อัพเดตครั้งล่าสุดวันที่ 28 เมษายน 2017

การคุ้มครองความลับส่วนบุคคลถือเป็นมาตรฐานคุณภาพของ Gallup มาโดยตลอด ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง Gallup ในปี 1935 Gallup ยังคงยึดมั่นในการดำเนินนโยบายไม่เปิดเผยชื่อผู้ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นแต่ละราย เว้นแต่ว่าได้รับความยินยอมจากผู้ใช้เป็นรายบุคคลให้เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวหรือผลการสำรวจแต่ละราย Gallup ให้การคุ้มครองข้อมูลหลักฐานส่วนบุคคลของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ Gallup ทุกรายด้วยนโยบายที่ได้กล่าวมาข้างต้นเช่นเดียวกัน เพื่อวัตถุประสงค์ของคำแถลงนโยบายการรักษาความลับส่วนบุคคลนี้ คำว่า "Gallup เรา พวกเรา และของเรา" หมายถึง Gallup, Inc., 901 F Street, NW, Washington, D.C., 20004, U.S.A. และบริษัทย่อยรวมถึงบริษัทในเครือ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคำแถลงนโยบายการรักษาความลับส่วนบุคคลนี้หรือข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรด ติดต่อเรา

คำแถลงนี้อธิบายประเภทของข้อมูล รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมและประมวลผลผ่านเว็บไซต์ Gallup และผ่านบริการที่จัดให้ในเว็บไซต์ Gallup ตลอดจนลักษณะที่ Gallup ปฏิบัติต่อข้อมูลดังกล่าว
ข้อมูลส่วนบุคคล

คำว่า "ข้อมูลส่วนบุคคล" ที่ใช้ในคำแถลงนโยบายการรักษาความลับส่วนบุคคลนี้ เราหมายถึงข้อมูลที่คุณให้แก่ Gallup เป็นรายบุคคลทั้งโดยตรงและทางอ้อม ซึ่งอาจให้มาโดยเฉพาะเจาะจงหรือให้มาพร้อมกับข้อมูลอื่น โดยข้อมูลดังกล่าวสามารถใช้ระบุตัวตนของคุณได้ ข้อมูลส่วนตัวของคุณรวมถึงชื่อและที่อยู่ทางไปรษณีย์ของคุณ หมายเลขโทรศัพท์ของคุณและอีเมลแอดเดรสและอาจรวมถึงข้อมูลอื่นๆ ที่สามารถระบุตัวตนของคุณได้

ข้อมูลที่โดยตัวของมันเองไม่สามารถนำไปใช้เพื่อระบุตัวตนของคุณจะไม่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอายุ เพศ และรสนิยมอื่นๆ
I. ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยเว็บไซต์ GALLUP

การเก็บรวบรวมข้อมูลบนเว็บไซต์ Gallup แบ่งออกเป็น 2 วิธี คือ: (1) การเก็บรวบรวมข้อมูลทางอ้อม (เช่น โดยเทคโนโลยีที่ใช้บนเว็บไซต์ Gallup) และ (2) การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยตรง (เช่น เมื่อคุณในฐานะผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ให้ข้อมูลบนหน้าต่างๆ อย่างสมัครใจ)

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลทางอ้อม

Gallup ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลหลากหลายประเภทแบบทางอ้อมผ่านการโต้ตอบและการใช้งานเว็บไซต์ Gallup ข้อมูลนี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลเบราเซอร์และอุปกรณ์ ข้อมูลที่เก็บรวบรวมผ่านการโต้ตอบทางอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ ข้อมูลการใช้แอพพลิเคชัน ข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณ ข้อมูลด้านภูมิศาสตร์หรือค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ ข้อมูลทางสถิติและข้อมูลที่รวบรวม ("ข้อมูลอื่น")

ข้อมูลทางสถิติและข้อมูลที่รวบรวมไม่ได้ระบุถึงบุคคลอย่างเจาะจงโดยตรง แต่อาจเป็นข้อมูลที่ได้มาจากข้อมูลส่วนบุคคล ตัวอย่างเช่น เราอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อคำนวณเปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้ในรหัสไปรษณีย์ที่เฉพาะเจาะจง

