อัพเดตครั้งล่าสุดเมื่อ 30 พฤษภาคม 2018

การคุ้มครองความลับส่วนบุคคลถือเป็นมาตรฐานคุณภาพของ Gallup มาโดยตลอด ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งในปี 1935 Gallup ยังคงยึดมั่นในการดำเนินนโยบายการรักษาความลับของผู้ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นแต่ละราย เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผู้ใช้เป็นรายบุคคลให้เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวหรือผลการสำรวจแต่ละราย Gallup ให้การคุ้มครองข้อมูลหลักฐานส่วนบุคคลของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ Gallup ทุกรายด้วยนโยบายที่ได้กล่าวมาข้างต้นเช่นเดียวกัน เพื่อวัตถุประสงค์ของคำแถลงนโยบายการรักษาความลับส่วนบุคคลนี้ คำว่า "Gallup เรา พวกเรา และของเรา" หมายถึง Gallup, Inc., 901 F Street, NW, Washington, D.C., 20004, U.S.A. และบริษัทย่อยรวมถึงบริษัทในเครือ

สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยข้อมูลของ Gallup ได้ที่ Privacy_Administrator@Gallup.com

คำแถลงนี้อธิบายประเภทของข้อมูล รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมและประมวลผลผ่านเว็บไซต์ Gallup และผ่านบริการที่จัดให้ในเว็บไซต์ Gallup ตลอดจนลักษณะที่ Gallup ปฏิบัติต่อข้อมูลดังกล่าว หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคำแถลงนโยบายการรักษาความลับส่วนบุคคลนี้หรือข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดติดต่อ Privacy_Administrator@Gallup.com

ข้อมูลส่วนบุคคล

คำว่า "ข้อมูลส่วนบุคคล" ที่ใช้ในคำแถลงนโยบายการรักษาความลับส่วนบุคคลนี้ เราหมายถึงข้อมูลที่คุณให้แก่ Gallup เป็นรายบุคคลทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งอาจให้มาโดยเฉพาะเจาะจงหรือให้มาพร้อมกับข้อมูลอื่น โดยข้อมูลดังกล่าวสามารถใช้ระบุตัวตนของคุณได้ ข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงตัวอย่างเช่น ชื่อของคุณ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ของคุณ หมายเลขโทรศัพท์ของคุณ อีเมลแอดเดรสของคุณ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ระบุถึงตัวคุณหรือทำให้รู้ว่าเป็นคุณได้

ข้อมูลที่โดยตัวของมันเองไม่สามารถนำไปใช้เพื่อระบุตัวตนของคุณหรือทำให้รู้ว่าเป็นคุณได้จะไม่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคล

I. การเก็บรวบรวมข้อมูลบนเว็บไซต์ Gallup

การเก็บรวบรวมข้อมูลบนเว็บไซต์ของ Gallup ทำได้สองวิธี: (1) การเก็บรวบรวมข้อมูลทางอ้อม (เช่น โดยเทคโนโลยีที่ใช้บนเว็บไซต์ Gallup) และ (2) การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยตรง (เช่น เมื่อคุณในฐานะผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ให้ข้อมูลบนหน้าต่างๆ อย่างสมัครใจ)

ข้อมูลจะถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ของ Gallup Inc. ที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา ("USA") Gallup ได้รับรองกับกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกาว่าจะปฏิบัติตามหลักการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลสหรัฐอเมริกา ตามมาตรา 45 ของระเบียบข้อบังคับการปกป้องข้อมูลทั่วไปของยุโรป ("GDPR") คณะกรรมาธิการยุโรปรับรู้ว่าการรับรองภายใต้การปกป้องความลับระหว่างสหภาพยุโรป-สหรัฐอเมริกา ช่วยให้มั่นใจว่าข้อมูลได้รับการป้องกันความปลอดภัยที่เพียงพอ เพื่อให้การถ่ายโอนข้อมูลไปยังสหรัฐอเมริกาไม่จำเป็นต้องได้รับการอนุมัติโดยเฉพาะ (ดูเพิ่มเติมด้านล่างในหัวข้อที่ III ข้อ 7 "การปฏิบัติตามและการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานควบคุมระเบียบกฎหมาย")

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลทางอ้อม

Gallup ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลหลากหลายประเภทแบบทางอ้อมผ่านการโต้ตอบและการใช้งานเว็บไซต์ Gallup ข้อมูลนี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลเบราเซอร์และอุปกรณ์ ข้อมูลที่เก็บรวบรวมผ่านการโต้ตอบทางอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ ข้อมูลการใช้แอพพลิเคชัน ข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณ ข้อมูลด้านภูมิศาสตร์หรือค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ ข้อมูลทางสถิติและข้อมูลรวม ("ข้อมูลอื่น")

ข้อมูลทางสถิติและข้อมูลที่รวบรวมไม่ได้ระบุถึงบุคคลอย่างเจาะจงโดยตรง แต่อาจเป็นข้อมูลที่ได้มาจากข้อมูลส่วนบุคคล ตัวอย่างเช่น เราอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อคำนวณเปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้ในรหัสไปรษณีย์ที่เฉพาะเจาะจง

