Site Terms of Use and Sale

Ostatnia aktualizacja 13 kwietnia 2018 r.

Witamy w Gallup. Gallup BV jest spółką zależną Gallup, Inc. Gallup BV i/lub spółka dominująca, jej partnerzy lub spółki zależne ("Gallup") dostarczają produkty i świadczą usługi, kiedy Użytkownik korzysta z jednej ze stron internetowych Gallup.

Następujące warunki mają zastosowanie w przypadku korzystania ze stron internetowych Gallup ("Strona" lub "Strony").

PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZYMI WARUNKAMI PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z USŁUG FIRMY GALLUP. KORZYSTANIE Z USŁUG FIRMY GALLUP OZNACZA WYRAŻENIE ZGODY NA PRZESTRZEGANIE NINIEJSZYCH WARUNKÓW SPRZEDAŻY I KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ.

Firma Gallup oferuje szeroką gamę usług i produktów, i czasami mogą mieć zastosowanie dodatkowe warunki. W przypadku korzystania z usługi firmy Gallup (np. Gallup Q12, Clifton StrengthsFinder, szkoleń firmy Gallup) Użytkownik podlega też zasadom, wytycznym i warunkom dotyczącym tej usługi firmy Gallup ("Warunki korzystania z produktu"). Jeśli Warunki sprzedaży i korzystania ze strony internetowej nie są zgodne z Warunkami korzystania z produktu, pierwszeństwo mają Warunki korzystania z produktu.

Firma Gallup zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany, modyfikacji, dodawania lub usuwania w dowolnym momencie części Warunków sprzedaży i korzystania ze strony internetowej oraz Warunków korzystania z produktu. Wszystkie zmiany wchodzą w życie niezwłocznie po ich publikacji. Firma Gallup poinformuje Użytkownika o wprowadzeniu wszelkich istotnych zmian, modyfikacji lub aneksów, które dotyczą Warunków sprzedaży i korzystania ze strony internetowej oraz Warunków korzystania z produktu. Stałe korzystanie z usług firmy Gallup oznacza, że Użytkownik akceptuje i zgadza się na te zmiany. Użytkownik będzie podlegał warunkom, zasadom, Warunkom sprzedaży i korzystania ze strony internetowej i Warunkom korzystania z produktu, które obowiązują w czasie rozpoczęcia korzystania z usług firmy Gallup. Firma Gallup sugeruje, aby od czasu do czasu przeglądać Warunki sprzedaży i korzystania ze strony internetowej. Jeśli jakikolwiek z niniejszych Warunków sprzedaży i korzystania ze strony internetowej zostanie uznany za nieprawomocny, nieważny lub z jakiegokolwiek powodu niewykonalny, taki warunek zostanie uznany za rozdzielny i nie będzie częścią niniejszej Umowy.

1. PRYWATNOŚĆ.

Prosimy zapoznać się z naszym Oświadczeniem dotyczącym ochrony poufności danych regulującym korzystanie z usług firmy Gallup, aby zrozumieć stosowane przez nas procedury. Wszelkie dane osobowe (np. imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail Użytkownika) przesyłane na stronę internetową, za pośrednictwem poczty e-mail lub w inny sposób, będą wykorzystywane zgodnie z zasadami ochrony poufności danych firmy Gallup.

2. PRAWA AUTORSKIE, ZNAKI TOWAROWE I PRAWO DO BAZY DANYCH

Strona zawiera treści będące przedmiotem praw autorskich, znaki towarowe i prowadzone na własny rachunek badania firmy Gallup, w tym, lecz nie wyłącznie, teksty, oprogramowanie, obrazy, nagrania wideo, grafiki, muzykę oraz dźwięki. Cała zawartość Strony, jako praca zbiorowa, objęta jest prawami autorskimi wynikającymi z przepisów prawa Stanów Zjednoczonych, prawa międzynarodowego, praw autora oraz prawa do bazy danych. Wszelkie prawa zastrzeżone. W związku z tym międzynarodowe oraz krajowe przepisy i kary gwarantujące ochronę patentów, praw autorskich, znaków towarowych i tajemnic handlowych chronią pomysły, koncepcje i zalecenia zawarte na tej stronie.

Poza przypadkami wyraźnie dozwolonymi w ramach prawa autorskiego nie zezwala się na kopiowanie, redystrybucję, przekazywanie, publikację czy wykorzystanie do celów handlowych pobranych treści bez wyraźnej zgody firmy Gallup i/lub właściciela praw autorskich. Artykuły, sprawozdania i wykresy firmy Gallup można pobierać jedynie do własnego użytku. W przypadku uzyskania zezwolenia na kopiowanie, redystrybucję lub publikowanie materiału chronionego prawem autorskim nie można zmieniać ani usuwać oznaczenia autora, legendy znaku towarowego ani informacji o prawach autorskich. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że pobierając materiał chroniony prawem autorskim, nie nabywa praw autorskich. Jakiekolwiek odniesienie do artykułów, sprawozdań lub wykresów firmy Gallup w całości lub części i na jakichkolwiek stronach internetowych musi być opatrzone łączem do oryginalnych treści przedstawionych w całości. Poza przypadkami wyraźnie opisanymi w niniejszym dokumencie przekazywanie tych treści nie powinno być wykorzystywane w celu przyznania jakiegokolwiek rodzaju licencji w ramach prawa autorskiego czy znaków towarowych należących do firmy Gallup lub przez nią kontrolowanych.

