Site Terms of Use and Sale

Ostatnio zaktualizowano 16 listopada 2015 r.

PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZYMI WARUNKAMI PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z USŁUG FIRMY GALLUP. KORZYSTANIE Z USŁUG FIRMY GALLUP OZNACZA WYRAŻENIE ZGODY NA PRZESTRZEGANIE NINIEJSZYCH WARUNKÓW SPRZEDAŻY I KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ.

Firma Gallup oferuje szeroką gamę usług i produktów, i czasami mogą mieć zastosowanie dodatkowe warunki. W przypadku korzystania z usługi firmy Gallup (np. Gallup Q12, Clifton StrengthsFinder, szkoleń firmy Gallup), Użytkownik podlega też zasadom, wytycznym i warunkom dotyczącym tej usługi firmy Gallup ("Warunki korzystania z produktu"). Jeśli Warunki sprzedaży i korzystania ze strony internetowej nie są zgodne z Warunkami korzystania z produktu, pierwszeństwo mają Warunki korzystania z produktu.
Firma Gallup zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany, modyfikacji, dodawania lub usuwania w dowolnym momencie części Warunków sprzedaży i korzystania ze strony internetowej oraz Warunków korzystania z produktu. Wszystkie zmiany wchodzą w życie niezwłocznie po ich publikacji. Firma Gallup poinformuje Użytkownika o wprowadzeniu wszelkich istotnych zmian, modyfikacji lub aneksów, które dotyczą Warunków sprzedaży i korzystania ze strony internetowej oraz Warunków korzystania z produktu. Stałe korzystanie z usług firmy Gallup oznacza, że Użytkownik akceptuje i zgadza się na te zmiany. Użytkownik będzie podlegał warunkom, zasadom, Warunkom sprzedaży i korzystania ze strony internetowej i Warunkom korzystania z produktu, które obowiązują w czasie rozpoczęcia korzystania z usług firmy Gallup. Firma Gallup sugeruje, aby od czasu do czasu przeglądać Warunki sprzedaży i korzystania ze strony internetowej. Jeśli jakikolwiek z niniejszych Warunków sprzedaży i korzystania ze strony internetowej zostanie uznany za nieprawomocny, nieważny lub z jakiegokolwiek powodu niewykonalny, taki warunek zostanie uznany za rozdzielny i nie będzie częścią niniejszej Umowy.

1. PRYWATNOŚĆ.

Prosimy zapoznać się z naszym Oświadczeniem dotyczącym ochrony poufności danych regulującym korzystanie z usług firmy Gallup, aby zrozumieć stosowane przez nas procedury. Wszelkie dane osobowe (np. nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail Użytkownika) przesyłane na stronę internetową za pośrednictwem poczty e-mail lub w inny sposób, będą wykorzystywane zgodnie z zasadami ochrony prywatności firmy Gallup.

2. PRAWO AUTORSKIE, ZNAKI TOWAROWE I PRAWA DO BAZ DANYCH

Niniejsza strona internetowa zawiera materiał chroniony prawami autorskimi, znaki towarowe i zastrzeżone badania firmy Gallup, Inc., w tym między innymi tekst, grafiki, zdjęcia i filmy. Cała zawartość strony jest chroniona amerykańskimi i międzynarodowymi przepisami o prawie autorskim, autorskim prawie majątkowym oraz przepisami dotyczącymi praw do baz danych. Wszelkie prawa zastrzeżone. W związku z tym międzynarodowe oraz krajowe przepisy i kary gwarantujące ochronę patentów, praw autorskich, znaków towarowych i tajemnic handlowych chronią pomysły, koncepcje i zalecenia zawarte na tej stronie.

Artykuły, raporty i wykresy firmy Gallup mogą być pobierane i/lub kopiowane, pod warunkiem że cały pobrany materiał zachowa prawa autorskie, znaki towarowe i wszelkie inne powiązane z materiałami informacje dotyczące własności. Nie można wprowadzać żadnych zmian do materiałów bez wyraźnej pisemnej zgody firmy Gallup, Inc. Wszelkie wzmianki dotyczące całości lub części artykułów, raportów i wykresów firmy Gallup muszą zawierać łącze odnoszące do całości oryginalnych materiałów. Poza wyjątkami wyraźnie określonymi w niniejszym dokumencie, przesyłania tych materiałów nie należy interpretować jako udzielenia licencji jakiegokolwiek typu na mocy jakichkolwiek praw autorskich i znaków towarowych należących lub będących pod kontrolą firmy Gallup, Inc.