หากเรารวมข้อมูลอื่นเข้ากับข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว เราจะพิจารณาข้อมูลที่รวมดังกล่าวว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคล

1.1 คุกกี้ของ Gallup

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมทางอ้อมบางประเภทจะจัดเก็บไว้ใน "คุกกี้" คุกกี้เป็นไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กจากเว็บไซต์ที่ส่งไปจัดเก็บไว้ที่ฮาร์ดไดรฟ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เข้าเยี่ยมชม เพื่อช่วยเหลือผู้เข้าเยี่ยมชมขณะเยี่ยมชมเว็บไซต์ คุกกี้มีหลายประเภทคือ:

 • คุกกี้ที่จำเป็น เป็นคุกกี้ที่ต้องใช้สำหรับการทำงานของเว็บไซต์ของเรา
 • คุกกี้เพื่อการใช้งาน ใช้เพื่อจดจำคุณเมื่อคุณกลับมาที่เว็บไซต์ของเรา คุกกี้เหล่านี้จัดเก็บรหัสของผู้ใช้บริการ เพื่อความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการโดยไม่ต้องป้อนข้อมูลซ้ำอีกครั้ง เมื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์ใหม่ภายหลัง
 • คุกกี้กำหนดกลุ่มเป้าหมาย เก็บบันทึกข้อมูลการเข้าชมของคุณบนแพลตฟอร์มของเราและหน้าที่คุณเข้าชม เราจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อทำให้เว็บไซของเราสัมพันธ์กับความสนใจของคุณมากยิ่งขึ้น

การใช้คุกกี้ถือเป็นมาตรฐานทั่วไปบนอินเตอร์เน็ต แม้ว่าโปรแกรมเว็บเบราเซอร์ส่วนใหญ่ยอมรับการใช้คุกกี้โดยอัตโนมัติ แต่การตัดสินใจว่าจะยอมรับการใช้คุกกี้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับคุณ คุณสามารถเลือกที่จะยอมรับหรือปฏิเสธคุกกี้ได้โดยวิธีการให้การยินยอม คุณอาจปรับเปลี่ยนการตั้งค่าบนโปรแกรมเบราเซอร์ของคุณเพื่อป้องกันการรับคุกกี้ หรือจัดให้มีบริการแจ้งให้ทราบเมื่อมีการส่งคุกกี้ถึงคุณ คุณสามารถปฏิเสธที่จะใช้คุกกี้ได้โดยการเลือกการตั้งค่าที่ต้องการบนโปรแกรมเบราเซอร์ของคุณ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าหากคุณเลือกดำเนินการดังกล่าว คุณจะไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ Gallup ได้อย่างสมบูรณ์ คุกกี้จาก Gallup จะหมดอายุลงเมื่อผู้ใช้ปิดเว็บไซต์หรือไม่ดำเนินการใดๆ บนเว็บไซต์ภายในระยะเวลาที่กำหนด โปรดดูรายชื่อของคุกกี้ทั้งหมดที่เราใช้ ที่นี่

1.1. a. การติดตามข้อมูลและผู้ให้บริการการวิเคราะห์บุคคลที่สาม

ข้อมูลสถิติรูปแบบการเข้าใช้และจำนวนการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ เช่น จำนวนของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือหน้าเว็บไซต์บางหน้าในแต่ละวัน โดยทั่วไปเรียกว่า การติดตามข้อมูล ข้อมูลที่เก็บรวบรวมทางอ้อมประเภทนี้จะเก็บรวบรวมด้วยวิธีการต่างๆ หลายวิธี เช่น IP แอดเดรส ซึ่งเป็นหมายเลขที่กำหนดให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณโดยอัตโนมัติ เมื่อใดก็ตามที่คุณท่องเว็บไซต์ เว็บเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ "จัดเก็บ" เว็บเพจ จะกำหนดชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจาก IP แอดเดรสโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Gallup เซิร์ฟเวอร์ของเราจะลงบันทึก IP แอดเดรสของเครื่องคอมพิวเตอร์คุณไว้

เพื่อขอรับข้อมูลการติดตามเหล่านี้ Gallup ใช้ผู้ให้บริการการวิเคราะห์บุคคลที่สาม ("ผู้ให้บริการการวิเคราะห์บุคคลที่สาม" ผู้ให้บริการการวิเคราะห์บุคคลที่สามจะใช้คุกกี้เพื่อช่วยให้เราสามารถวิเคราะห์วิธีการที่ผู้ใช้ใช้เว็บไซต์ของ Gallup ข้อมูลที่สร้างโดยคุกกี้เกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ Gallup รวมถึง IP แอดเดรสของคุณจะถูกส่งไปและจัดเก็บไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการการวิเคราะห์บุคคลที่สาม ในฐานะตัวแทนของ Gallop ผู้ให้บริการการวิเคราะห์บุคคลที่สามจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมินการใช้งานเว็บไซต์ Gallup ของคุณ รวบรวมรายงานการดำเนินการบนเว็บไซต์ และให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินการบนเว็บไซต์ ผู้ให้บริการการวิเคราะห์บุคคลที่สามจะไม่เชื่อมโยง IP แอดเดรสของคุณกับข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ให้บริการเหล่านั้นมี การดำเนินการนี้จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ด้านผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของ Gallup ตามมาตรา 6 (1) 1 ข้อย่อย f) GDPR โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อให้มั่นใจถึงการทำงานอย่างถูกต้องของเว็บไซต์ของเรา