Treści należące do firmy Gallup niewymienione w powyższym akapicie mogą być przedmiotem dodatkowych ograniczeń, tak jak opisano to w Warunkach korzystania z produktu.

Firma Gallup szanuje prawa wszystkich właścicieli praw autorskich i dlatego opracowała i wprowadziła zasady, które w odpowiednich okolicznościach przewidują zakończenie stosunku z Użytkownikami i właścicielami konta, którzy naruszyli prawa właścicieli praw autorskich. Jeżeli Użytkownik uważa, że jego praca została skopiowana w sposób, który stanowi naruszenie praw autorskich, powinien przekazać agentowi ds. praw autorskich w firmie Gallup następujące informacje wymagane przez Online Copyright Infringement Liability Limitation Act (Ustawę o ograniczeniu odpowiedzialności za naruszanie praw autorskich w Internecie, OCILLA), stanowiącą część ustawy Digital Millennium Copyright Act (Ustawy o prawie autorskim w erze cyfrowej, DMCA), 17, sekcja 512:

1. Własnoręczny lub elektroniczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które zostało naruszone.

2. Identyfikacja pracy chronionej prawem autorskim, które zostało naruszone, lub - jeśli powiadomienie dotyczy wielu prac chronionych prawem autorskim dostępnych na jednej stronie internetowej - lista prac udostępnionych na stronie.

3. Identyfikacja materiału, który został rzekomo niepoprawnie wykorzystany lub co do którego wiadomo, że zostanie wykorzystany w sposób nieprawidłowy, usunięty lub zdezaktywowany, oraz dostatecznie wyczerpujące informacje potrzebne do zlokalizowania materiału.

4. Dostatecznie wyczerpujące dane kontaktowe, aby możliwe było nawiązanie kontaktu ze stroną skarżącą.

5. Oświadczenie, że strona skarżąca w dobrej wierze przekonana jest o wykorzystaniu materiału w sposób niedozwolony przez właściciela danych, jego pełnomocnika lub przez prawo.

6. Oświadczenie, że wszystkie informacje podane w powiadomieniu są zgodne z rzeczywistością, a także, pod groźbą krzywoprzysięstwa, oświadczenie, że strona skarżąca została upoważniona do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które rzekomo zostało naruszone.

Zapytania dotyczące ustawy Digital Millennium Copyright Act (Ustawa o prawie autorskim w erze cyfrowej, DMCA) należy kierować do:

Do wiadomości: Agent ds. praw autorskich

Gallup, Inc.

1001 Gallup Dr.

Omaha, NE 68102

Adres e-mail: copyrightagent@gallup.com

Aby dowiedzieć się więcej na temat publikacji w Internecie, przedruków lub wniosków o przyznanie licencji na materiał firmy Gallup, zapraszamy do zapoznania się z sekcją Gallup Permissions (Zezwolenia firmy Gallup).

Wszelkie pozostałe pytania lub wnioski niedotyczące kwestii praw autorskich ani wniosków o licencję należy kierować do Wsparcia firmy Gallup na adres galluphelp@gallup.com.

Niewyczerpującą listę znaków towarowych firmy Gallup można znaleźć na stronie Znaki towarowe. Znaków towarowych firmy Gallup nie można używać w połączeniu z żadnymi produktami ani usługami, które nie należą do firmy Gallup, w sposób, który wprowadza w błąd klientów lub w sposób, który dyskredytuje lub kompromituje firmę Gallup. Każde użycie znaku Gallup lub jakiegokolwiek innego znaku towarowego firmy Gallup wymaga wcześniejszej pisemnej zgody firmy Gallup. Takie użycie wymaga odpowiedniego przedstawienia znaku towarowego. Przedstawienie znaku zwraca uwagę czytelników na prawo własności znaku towarowego. Znak towarowy należy umieścić na drukowanych materiałach i na stronach internetowych. Przykład: CliftonStrengths to zarejestrowany znak towarowy firmy Gallup, Inc. Wszystkie pozostałe znaki towarowe niebędące własnością firmy Gallup, które pojawiają się w materiałach firmy Gallup, są własnością ich odpowiednich właścicieli, którzy mogą, lecz nie muszą być powiązani z firmą Gallup.

W przypadku chęci powielenia materiałów firmy Gallup w sposób nieopisany w niniejszej sekcji prosimy o zapoznanie się z sekcją Gallup Permissions(Zezwolenia firmy Gallup).

Informujemy, że firma Gallup z pełną surowością egzekwuje swoje prawa własności intelektualnej w maksymalnym zakresie obowiązujących przepisów.

