Product Terms of Use

Warunki korzystania z produktu

Zaktualizowano 16 listopada 2015 r.

Przejdź do warunków Clifton StrengthsFinder® i BP10TM

Przejdź do warunków Q12®

Przejdź do warunków szkolenia firmy Gallup

Warunki Clifton StrengthsFinder® i BP10TM

Produkty oparte na raportach Strengths są oferowane jak usługi firmy Gallup, Inc. i zostały stworzone, aby umożliwić odkrywanie, rozwijanie i stosowanie potencjału ludzi w każdym aspekcie ich życia. Korzystanie z produktów i usług Strengths jest regulowane przez niniejsze Warunki korzystania z produktu. Zakup i używanie produktów oraz usług Strengths oznacza akceptację bez ograniczeń lub zastrzeżeń wszystkich Warunków korzystania z produktu. Firma Gallup zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany, modyfikacji, dodawania lub usuwania części niniejszych Warunków korzystania z produktu w dowolnym momencie. Wszystkie zmiany wchodzą w życie niezwłocznie po ich publikacji. Firma Gallup poinformuje Użytkownika o wprowadzeniu wszelkich istotnych zmian, modyfikacji lub aneksów, które dotyczą niniejszych Warunków korzystania z produktu. Stałe korzystanie z usług firmy Gallup oznacza, że Użytkownik akceptuje i zgadza się na te zmiany. Użytkownik będzie podlegał warunkom ogólnym, zasadom i Warunkom korzystania z produktu, które obowiązują w czasie rozpoczęcia korzystania z usług firmy Gallup. Jeśli jakikolwiek z niniejszych Warunków korzystania z produktu zostanie uznany za nieprawomocny, nieważny lub z jakiegokolwiek powodu niewykonalny, taki warunek zostanie uznany za rozdzielny i nie będzie częścią niniejszej Umowy. Dla celów niniejszych Warunków korzystania z produktu treść słowna, badania, narzędzia, raporty Strengths oraz StrengthsFinder odnoszą się wspólnie i rozdzielnie do produktów i usług Clifton StrengthsFinder® oraz Builder Profile 10TM (BP10TM).

Niniejsze Warunki korzystania z produktu obejmują postanowienia zawarte w Warunkach sprzedaży i korzystania ze strony internetowej firmy Gallup.

Wszelkie materiały Strengths opublikowane przez firmę Gallup w dowolnej formie, w tym między innymi teksty, artykuły, fotografie, obrazy, ilustracje, nagrania dźwiękowe, nagrania filmowe, wyniki ankiet, znaki towarowe, znaki usług, loga, materiały szkoleniowe i inne materiały (dalej łącznie jako "Treść"), są chronione amerykańskimi i międzynarodowymi przepisami o prawie autorskim oraz innymi przepisami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej oraz są własnością lub są kontrolowane przez firmę Gallup, Inc. bądź firmę uznaną za dostawcę Treści.

Użytkownik może korzystać z Treści witryny internetowej Gallup Strengths Center oraz z zestawów szkoleniowych Strengths dla celów osobistych lub organizacyjnych. Użytkownik nie może kopiować ani ponownie publikować Treści z witryny lub materiałów z zestawów szkoleniowych Strengths, poza tymi materiałami, które znajdują się na przenośnych nośnikach z zestawami szkoleniowymi Strengths (płyta DVD lub napęd flash USB). Materiały na przenośnych nośnikach zostały specjalnie przygotowane do ponownej publikacji dla celów osobistych lub organizacyjnych.

W przypadku uzyskania zezwolenia na kopiowanie, redystrybucję lub publikowanie materiału chronionego prawem autorskim, nie można zmieniać ani usuwać oznaczenia autora, legendy znaku towarowego ani informacji o prawach autorskich. Użytkownik uznaje, że poprzez pobranie materiałów nie nabywa żadnych praw autorskich w stosunku do nich. Aby chronić badania naukowe i pojęcia, które zostały wykorzystane w raportach Strengths firmy Gallup, firma Gallup zastrzega sobie prawo do kontrolowania wszelkich treści stworzonych przez użytkowników. W oparciu o wyniki takich kontroli, firma Gallup może zażądać zmodyfikowania treści stworzonych przez użytkowników.

Informacje na temat konkretnych znaków towarowych oraz praw autorskich można znaleźć w wytycznych dotyczących znaków towarowych i praw autorskich opisanych w Warunkach sprzedaży i korzystania ze strony internetowej. Umowa.