หากเรารวมข้อมูลอื่นเข้ากับข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว เราจะพิจารณาข้อมูลที่รวมดังกล่าวว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคล

1.1. การติดตามข้อมูล

ข้อมูลสถิติรูปแบบการเข้าใช้และจำนวนการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ เช่น จำนวนของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือหน้าเว็บไซต์บางหน้าในแต่ละวัน โดยทั่วไปเรียกว่า การติดตามข้อมูล ข้อมูลที่เก็บรวบรวมทางอ้อมประเภทนี้จะเก็บรวบรวมด้วยวิธีการต่างๆ หลายวิธี เช่น IP แอดเดรส ซึ่งเป็นหมายเลขที่กำหนดให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณโดยอัตโนมัติ เมื่อใดก็ตามที่คุณท่องเว็บไซต์ เว็บเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ "จัดเก็บ" เว็บเพจ จะกำหนดชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจาก IP แอดเดรสโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Gallup เซิร์ฟเวอร์ของเราจะลงบันทึก IP แอดเดรสของเครื่องคอมพิวเตอร์คุณไว้

ในการขอรับข้อมูลการติดตามเหล่านี้ Gallup ใช้ผู้ให้บริการการวิเคราะห์บุคคลที่สาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ Google Analytics ซึ่งเป็นบริการวิเคราะห์เว็บของ Google, Inc. (รวมเรียกว่า "ผู้ให้บริการการวิเคราะห์บุคคลที่สาม") ผู้ให้บริการการวิเคราะห์บุคคลที่สามจะใช้ "คุกกี้" ซึ่งเป็นไฟล์ข้อความที่มีอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ เพื่อช่วยวิเคราะห์ลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ Gallup ของผู้ใช้ ข้อมูลที่สร้างโดยคุกกี้เกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ Gallup รวมถึง IP แอดเดรสของคุณจะถูกส่งไปและจัดเก็บไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการการวิเคราะห์บุคคลที่สาม ในฐานะตัวแทนของ Gallop ผู้ให้บริการการวิเคราะห์บุคคลที่สามจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมินการใช้งานเว็บไซต์ Gallup ของคุณ รวบรวมรายงานการดำเนินการบนเว็บไซต์ และให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินการบนเว็บไซต์ ผู้ให้บริการการวิเคราะห์บุคคลที่สามจะไม่เชื่อมโยง IP แอดเดรสของคุณกับข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ให้บริการเหล่านั้นมี

คุณสามารถป้องกันการรวบรวมข้อมูลของ Google Analytics และการใช้ข้อมูล (คุกกี้และ IP แอดเดรส) ได้โดยการดาวน์โหลดและติดตั้งปลั๊กอินของเบราเซอร์ที่พร้อมใช้งานได้ ที่นี่ Gallup ใช้การปิดบัง IP ซึ่งจะตัด/ไม่เปิดเผยส่วนสุดท้ายของ IP แอดเดรสให้กับประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป และบุคคลอื่นที่อยู่ในข้อตกลงพื้นที่เศรษฐกิจยุโรป ยกเว้นในกรณีที่เป็น IP แอดเดรสเต็มที่ส่งไปยังและตัดทอนโดยเซิร์ฟเวอร์ของ Google ในประเทศสหรัฐอเมริกา

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ใน ข้อกำหนดในการให้บริการและความเป็นส่วนตัวของ Google Analytics

ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ Gallup ที่ได้รับแต่งตั้งเท่านั้นที่สามารถเข้าไปใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดย Google Analytics ได้ โดยข้อมูลดังกล่าวจะนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการวางแผนและบริหารดูแลเว็บไซต์ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการเท่านั้น เช่น เพื่อปรับปรุงเนื้อหาบนเว็บไซต์ และเพื่อปรับแต่งเนื้อหา และ/หรือแผนผังเว็บไซต์ตามความต้องการใช้งานของผู้ใช้บริการแต่ละราย หรือกลุ่มผู้ใช้บริการแต่ละประเภท