3. KONTO UŻYTKOWNIKA

W celu uzyskania dostępu do niektórych Stron lub materiałów firmy Gallup może być wymagane utworzenie konta. Użytkownik jest odpowiedzialny za utrzymanie poufności konta i hasła do niego. Jest też odpowiedzialny za wszelkie działania oraz zaniechania wynikające z użycia jego hasła lub konta. Zabronione jest wykorzystywanie Stron firmy Gallup oraz wszelkich materiałów zawartych na stronach firmy Gallup do celów niezgodnych z prawem. Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia firmy Gallup o wszelkich przypadkach nieuprawnionego wykorzystania hasła lub konta oraz o wszelkich naruszeniach zabezpieczeń, a także do zamykania swojego konta po zakończeniu każdej sesji. Firma Gallup nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty powstałe na skutek niechronienia swojego hasła lub informacji dotyczących konta. Wszelkie oszukańcze, obraźliwe lub w inny sposób nielegalne działania mogą być podstawą do zamknięcia konta wedle własnego uznania firmy Gallup, a firma Gallup może zgłosić takie działania Użytkownika odpowiednim organom ścigania.

4. ZALECANE KONFIGURACJE

Aby Użytkownik miał dostęp do wszystkich funkcji tej Strony oraz aby mógł korzystać z maksymalnej funkcjonalności przeglądania, zalecamy następujące konfiguracje. Aby uzyskać dodatkową pomoc dotyczącą obsługiwanych konfiguracji tej Strony, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 1-888-274-5447.

Uwaga: firma Gallup zaleca korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek, urządzeń mobilnych lub wtyczek wymienionych poniżej, chyba że wymieniono inaczej.

Przeglądarki:

 • Internet Explorer 11
 • Microsoft Edge
 • FireFox
 • Chrome
 • Safari 10 i nowsze

Rozdzielczość ekranu komputera: 1024x768

Urządzenia przenośne:

 • iPhone / iPad / iPod Touch z systemem iOS 10 lub nowszym
 • Android z systemem operacyjnym 4.4 lub nowszym

Wtyczki:

 • Java
 • Acrobat Reader
 • Office
 • Flash

5. TREŚCI UŻYTKOWNIKA

Strona może zawierać sekcje komentarzy, fora dyskusyjne lub inne funkcje interaktywne ("Obszary interaktywne"), na których Użytkownik może publikować lub na które może przesyłać treści utworzone przez użytkowników, m.in. komentarze, nagrania wideo, obrazy, wiadomości i inne materiały lub treści (razem zwane "Treściami Użytkownika"). Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób, w jaki korzysta z Obszarów interaktywnych i korzysta z nich na własne ryzyko. Obszary interaktywne dostępne są dla osób powyżej 13 roku życia. Przesyłając Treści Użytkownika do Obszarów interaktywnych, Użytkownik potwierdza, że ukończył 13 lat oraz, jeżeli nie ukończył 18 lat, potwierdza, że jest prawnie usamodzielniony lub że uzyskał prawną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na przeglądanie niniejszych Warunków użytkowania, wyrażanie zgody, korzystanie ze Strony oraz wypełnianie zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków użytkowania, co stanowi wiążącą umowę między Użytkownikiem a firmą Gallup.

Przesyłając Treści Użytkownika lub korzystając z Obszarów interaktywnych na Stronach lub w miejscach z nimi powiązanych, Użytkownik wyraża zgodę na stosowanie następujących zasad postępowania.

Zasady postępowania z Treściami Użytkownika

Użytkownik oświadcza, że nie będzie przesyłał, publikował ani przekazywał w inny sposób żadnych Treści Użytkownika, które:

 • stanowią pogwałcenie lub naruszenie praw innych osób, w tym również wypowiedzi zniesławiających, napastliwych, prześladowczych lub zawierających groźby pod adresem innych osób;
 • zgodnie z wiedzą Użytkownika są nieprawdziwe, wprowadzające w błąd lub nieprawidłowe;
 • stanowią ewidentny wyraz fanatyzmu, rasizmu, są obraźliwe na tle rasowym lub etnicznym, stanowią mowę nienawiści, zawierają wyrażenia ubliżające, wulgarne lub bluźniercze;
 • zawierają lub propagują pornografię lub treści o wyraźnym charakterze seksualnym, pedofilię, kazirodztwo, bestialstwo lub inne treści obsceniczne lub lubieżne;
 • naruszają jakiekolwiek prawo, instruują w zakresie niebezpiecznych, nielegalnych i agresywnych działań lub nakłaniają do nich albo omawiają działania nielegalne w celu ich realizacji;
 • promują przemoc;
 • stanowią uzasadnione zagrożenie dla bezpieczeństwa innych osób lub bezpieczeństwa publicznego;
 • zawierają brutalne sceny zabójstwa lub fizycznego znęcania się, które zostały nagrane jedynie lub głównie w celu wykorzystania w sposób lubieżny i nieuzasadniony;
 • są chronione prawem autorskim, znakiem towarowym, tajemnicą handlową, prawem reklamy lub innym prawem własności bez jasno wyrażonej zgody właściciela tych praw autorskich, znaku towarowego, tajemnicy handlowej, prawa reklamy lub innego prawa własności. Obowiązek ustalenia, czy żadna z Treści Użytkownika nie jest chroniona prawem autorskim, znakiem towarowym, tajemnicą handlową, prawem reklamy lub innym prawem własności, spoczywa po stronie Użytkownika. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody powstałe na skutek naruszenia praw autorskich, znaków towarowych, tajemnic handlowych, praw reklamy lub innych praw własności lub za wszelkie inne szkody wynikające z udostępnienia treści. Użytkownik, co do którego firma Gallup według własnego uznania stwierdziła, że naruszył własność intelektualną lub inne prawa innych osób, zostanie pozbawiony możliwości publikowania i przekazywania dalszych materiałów na Stronie;
 • nie dotyczą wyznaczonego tematu czy zakresu Obszaru interaktywnego;
 • zawierają niepożądaną i nielegalną reklamę lub materiały promocyjne w stosunku do produktów lub usług, "wiadomości niepożądane", "spam", "wiadomości-łańcuszki", "systemy piramidowe" czy inne formy nagabywania.

Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania działań stanowiących przestępstwo kryminalne lub za które mógłby zostać pociągnięty do odpowiedzialności cywilnej.

Użytkownik potwierdza, że w razie potrzeby dysponuje zgodą każdej osoby fizycznej pojawiającej się w publikacji na wykorzystanie jej nazwiska lub podobizny w sposób zaobserwowany na Stronie.

Użytkownik oświadcza, że nie będzie podszywać się pod inną osobę fizyczną lub prawną, w tym, lecz nie wyłącznie, pod firmę Gallup lub pracownika firmy Gallup, ani składać fałszywych oświadczeń lub przeinaczać faktów związanych ze stosunkiem łączącym go z inną osobą fizyczną lub prawną.

Użytkownik oświadcza, że nie będzie wypowiadać się ani sugerować w sposób pośredni lub bezpośredni poparcia firmy Gallup dla Treści Użytkownika.

Użytkownik zobowiązuje się do niezakłócania prawa do prywatności innych Użytkowników, w tym poprzez zbieranie identyfikowalnych informacji na temat użytkowników Strony lub publikowanie prywatnych informacji o osobie trzeciej.

Użytkownik oświadcza, że nie będzie przesyłać, publikować ani przekazywać w inny sposób żadnych Treści Użytkownika, oprogramowania ani innych materiałów zawierających wirusa lub inny element szkodliwy lub zakłóceniowy.

Użytkownik oświadcza, że nie będzie zakłócać ani zaburzać funkcjonowania Strony ani serwerów czy sieci powiązanych ze Stroną ani przeciwstawiać się wymogom, procedurom, zasadom ani przepisom sieci powiązanym ze Stroną.

Użytkownik oświadcza, że nie będzie odtwarzać, powielać, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać ani wykorzystywać w celach handlowych żadnej z części Strony, nie będzie wykorzystywać Strony ani szukać do niej dostępu.

Każde działanie, które według własnego uznania firmy Gallup ogranicza lub uniemożliwia innym osobom wygodne korzystanie ze Stroną, zostanie zakazane. Firma Gallup zastrzega sobie prawo do usunięcia lub edycji według własnego uznania Treści Użytkownika oraz do skasowania Konta Użytkownika z dowolnego powodu.

Firma Gallup nie poręcza za dokładność ani wiarygodność Treści Użytkownika, a także nie bierze ani nie ponosi odpowiedzialności za żadne działania Użytkownika będące skutkiem lektury Treści Użytkownika zawartych na Stronie. Korzystanie z Obszarów interaktywnych może narazić Użytkownika na treści, które uzna on za obraźliwe, niewłaściwe, krzywdzące, niedokładne lub zwodnicze. Istnieje również ryzyko natknięcia się na osobę niepełnoletnią, osobę podszywającą się pod kogoś innego lub cudzoziemca, a także ryzyko związane z kwestiami dotyczącymi handlu międzynarodowego. Korzystając z Obszarów interaktywnych, Użytkownik przyjmuje do wiadomości wiążące się z tym ryzyko.

Monitorowanie

Firma Gallup zastrzega sobie prawo, lecz nie obowiązek, do monitorowania Treści Użytkownika opublikowanych na Stronie lub na nią przesłanych w celu ustalenia ich zgodności z Warunkami użytkowania i innymi firmowymi procedurami ustanowionymi przez firmę Gallup, a także w celu wywiązania się z wymogów prawa, przepisów i żądań instytucji rządowych. Mimo że firma Gallup nie jest zobowiązana do monitorowania, przeglądania, edytowania ani usuwania Treści Użytkownika opublikowanych na Stronie lub na nią przesłanych, firma Gallup zastrzega sobie prawo do przeglądania, edytowania, odmowy publikacji lub usunięcia bez uprzedzenia jakichkolwiek Treści Użytkownika opublikowanych na Stronie lub na nią przesłanych, według własnego uznania, w dowolnym momencie i z dowolnego powodu, a Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za stworzenie kopii zapasowych materiałów oraz za zastąpienie opublikowanych na Stronie Treści Użytkownika na swój własny koszt. Ponadto firma Gallup może udostępniać dane umożliwiające identyfikację osoby w odpowiedzi na żądanie organów ścigania, w sytuacjach, w których ich udostępnienie firma Gallup uzna za konieczne, oraz w innych okolicznościach wymaganych i dozwolonych przepisami obowiązującego prawa. Patrz: Oświadczenie dotyczące ochrony poufności danych firmy Gallup.