เพื่อวัตถุประสงค์ที่กล่าวถึงข้างต้น Gallup ใช้ผู้ให้บริการการวิเคราะห์บุคคลที่สามต่อไปนี้: Google Analytics, Selligent, Oracle, Dynatrace และ Zendesk ในรายชื่อจะมีข้อมูลเกี่ยวกับการใช้คุกกี้แต่ละรายการ วิธีการป้องกันไม่ให้มีการรวบรวม และการใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยคุกกี้

หนึ่งในผู้ให้บริการการวิเคราะห์ข้อมูลบุคคลที่สามของเราคือ Google Analytics:

Google Analytics เป็นบริการจาก Google, Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA ซึ่งต่อไปเรียกว่า "Google") โดยใช้คุกกี้ซึ่งถูกบันทึกไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ข้อมูลที่สร้างโดยคุกกี้จะถูกถ่ายโอนไปยังและจัดเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของ Google (โดยทั่วไป) ที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา Google จะใช้ข้อมูลนี้ในนามของเราเพื่อวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์ของเรา IP แอดเดรสที่ถูกถ่ายโอนจากเบราเซอร์ของคุณผ่าน Google Analytics จะไม่ได้รับการรวมเข้ากับข้อมูลอื่นโดย Google เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการทำโปรไฟล์

คุณสามารถป้องกันไม่ให้ Google Analytics รวบรวมและใช้ข้อมูล (คุกกี้และ IP แอดเดรส) ได้ด้วยการดาวน์โหลดและการติดตั้งปลั๊กอินเบราเซอร์ที่ใช้งานได้ที่นี่ Gallup เปิดใช้งานการปกปิด IP ซึ่งจะตัด/ลบชุดสุดท้ายของ IP แอดเดรสออกสำหรับประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป และประเทศคู่สัญญาอื่นๆ ของข้อตกลงเขตเศรษฐกิจยุโรป ยกเว้นในกรณีที่เป็น IP แอดเดรสเต็มที่ส่งไปยังและตัดทอนโดยเซิร์ฟเวอร์ของ Google ในประเทศสหรัฐอเมริกา

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ใน ข้อกำหนดในการให้บริการของ Google Analytics

ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ Gallup ที่ได้รับแต่งตั้งเท่านั้นที่สามารถเข้าไปใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดย Google Analytics ได้ โดยข้อมูลดังกล่าวจะนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการวางแผนและบริหารดูแลเว็บไซต์ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการเท่านั้น เช่น เพื่อปรับปรุงเนื้อหาบนเว็บไซต์ และเพื่อปรับแต่งเนื้อหา และ/หรือแผนผังเว็บไซต์ตามความต้องการใช้งานของผู้ใช้บริการแต่ละราย หรือกลุ่มผู้ใช้บริการแต่ละประเภท

b. คุกกี้ในการโฆษณา

เราอาจใช้บริการบริษัทโฆษณาภายนอกเพื่อการบริการสื่อโฆษณาในนามของเรา ซึ่งบริษัทดังกล่าวอาจใช้คุกกี้และแอคชั่นแท็กเพื่อประเมินประสิทธิผลของโฆษณานั้นๆ คุณสามารถตัดสินใจว่าคุณต้องการที่จะยอมรับคุ้กกี้เหล่านี้หรือไม่โดยวิธีการให้การยินยอม คุณอาจปรับเปลี่ยนการตั้งค่าโปรแกรมเบราเซอร์เพื่อป้องกันการรับคุกกี้จากบริษัทอื่น หรือจัดให้มีบริการแจ้งให้ทราบเมื่อมีการส่งคุกกี้จากบริษัทภายนอกถึงคุณ หากคุณไม่ยอมรับคุกกี้เหล่านี้เราจะไม่สามารถแสดงเนื้อหาและโฆษณาที่มีการปรับให้เหมาะกับความต้องการของคุณได้

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยตรง

นอกจากนี้ Gallup ยังมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ใช้ได้ให้ไว้โดยสมัครใจ ทั้งนี้การยินยอมให้ข้อมูลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณเพียงผู้เดียวเท่านั้น

Gallup เก็บข้อมูลทั้งหมดในรูปแบบข้อมูลลับที่เก็บรวบรวมไว้โดยตรง และจะใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจงตามที่ระบุไว้ในขณะที่เก็บข้อมูล Gallup จะค้นหาสิทธิ์เฉพาะบางอย่างจากคุณสำหรับการใช้งานเพิ่มเติม คุณสามารถแจ้งให้ทำการลบข้อมูลดังกล่าวออกได้ทุกเมื่อ Gallup จะไม่แลกเปลี่ยน ค้าขาย หรือขายสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้บริการโดยเด็ดขาดโดยไม่ได้รับการยินยอมที่เฉพาะเจาะจงจากคุณ