1.2. คุกกี้ จาก Gallop

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมทางอ้อมประเภทอื่นจะจัดเก็บไว้ใน "คุกกี้" คุกกี้เป็นไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กจากเว็บไซต์ที่ส่งไปจัดเก็บไว้ที่ฮาร์ดไดรฟ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เข้าเยี่ยมชม เพื่อช่วยเหลือผู้เข้าเยี่ยมชมขณะเยี่ยมชมเว็บไซต์ บางเว็บไซต์ของ Gallup ใช้คุกกี้เพียงแค่สำหรับจัดเก็บรหัสของผู้ใช้บริการ เพื่อความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการโดยไม่ต้องป้อนข้อมูลซ้ำอีกครั้ง เมื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์ใหม่ภายหลัง การใช้คุกกี้ถือเป็นมาตรฐานทั่วไปบนอินเตอร์เน็ต แม้ว่าโปรแกรมเว็บเบราเซอร์ส่วนใหญ่ยอมรับการใช้คุกกี้โดยอัตโนมัติ แต่การตัดสินใจว่าจะยอมรับการใช้คุกกี้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับคุณ คุณอาจปรับเปลี่ยนการตั้งค่าบนโปรแกรมเบราเซอร์ของคุณเพื่อป้องกันการรับคุกกี้ หรือจัดให้มีบริการแจ้งให้ทราบเมื่อมีการส่งคุกกี้ถึงคุณ คุณสามารถปฏิเสธที่จะใช้คุกกี้ได้โดยการเลือกการตั้งค่าที่ต้องการบนโปรแกรมเบราเซอร์ของคุณ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าหากคุณเลือกดำเนินการดังกล่าว คุณจะไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ Gallup ได้อย่างสมบูรณ์ คุกกี้จาก Gallup จะหมดอายุลงเมื่อผู้ใช้ปิดเว็บไซต์หรือไม่ดำเนินการใดๆ บนเว็บไซต์ภายในระยะเวลาที่กำหนด

1.3. คุ้กกี้จากบุคคลภายนอก

เราอาจใช้บริการบริษัทโฆษณาภายนอกเพื่อการบริการสื่อโฆษณาในนามของเรา ซึ่งบริษัทดังกล่าวอาจใช้คุกกี้และแอคชั่นแท็กเพื่อประเมินประสิทธิผลของโฆษณานั้นๆ คุณยังคงสามารถตัดสินใจว่าจะยอมรับการใช้คุกกี้เหล่านั้นหรือไม่ คุณอาจปรับเปลี่ยนการตั้งค่าโปรแกรมเบราเซอร์เพื่อป้องกันการรับคุกกี้จากบริษัทอื่น หรือจัดให้มีบริการแจ้งให้ทราบเมื่อมีการส่งคุกกี้จากบริษัทภายนอกถึงคุณ

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยตรง

นอกจากนี้ Gallup ยังมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ใช้ได้ให้ไว้โดยสมัครใจ ทั้งนี้การยินยอมให้ข้อมูลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณเพียงผู้เดียวเท่านั้น

Gallup เก็บข้อมูลทั้งหมดในรูปแบบข้อมูลลับที่เก็บรวบรวมไว้โดยตรง และจะใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจงตามที่ระบุไว้ในขณะที่เก็บข้อมูล Gallup จะค้นหาสิทธิ์เฉพาะบางอย่างจากคุณสำหรับการใช้งานเพิ่มเติม คุณสามารถแจ้งให้ทำการลบข้อมูลดังกล่าวออกได้ทุกเมื่อ Gallup จะไม่แลกเปลี่ยน ค้าขาย หรือขายสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้บริการโดยเด็ดขาดโดยไม่ได้รับการยินยอมที่เฉพาะเจาะจงจากคุณ

2.1. ข้อมูลบัญชีผู้ใช้

เมื่อตั้งค่าบัญชีบนเว็บไซต์ใดๆ ของ Gallup ("บัญชีผู้ใช้") จะมีข้อความเพื่อให้คุณป้อนข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงชื่อ อีเมลแอดเดรส และหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ หากคุณเลือกว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์ บริการ รหัสการเข้าตอบแบบสำรวจ หรือรายการอื่นๆ ที่จำหน่ายโดย Gallup จะมีข้อความเพื่อให้คุณป้อนรายละเอียดการชำระเงินและที่อยู่เต็มเพื่อใช้ในการเรียกเก็บเงิน