Materiały firmy Gallup, które nie zostały wymienione w poprzednim akapicie, mogą podlegać dodatkowym ograniczeniom opisanym w Warunkach korzystania z produktu.

Użytkownik uznaje, że poprzez pobranie materiałów nie nabywa żadnych praw autorskich do nich.

Niewyczerpującą listę znaków towarowych firmy Gallup można znaleźć na stronie Znaki towarowe. Znaków towarowych firmy Gallup nie można używać w połączeniu z żadnymi produktami ani usługami, które nie należą do firmy Gallup, w sposób, który wprowadza w błąd klientów lub w sposób, który dyskredytuje lub kompromituje firmę Gallup. Każde użycie znaku Gallup® lub jakiegokolwiek innego znaku towarowego firmy Gallup wymaga wcześniejszej pisemnej zgody firmy Gallup. Takie użycie wymaga odpowiedniego przedstawienia znaku towarowego. Przedstawienie znaku zwraca uwagę czytelników na prawo własności znaku towarowego. Znak towarowy należy umieścić na drukowanych materiałach i na stronach internetowych. Przykład: Clifton StrengthsFinder® to zarejestrowany znak towarowy firmy Gallup, Inc. Wszystkie pozostałe znaki towarowe niebędące własnością firmy Gallup, które pojawiają się w materiałach firmy Gallup, są własnością ich odpowiednich właścicieli, którzy mogą, lecz nie muszą być powiązani z firmą Gallup.

W przypadku chęci powielenia materiałów firmy Gallup w sposób nieopisany w niniejszej sekcji, prosimy skontaktować się z nami.

Informujemy, że firma Gallup z pełną surowością egzekwuje swoje prawa własności intelektualnej w maksymalnym zakresie obowiązujących przepisów.

3. KONTO UŻYTKOWNIKA

W celu uzyskania dostępu do niektórych stron internetowych lub materiałów firmy Gallup może być wymagane utworzenie konta. Użytkownik jest odpowiedzialny za utrzymanie poufności konta i hasła do niego. Jest też odpowiedzialny za wszelkie działania oraz zaniechania wynikające z użycia jego hasła lub konta. Zabronione jest wykorzystywanie stron internetowych firmy Gallup oraz wszelkich materiałów zawartych na stronach firmy Gallup do celów niezgodnych z prawem. Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia firmy Gallup o wszelkich przypadkach nieuprawnionego wykorzystania hasła lub konta oraz o wszelkich naruszeniach zabezpieczeń, a także do zamykania swojego konta po zakończeniu każdej sesji. Firma Gallup nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty powstałe na skutek niechronienia swojego hasła lub informacji dotyczących konta. Wszelkie oszukańcze, obraźliwe lub w inny sposób nielegalne działania mogą być podstawą do zamknięcia konta wedle własnego uznania firmy Gallup, a firma Gallup może zgłosić takie działania Użytkownika odpowiednim organom ścigania.

4. ZALECANE KONFIGURACJE

Aby Użytkownik miał dostęp do wszystkich funkcji tej strony oraz aby mógł korzystać z maksymalnej funkcjonalności przeglądania, zalecamy następujące konfiguracje. Aby uzyskać dodatkową pomoc dotyczącą obsługiwanych konfiguracji tej strony, prosimy skontaktować się z nami telefonicznie pod numerem 1-888-274-5447.

Przeglądarki:

 • Internet Explorer 11

 • FireFox

 • Chrome

 • Safari 8

Uwaga: firma Gallup nie obsługuje przeglądarek w wersji beta.

Rozdzielczość ekranu komputera: 1024x768

Urządzenia przenośne:

 • Urządzenie iPhone/iPad/iPod Touch z przeglądarką Safari lub Chrome

 • Urządzenie Android z przeglądarką Chrome

Uwaga: firma Gallup nie obsługuje przeglądarki Opera Mini.

Wtyczki:

 • Java

 • Acrobat Reader

 • Office

 • Flash

Uwaga: firma Gallup zaleca korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek, urządzeń mobilnych lub wtyczek wymienionych powyżej, chyba że wymieniono inaczej.