2.1. ข้อมูลบัญชีผู้ใช้

เมื่อตั้งค่าบัญชีบนเว็บไซต์ใดๆ ของ Gallup ("บัญชีผู้ใช้") จะมีข้อความเพื่อให้คุณป้อนข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อ อีเมลแอดเดรส และหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ หากคุณเลือกว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์ บริการ รหัสการเข้าตอบแบบสำรวจ หรือรายการอื่นๆ ที่จำหน่ายโดย Gallup จะมีข้อความเพื่อให้คุณป้อนรายละเอียดการชำระเงินและที่อยู่เต็มเพื่อใช้ในการเรียกเก็บเงิน

ในฐานะลูกค้า/ผู้ใช้ของ Gallup เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เมื่อคุณลงทะเบียนเพื่อใช้หนึ่งในเว็บไซต์หรือบริการ/ผลิตภัณฑ์ของเรา หรือเมื่อคุณให้ความเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา การดำเนินการนี้จำเป็นเพื่อปฏิบัติตามสัญญาที่มีกับคุณตามมาตรา 6 (1) 1 ข้อย่อย b) GDPR ในฐานะลูกค้า/ผู้ใช้ เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เว้นแต่กฎหมายจะห้ามไว้เป็นอย่างอื่น โดยมีจุดประสงค์ดังต่อไปนี้

 • เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณร้องขอ
 • เพื่อสื่อสารเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้ของคุณหรือการทำธุรกรรมกับเรา และส่งข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับนโยบายของเราให้กับคุณ
 • เพื่อให้การสนับสนุนที่รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ แพทช์ของผลิตภัณฑ์ และการแก้ไข และการสื่อสารอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน

นอกจากนี้ เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณสำหรับผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราตามมาตรา 6 (1) 1 ข้อย่อย f) GDPR เพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับข้อมูลคุณลักษณะในไซต์ของเรา การวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่และการพัฒนาของบริการ และเพื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์และบริการของ Gallup ที่สอดคล้องกับคำแถลงนโยบายการรักษาความลับส่วนบุคคลนี้

ข้อมูลบัญชีผู้ใช้ทั้งหมดจะได้รับการจัดเก็บไว้จนกว่าคุณจะตกลงใจว่าจะยกเลิกบัญชีผู้ใช้ของคุณ (ดูข้อย่อย III.1.) ในกรณีที่เราจำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้นานกว่านั้นเนื่องจากข้อกำหนดการเก็บรักษาข้อมูลตามที่กฎหมายกำหนด Gallup จะไม่สามารถนำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมาใช้ได้อีก และจะจัดเก็บไว้จนกว่าจะครบระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลเท่านั้น

2.2. ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ที่ให้โดยตรง

ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้ในเว็บไซต์ต่างๆ ของ Gallup เช่น ผ่านทางฟอร์มการติดต่อหรือผ่านทางโทรศัพท์ จะได้รับการจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลของเราและเก็บรักษาไว้ตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อดำเนินการตามหน้าที่ในสัญญาของเราที่มีต่อคุณตามมาตรา 6 (1) 1 ข้อย่อย b) GDPR เว้นเสียแต่กฎหมายกำหนดให้ต้องเก็บรักษาข้อมูลไว้นานกว่านั้น

II. การเก็บรวบรวมข้อมูล

หลายๆ เว็บไซต์ของ Gallup เปิดให้ผู้ใช้สามารถเข้าร่วมการสำรวจความคิดเห็นหรือการประเมินผลผ่านอินเตอร์เน็ตได้ Gallup จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และกระบวนการสำหรับแบบสำรวจหรือการประเมินแต่ละรายการ โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของแบบสำรวจหรือการประเมินที่เกี่ยวข้อง

1. การเข้าถึงแบบสำรวจหรือผลการประเมินของคุณจากบัญชีผู้ใช้อื่น

ผู้ใช้ออนไลน์คนอื่นอาจซื้อรหัสการเข้าตอบแบบสำรวจเพื่อทำแบบสำรวจของ Gallup หรือการประเมินผลของคุณได้*** เมื่อเข้าร่วมการสำรวจความคิดเห็นหรือการประเมินผล ผู้ใช้ออนไลน์ที่ซื้อรหัสการเข้าตอบแบบสำรวจของ Gallup จะสามารถเข้าถึงผลลัพธ์ของคุณได้เช่นกัน ข้อมูลที่เข้าถึงได้ของผู้ถือบัญชีอาจได้แก่ ชื่อและผลลัพธ์ของคุณ แต่ไม่รวมถึงคำตอบของคำถามแต่ละข้อที่คุณเลือกในแบบสำรวจหรือการประเมินผลนั้นๆ นอกจากนี้ ผู้ถือบัญชีจะไม่สามารถแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือลบผลลัพธ์ตลอดจนข้อมูลบัญชีผู้ใช้ของคุณได้