ในฐานะลูกค้า/ผู้ใช้ของ Gallup เราอาจขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เมื่อคุณลงทะเบียนเพื่อใช้หนึ่งในเว็บไซต์หรือบริการ/ผลิตภัณฑ์ของเรา หรือเมื่อคุณให้ความเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา ในฐานะลูกค้า/ผู้ใช้ เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เว้นแต่กฎหมายจะห้ามไว้เป็นอย่างอื่น โดยมีจุดประสงค์ดังต่อไปนี้

  • เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณร้องขอ
  • เพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับบัญชีหรือการทำรายการของคุณ และส่งข้อมูลให้คุณเกี่ยวกับส่วนสำคัญต่างๆ บนไซต์ของเรา หรือการเปลี่ยนแปลงในนโยบายของเรา
  • เพื่อให้การสนับสนุนที่รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ แพทช์ของผลิตภัณฑ์ และการแก้ไข และการสื่อสารอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน
  • เพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการออกผลิตภัณฑ์ใหม่และการพัฒนาบริการ และเพื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์และบริการของ Gallup ตามนโยบายนี้

ข้อมูลบัญชีผู้ใช้ทั้งหมดจะได้รับการจัดเก็บไว้จนกว่าคุณจะตกลงใจว่าจะยกเลิกบัญชีผู้ใช้ของคุณ (ดูข้อย่อย III.1.) ในกรณีที่เราจำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้นานกว่านั้นเนื่องจากข้อกำหนดการเก็บรักษาข้อมูลตามที่กฎหมายกำหนด Gallup จะไม่สามารถนำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมาใช้ได้อีก และจะจัดเก็บไว้จนกว่าจะครบระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลเท่านั้น

2.2. ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ที่ให้โดยตรง

ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้บนเว็บไซต์ Gallup เช่น จากแบบฟอร์มการติดต่อ หรือทางโทรศัพท์ จะได้รับการจัดเก็บในฐานข้อมูลบริการของเรา และเก็บรักษาไว้ระยะเวลาหนึ่งตามความจำเป็นเพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจ ยกเว้นแต่กฎหมายจะกำหนดให้ต้องเก็บรักษาข้อมูลไว้นานกว่านั้น

II. การเก็บรวบรวมข้อมูล

หลายๆ เว็บไซต์ของ Gallup เปิดให้ผู้ใช้สามารถเข้าร่วมการสำรวจความคิดเห็นหรือการประเมินผลผ่านอินเตอร์เน็ตได้ Gallup จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และกระบวนการสำหรับแบบสำรวจหรือการประเมินแต่ละรายการ โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของแบบสำรวจหรือการประเมินที่เกี่ยวข้อง

1. การเข้าถึงแบบสำรวจหรือผลการประเมินของคุณจากบัญชีผู้ใช้อื่น

ผู้ใช้ออนไลน์คนอื่นอาจซื้อรหัสการเข้าตอบแบบสำรวจเพื่อทำแบบสำรวจของ Gallup หรือการประเมินผลของคุณได้*** เมื่อเข้าร่วมการสำรวจความคิดเห็นหรือการประเมินผล ผู้ใช้ออนไลน์ที่ซื้อรหัสการเข้าตอบแบบสำรวจของ Gallup จะสามารถเข้าถึงผลลัพธ์ของคุณได้เช่นกัน ข้อมูลที่เข้าถึงได้ของผู้ถือบัญชีอาจได้แก่ ชื่อและผลลัพธ์ของคุณ แต่ไม่รวมถึงคำตอบของคำถามแต่ละข้อที่คุณเลือกในแบบสำรวจหรือการประเมินผลนั้นๆ นอกจากนี้ ผู้ถือบัญชีจะไม่สามารถแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือลบผลลัพธ์ตลอดจนข้อมูลบัญชีผู้ใช้ของคุณได้

เมื่อเสร็จสิ้นการสำรวจหรือการประเมินผลแล้ว คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการแชร์ผลลัพธ์ของคุณกับผู้ถือบัญชีคนอื่นๆ ได้ทุกเมื่อ และเลือกนำออกจากการแชร์ผลลัพธ์ของคุณ

