คืนให้คือค่าสินค้าที่ซื้อหักด้วยค่าใช้จ่ายในการขนส่งที่ Gallup ได้จ่ายไปแล้ว หากกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ของประเทศหรือภูมิภาคของคุณอนุญาตให้มีระยะเวลาคืนสินค้านานกว่านี้ ช่วงเวลาดังกล่าวจะมีผลบังคับ หากคุณต้องการใช้สิทธิในการบอกเลิก คุณต้องแจ้งการตัดสินใจในการบอกเลิกให้เราทราบก่อนที่ระยะเวลาคืนสินค้าจะหมดอายุ

ข้อยกเว้นของสิทธิในการบอกเลิก

สิทธิในการบอกเลิกจะใช้ไม่ได้ในกรณีต่อไปนี้:

 • การนำส่งบันทึกเสียงหรือวิดีโอที่มีการปิดผนึก หรือซอฟต์แวร์ที่มีการปิดผนึก หากคุณเปิดผนึกหลังจากการส่งสินค้า
 • สินค้าที่ทำให้คุณเป็นการเฉพาะเจาะจงหรือปรับให้เหมาะกับความต้องการอย่างชัดเจน
 • การนำส่งเนื้อหาดิจิตอล (รวมถึงแอป, ซอฟต์แวร์ดิจิตอล, หนังสืออิเล็กทรอนิกส์, MP3, การเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ)
 • รหัสการเข้าใช้งาน (รวมถึงการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันของพนักงาน การประเมินผล CliftonStrengths, การประเมินผล Builder Profile ฯลฯ)

นโยบายการบอกเลิกที่บังคับใช้กับการลงทะเบียนหลักสูตร

หากคุณไม่สามารถเข้าร่วมหลักสูตร Gallup ที่คุณลงทะเบียนไว้ได้ คุณต้องยกเลิกอย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนวันที่ของหลักสูตรเพื่อจะได้รับการคืนเงินเต็มจำนวน หากคุณยกเลิกน้อยกว่าสอง (2) สัปดาห์ก่อนถึงวันที่เริ่มต้นหลักสูตร คุณจะไม่ได้รับเงินคืน

หากคุณลงทะเบียนสำหรับหลักสูตร Gallup และต้องการย้ายไปวันที่อื่นของหลักสูตร คุณสามารถทำได้โดยการติดต่อ Gallup อย่างน้อยสอง (2) สัปดาห์ก่อนจะถึงวันที่ของหลักสูตร คุณจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการโอนย้าย 150 ดอลลาร์สหรัฐฯ Gallup จะไม่ยอมรับคำขอการโอนย้ายที่น้อยกว่า (2) สัปดาห์ก่อนวันที่เริ่มต้นของหลักสูตร

นโยบายการบอกเลิกหลักสูตร - Gallup

โปรแกรมของ Gallup เป็นแบบอินเทอร์แอคทีฟที่ผสมผสานระหว่างการสอนในชั้นเรียนกับกิจกรรมกลุ่มเข้าด้วยกัน ดังนั้นแต่ละโปรแกรมจะต้องมีจำนวนผู้เข้าร่วมขั้นต่ำเพื่อทำให้แน่ใจว่าจะได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่สัมฤทธิ์ผล Gallup ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมใดๆ ที่มีผู้เข้าร่วมขั้นต่ำไม่เป็นไปตามที่กำหนด สี่ (4) สัปดาห์ก่อนจะถึงวันเริ่มต้นของโปรแกรมที่กำหนดไว้ และจะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมที่ลงทะเบียนแล้วทุกคนในเวลาดังกล่าว เราขอแนะนำให้ผู้เข้าร่วมวางแผนการเดินทาง ให้สอดคล้องกัน เนื่องจาก Gallup จะไม่รับผิดชอบในการชำระเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางคืนในกรณีที่โปรแกรมถูกยกเลิก

3. การกำหนดราคา

ราคาทั้งหมดที่แสดงรายการไม่รวมถึงภาษีขาย ภาษีโภคภัณฑ์หรือภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีที่บังคับใช้อื่นๆ ภาษีที่บังคับใช้จะถูกเพิ่มเข้ามาในเวลาที่ทำการเช็คเอาท์ ราคาที่แสดงบนไซต์ Gallup ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้า

ในขณะที่เราพยายามทำให้ราคาแบบออนไลน์ทั้งหมดมีความถูกต้อง แต่อาจเกิดความผิดพลาดขึ้นได้ หากเราพบว่าราคาสินค้าที่คุณสั่งซื้อมีข้อผิดพลาด เราจะแจ้งให้คุณทราบโดยทันทีที่สามารถทำได้ จากนั้น คุณจะได้รับตัวเลือกให้ยืนยันคำสั่งซื้อของคุณได้ในราคาถูกต้องอีกครั้งหรือยกเลิกคำสั่งซื้อของคุณ ถ้าเราไม่สามารถติดต่อคุณโดยใช้รายละเอียดที่คุณให้ไว้ในระหว่างขั้นตอนการสั่งซื้อ เราจะถือว่าคำสั่งซื้อของคุณถูกยกเลิก ถ้าคุณได้ชำระเงินค่าสินค้าไปแล้วและตัดสินใจที่จะยกเลิก เราจะคืนเงินเต็มจำนวนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ แต่ในกรณีใดๆ จะไม่นานกว่า 30 วันนับจากวันที่แจ้งเรื่องการยกเลิก

4. เด็ก

ในการซื้อผลิตภัณฑ์จาก Gallup คุณต้องมีอายุบรรลุนิติภาวะตามเกณฑ์ในประเทศ/ภูมิภาคที่คุณพำนักอยู่

5. เบ็ดเตล็ด

ข้อกำหนดการใช้งานและการขายของเว็บไซต์นี้ ที่นอกเหนือไปจาก คำแถลงนโยบายการรักษาความลับส่วนบุคคล และ ข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ เฉพาะเจาะจงที่บังคับใช้กับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณกำลังจะซื้อเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณและ Gallup และแทนที่ข้อตกลง ข้อเสนอและการติดต่อสื่อสารไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือโดยวาจาก่อนหน้าและในปัจจุบันทั้งหมด

การสละสิทธิ์ใดๆในข้อกำหนดใดๆ ของข้อกำหนดการใช้งานและการขายของเว็บไซต์นี้ไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ในข้อกำหนดเดียวกันหรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในภายหน้าหรือที่ต่อเนื่อง