เมื่อเสร็จสิ้นการสำรวจหรือการประเมินผลแล้ว คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการแชร์ผลลัพธ์ของคุณกับผู้ถือบัญชีคนอื่นๆ ได้ทุกเมื่อ และเลือกนำออกจากการแชร์ผลลัพธ์ของคุณ

2. การแชร์ผลการสำรวจของคุณกับผู้อื่น

หลังจากเสร็จสิ้นการสำรวจหรือการประเมินผลแล้ว คุณสามารถแชร์ผลการสำรวจหรือผลการประเมินของคุณทางอีเมล์หรือเครือข่ายสังคมออนไลน์ได้ โดยจะปรากฏเพียงชื่อและผลลัพธ์ของคุณเท่านั้น การแชร์ข้อมูลของคุณจากบัญชีผู้ใช้ผ่านบริการสื่อสังคมออนไลน์ หมายความว่าคุณกำลังอนุญาตให้เราแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณที่เราเก็บรวบรวมได้ ร่วมกับผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ ผู้ใช้คนอื่นๆ และที่ติดต่อของเครือข่ายในบริการสื่อสังคมออนไลน์ และคุณเข้าใจว่าการใช้ข้อมูลที่แชร์ของบริการสื่อสังคมออนไลน์อยู่ภายใต้นโยบายการรักษาความลับส่วนบุคคลของบริการสื่อสังคมออนไลน์นั้นๆ หากคุณไม่ประสงค์ที่จะแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในลักษณะดังกล่าว โปรดอย่าเชื่อมต่อข้อมูล Gallup ของคุณกับผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์

III. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมและการประมวลผลข้อมูล

1. การแก้ไขและเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ใช้และการตั้งค่า; การลบบัญชีผู้ใช้

หากคุณให้ความยินยอมตามมาตรา 6 (1) 1 ข้อย่อย a) GDPR เพื่อรับการติดต่อสื่อสารจาก Gallup ทางอีเมล์แต่ประสงค์จะยกเลิกการยินยอมและเลิกใช้บริการนี้ คุณสามารถทำได้ทุกเวลาโดยการ ติดต่อเรา (ดูเพิ่มเติมด้านล่างในหัวข้อที่ III 8 "สิทธิ์ของคุณ") นอกจากนี้ คุณซึ่งเป็นผู้ใช้ที่ลงทะเบียนสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าภายในบัญชีผู้ใช้ของคุณภายใต้ "MY ACCOUNT" ได้ด้วยการอัพเดทการตั้งค่า "Contact Me"

คุณยังสามารถขอลบบัญชีผู้ใช้ของคุณสำหรับเว็บไซต์ของ Gallup ได้ทุกเมื่อ ตลอดจนขอแก้ไขข้อมูลผู้ใช้บริการของคุณได้ทุกเมื่อ หากต้องการดำเนินการดังกล่าว โปรดติดต่อเรา

2. ความปลอดภัยของข้อมูล

พนักงาน Gallup ต่างตระหนักถึงความต้องการความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ ด้วยเหตุนี้ เราจึงยึดมั่นในมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัยที่สมเหตุสมผลและเหมาะสมในการปกป้องดูแลข้อมูลของคุณจากการสูญหาย ใช้ในทางที่ผิดและการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผย การเปลี่ยนแปลงและทำลาย โดยพิจารณาถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในการประมวลผลและลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคล Gallup ได้จัดให้มีหน่วยงานที่เป็นผู้ดูแลในด้านนโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่อติดตามตรวจสอบแนวปฏิบัติด้านการรักษาความลับส่วนบุคคล การเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้บริการจะถูกจำกัดเฉพาะพนักงานที่ได้ผ่านการฝึกอบรมในการให้เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการโดยเคร่งครัด สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลที่มอบให้แก่พนักงานกลุ่มดังกล่าวจำกัดเพียงเท่าที่มีความจำเป็นในการใช้ข้อมูลดังกล่าวด้วยเหตุผลทางด้านธุรกิจ ไฟล์บันทึกข้อมูลของผู้ที่เข้าใช้ข้อมูลนั้นจะมีการเก็บรักษาไว้ และติดตามตรวจสอบ เพื่อป้องกันการฝ่าฝืนมาตรการรักษาความปลอดภัย

3. จัดเก็บข้อมูลโดยบริษัทอื่น

เราจะมอบข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทในเครือของเราและธุรกิจที่เชื่อถือได้อื่นๆ หรือบุคคลที่ดำเนินการประมวลผลข้อมูลให้แก่เราตามคำสั่งของเรา และปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและการรักษาความลับของเรา และมาตรการรักษาความปลอดภัยอื่นๆ อย่างเหมาะสม ตัวอย่างเช่น เราใช้บริการของผู้ให้บริการเช่น Amazon Cloud สำหรับการจัดเก็บข้อมูล ผู้จำหน่ายหรือตัวแทนใดๆ ที่เราว่าจ้างจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่พวกเขาได้รับจากเราไปในวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากการปฏิบัติตามสัญญาที่เราได้กำหนดให้พวกเขาปฏิบัติ เช่นเดียวกับ Gallup บริษัทภายนอกดังกล่าวจะต้องไม่แลกเปลี่ยน ค้าขาย หรือขายสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้บริการโดยเด็ดขาด Gallup ยังคงไว้ซึ่งความรับผิดชอบภายใต้หลักการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลหากตัวแทนบุคคลที่สามที่ Gallup ดำเนินการเพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในนามของ Gallup ดำเนินการโดยไม่สอดคล้องกับหลักการนี้ เว้นแต่ว่า Gallup พิสูจน์ได้ว่า Gallup ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสียหายนี้