2. การแชร์ผลการสำรวจของคุณกับผู้อื่น

หลังจากเสร็จสิ้นการสำรวจหรือการประเมินผลแล้ว คุณสามารถแชร์ผลการสำรวจหรือผลการประเมินของคุณทางอีเมล์หรือเครือข่ายสังคมออนไลน์ได้ โดยจะปรากฏเพียงชื่อและผลลัพธ์ของคุณเท่านั้น การแชร์ข้อมูลของคุณจากบัญชีผู้ใช้ผ่านบริการสื่อสังคมออนไลน์ หมายความว่าคุณกำลังอนุญาตให้เราแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณที่เราเก็บรวบรวมได้ ร่วมกับผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ ผู้ใช้คนอื่นๆ และที่ติดต่อของเครือข่ายในบริการสื่อสังคมออนไลน์ และคุณเข้าใจว่าการใช้ข้อมูลที่แชร์ของบริการสื่อสังคมออนไลน์อยู่ภายใต้นโยบายการรักษาความลับส่วนบุคคลของบริการสื่อสังคมออนไลน์นั้นๆ หากคุณไม่ประสงค์ที่จะแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในลักษณะดังกล่าว โปรดอย่าเชื่อมต่อข้อมูล Gallup ของคุณกับผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์

III. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมและการประมวลผลข้อมูล

1. การแก้ไขและเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ใช้และการตั้งค่า; การลบบัญชีผู้ใช้

หากคุณให้ความยินยอมในการรับการติดต่อสื่อสารจาก Gallup ทางอีเมลแต่ประสงค์จะยกเลิกบริการนี้ คุณสามารถขอยกเลิกบริการนั้นได้ทุกเวลาโดยการ ติดต่อเรา นอกจากนี้ คุณซึ่งเป็นผู้ใช้ที่ลงทะเบียนสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าภายในบัญชีผู้ใช้ของคุณภายใต้ "MY ACCOUNT" ได้ด้วยการอัพเดทการตั้งค่า "Contact Me"

คุณยังสามารถขอลบบัญชีผู้ใช้ของคุณสำหรับเว็บไซต์ของ Gallup ได้ทุกเมื่อ ตลอดจนขอแก้ไขข้อมูลผู้ใช้บริการของคุณได้ทุกเมื่อ หากต้องการดำเนินการดังกล่าว โปรดติดต่อเรา

2. ความปลอดภัยของข้อมูล

พนักงาน Gallup ต่างตระหนักถึงความต้องการความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ ด้วยเหตุนี้ เราจึงยึดมั่นในมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัยที่สมเหตุสมผลและเหมาะสมในการปกป้องดูแลข้อมูลของคุณจากการสูญหาย ใช้ในทางที่ผิดและการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผย การเปลี่ยนแปลงและทำลาย โดยพิจารณาถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในการประมวลผลและลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคล Gallup ได้จัดให้มีหน่วยงานที่เป็นผู้ดูแลในด้านนโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่อติดตามตรวจสอบแนวปฏิบัติด้านการรักษาความลับส่วนบุคคล โดยจะจำกัดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้อย่างเคร่งครัดให้กับพนักงานที่ได้ผ่านการฝึกอบรมให้เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการเท่านั้น สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลที่มอบให้แก่พนักงานกลุ่มดังกล่าวจำกัดเพียงเท่าที่มีความจำเป็นในการใช้ข้อมูลดังกล่าวด้วยเหตุผลทางด้านธุรกิจ ไฟล์บันทึกข้อมูลของผู้ที่เข้าใช้ข้อมูลนั้นจะมีการเก็บรักษาไว้ และติดตามตรวจสอบ เพื่อป้องกันการฝ่าฝืนมาตรการรักษาความปลอดภัย