Decyzja firmy Gallup w sprawie monitorowania i/lub modyfikowania Treści Użytkownika nie stanowi wyrazu akceptacji czy ponoszenia odpowiedzialności za działania związane z wykorzystaniem Obszarów interaktywnych na Stronie ani za działania wynikające z takiego wykorzystania ani nie będzie za taki wyraz uważana.

Licencja na Treści Użytkownika

Przesyłając Treści Użytkownika na Stronę, Użytkownik automatycznie przyznaje firmie Gallup bezpłatną, bezterminową, nieodwołalną i niewyłączną licencję oraz prawa, lecz nie obowiązek, do wykorzystywania, publikowania, odtwarzania, modyfikowania, dostosowywania, edytowania, tłumaczenia ani tworzenia prac pochodnych, wcielania w inne prace, dystrybuowania, dalszego udostępniania licencji i innego wykorzystania danych Treści Użytkownika (w całości lub części) na całym świecie i w dowolnej formie, za pomocą dowolnych nośników, technologii znanych w danej chwili lub opracowanych w przyszłości, przez cały okres obowiązywania ewentualnego prawa autorskiego chroniącego dane Treści Użytkownika, bez uiszczania opłat na rzecz Użytkownika ani osób trzecich. Użytkownik oświadcza i zapewnia firmę Gallup, że posiada pełne prawa, moc i władzę do udzielenia firmie Gallup niniejszej licencji, że posiada i kontroluje całość treści, a także wszystkie prawa do przesłanych przez niego Treści Użytkownika w celach wyszczególnionych w licencji, a także że ani Treści Użytkownika, ani egzekwowanie praw przyznanych w ramach niniejszego dokumentu nie spowodują naruszenia Warunków Użytkowania, ani żadnych innych praw, w tym również prawa do prywatności, prawa do reklamy, że nie stanowią oszczerstwa ani naruszenia prawa powszechnego ani praw innych osób, a także że nie wyrządzą szkód innym osobom ani instytucjom.

Brak zobowiązania

Treści Użytkownika przesłane przez Użytkownika będą uznawane za niepoufne, a firma Gallup nie jest zobowiązana do uznania Treści Użytkownika za informacje zastrzeżone, poza przypadkiem zastosowania Oświadczenia dotyczącego ochrony poufności danych firmy Gallup. Bez ograniczenia powyższych stwierdzeń firma Gallup zastrzega sobie prawo do wykorzystania Treści Użytkownika, tak jak uzna za stosowne, w tym bez ograniczeń, poprzez usuwanie, edytowanie, modyfikowanie, odrzucanie czy odmawianie publikacji. Firma Gallup nie jest zobowiązana do edytowania, usuwania ani modyfikowania w inny sposób Treści Użytkownika, które zostały przesłane firmie Gallup. Firma Gallup nie ma obowiązku przypisywania autorstwa Treści Użytkownika Użytkownikowi i nie powinna być zmuszana przez strony trzecie do wskazania autora Treści Użytkownika.

6. OŚWIADCZENIA, GWARANCJE I OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

Strona internetowa firmy Gallup i jej zawartość są dostarczane "takie, jakimi są". FIRMA GALLUP W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRZEPISY PRAWA WYŁĄCZA SWOJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU WSZELKICH GWARANCJI, WYRAŹNYCH, DOMNIEMANYCH, OKREŚLONYCH PRZEPISAMI LUB INNYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJI DOTYCZĄCEJ TYTUŁU, PRZYDATNOŚCI DO KONKRETNEGO CELU, ZBYWALNOŚCI, A TAKŻE DO NIENARUSZANIA PRAW WŁASNOŚCI LUB PRAW PODMIOTÓW TRZECICH. W żadnym wypadku, włączając w to przypadki zaniedbania, firma Gallup, firmy jej podległe, firmy z nią powiązane, jej agenci ani licencjobiorcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, specjalne lub wtórne szkody wynikłe z użycia lub niemożności użycia materiałów, produktów lub usług firmy Gallup, w tym stron internetowych firmy Gallup.