Jeśli Użytkownik kupuje lub uzyskuje dostęp do treści Strengths, z których będzie korzystał ktoś inny, na Użytkowniku spoczywa odpowiedzialność za przestrzeganie dodatkowych Zasad etyki zawodowej.

Prawo własności indywidualnych raportów Strengths

Osoba, która uczestniczyła w badaniach Clifton StrengthsFinder lub BP10, posiada prawo własności do swoich wyników, niezależnie od tego, czy ta osoba zakupiła kod dostępu, czy kod dostępu został dla niej zakupiony. Jedynie ta osoba może udzielić pozwolenia na udostępnienie swoich wyników. Jeśli pracodawca, trener, konsultant lub inna osoba bądź podmiot (dalej zwany "Nabywcą") zakupi dostęp do produktów Clifton StrengthsFinder lub BP10 dla osoby indywidualnej, Nabywca może otrzymać dostęp do wyników, jednak osoba indywidualna nadal będzie posiadać prawo własności wyników, a Nabywcy nie wolno udostępniać wyników osoby indywidualnej bez jej wcześniejszej zgody. Nabywcy, którzy otrzymają dostęp do wyników osób indywidualnych, mają obowiązek chronić prywatność i poufność osoby indywidualnej.

Badania oferowane w witrynie internetowej Gallup Strengths Center są przeznaczone dla osób, które ukończyły 14 lat. Jeśli Użytkownik jest dyrektorem szkoły, nauczycielem lub przynależy do organizacji edukacyjnej i chce, aby studenci uczestniczyli w badaniu firmy Gallup, Użytkownik zgadza się podjąć wszelkie konieczne kroki w celu przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących prywatności studentów, w tym między innymi Edukacyjnych Praw Rodzin i Praw Prywatności (Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA)).

Kody dostępu do raportów Clifton StrengthsFinder i BP10

Każda osoba otrzyma Kod dostępu, który pozwala na wzięcie udziału w badaniu Clifton StrengthsFinder lub BP10, który został zakupiony przez tę osobę. Nabywcy są odpowiedzialni za rozdzielenie Kodów dostępu oraz za wszelkie przypadki użycia, działania oraz zaniechania w trakcie korzystania z ich Kodów dostępu.

Zasady etyki zawodowej

Korzystając z treści, wszelkich materiałów powiązanych z raportami Strengths lub indywidualnych raportów Strengths innych osób w celach szkoleniowych, treningowych lub konsultacyjnych z tą osobą lub organizacją, Użytkownik zgadza się postępować w sposób, który pozytywnie świadczy o firmie Gallup i Treściach. Poniższe Zasady etyki zawodowej stanowią minimalne oczekiwania, jakie firma Gallup nakłada na relacje Użytkownika z osobami i organizacjami.

 • Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Warunki korzystania z produktu, Zasady etyki zawodowej ani praca z raportami Strengths nie tworzą relacji opartych na spółce osobowej, relacji typu joint venture, stosunku agencyjnego ani nie oznaczają nawiązania relacji franczyzy pomiędzy firmą Gallup i Użytkownikiem.

 • Użytkownik nie może reprezentować firmy Gallup ani dawać komukolwiek jakichkolwiek gwarancji w jej imieniu.

 • Użytkownik nie będzie świadomie podawać żadnych nieprawdziwych ani mylących informacji i jest odpowiedzialny za wyznaczanie czytelnych i odpowiednich granic uwzględniających różnice kulturowe.

 • Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że badania Clifton StrengthsFinder lub BP10 nie są zatwierdzone jako narzędzia doboru/zatrudniania osób zgodnie z Jednolitymi wytycznymi ogłoszonymi przez EEOC, i w związku z tym nie może on używać badań Clifton StrengthsFinder lub BP10 jako narzędzi do zatrudniania lub dla celów doboru.

 • Użytkownik nie może w żaden sposób reklamować, promować ani sugerować, że usługi świadczone przez niego osobom lub organizacjom w odniesieniu do treści Strengths są dostarczane lub sponsorowane przez firmę Gallup, poza sytuacją, w stosownych przypadkach, gdy Użytkownik ukończył co najmniej jedno szkolenie Gallup Strengths lub pomyślnie spełnił wszystkie wymagania konieczne do otrzymania certyfikatu trenera. Ponadto Użytkownik nie może twierdzić, że jest zatrudniony, powiązany bądź sponsorowany przez firmę Gallup.