5. OŚWIADCZENIA, GWARANCJE I OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

Strona internetowa firmy Gallup i jej zawartość są dostarczane "takie, jakimi są". FIRMA GALLUP, W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRZEPISY PRAWA, WYŁĄCZA SWOJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU WSZELKICH GWARANCJI, WYRAŹNYCH, DOMNIEMANYCH, OKREŚLONYCH PRZEPISAMI LUB INNYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJI DOTYCZĄCEJ TYTUŁU, PRZYDATNOŚCI DO KONKRETNEGO CELU, ZBYWALNOŚCI, A TAKŻE DO NIENARUSZANIA PRAW WŁASNOŚCI LUB PRAW PODMIOTÓW TRZECICH. W żadnym wypadku, włączając w to przypadki zaniedbania, firma Gallup, firmy jej podległe, firmy z nią powiązane, jej agenci ani licencjobiorcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, specjalne lub wtórne szkody wynikłe z użycia lub niemożności użycia materiałów, produktów lub usług firmy Gallup, w tym stron internetowych firmy Gallup.

Strony internetowe mogą zawierać materiały dostarczone przez podmioty trzecie, w tym materiały dostarczone przez innych użytkowników, blogerów, licencjodawców zewnętrznych, firmy opracowujące/przetwarzające dane, agregatory i/lub dostawców usług w zakresie udostępniania informacji. Wszelkie stwierdzenia i/lub opinie wyrażone w materiałach osób trzecich, wszelkie artykuły, odpowiedzi na pytania oraz inne treści niedostarczone przez firmę Gallup, są wyłącznie opiniami i odpowiedzialnością osób lub podmiotów dostarczających materiały osób trzecich. Takie materiały nie zawsze odzwierciedlają opinie firmy Gallup. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wobec Użytkownika ani żadnej osoby trzeciej za treść ani poprawność jakichkolwiek materiałów osób trzecich.

Użytkownik w szczególności uznaje, że firma Gallup nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkalujące, obraźliwe lub niezgodne z prawem postępowanie jakiegokolwiek użytkownika. Użytkownik zgadza się, że wszelkie roszczenia prawne (wynikające z umowy, deliktu lub innego postanowienia) w jakikolwiek sposób powiązane z firmą Gallup lub materiałami firmy Gallup, nie mogą opiewać na kwotę wyższą niż kwota, którą Użytkownik zapłacił firmie Gallup za korzystanie z jej materiałów. W przypadku niezadowolenia z jakichkolwiek materiałów, produktów lub usług firmy Gallup bądź jakichkolwiek Warunków sprzedaży i korzystania ze strony internetowej firmy Gallup, jedynym i wyłącznym środkiem przysługującym Użytkownikowi jest zaprzestanie korzystania z usług firmy Gallup.

Firma Gallup dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia nieprzerwanej dostępności jej usług oraz braku błędów podczas transmisji. Jednak ze względu na charakter elektronicznego przesyłania danych, nie jesteśmy w stanie tego zagwarantować. Ponadto dostęp do usług firmy Gallup może być okresowo zawieszony lub ograniczony ze względu na naprawy, czynności konserwacyjne lub wprowadzanie nowych usług. Postaramy się ograniczyć częstotliwość i czas trwania wszelkich przerw lub ograniczeń w dostępie do usług, produktów i stron internetowych firmy Gallup.

Firma Gallup nie ponosi odpowiedzialności za (i) straty, które nie były spowodowane naruszeniem z naszej strony; lub (ii) jakiekolwiek straty związane z działalnością biznesową (w tym utratę zysków, dochodów, umów, przewidywanych oszczędności, danych, wartości firmy lub daremnych wydatków); lub (iii) jakiekolwiek pośrednie lub wynikowe straty, których nie była w stanie przewidzieć firma Gallup ani Użytkownik w momencie rozpoczęcia korzystania z usług lub stron internetowych firmy Gallup.

Przepisy obowiązujące w niektórych krajach nie zezwalają na niektóre lub wszystkie ograniczenia opisane powyżej. Jeśli te przepisy dotyczą Użytkownika, niektóre lub wszystkie powyższe ograniczenia mogą nie mieć w jego przypadku zastosowania i mogą mu przysługiwać dodatkowe prawa.