Strony internetowe mogą zawierać materiały dostarczone przez podmioty trzecie, w tym materiały dostarczone przez innych użytkowników, blogerów, licencjodawców zewnętrznych, firmy opracowujące/przetwarzające dane, agregatory i/lub dostawców usług w zakresie udostępniania informacji. Wszelkie stwierdzenia i/lub opinie wyrażone w materiałach osób trzecich, wszelkie artykuły, odpowiedzi na pytania oraz inne treści niedostarczone przez firmę Gallup, są wyłącznie opiniami i odpowiedzialnością osób lub podmiotów dostarczających materiały osób trzecich. Takie materiały nie zawsze odzwierciedlają opinie firmy Gallup. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wobec Użytkownika ani żadnej strony trzeciej za treść ani poprawność jakichkolwiek materiałów stron trzecich.

Użytkownik w szczególności uznaje, że firma Gallup nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkalujące, obraźliwe lub niezgodne z prawem postępowanie jakiegokolwiek użytkownika. Użytkownik zgadza się, że wszelkie roszczenia prawne (wynikające z umowy, deliktu lub innego postanowienia) w jakikolwiek sposób powiązane z firmą Gallup lub materiałami firmy Gallup, nie mogą opiewać na kwotę wyższą niż kwota, którą Użytkownik zapłacił firmie Gallup za korzystanie z jej materiałów. W przypadku niezadowolenia z jakichkolwiek materiałów, produktów lub usług firmy Gallup bądź jakichkolwiek Warunków sprzedaży i korzystania ze strony internetowej firmy Gallup jedynym i wyłącznym środkiem przysługującym Użytkownikowi jest zaprzestanie korzystania z usług firmy Gallup.

Firma Gallup dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia nieprzerwanej dostępności jej usług oraz braku błędów podczas transmisji. Jednak ze względu na charakter elektronicznego przesyłania danych, nie jesteśmy w stanie tego zagwarantować. Ponadto dostęp do usług firmy Gallup może być okresowo zawieszony lub ograniczony ze względu na naprawy, czynności konserwacyjne lub wprowadzanie nowych usług. Postaramy się ograniczyć częstotliwość i czas trwania wszelkich przerw lub ograniczeń w dostępie do usług, produktów i stron internetowych firmy Gallup.

Firma Gallup nie ponosi odpowiedzialności za (i) straty, które nie były spowodowane naruszeniem z naszej strony; lub (ii) jakiekolwiek straty związane z działalnością biznesową (w tym utratę zysków, dochodów, umów, przewidywanych oszczędności, danych, wartości firmy lub daremnych wydatków); lub (iii) jakiekolwiek pośrednie lub wynikowe straty, których nie była w stanie przewidzieć firma Gallup ani Użytkownik w momencie rozpoczęcia korzystania z usług lub stron internetowych firmy Gallup.

Przepisy obowiązujące w niektórych krajach nie zezwalają na niektóre lub wszystkie ograniczenia opisane powyżej. Jeśli te przepisy dotyczą Użytkownika, niektóre lub wszystkie powyższe ograniczenia mogą nie mieć w jego przypadku zastosowania i mogą mu przysługiwać dodatkowe prawa.

7. PRZEJĘCIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Użytkownik zgadza się zabezpieczyć i zwolnić z odpowiedzialności firmę Gallup, jej członków zarządu, dyrektorów, akcjonariuszy, poprzedników, następców, pracowników, agentów, spółki zależne i oddziały w stosunku do wszelkich żądań, strat, roszczeń lub wydatków (w tym honorariów adwokackich) wystosowanych wobec firmy Gallup przez jakiekolwiek osoby trzecie ze względu na lub w związku z nieprzestrzeganiem przez Użytkownika Warunków sprzedaży i korzystania ze strony internetowej lub w związku z wykorzystaniem przez Użytkownika Stron firmy Gallup, w tym między innymi wykorzystaniem materiałów, usług i produktów w sposób inny niż wyraźnie określają to Warunki sprzedaży i korzystania ze strony internetowej.

8. STRONY INNYCH FIRM

Niektóre strony internetowe firmy Gallup zawierają łącza do innych stron, których praktyki postępowania z informacjami mogą być inne niż firmy Gallup. Należy zapoznać się z informacjami o zasadach ochrony poufności takiej strony, ponieważ firma Gallup nie udziela żadnych gwarancji dotyczących informacji przekazywanych lub gromadzonych przez inne strony.

9. OGRANICZENIA DOTYCZĄCE EKSPORTU

Produkty lub usługi zakupione od firmy Gallup (w tym materiały z kursów, kody dostępu lub materiały szkoleniowe) mogą podlegać przepisom eksportowym oraz celnym. Użytkownik zgadza się przestrzegać wszystkich krajowych i międzynarodowych przepisów, które stosuje się w odniesieniu do takich produktów lub usług.

10. PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejsze Warunki sprzedaży i korzystania ze strony internetowej podlegają prawu holenderskiemu i są interpretowane zgodnie z przepisami prawa holenderskiego. Strony (Użytkownik i firma Gallup) poddają się wyłącznej jurysdykcji sądów w Holandii w związku z wszelkimi sporami lub zobowiązaniami pozaumownymi wynikającymi z lub odnoszącymi się do niniejszych Warunków sprzedaży i korzystania ze strony internetowej.