 • Użytkownik nie może twierdzić, że jest trenerem Strengths z certyfikatem firmy Gallup, o ile nie spełnił wymagań koniecznych do otrzymania certyfikatu, co obejmuje pomyślne ukończenie wszelkich koniecznych programów ponownej certyfikacji.

 • Użytkownik będzie respektował prawo osoby lub organizacji do zakończenia procesu konsultacyjnego w dowolnym momencie.

 • Użytkownik będzie respektował poufność informacji dotyczących indywidualnej osoby lub organizacji, chyba że został upoważniony do innych działań przez tę osobę lub organizację, bądź w sytuacjach przewidzianych przez prawo.

 • Użytkownik musi uzyskać zgodę indywidualnej osoby lub organizacji przed ujawnieniem ich nazwisk lub nazw jako klientów, referencji bądź jakichkolwiek innych informacji mogących posłużyć do ich identyfikacji.

 • Użytkownik musi uzyskać zgodę każdej osoby, z którą się konsultuje, zanim ujawni informacje innej osobie, która płaci jego wynagrodzenie.

 • Użytkownik zobowiązuje się do rzetelnego tworzenia, utrzymywania, przechowywania i usuwania wszelkich zapisów pracy wykonanej w związku z prowadzeniem konsultacji w sposób, który promuje poufność i jest zgodny z obowiązującym prawem.

 • Korzystanie przez Użytkownika z Treści nie może szkodzić dobremu imieniu firmy Gallup lub Treści.

 • Użytkownik musi pisemnie powiadomić wszystkich uczestników o znakach towarowych firmy Gallup. Pełną listę znaków towarowych firmy Gallup można znaleźć tutaj.

 • Użytkownik musi pisemnie powiadomić wszystkich uczestników, że ani on ani jego firma nie są autoryzowanym przedstawicielem firmy Gallup oraz musi dołączyć następujące oświadczenie do wszystkich materiałów, które nie pochodzą od firmy Gallup:

Otrzymane informacje, które nie pochodzą od firmy Gallup, nie zostały w żaden sposób zaakceptowane, zaaprobowane ani zatwierdzone przez firmę Gallup. Opinie, poglądy i interpretacje dotyczące wyników Clifton StrengthsFinder lub BP10 są jedynie przekonaniami [Wstaw nazwę firmy lub nazwisko osoby].

Koniec warunków korzystania z produktów Clifton StrengthsFinder i BP10

Warunki korzystania z Q12®

Produkty dotyczące zaangażowania pracowników są oferowane jako usługa firmy Gallup i zostały stworzone, aby pozwolić firmom mierzyć, przenosić oraz pozytywnie wpływać na zaangażowanie ich personelu. Korzystanie z produktów dotyczących zaangażowania pracowników regulują niniejsze Warunki korzystania z produktu. Zakup i używanie produktów dotyczących zaangażowania pracowników oznacza akceptację wszystkich Warunków korzystania z produktu bez ograniczeń lub zastrzeżeń. Firma Gallup zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany, modyfikacji, dodawania lub usuwania części niniejszych Warunków korzystania z produktu w dowolnym momencie. Wszystkie zmiany wchodzą w życie niezwłocznie po ich publikacji. Firma Gallup poinformuje Użytkownika o wprowadzeniu wszelkich istotnych zmian, modyfikacji lub aneksów, które dotyczą niniejszych Warunków korzystania z produktu. Stałe korzystanie z usług firmy Gallup oznacza, że Użytkownik akceptuje i zgadza się na te zmiany. Użytkownik będzie podlegał warunkom ogólnym, zasadom i Warunkom korzystania z produktu, które obowiązują w czasie rozpoczęcia korzystania z usług firmy Gallup. Jeśli jakikolwiek z niniejszych Warunków korzystania z produktu zostanie uznany za nieprawomocny, nieważny lub z jakiegokolwiek powodu niewykonalny, taki warunek zostanie uznany za rozdzielny i nie będzie częścią niniejszej Umowy.

Niniejsze Warunki korzystania z produktu obejmują postanowienia zawarte w Warunkach sprzedaży i korzystania ze strony internetowej firmy Gallup.