3. จัดเก็บข้อมูลโดยบริษัทอื่น

เราอาจแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลกับคู่ค้าหรือตัวแทนที่ทำงานในนามของเรา ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุอยู่ในนโยบายการรักษาความลับส่วนบุคคลนี้ ตัวอย่างเช่น เราอาจว่าจ้างบริษัทให้เข้ามาช่วยในการป้องกันและรักษาความปลอดภัยระบบหรือบริการของเรา คู่ค้าหรือตัวแทนใดๆ ที่เราเก็บข้อมูลต้องไม่ขัดต่อข้อกำหนดการรักษาข้อมูลและการรักษาความปลอดภัยของเรา และไม่อนุญาตให้บริษัทภายนอกนำข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากเราไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ เช่นเดียวกับ Gallup บริษัทภายนอกดังกล่าวจะต้องไม่แลกเปลี่ยน ค้าขาย หรือขายสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้บริการโดยเด็ดขาด Gallup ยังคงไว้ซึ่งความรับผิดชอบภายใต้หลักการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลหากตัวแทนบุคคลที่สามที่ Gallup ดำเนินการเพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในนามของ Gallup ดำเนินการโดยไม่สอดคล้องกับหลักการนี้ เว้นแต่ว่า Gallup พิสูจน์ได้ว่า Gallup ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสียหายนี้

4. เด็กและความเป็นส่วนตัว

Gallup ขอแนะนำให้บิดามารดา และผู้ปกครองอยู่กับบุตรหลานขณะออนไลน์ และควรศึกษาทำความเข้าใจอย่างเพียงพอเกี่ยวกับเว็บไซต์ที่บุตรหลานเข้าเยี่ยมชม เว็บไซต์ของ Gallup ไม่มีเนื้อหาใดๆ ที่โดยทั่วไปแล้วถือว่าไม่เหมาะสมสำหรับเด็ก

5. การเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่น

เว็บไซต์ของ Gallup อาจจัดให้มีส่วนการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ซึ่งองค์กรอื่นเป็นเจ้าของ และ/หรือดำเนินการ ทั้งนี้นโยบายการรักษาความลับส่วนบุคคลของเว็บไซต์ดังกล่าวนั้นอาจแตกต่างไปจากนโยบายฯ ของ Gallup เว็บไซต์ที่กล่าวมานี้อาจเก็บรวบรวมข้อมูล และใช้ประโยชน์จากข้อมูลในทางที่ต่างไปจาก Gallup เราจึงขอแนะนำให้คุณตรวจสอบนโยบายการรักษาความลับส่วนบุคคลที่ประกาศเผยแพร่ไว้ทางเว็บไซต์ขององค์กรภายนอกทั้งหลายก่อนการเข้าใช้เว็บไซต์ดังกล่าว

6. สถานที่เก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูล

ในการเข้าใช้เว็บไซต์ Gallup ส่วนบุคคล คุณอาจต้องส่งข้อมูลส่วนบุคคลและการสำรวจ ตลอดจนผลการประเมินที่ Gallup จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงธุรกิจ ซึ่งสอดคล้องกับคำแถลงนโยบายการรักษาความลับส่วนบุคคลนี้ ในฐานะที่เป็นองค์กรที่มีสำนักงานทั่วโลก Gallup จะเก็บรวบรวมข้อมูลที่สามารถประมวลผลระหว่างประเทศไปยังสำนักงานของ Gallup ทั่วโลก ข้อมูลของคุณจะได้รับการประมวลผลในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือประเทศอื่นๆ ซึ่งมีสำนักงานของ Gallup บริษัทในเครือ บริษัทสาขา หรือที่ผู้ให้บริการของ Gallup ตั้งอยู่

7. การปฏิบัติตามและการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานควบคุมระเบียบกฎหมาย

Gallup ปฏิบัติตามกรอบการทำงานว่าด้วยการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของสภาพยุโรป - สหรัฐอเมริกา และกรอบการทำงานว่าด้วยการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของสวิตเซอร์แลนด์ - สหรัฐอเมริกา ตามที่กำหนดไว้โดยกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้งาน และเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่ถ่ายโอนจากสหภาพยุโรปและสวิตเซอร์แลนด์ไปยังสหรัฐอเมริกาตามลำดับ Gallup ได้รับการรับรองจากกระทรวงพาณิชย์ว่าปฏิบัติตามหลักการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล หากมีข้อขัดแย้งระหว่างข้อกำหนดต่างๆ ในนโยบายการรักษาความลับส่วนบุคคลนี้กับหลักการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล ให้ยึดหลักการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลเป็นลำดับแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและดูใบรับรองของเรา โปรดไปที่ https://www.privacyshield.gov