11. ARBITRAŻ PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z TĄ SEKCJĄ. MOŻE ONA W ZNACZNY SPOSÓB WPŁYNĄĆ NA PRAWA UŻYTKOWNIKA, W TYM NA PRAWO UŻYTKOWNIKA DO ZŁOŻENIA POZWU SĄDOWEGO.

W przypadku wystąpienia sporu, roszczenia, pytania lub nieporozumienia wynikającego z lub odnoszącego się do niniejszej Umowy bądź jej naruszenia, strony dołożą wszelkich starań w celu rozstrzygnięcia tego sporu, roszczenia, pytania lub nieporozumienia. W tym celu strony będą konsultować się oraz negocjować ze sobą w dobrej wierze i, uznając swoje wspólne interesy, spróbują wypracować sprawiedliwe i słuszne rozwiązanie zadowalające obie strony. Jeśli strony nie wypracują takiego rozwiązania w ciągu 30 (trzydziestu) dni, wtedy, za powiadomieniem wystosowanym przez dowolną ze stron do drugiej strony, spory, roszczenia, pytania lub nieporozumienia rozstrzygane będą przez wiążący arbitraż administrowany przez Holenderski Instytut Arbitrażu zgodnie z postanowieniami jego zasad rozstrzygania sporów handlowych, chyba że Użytkownik jest agencją rządową lub polityczną agendą w jurysdykcji, w której wiążący arbitraż jest wyraźnie zabroniony przez prawo.

12. DANE KONTAKTOWE FIRMY GALLUP

Gallup B.V.
Luna ArenA, Herikerbergweg 238,
Amsterdam, The Netherlands 1101 CM

13. WYPOWIEDZENIE

Użytkownik może w dowolnym momencie zamknąć swoje konto Gallup, zaprzestając korzystania ze Stron firmy Gallup. Firma Gallup może w każdej chwili bez uprzedzenia anulować lub zakończyć działanie wszelkich oferowanych przez siebie produktów. W przypadku takiego zakończenia działania dostęp do części produktu firmy Gallup, której dotyczy anulowanie lub zakończenie działania, nie jest już uprawniony. Ograniczenia nałożone w odniesieniu do materiałów pobranych ze Stron firmy Gallup oraz wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności zawarte w niniejszej umowie Warunków sprzedaży i korzystania ze strony internetowej, będą obowiązywać po takim anulowaniu lub zakończeniu działania. Dotyczy to między innymi ochrony znaków towarowych i praw autorskich.

Firma Gallup może zakończyć lub zawiesić niniejsze Warunki użytkowania w dowolnym momencie, nie uprzedzając Użytkownika. Bez ograniczenia powyższych stwierdzeń firma Gallup zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usunięcia Konta Użytkownika w przypadku stwierdzenia działań Użytkownika, które firma Gallup, według własnego uznania, uzna za nie do zaakceptowania lub w przypadku naruszenia przez Użytkownika Warunków użytkowania.

Warunki sprzedaży

PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZYMI WARUNKAMI PRZED ZAKUPEM JAKICHKOLWIEK PRODUKTÓW LUB USŁUG FIRMY GALLUP. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA W FIRMIE GALLUP OZNACZA WYRAŻENIE ZGODY NA PRZESTRZEGANIE NINIEJSZYCH WARUNKÓW.

1. ZAMÓWIENIE

Zamówienie stanowi ofertę kupna od firmy Gallup produktów lub innych elementów znajdujących się w koszyku Użytkownika. W przypadku złożenia w firmie Gallup zamówienia na produkty lub inne elementy, wysyłamy do Użytkownika wiadomość e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia i szczegółowymi informacjami dotyczącymi zamówienia ("Wiadomość e-mail z potwierdzeniem zamówienia"). Wiadomość e-mail z potwierdzeniem zamówienia stanowi potwierdzenie, że otrzymaliśmy zamówienie, ale nie jest potwierdzeniem przyjęcia oferty Użytkownika dotyczącej zakupu zamówionych produktów lub elementów. Akceptujemy oferty zakupu dopiero po wysłaniu wiadomości e-mail z potwierdzeniem zamówienia lub wiadomości e-mail z potwierdzeniem rejestracji na szkolenie firmy Gallup.

2. PRAWA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY, WYJĄTKI OD ZASAD DOTYCZĄCYCH ODSTĄPIENIA OD UMOWY I ZWROTU

Jeśli Użytkownik kupuje towary, które mają być dostarczone, ma prawo do anulowania zamówienia w dowolnym momencie przed wysyłką towarów i otrzyma pełny zwrot kosztów. Ponadto Użytkownik ma prawo do zwrotu otrzymanych towarów w ciągu 30 dni od daty ich otrzymania, chyba że ma zastosowanie jeden z wyjątków opisanych poniżej. Zwroty nie będą przyjmowane po upływie 30 dni. Użytkownik odpowiada za wszelkie koszty związane ze zwrotem towarów do firmy Gallup. Koszt zakupionych towarów, który zostanie zwrócony, zostanie pomniejszony o wszelkie koszty dostawy poniesione przez firmę Gallup. Jeżeli obowiązujące w kraju lub regionie zamieszkania przepisy gwarantują Użytkownikowi dłuższy okres na odstąpienie od umowy, obowiązywał będzie ten właśnie okres. Aby skorzystać z prawa do anulowania zamówienia, Użytkownik musi poinformować nas o swojej decyzji przed upływem okresu odstąpienia od umowy.