Firma Gallup zastrzega sobie prawo do zmiany, zawieszenia lub przerwania dowolnego aspektu produktów i usług Q12 w dowolnym momencie, w tym dostępności dowolnej funkcji, bazy danych lub treści. Firma Gallup może również nałożyć ograniczenia na niektóre funkcje i usługi lub ograniczyć dostęp Użytkownika do części lub wszystkich elementów Q12 bez powiadomienia i bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu.

Wszelkie materiały Q12 opublikowane przez firmę Gallup w dowolnej formie, w tym między innymi teksty, artykuły, fotografie, obrazy, ilustracje, nagrania dźwiękowe, nagrania filmowe, wyniki ankiet, znaki towarowe, znaki usług, logo, materiały szkoleniowe i inne materiały (dalej jako "Treść"), są chronione amerykańskimi i międzynarodowymi przepisami o prawie autorskim oraz innymi przepisami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej oraz są własnością lub są kontrolowane przez firmę Gallup bądź firmę uznaną za dostawcę Treści.

Użytkownik może korzystać z Treści witryny internetowej firmy Gallup dotyczącej zaangażowania pracowników oraz z zestawów szkoleniowych dotyczących zaangażowania pracowników do celów osobistych lub organizacyjnych. Użytkownik nie może kopiować ani ponownie publikować Treści z witryny lub materiałów z zestawów szkoleniowych dotyczących zaangażowania pracowników. Nie dotyczy to materiałów, które znajdują się na przenośnych nośnikach z zestawami szkoleniowymi dotyczącymi zaangażowania pracowników (płyta DVD lub napęd flash USB). Materiały na przenośnych nośnikach zostały specjalnie przygotowane do ponownej publikacji dla celów osobistych lub organizacyjnych.

W przypadku uzyskania zezwolenia na kopiowanie, redystrybucję lub publikowanie materiału chronionego prawem autorskim, nie można zmieniać ani usuwać oznaczenia autora, legendy znaku towarowego ani informacji o prawach autorskich. Użytkownik uznaje, że poprzez pobranie materiałów nie nabywa żadnych praw autorskich w stosunku do nich. Aby chronić badania naukowe i pojęcia, które zostały wykorzystane w raportach dotyczących zaangażowania pracowników firmy Gallup, firma Gallup zastrzega sobie prawo do kontrolowania wszelkich treści stworzonych przez użytkowników. W oparciu o wyniki takich kontroli, firma Gallup może zażądać zmodyfikowania treści stworzonych przez użytkowników.

Informacje na temat konkretnych znaków towarowych oraz praw autorskich można znaleźć w wytycznych dotyczących znaków towarowych i praw autorskich opisanych w Warunkach sprzedaży i korzystania ze strony internetowej.

Jeśli Użytkownik kupuje lub uzyskuje dostęp do treści Q12, z których będzie korzystał ktoś inny, na Użytkowniku spoczywa odpowiedzialność za przestrzeganie dodatkowych Zasad etyki zawodowej.

Prawo własności raportów Q12

Raport z wynikami z administracji Q12 należy do uczestniczącej firmy lub organizacji. Szablon raportu oraz elementy Q12 są materiałami firmy Gallup chronionymi prawem autorskim i nie można ich kopiować ani wykorzystywać poza uczestniczącą firmą bez wyraźnej zgody firmy Gallup. Wyników nie można powszechnie udostępniać bez wyraźnej zgody firmy Gallup z wyjątkiem przypadku określonego w niniejszej Umowie. Dane na poziomie indywidualnych respondentów nie są realizowane. Firma Gallup nie zapewnia danych na poziomie indywidualnych respondentów ani raportów dotyczących mniej niż 4 (czterech) uczestników nikomu spoza firmy Gallup.

Kody dostępu do Q12

Poszczególni pracownicy biorący udział w ankiecie Q12 otrzymają adres URL. Nabywcy są odpowiedzialni za dystrybucję adresu URL oraz za wszelkie przypadki użycia, działania oraz zaniechania w trakcie korzystania z adresu URL.

Zasady etyki zawodowej

Korzystając z treści, wszelkich materiałów powiązanych z materiałami Q12 w celach szkoleniowych wewnątrz własnej organizacji lub jako firma zewnętrzna oferująca konsultacje dla organizacji, Użytkownik zgadza się postępować w sposób, który pozytywnie świadczy o firmie Gallup i Treściach Q12. Poniższe Zasady etyki zawodowej stanowią minimalne oczekiwania, jakie firma Gallup nakłada na relacje Użytkownika z osobami i organizacjami.

 • Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Warunki korzystania z produktu, Zasady etyki zawodowej ani praca z materiałami Q12 nie tworzą relacji opartych na spółce osobowej, relacji typu joint venture, stosunku agencyjnego ani nie oznaczają nawiązania relacji franczyzy pomiędzy firmą Gallup i Użytkownikiem.
 • Użytkownik nie może reprezentować ani dawać komukolwiek jakichkolwiek gwarancji w imieniu firmy Gallup.

 • Użytkownik nie będzie rozmyślnie podawać żadnych nieprawdziwych ani mylących informacji, i jest odpowiedzialny za wyznaczanie czytelnych i odpowiednich granic uwzględniających różnice kulturowe.

 • Użytkownik nie może w żaden sposób reklamować, promować ani sugerować, że usługi świadczone przez niego osobom lub organizacjom w odniesieniu do treści Q12 są dostarczane lub sponsorowane przez firmę Gallup, poza sytuacją, w stosownych przypadkach, gdy Użytkownik ukończył co najmniej jedno szkolenie dotyczące zaangażowania firmy Gallup. Ponadto Użytkownik nie może twierdzić, że jest zatrudniony, powiązany bądź sponsorowany przez firmę Gallup.

 • Użytkownik będzie respektował prawo osoby lub organizacji do zakończenia procesu konsultacyjnego w dowolnym momencie.

 • Użytkownik będzie respektował poufność informacji dotyczących osoby indywidualnej lub organizacji, chyba że został upoważniony do innych działań przez tę osobę lub organizację, bądź w sytuacjach przewidzianych przez prawo.

 • Użytkownik musi uzyskać zgodę indywidualnej osoby lub organizacji przed ujawnieniem ich nazwisk lub nazw jako klientów, referencji bądź jakichkolwiek innych informacji mogących posłużyć do ich identyfikacji.

 • Użytkownik musi uzyskać zgodę każdej osoby, z którą się konsultuje, zanim ujawni informacje innej osobie, która płaci jego wynagrodzenie.

 • Użytkownik zobowiązuje się do rzetelnego tworzenia, utrzymywania, przechowywania i usuwania wszelkich zapisów pracy wykonanej w związku z prowadzeniem konsultacji w sposób, który promuje poufność i jest zgodny z obowiązującym prawem.

 • Korzystanie przez Użytkownika z Treści Q12 nie może szkodzić dobremu imieniu firmy Gallup lub Treści.

 • Użytkownik musi pisemnie powiadomić wszystkich uczestników o znakach towarowych firmy Gallup. Pełną listę znaków towarowych firmy Gallup można znaleźć tutaj.

 • Użytkownik musi pisemnie powiadomić wszystkich uczestników, że on i jego firma nie jest certyfikowanym ani autoryzowanym przedstawicielem firmy Gallup oraz musi dołączyć następujące oświadczenie:

Firma Gallup nie uprawnia żadnych zewnętrznych konsultantów do interpretacji wyników Q12. Otrzymane informacje, które nie pochodzą od firmy Gallup, nie zostały w żaden sposób zaakceptowane, zaaprobowane ani zatwierdzone przez firmę Gallup. Opinie, poglądy i interpretacje dotyczące wyników Q12 są jedynie przekonaniami [Wstaw nazwę firmy lub nazwisko osoby].

Koniec warunków korzystania z produktów Q12

Warunki szkolenia firmy Gallup

Szkolenia są oferowane jako usługi firmy Gallup, Inc. Korzystanie z produktów lub usług szkoleniowych jest regulowane przez niniejsze Warunki korzystania z produktu. Zakup i używanie produktów lub usług szkoleniowych oznacza akceptację wszystkich Warunków korzystania z produktu bez ograniczeń lub zastrzeżeń. Firma Gallup zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany, modyfikacji, dodawania lub usuwania części niniejszych Warunków korzystania z produktu w dowolnym momencie. Wszystkie zmiany wchodzą w życie niezwłocznie po ich publikacji. Firma Gallup poinformuje Użytkownika o wprowadzeniu wszelkich istotnych zmian, modyfikacji lub aneksów, które dotyczą niniejszych Warunków korzystania z produktu. Stałe korzystanie z usług firmy Gallup oznacza, że Użytkownik akceptuje i zgadza się na te zmiany. Użytkownik będzie podlegał warunkom ogólnym, zasadom i Warunkom korzystania z produktu, które obowiązują w czasie rozpoczęcia korzystania z usług firmy Gallup. Jeśli jakikolwiek z niniejszych Warunków sprzedaży i korzystania ze strony internetowej zostanie uznany za nieprawomocny, nieważny lub z jakiegokolwiek powodu niewykonalny, taki warunek zostanie uznany za rozdzielny i nie będzie częścią niniejszej Umowy.