4. เด็กและความเป็นส่วนตัว

Gallup ขอแนะนำให้บิดามารดา และผู้ปกครองอยู่กับบุตรหลานขณะออนไลน์ และควรศึกษาทำความเข้าใจอย่างเพียงพอเกี่ยวกับเว็บไซต์ที่บุตรหลานเข้าเยี่ยมชม เว็บไซต์ของ Gallup ไม่มีเนื้อหาใดๆ ที่โดยทั่วไปแล้วถือว่าไม่เหมาะสมสำหรับเด็ก

5. การเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่น

เว็บไซต์ของ Gallup อาจจัดให้มีส่วนการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ซึ่งองค์กรอื่นเป็นเจ้าของ และ/หรือดำเนินการ ทั้งนี้นโยบายการรักษาความลับส่วนบุคคลของเว็บไซต์ดังกล่าวนั้นอาจแตกต่างไปจากนโยบายฯ ของ Gallup เว็บไซต์ที่กล่าวมานี้อาจเก็บรวบรวมข้อมูล และใช้ประโยชน์จากข้อมูลในทางที่ต่างไปจาก Gallup เราจึงขอแนะนำให้คุณตรวจสอบนโยบายการรักษาความลับส่วนบุคคลที่ประกาศเผยแพร่ไว้ทางเว็บไซต์ขององค์กรภายนอกทั้งหลายก่อนการเข้าใช้เว็บไซต์ดังกล่าว

6. สถานที่เก็บรวบรวม ประมวลผลและเก็บรักษาข้อมูล

ในการเข้าใช้เว็บไซต์ Gallup ส่วนบุคคล คุณอาจต้องส่งข้อมูลส่วนบุคคลและการสำรวจ ตลอดจนผลการประเมินที่ Gallup จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงธุรกิจ ซึ่งสอดคล้องกับคำแถลงนโยบายการรักษาความลับส่วนบุคคลนี้ ในฐานะที่เป็นองค์กรที่มีสำนักงานทั่วโลก Gallup จะเก็บรวบรวมข้อมูลที่สามารถประมวลผลระหว่างประเทศไปยังสำนักงานของ Gallup ทั่วโลก ข้อมูลของคุณอาจได้รับการประมวลผลในสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่นๆ ซึ่งมีสำนักงานของ Gallup รวมถึงบริษัทในเครือใดๆ ของ Gallup (รายชื่อบริษัททั้งหมดของ Gallup สามารถดูได้ที่ Gallup.com)

Gallup จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ทำการเก็บรวบรวมและประมวลผลเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ได้อธิบายไว้ในคำแถลงนโยบายการรักษาความลับส่วนบุคคลนี้ตราบเท่าที่วัตถุประสงค์ทางธุรกิจยังดำเนินต่อไป

7. การปฏิบัติตามและการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานควบคุมระเบียบกฎหมาย

Gallup ปฏิบัติตามกรอบการทำงานว่าด้วยการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของสภาพยุโรป - สหรัฐอเมริกา และกรอบการทำงานว่าด้วยการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของสวิตเซอร์แลนด์ - สหรัฐอเมริกา ตามที่กำหนดไว้โดยกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้งาน และเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่ถ่ายโอนจากสหภาพยุโรปและสวิตเซอร์แลนด์ไปยังสหรัฐอเมริกาตามลำดับ Gallup ได้รับการรับรองจากกระทรวงพาณิชย์ว่าปฏิบัติตามหลักการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล หากมีข้อขัดแย้งระหว่างข้อกำหนดต่างๆ ในนโยบายการรักษาความลับส่วนบุคคลนี้กับหลักการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล ให้ยึดหลักการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลเป็นลำดับแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและดูใบรับรองของเรา โปรดไปที่ https://www.privacyshield.gov

8. สิทธิ์ของคุณ

คุณมีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีเกี่ยวกับคุณ และเพื่อทำการแก้ไข ปรับปรุง ปรับเปลี่ยน ระงับ ลบ หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้อง หรือได้รับการประมวลผลในทางที่เป็นการละเมิดหลักการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของสภาพยุโรป - สหรัฐอเมริกา เมื่อทำการปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราอาจขอให้คุณยืนยันตัวตนก่อนที่เราจะสามารถดำเนินการตามที่ร้องขอได้

คุณอาจคัดค้านการใช้หรือการประมวลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือเพิกถอนการให้ความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ตลอดเวลาภายใต้การควบคุมของกฎข้อบังคับด้านการป้องกันและรักษาข้อมูลทั่วไป