Wyjątki od prawa do odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy nie ma zastosowania w przypadku:

 • Dostawy zapieczętowanych nagrań audio, nagrań wideo lub oprogramowania, jeśli produkty te zostaną odpieczętowane przez Użytkownika po ich dostarczeniu
 • Towarów, które są wyprodukowane zgodnie ze specyfikacją Użytkownika lub wyraźnie dostosowanych do jego zamówienia
 • Dostarczenia treści cyfrowych (w tym aplikacji, oprogramowania, e-booków, plików MP3, plików do e-edukacji itp.)
 • Kodów dostępu (w tym ankiety dotyczące zaangażowania pracowników, CliftonStrengths Assessment, Builder Profile Assessment itd.)

Zasady anulowania rejestracji na szkolenia

Jeśli Użytkownik nie może uczestniczyć w szkoleniu firmy Gallup, na które jest zarejestrowany, musi anulować swoją rejestrację na co najmniej dwa tygodnie przed datą szkolenia, aby otrzymać pełny zwrot pieniędzy. W przypadku anulowania rejestracji później niż 2 (dwa) tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia, opłata nie zostanie zwrócona.

Jeśli Użytkownik zarejestruje się na szkolenie firmy Gallup i musi przenieść się na inny termin, może to zrobić, kontaktując się z firmą Gallup co najmniej 2 (dwa) tygodnie przed datą rozpoczęcia szkolenia. Naliczona zostanie opłata za przeniesienie w wysokości 150 dolarów amerykańskich. Firma Gallup nie zaakceptuje żadnych wniosków o przeniesienie później niż 2 (dwa) tygodnie przed datą rozpoczęcia szkolenia.

Zasady anulowania rejestracji na szkolenie - Gallup

Programy firmy Gallup to interaktywne wydarzenia, które łączą w sobie nauczanie w klasie oraz działania w grupie. W związku z tym każdy program wymaga minimalnej liczby uczestników, aby zapewnić udane szkolenie. Firma Gallup zastrzega sobie prawo do odwołania dowolnego programu, na który nie zgłosi się minimalna liczba uczestników na cztery (4) tygodnie przed planowaną datą jego rozpoczęcia i w tym czasie powiadomi wszystkich zarejestrowanych uczestników o tym odwołaniu. Zachęcamy uczestników do odpowiedniego planowania podróży, gdyż firma Gallup nie odpowiada za zwrot kosztów podróży w przypadku odwołania programu.

3. CENY

Podane ceny nie uwzględniają podatku od sprzedaży, podatku od korzystania, podatku VAT ani żadnych innych należnych podatków. Obowiązujące podatki zostaną doliczone w momencie realizacji transakcji. Ceny podane na Stronach firmy Gallup nie obejmują jakichkolwiek kosztów wysyłki.

Chociaż dbamy o to, aby wszystkie ceny podane na stronach internetowych były dokładne, mogą pojawić się błędy. Jeśli odkryjemy błąd w cenie zamówionych towarów, poinformujemy o tym Użytkownika najszybciej, jak to będzie możliwe. Użytkownik będzie miał wtedy możliwość potwierdzenia swojego zamówienia z prawidłową ceną lub anulowania zamówienia. Jeśli nie będziemy w stanie skontaktować się z Użytkownikiem za pomocą danych kontaktowych podanych podczas procesu zamówienia, potraktujemy takie zamówienie jako anulowane. Jeśli Użytkownik zapłacił już za towar i zdecyduje się anulować zamówienie, zwrócimy całą kwotę w możliwie najkrótszym czasie, ale w żadnym wypadku nie będzie to trwało dłużej niż 30 dni od daty zawiadomienia o anulowaniu zamówienia.

4. DZIECI

Aby móc kupować produkty firmy Gallup, trzeba osiągnąć pełnoletniość w swoim kraju/regionie zamieszkania.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejsza umowa Warunków sprzedaży i korzystania ze strony internetowej, w połączeniu z Oświadczeniem dotyczącym ochrony poufności danych i szczególnymi Warunkami korzystania z produktu dotyczącymi kupowanych produktów lub usług, stanowi całą umowę pomiędzy Użytkownikiem i firmą Gallup, i zastępuje wszelkie wcześniejsze i równoczesne umowy, propozycje i komunikaty sporządzone w formie pisemnej lub ustnej.

Żadne odstąpienie od jakiegokolwiek warunku niniejszej umowy Warunków sprzedaży i korzystania ze strony internetowej nie będzie uznawane za dalsze lub stałe odstąpienie od tego ani żadnego innego warunku.