6. NIEZGODNE Z PRAWEM LUB NIEDOZWOLONE UŻYTKOWANIE

Ze strony Gallup.com można korzystać tylko w celach zgodnych z prawem. Użytkownik nie może zamieszczać ani przekazywać poprzez stronę Gallup.com żadnych materiałów, które w jakikolwiek sposób naruszają prawa innych osób, czyli takich, które są niezgodne z prawem, zawierają groźby, są obraźliwe, oszczercze, naruszające prywatność lub prawa publiczne, wulgarne, obsceniczne, bluźniercze lub w inny sposób niestosowne, zachęcają do postępowania stanowiącego przestępstwo, skutkują pociągnięciem do odpowiedzialności cywilnej, w inny sposób naruszają jakiekolwiek przepisy lub bez wyraźnej wcześniejszej zgody firmy Gallup zawierają reklamy bądź jakiekolwiek oferty dotyczące produktów lub usług. Użytkownik zgadza się zabezpieczyć i zwolnić z odpowiedzialności firmę Gallup, jej członków zarządu, dyrektorów, akcjonariuszy, następców, pracowników, agentów, spółki zależne i oddziały w stosunku do wszelkich żądań, strat, roszczeń lub wydatków (w tym honorariów adwokackich) wystosowanych wobec firmy Gallup przez jakiekolwiek osoby trzecie wynikających pośrednio lub bezpośrednio z korzystania ze Strony internetowej przez Użytkownika.

7. PRZEJĘCIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Użytkownik zgadza się zabezpieczyć i zwolnić z odpowiedzialności firmę Gallup, jej członków zarządu, dyrektorów, akcjonariuszy, następców, pracowników, agentów, spółki zależne i oddziały w stosunku do wszelkich żądań, strat, roszczeń lub wydatków (w tym honorariów adwokackich) wystosowanych wobec firmy Gallup przez jakiekolwiek osoby trzecie ze względu na lub w związku z nieprzestrzeganiem przez Użytkownika Warunków sprzedaży i korzystania ze strony internetowej lub w związku z wykorzystaniem przez Użytkownika stron internetowych firmy Gallup, w tym między innymi wykorzystaniem materiałów, usług i produktów w sposób inny niż wyraźnie określają to Warunki sprzedaży i korzystania ze strony internetowej.

8. WITRYNY PODMIOTÓW TRZECICH

Niektóre strony internetowe firmy Gallup zawierają łącza do innych stron, których praktyki postępowania z informacjami mogą być inne niż firmy Gallup. Należy zapoznać się z informacjami o zasadach ochrony poufności takiej strony, ponieważ firma Gallup nie udziela żadnych gwarancji dotyczących informacji przekazywanych lub gromadzonych przez inne witryny.

9. OGRANICZENIA DOTYCZĄCE EKSPORTU

Produkty lub usługi zakupione od firmy Gallup (w tym materiały z kursów, kody dostępu lub materiały szkoleniowe) mogą podlegać przepisom eksportowym oraz celnym. Użytkownik zgadza się przestrzegać wszystkich krajowych i międzynarodowych przepisów, które stosuje się w odniesieniu do takich produktów lub usług.

10. PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejsze Warunki sprzedaży i korzystania ze strony internetowej podlegają prawu holenderskiemu i są interpretowane zgodnie z przepisami prawa holenderskiego. Strony (Użytkownik i firma Gallup) poddają się wyłącznej jurysdykcji sądów w Holandii w związku z wszelkimi sporami lub zobowiązaniami pozaumownymi wynikającymi z lub odnoszącymi się do niniejszych Warunków sprzedaży i korzystania ze strony internetowej.

11. ARBITRAŻ

W przypadku wystąpienia sporu, roszczenia, pytania lub nieporozumienia wynikającego z lub odnoszącego się do niniejszej Umowy bądź jej naruszenia, strony dołożą wszelkich starań w celu rozstrzygnięcia tego sporu, roszczenia, pytania lub nieporozumienia. W tym celu strony będą konsultować się oraz negocjować ze sobą w dobrej wierze i, uznając swoje wspólne interesy, spróbują wypracować sprawiedliwe i słuszne rozwiązanie zadowalające obie strony. Jeśli strony nie wypracują takiego rozwiązania w ciągu 30 (trzydziestu) dni, wtedy, za powiadomieniem wystosowanym przez dowolną ze stron do drugiej strony, spory, roszczenia, pytania lub nieporozumienia rozstrzygane będą przez wiążący arbitraż administrowany przez Holenderski Instytut Arbitrażu zgodnie z postanowieniami jego zasad rozstrzygania sporów handlowych, chyba że Użytkownik jest agencją rządową lub polityczną agendą w państwie lub jurysdykcji, w których wiążący arbitraż jest wyraźnie zabroniony przez prawo.