คุณมีสิทธิ์ต่อไปนี้เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใต้กฎข้อบังคับด้านการป้องกันและรักษาข้อมูลทั่วไป:

 • สิทธิ์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการขอ (i) ข้อมูลที่แจ้งว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้รับการจัดเก็บไว้หรือไม่ และ (ii) สิทธิ์เข้าถึง และ/หรือ (iii) สำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรักษาไว้ อย่างไรก็ตาม หากคำขอส่งผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น หรือไม่มีมูลความจริงหรือเกินจริง เราขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าธรรมเนียมที่สมเหตุสมผล (โดยคำนึงถึงต้นทุนการบริหารจัดการในการให้ข้อมูล หรือการสื่อสารหรือการดำเนินการตามที่ขอ) หรือปฏิเสธที่จะดำเนินการตามที่ร้องขอนั้น
 • สิทธิ์ในการร้องขอให้มีการแก้ไข ถอดถอน หรือจำกัดที่เหมาะสมในข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 • สิทธิ์ในการได้รับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณในรูปแบบโครงสร้างที่ใช้กันทั่วไปและที่เครื่องสามารถอ่านได้ หรือให้ส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบริษัทอื่นซึ่งในทางเทคนิคสามารถทำได้ (ความสามารถในการเคลื่อนย้ายข้อมูล) ไม่ว่าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะยึดตามที่ได้รับการยินยอมจากคุณ หรือจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามสัญญาที่มีกับคุณ และการดำเนินการทำโดยวิธีการอัตโนมัติ
 • สิทธิ์ในการเพิกถอนการยินยอมของคุณได้ทุกเมื่อโดยไม่มีผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลกิจกรรมที่เกิดขึ้นก่อนการเพิกถอนนั้น หรือต่อข้ออ้างที่ชอบด้วยกฎหมายที่มีของกิจกรรมการประมวลผลนั้น เมื่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณขึ้นอยู่กับความยินยอมของคุณ สิทธิ์ที่จะไม่อยู่ภายใต้การตัดสินใจโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะสร้างผลกระทบทางกฎหมายต่อคุณ หรือส่งผลกระทบสำคัญทำนองเดียวกันต่อคุณ และ
 • สิทธิ์ในการดำเนินการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิ์การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมถึงการยื่นข้อร้องเรียนต่อผู้ควบคุมการปกป้องข้อมูลที่มีอำนาจ

การใช้สิทธิ์ที่อ้างถึงข้างต้น โปรดติดต่อเราที่ Privacy_Administrator@Gallup.com

ตราบเท่าที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณบนพื้นฐานของผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของเราตามมาตรา 6 1 ) ข้อย่อย f) GDPR คุณอาจคัดค้านการดำเนินการได้ทุกเมื่อ คุณอาจดูรายละเอียดของการดำเนินกิจกรรมและวิธีการทางกฎหมายของเราได้ในหัวข้อก่อนหน้านี้ หากคุณคัดค้านเราจะไม่ดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เว้นแต่มีเหตุที่ชอบด้วยกฎหมายที่บังคับและมีอำนาจเหนือกว่าในการดำเนินการ หรือข้อมูลมีความจำเป็นสำหรับองค์กร การใช้หรือการป้องกันข้อเรียกร้องทางกฎหมาย หากคุณคัดค้านการดำเนินการดังกล่าว เราขอให้คุณระบุเหตุของการคัดค้านการเพื่อให้เราสามารถตรวจสอบการดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และตัดสินใจว่าจะปรับการดำเนินการให้สอดคล้องกันหรือไม่

โปรดทราบว่าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการโฆษณาตามที่อธิบายไว้ข้างต้น หากคุณไม่ต้องการให้เราดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณสำหรับกิจกรรมการตลาดทางตรง คุณสามารถคัดค้านโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ตลอดเวลาผ่านทางอีเมล Privacy_Administrator@Gallup.com

Gallup จะขอรับคำยินยอมก่อนที่แชร์ข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลที่สามที่ไม่ได้มีฐานะเป็นตัวแทนหรือคู่ค้าที่ดำเนินการในนามของเรา หรือให้ใช้ข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์การใช้งานแตกต่างจากที่เก็บรวบรวมไว้ครั้งแรกหรือที่คุณอนุมัติให้ในภายหลัง โดยมีข้อยกเว้นว่า (นอกเหนือจากอย่างอื่น) การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ Gallup มีความจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามหน้าที่ทางกฎหมายภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้

9. ข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อน

สำหรับการประมวลผลข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนของคุณ (เช่น ข้อมูลทางการแพทย์ ข้อมูลส่วนบุคคลที่เผยให้เห็นถึงเชื้อชาติ ความเชื่อทางศาสนาหรือปรัชญา การเป็นสมาชิกสหภาพทางการค้า การประมวลผลของข้อมูลทางพันธุกรรม อัตลักษณ์บุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการระบุตัวบุคคล ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพหรือข้อมูลทางเพศของบุคคล หรือความชื่นชอบทางเพศ) เราจะขอรับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากคุณ

เช่นเดียวกับผู้ประกอบการอื่น Gallup ไม่จำเป็นต้องได้รับการยินยอมอย่างชัดแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนเมื่อการประมวลผลนั้น (a) จำเป็นเพื่อปกป้องผลประโยชน์ที่มีความสำคัญมากของวัตถุข้อมูล หรือบุคคลอื่นที่วัตถุข้อมูลไม่สามารถให้ความยินยอมทางกายภาพหรือทางกฎหมายได้ (b) จำเป็นสำหรับองค์กร การใช้หรือการปกป้องการเรียกร้องทางกฎหมายหรือเมื่อใดก็ตามที่ศาลทำหน้าที่ในการพิจารณาคดี (c) จำเป็นต้องทำให้หน้าที่ความรับผิดชอบของ Gallup ด้านกฎหมายการจ้างงานที่อนุมัติโดยสหภาพยุโรป หรือกฎหมายของประเทศสมาชิก หรือข้อตกลงการร่วมมือกันด้านกฎหมายของประเทศสมาชิกที่ป้องกันสิทธิ์และผลประโยชน์ขั้นพื้นฐานที่เหมาะสมของวัตถุข้อมูลให้สำเร็จลุล่วง หรือ (e) เกี่ยวกับข้อมูลที่ถูกแสดงให้ประจักษ์ต่อสาธารณะโดยบุคคล

10. การแก้ปัญหาข้อโต้แย้ง

หากคุณมีข้อร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายนี้ หรือเกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล หรือเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป คุณควรติดต่อเราเป็นอันดับแรก เราจะทำการสืบสวนและพยายามแก้ไขข้อร้องเรียนและข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการใช้งานและการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่สอดคล้องกับนโยบายนี้

หากคุณมีข้อกังวลเกี่ยวกับข้อมูลที่เป็นความลับหรือการใช้ข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขจนเป็นที่น่าพอใจนั้น โปรดติดต่อผู้ให้บริการแก้ไขปัญหาข้อโต้แย้งบุคคลที่สามของเราในสหรัฐอเมริกา (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) ที่ https://www.jamsadr.com/eu-us-privacy-shield

ในด้านข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล Gallup จะให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและกรรมาธิการข้อมูลแห่งสหพันธรัฐ (Federal Data Protection and Information Commissioner - FDPIC) ของ EU DPA's และสวิส ประกอบกับคำแนะนำจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคลที่ถ่ายโอนจากสหภาพยุโรปและสวิตเซอร์แลนด์ในบริบทของความสัมพันธ์เกี่ยวกับการจ้างงาน หากคุณไม่ได้รับข้อมูลรับทราบถึงข้อร้องเรียนของคุณจาก Gallup ตามเวลาอันควร หรือหากคุณยังไม่พึงพอใจในผลลัพธ์ที่เราแก้ปัญหาตามข้อร้องเรียนของคุณ คุณสามารถติดต่อ EU DPA's สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือเพื่อแจ้งข้อร้องเรียน คุณสามารถใช้บริการของ EU DPA's ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ภายใต้เงื่อนไขบางประการ ตามที่อธิบายเพิ่มเติมบนเว็บไซต์การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล คุณอาจสามารถร้องขออนุญาโตตุลาการได้เมื่อกระบวนการแก้ไขปัญหาข้อโต้แย้งอื่นๆ ได้รับการแก้ไขแล้ว

Gallup อยู่ภายใต้อำนาจการสืบสวนและการบังคับใช้ของคณะกรรมาธิการว่าด้วยการค้าแห่งสหพันธรัฐ (Federal Trade Commission - FTC)

11. การปรับปรุงแก้ไขนโยบาย

คำแถลงนโยบายการรักษาความลับส่วนบุคคลฉบับนี้ถือเป็นคำมั่นสัญญาของ Gallup ต่อผู้ใช้บริการเว็บไซต์ของ Gallup และผู้ใช้ที่มีบัญชีผู้ใช้ลงทะเบียน ทั้งนี้ อาจมีข้อมูลเพิ่มเติมเฉพาะในบางเว็บไซต์ของ Gallup และอาจมีการติดประกาศนโยบายฉบับนี้ที่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันเพื่อเผยแพร่ให้ทราบทางเว็บไซต์ ด้วยเหตุนี้ Gallup จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการซึ่งอาจให้ความสนใจเกี่ยวกับข้อมูลที่เก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลที่ว่านั้น ให้ตรวจสอบคำแถลงนโยบายการรักษาความลับส่วนบุคคลของเว็บไซต์แต่ละแห่งเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ Gallup ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงนโยบายเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ทุกเมื่อ

12. คำถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

หากคุณมีข้อสงสัย ข้อร้องเรียน คำขอเข้าใช้งาน และคำถามอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลหรือมีข้อคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของ Gallup โปรด ติดต่อเรา Gallup จะติดต่อคุณภายใน 30 วันหลังจากได้รับข้อร้องเรียน