Wszelkie materiały ze szkoleń opublikowane przez firmę Gallup w dowolnej formie, w tym między innymi teksty, artykuły, fotografie, obrazy, ilustracje, nagrania dźwiękowe, nagrania filmowe, wyniki ankiet, znaki towarowe, znaki usług, loga, materiały szkoleniowe i inne materiały (dalej łącznie jako "Treść"), są chronione amerykańskimi i międzynarodowymi przepisami o prawie autorskim oraz innymi przepisami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej oraz są własnością lub są kontrolowane przez firmę Gallup, Inc. bądź firmę uznaną za dostawcę Treści.

Niniejsze Warunki korzystania z produktu obejmują postanowienia zawarte w Warunkach sprzedaży i korzystania ze strony internetowej firmy Gallup.

Użytkownik może korzystać z Treści witryny internetowej Szkoleń oraz z zestawów szkoleniowych Szkoleń dla celów osobistych lub organizacyjnych. Użytkownik nie może kopiować ani ponownie publikować Treści z witryny lub materiałów z Zestawów szkoleniowych. Nie dotyczy to materiałów, które znajdują się na przenośnych nośnikach z Zestawami szkoleniowymi (płyta DVD lub napęd flash USB). Materiały na przenośnych nośnikach zostały specjalnie przygotowane do ponownej publikacji dla celów osobistych lub organizacyjnych.

W przypadku uzyskania zezwolenia na kopiowanie, redystrybucję lub publikowanie materiału chronionego prawem autorskim, nie można zmieniać ani usuwać oznaczenia autora, legendy znaku towarowego ani informacji o prawach autorskich. Użytkownik uznaje, że poprzez pobranie materiałów nie nabywa żadnych praw autorskich w stosunku do nich. Aby chronić badania naukowe i pojęcia, które zostały wykorzystane w Szkoleniach firmy Gallup, firma Gallup zastrzega sobie prawo do kontrolowania wszelkich treści stworzonych przez użytkowników. W oparciu o wyniki takich kontroli, firma Gallup może zażądać zmodyfikowania treści stworzonych przez użytkowników.

Informacje na temat konkretnych znaków towarowych oraz praw autorskich można znaleźć w wytycznych dotyczących znaków towarowych i praw autorskich opisanych w Warunkach sprzedaży i korzystania ze strony internetowej.

Jeśli Użytkownik kupuje lub uzyskuje dostęp do treści Szkoleń, z których będzie korzystał ktoś inny, na Użytkowniku spoczywa odpowiedzialność za przestrzeganie dodatkowych Zasad etyki zawodowej.

Data zakończenia rejestracji

W celu zapewnienia każdemu uczestnikowi wspaniałych doświadczeń w szkoleniach, firma Gallup zamyka rejestrację na każde szkolenie na dwa (2) tygodnie przed datą każdego szkolenia. Aby uczestnik miał zagwarantowane miejsce w wybranym terminie szkolenia, rejestracja musi być kompletna i opłacona w całości przed datą zamknięcia rejestracji. W szkoleniach, w których liczba miejsca jest ograniczona, pierwszeństwo otrzymają takie zgłoszenia rejestracji, które są kompletne i opłacone w całości. Jeśli rejestracja Użytkownika nie jest kompletna ani opłacona w całości w dniu zakończenia rejestracji, Użytkownik będzie miał możliwość przeniesienia się na inny termin szkolenia lub otrzyma zwrot przesłanej opłaty.

Zasady uczestnictwa

Szkolenia firmy Gallup mają na celu angażowanie uczestników każdego dnia szkolenia od jego początku do końca. Ponieważ spora część nauki odbywa się podczas ćwiczeń w trakcie szkolenia oraz wynika z interakcji z innymi uczestnikami, firma Gallup sugeruje, aby uczestnicy, którzy nie mogą uczestniczyć w znacznej części szkolenia, przenieśli się na termin, który umożliwia ich pełną obecność i uczestnictwo. Jeśli przeniesienie daty szkolenia nie jest możliwe, firma Gallup dopuszcza niepełną obecność przyjmując, że uczestnicy mogą nie skorzystać w pełni z wartości, jakie oferuje szkolenie oraz że uczestnicy mogą nie ukończyć szkolenia z pomyślnym wynikiem. Tacy uczestnicy nie otrzymają certyfikatów ukończenia.