12. DANE KONTAKTOWE FIRMY GALLUP

Gallup B.V.
Luna ArenA, Herikerbergweg 238,
Amsterdam, The Netherlands 1101 CM

13. WYPOWIEDZENIE

Użytkownik może w dowolnym momencie zamknąć swoje konto Gallup, zaprzestając korzystania ze stron internetowych firmy Gallup. Firma Gallup może w każdej chwili bez uprzedzenia anulować lub zakończyć działanie wszelkich oferowanych przez siebie produktów. W przypadku takiego zakończenia działania, dostęp do części produktu firmy Gallup, której dotyczy anulowanie lub zakończenie działania, nie jest już uprawniony. Ograniczenia nałożone w odniesieniu do materiałów pobranych ze stron internetowych firmy Gallup oraz wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności zawarte w niniejszej umowie Warunków sprzedaży i korzystania ze strony internetowej, będą obowiązywać po takim anulowaniu lub zakończeniu działania. Dotyczy to między innymi ochrony znaków towarowych i praw autorskich.

Warunki sprzedaży

PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZYMI WARUNKAMI PRZED ZAKUPEM JAKICHKOLWIEK PRODUKTÓW LUB USŁUG FIRMY GALLUP. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA W FIRMIE GALLUP OZNACZA WYRAŻENIE ZGODY NA PRZESTRZEGANIE NINIEJSZYCH WARUNKÓW.

1. ZAMÓWIENIE

Zamówienie stanowi ofertę kupna od firmy Gallup produktów lub innych elementów znajdujących się w koszyku Użytkownika. W przypadku złożenia w firmie Gallup zamówienia na produkty lub inne elementy, wysyłamy do Użytkownika wiadomość e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia i szczegółowymi informacjami dotyczącymi zamówienia ("Wiadomość e-mail z potwierdzeniem zamówienia"). Wiadomość e-mail z potwierdzeniem zamówienia stanowi potwierdzenie, że otrzymaliśmy zamówienie, ale nie jest potwierdzeniem przyjęcia oferty Użytkownika dotyczącej zakupu zamówionych produktów lub elementów. Akceptujemy oferty zakupu dopiero po wysłaniu wiadomości e-mail z potwierdzeniem zamówienia lub wiadomości e-mail z potwierdzeniem rejestracji na szkolenie firmy Gallup.

2. PRAWA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY, WYJĄTKI OD ZASAD DOTYCZĄCYCH ODSTĄPIENIA OD UMOWY I ZWROTU

Jeśli Użytkownik kupuje towary, które mają być wysłane, ma prawo do anulowania zamówienia w dowolnym momencie przed wysyłką towarów i otrzyma pełny zwrot kosztów. Ponadto Użytkownik ma prawo do zwrotu otrzymanych towarów w ciągu 90 dni od daty ich otrzymania, chyba że ma zastosowanie jeden z wyjątków opisanych poniżej. Zwroty nie będą przyjmowane po upływie 90 dni. Użytkownik odpowiada za wszelkie koszty związane ze zwrotem towarów do firmy Gallup. Zostanie zwrócony koszt zakupionych towarów pomniejszony o wszelkie koszty wysyłki poniesione przez firmę Gallup. Jeżeli obowiązujące w kraju lub regionie zamieszkania przepisy gwarantują Użytkownikowi dłuższy okres na odstąpienie od umowy, obowiązywał będzie ten właśnie okres. Aby skorzystać z prawa do anulowania zamówienia, Użytkownik musi poinformować nas o swojej decyzji przed upływem okresu odstąpienia od umowy.