8. การเข้าถึง การแก้ไข และตัวเลือกสำหรับการจำกัดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

คุณมีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีเกี่ยวกับคุณ และเพื่อทำการแก้ไข ปรับปรุง ปรับเปลี่ยน ระงับ ลบ หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้อง หรือได้รับการประมวลผลในทางที่เป็นการละเมิดหลักการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของสภาพยุโรป - สหรัฐอเมริกา เว้นแต่ว่าเราเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวเพื่อธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายหรือวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย เมื่อทำการปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราอาจขอให้คุณยืนยันตัวตนก่อนที่เราจะสามารถดำเนินการตามที่ร้องขอได้

เราอาจคัดค้านการใช้หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือเพิกถอนความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ทุกเมื่อ

เราจะปฏิเสธคำขอที่ดำเนินการซ้ำโดยไม่มีเหตุผลสมควร มีภาระทางเทคนิคที่ไม่สมเหตุสมผล (เช่น การพัฒนาระบบใหม่ หรือการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นฐานของแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่เดิม) ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นมีความเสี่ยง หรือไม่สามารถปฏิบัติได้อย่างชัดเจน (เช่น คำขอที่เกี่ยวกับข้อมูลที่อยู่ในระบบสำรอง)

Gallup จะตอบสนองต่อคำขอการเข้าถึงที่อยู่ภายในช่วงเวลาที่สมเหตุสมผล ในวิธีปฏิบัติที่สมเหตุสมผล และในรูปแบบที่เข้าใจได้ในทันที Gallup อาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่ไม่มากเกินความจำเป็นที่เท่ากับค่าใช้จ่ายในการให้สิทธิ์เข้าถึง Gallup อาจกำหนดข้อจำกัดที่สมเหตุสมผลเกี่ยวกับจำนวนครั้งภายในช่วงเวลาที่กำหนดที่บุคคลที่เฉพาะเจาะจงสามารถดำเนินการตามคำขอการเข้าถึงได้

Gallup จะขอรับคำยินยอมก่อนที่แชร์ข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลที่สามที่ไม่ได้มีฐานะเป็นตัวแทนหรือคู่ค้าที่ดำเนินการในนามของเรา หรือให้ใช้ข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์การใช้งานแตกต่างจากที่เก็บรวบรวมไว้ครั้งแรกหรือที่คุณอนุมัติให้ในภายหลัง อย่างไรก็ตาม มีข้อยกเว้นว่าหาก Gallup จำเป็นต้องให้ข้อมูลทางกฎหมายต่อหน่วยงานสาธารณะ รวมถึงเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านความมั่นคงแห่งชาติหรือการบังคับใช้กฎหมาย

สำหรับข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อน (เช่น หมายเลขประกันสังคมหรือหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนอื่นๆ ข้อมูลทางการแพทย์ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับชาติพันธุ์หรือเชื้อชาติ ความคิดเห็นทางการเมือง ศาสนา หรือความเชื่อทางปรัชญา การเป็นสมาชิกสหพันธ์การค้า ประวัติอาชญากรรม หรือรสนิยมทางเพศ) เราจะขอรับการยินยอมโดยชัดแจ้ง (เลือกอนุญาต) หากข้อมูลดังกล่าวจะได้รับการ (i) เปิดเผยต่อบุคคลที่สามหรือ (ii) ใช้เพื่อวัตถุประสงค์แตกต่างจากที่เก็บรวบรวมไว้ครั้งแรกหรือที่คุณอนุมัติให้ในภายหลังผ่านกระบวนการเลือกอนุญาต Gallup ไม่จำเป็นต้องขอรับความยินยอมโดยชัดแจ้ง (เลือกอนุญาต) เกี่ยวกับข้อมูลที่ละเอียดอ่อนซึ่งการประมวลผลที่ (ก) เป็นเรื่องของข้อมูลหรือบุคคลอื่นซึ่งมีความสำคัญสูงสุด (ข) มีความจำเป็นในการจัดตั้งการเรียกร้องหรือการแก้ต่างทางกฎหมาย (ค) จำเป็นต้องให้การรักษาและวินิจฉัยทางการแพทย์ (ง) จำเป็นในการดำเนินการตามภาระหน้าที่ของ Gallup ในแง่ของกฎหมายการจ้างงาน หรือ (จ) เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ทำให้เป็นข้อมูลสาธารณะอย่างชัดแจ้งโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