Zasady dotyczące anulowania i przeniesienia uczestnika

Jeśli Użytkownik nie może uczestniczyć w szkoleniu firmy Gallup, na które jest zarejestrowany, musi anulować swoją rejestrację nie później niż dwa tygodnie przed datą szkolenia, aby otrzymać pełny zwrot pieniędzy. W przypadku anulowania rejestracji później niż 2 (dwa) tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia opłata nie zostanie zwrócona.

Jeśli Użytkownik zarejestruje się na szkolenie firmy Gallup i musi przenieść się na inny termin, może to zrobić, kontaktując się z firmą Gallup co najmniej 2 (dwa) tygodnie przed datą rozpoczęcia szkolenia. W takim przypadku obowiązuje opłata za przeniesienie w wysokości 150 USD. Firma Gallup nie zaakceptuje żadnych wniosków o przeniesienie później niż 2 (dwa) tygodnie przed datą rozpoczęcia szkolenia.

Zasady anulowania szkolenia

Programy firmy Gallup to interaktywne wydarzenia, które łączą w sobie nauczanie w klasie oraz działania w grupie. W związku z tym każdy program wymaga minimalnej liczby uczestników, aby zapewnić udane szkolenie. Firma Gallup zastrzega sobie prawo do odwołania dowolnego programu, na który nie zgłosi się minimalna liczba uczestników cztery (4) tygodnie przed planowaną datą jego rozpoczęcia i w tym czasie powiadomi wszystkich zarejestrowanych uczestników o tym odwołaniu. Zachęcamy uczestników do odpowiedniego planowania podróży, gdyż firma Gallup nie odpowiada za zwrot kosztów podróży w przypadku odwołania programu.

Informacja o nagrywaniu i fotografowaniu

Uczestnicy nie mogą nagrywać dźwięków ani filmów podczas sesji szkoleniowych bez wyraźnej pisemnej zgody firmy Gallup. Należy pamiętać, że firma Gallup może podjąć decyzję o nagrywaniu lub fotografowaniu szkolenia, a uczestnicy szkolenia mogą pojawić w nagraniach filmowych lub na zdjęciach. Dodatkowo uczestnicy mogą zostać poproszeni o wyrażenie swoich myśli lub opinii na temat tego wydarzenia lub treści wydarzenia w formie pisemnej lub elektronicznej. Użytkownik zostanie poinformowany na początku szkolenia, jeśli będzie ono rejestrowane oraz będzie miał okazję wyrazić swój sprzeciw wobec nagrywania jego osoby.

Dokonanie rejestracji w swoim imieniu lub w imieniu innej osoby bądź uczestnictwo w wydarzeniu, oznacza udzielenie zezwolenia firmie Gallup na przechowywania informacji i używanie tych informacji w przyszłości na nośnikach drukowanych, elektronicznych lub innych nośnikach wizualnych, w tym między innymi do działań marketingowych. W przypadku braku chęci udzielenia zezwolenia, przed wzięciem udziału w wydarzeniu należy skontaktować się z wymienioną poniżej osobą odpowiedzialną za rejestrację.

Zasady etyki zawodowej

Korzystając z treści, wszelkich materiałów powiązanych z raportami Strengths, produktów dotyczących zaangażowania pracowników, materiałów ze szkoleń lub indywidualnych raportów Strengths innych osób w celach szkoleniowych, treningowych lub konsultacyjnych z tą osobą lub organizacją, Użytkownik zgadza się postępować w sposób, który pozytywnie świadczy o firmie Gallup i Treściach. Poniższe Zasady etyki zawodowej stanowią minimalne oczekiwania, jakie firma Gallup nakłada na relacje Użytkownika z osobami i organizacjami.

 • Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Warunki korzystania z produktu, Zasady etyki zawodowej ani praca z raportami Strengths, produktami dotyczących zaangażowania pracowników ani szkoleniami nie tworzą relacji opartych na spółce osobowej, relacji typu joint venture, stosunku agencyjnego ani nie oznaczają nawiązania relacji franczyzy pomiędzy firmą Gallup i Użytkownikiem.