Wyjątki od prawa do odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy nie ma zastosowania w przypadku:

 • Dostawy zapieczętowanych nagrań audio, nagrań wideo lub oprogramowania, jeśli produkty te zostaną odpieczętowane przez Użytkownika po ich dostarczeniu

 • Towarów, które są wyprodukowane zgodnie ze specyfikacją Użytkownika lub wyraźnie dostosowanych do jego zamówienia

 • Dostarczenia treści cyfrowych (w tym aplikacji, oprogramowania, e-booków, plików MP3 itp.)

 • Wykorzystanych lub wygasłych kodów dostępu

Zasady anulowania rejestracji na szkolenia

Jeśli Użytkownik nie może uczestniczyć w szkoleniu firmy Gallup, na które jest zarejestrowany, musi anulować swoją rejestrację na co najmniej dwa tygodnie przed datą szkolenia, aby otrzymać pełny zwrot pieniędzy. W przypadku anulowania rejestracji później niż 2 (dwa) tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia, opłata nie zostanie zwrócona.

Jeśli Użytkownik zarejestruje się na szkolenie firmy Gallup i musi przenieść się na inny termin, może to zrobić, kontaktując się z firmą Gallup co najmniej 2 (dwa) tygodnie przed datą rozpoczęcia szkolenia. W takim przypadku obowiązuje opłata za przeniesienie w wysokości 150 USD. Firma Gallup nie zaakceptuje żadnych wniosków o przeniesienie później niż 2 (dwa) tygodnie przed datą rozpoczęcia szkolenia.

Zasady anulowania rejestracji na szkolenie - Gallup

Programy firmy Gallup to interaktywne wydarzenia, które łączą w sobie nauczanie w klasie oraz działania w grupie. W związku z tym każdy program wymaga minimalnej liczby uczestników, aby zapewnić udane szkolenie. Firma Gallup zastrzega sobie prawo do odwołania dowolnego programu, na który nie zgłosi się minimalna liczba uczestników na cztery (4) tygodnie przed planowaną datą jego rozpoczęcia i w tym czasie powiadomi wszystkich zarejestrowanych uczestników o tym odwołaniu. Zachęcamy uczestników do odpowiedniego planowania podróży, gdyż firma Gallup nie odpowiada za zwrot kosztów podróży w przypadku odwołania programu.

3. CENY

Podane ceny nie uwzględniają podatku od sprzedaży, podatku od korzystania, podatku VAT ani żadnych innych należnych podatków. Obowiązujące podatki zostaną doliczone w momencie realizacji transakcji. Ceny podane na stronach internetowych firmy Gallup nie obejmują jakichkolwiek kosztów wysyłki.

Chociaż dbamy o to, aby wszystkie ceny podane na stronach internetowych były dokładne, mogą pojawić się błędy. Jeśli odkryjemy błąd w cenie zamówionych towarów, poinformujemy o tym Użytkownika najszybciej, jak to będzie możliwe. Użytkownik będzie miał wtedy możliwość potwierdzenia swojego zamówienia z prawidłową ceną lub anulowania zamówienia. Jeśli nie będziemy w stanie skontaktować się z Użytkownikiem za pomocą danych kontaktowych podanych podczas procesu zamówienia, potraktujemy takie zamówienie jako anulowane. Jeśli Użytkownik zapłacił już za towar i zdecyduje się anulować zamówienie, zwrócimy całą kwotę w możliwie najkrótszym czasie, ale w żadnym wypadku nie będzie to trwało dłużej niż 30 dni od daty zawiadomienia o anulowaniu zamówienia.

4. DZIECI

Aby móc kupować produkty firmy Gallup, trzeba osiągnąć pełnoletniość w swoim kraju/regionie zamieszkania.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejsza umowa Warunków sprzedaży i korzystania ze strony internetowej, w połączeniu z Oświadczeniem dotyczącym ochrony poufności danych i szczególnymi Warunkami korzystania z produktu dotyczącymi kupowanych produktów lub usług, stanowi całą umowę pomiędzy Użytkownikiem i firmą Gallup, i zastępuje wszelkie wcześniejsze i równoczesne umowy, propozycje i komunikaty sporządzone w formie pisemnej lub ustnej.

Żadne odstąpienie od jakiegokolwiek warunku niniejszej umowy Warunków sprzedaży i korzystania ze strony internetowej nie będzie uznawane za dalsze lub stałe odstąpienie od tego ani żadnego innego warunku.