9. การแก้ปัญหาข้อโต้แย้ง

หากคุณมีข้อร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายนี้ หรือเกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล หรือเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป คุณควรติดต่อเราเป็นอันดับแรก เราจะทำการสืบสวนและพยายามแก้ไขข้อร้องเรียนและข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการใช้งานและการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่สอดคล้องกับนโยบายนี้

หากคุณมีข้องกังวลเรื่องการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการแก้ปัญหา ซึ่งเราไม่ได้ทำการแก้ปัญหาอย่างเป็นที่น่าพอใจนั้น โปรดติดต่อผู้ให้บริการแก้ไขปัญหาข้อโต้แย้งบุคคลที่สามของเราในสหรัฐอเมริกา (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) ที่ https://www.jamsadr.com/eu-us-privacy-shield

ในด้านข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล Gallup จะให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและกรรมาธิการข้อมูลแห่งสหพันธรัฐ (Federal Data Protection and Information Commissioner - FDPIC) ของ EU DPA's และสวิส ประกอบกับคำแนะนำจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคลที่ถ่ายโอนจากสหภาพยุโรปและสวิตเซอร์แลนด์ในบริบทของความสัมพันธ์เกี่ยวกับการจ้างงาน หากคุณไม่ได้รับข้อมูลรับทราบถึงข้อร้องเรียนของคุณจาก Gallup ตามเวลาอันควร หรือหากคุณยังไม่พึงพอใจในผลลัพธ์ที่เราแก้ปัญหาตามข้อร้องเรียนของคุณ คุณสามารถติดต่อ EU DPA's สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือเพื่อแจ้งข้อร้องเรียน คุณสามารถใช้บริการของ EU DPA's ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ภายใต้เงื่อนไขบางประการ ตามที่อธิบายเพิ่มเติมบนเว็บไซต์การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล คุณอาจสามารถร้องขออนุญาโตตุลาการได้เมื่อกระบวนการแก้ไขปัญหาข้อโต้แย้งอื่นๆ ได้รับการแก้ไขแล้ว

Gallup อยู่ภายใต้อำนาจการสืบสวนและการบังคับใช้ของคณะกรรมาธิการว่าด้วยการค้าแห่งสหพันธรัฐ (Federal Trade Commission - FTC)

10. การปรับปรุงแก้ไขนโยบาย

คำแถลงนโยบายการรักษาความลับส่วนบุคคลฉบับนี้ถือเป็นคำมั่นสัญญาของ Gallup ต่อผู้ใช้บริการเว็บไซต์ของ Gallup และผู้ใช้ที่มีบัญชีผู้ใช้ลงทะเบียน ในกรณีที่มีการเพิ่มเติมข้อมูลลงในเว็บไซต์เฉพาะใดๆ ของ Gallup จะมีการประกาศข้อความปรับปรุงแก้ไขนโยบายฉบับนี้ให้ทราบทางเว็บไซต์ ด้วยเหตุนี้ Gallup จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการซึ่งอาจมีความกังวลเกี่ยวกับข้อมูลที่เก็บรวบรวม และการใช้ข้อมูลนั้น ให้ตรวจสอบนโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์แต่ละแห่งเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ Gallup ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ทุกเมื่อ

11. คำถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

หากคุณมีข้อสงสัย ข้อร้องเรียน คำขอเข้าใช้งาน และคำถามอื่นๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของ Gallup โปรด ติดต่อเรา Gallup จะติดต่อคุณภายใน 45 วันหลังจากได้รับข้อร้องเรียน