 • Użytkownik nie może reprezentować firmy Gallup ani dawać komukolwiek jakichkolwiek gwarancji w jej imieniu.

 • Użytkownik nie będzie świadomie podawać żadnych nieprawdziwych ani mylących informacji i jest odpowiedzialny za wyznaczanie czytelnych i odpowiednich granic uwzględniających różnice kulturowe.

 • Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że badania Clifton StrengthsFinder lub BP10 nie są zatwierdzone jako narzędzia doboru/zatrudniania osób zgodnie z Jednolitymi wytycznymi ogłoszonymi przez EEOC, i w związku z tym nie może on używać badań Clifton StrengthsFinder lub BP10 jako narzędzi do zatrudniania lub dla celów doboru.

 • Użytkownik nie może w żaden sposób reklamować, promować ani sugerować, że usługi świadczone przez niego osobom lub organizacjom w odniesieniu do treści usług Strengths, produktów dotyczących zaangażowania pracowników oraz szkoleń, są dostarczane lub sponsorowane przez firmę Gallup, poza sytuacją, w stosownych przypadkach, gdy Użytkownik ukończył co najmniej jedno szkolenie Gallup Strengths lub pomyślnie spełnił wszystkie wymagania potrzebne do otrzymania certyfikatu trenera. Ponadto Użytkownik nie może twierdzić, że jest zatrudniony, powiązany bądź sponsorowany przez firmę Gallup.

 • Użytkownik nie może twierdzić, że jest trenerem Strengths z certyfikatem firmy Gallup, o ile nie spełnił wymagań koniecznych do otrzymania certyfikatu, co obejmuje pomyślne ukończenie wszelkich koniecznych programów ponownej certyfikacji.

 • Użytkownik będzie respektował prawo osoby lub organizacji do zakończenia procesu konsultacyjnego w dowolnym momencie.

 • Użytkownik będzie respektował poufność informacji dotyczących indywidualnej osoby lub organizacji, chyba że został upoważniony do innych działań przez tę osobę lub organizację, bądź w sytuacjach przewidzianych przez prawo.

 • Użytkownik musi uzyskać zgodę indywidualnej osoby lub organizacji przed ujawnieniem ich nazwisk lub nazw jako klientów, referencji bądź jakichkolwiek innych informacji mogących posłużyć do ich identyfikacji.

 • Użytkownik musi uzyskać zgodę każdej osoby, z którą się konsultuje, zanim ujawni informacje innej osobie, która płaci jego wynagrodzenie.

 • Użytkownik zobowiązuje się do rzetelnego tworzenia, utrzymywania, przechowywania i usuwania wszelkich zapisów pracy wykonanej w związku z prowadzeniem konsultacji w sposób, który promuje poufność i jest zgodny z obowiązującym prawem.

 • Korzystanie przez Użytkownika z Treści nie może szkodzić dobremu imieniu firmy Gallup lub Treści.

 • Użytkownik musi pisemnie powiadomić wszystkich uczestników o znakach towarowych firmy Gallup. Pełną listę znaków towarowych firmy Gallup można znaleźć tutaj.

 • Użytkownik musi pisemnie powiadomić wszystkich uczestników, że ani on ani jego firma nie są autoryzowanym przedstawicielem firmy Gallup oraz musi dołączyć następujące oświadczenie do wszystkich materiałów, które nie pochodzą od firmy Gallup, stosownie do przypadku:

W przypadku Clifton StrengthsFinder i BP10: Otrzymane informacje, które nie pochodzą od firmy Gallup, nie zostały w żaden sposób zaakceptowane, zaaprobowane ani zatwierdzone przez firmę Gallup. Opinie, poglądy i interpretacje dotyczące wyników Clifton StrengthsFinder lub BP10 są jedynie przekonaniami [Wstaw nazwę firmy lub nazwisko osoby].

W przypadku Q12: Firma Gallup nie uprawnia żadnych zewnętrznych konsultantów do interpretacji wyników Q12. Otrzymane informacje, które nie pochodzą od firmy Gallup, nie zostały w żaden sposób zaakceptowane, zaaprobowane ani zatwierdzone przez firmę Gallup. Opinie, poglądy i interpretacje dotyczące wyników Q12 są jedynie przekonaniami [Wstaw nazwę firmy lub nazwisko osoby].

Koniec warunków korzystania ze szkoleń