Gebruiksvoorwaarden

Laatst bijgewerkt op 16 november 2015

LEES DEZE VOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR ALVORENS DIENSTEN VAN GALLUP TE GEBRUIKEN. DOOR DIENSTEN VAN GALLUP TE GEBRUIKEN, GAAT U ERMEE AKKOORD GEBONDEN TE ZIJN AAN DEZE GEBRUIKS- EN VERKOOPVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE.

Gallup biedt een verscheidenheid aan diensten en producten en in sommige gevallen kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Wanneer u gebruikmaakt van een dienst van Gallup (zoals de Gallup Q12, Clifton StrengthsFinder of cursussen van Gallup), bent u ook onderhevig aan de bepalingen, richtlijnen en voorwaarden die van toepassing zijn op deze diensten van Gallup ("Productvoorwaarden"). Als deze gebruiks- en verkoopvoorwaarden van de website niet overeenkomen met de productvoorwaarden, prevaleren de productvoorwaarden.
Gallup behoudt zich het recht voor om deze gebruiks- en verkoopvoorwaarden van de website naar eigen goeddunken te wijzigen, aan te passen, delen toe te voegen of te verwijderen. Alle wijzigingen gaan onmiddellijk na plaatsing op de website van kracht. Gallup zal u op de hoogte brengen als er enige essentiële wijzigingen, aanpassingen van of toevoegingen aan deze gebruiks- en verkoopvoorwaarden van de website of productvoorwaarden worden aangebracht. Als u de diensten van Gallup blijft gebruiken, betekent dit dat u deze wijzigingen accepteert en ermee instemt. U bent onderhevig aan de algemene voorwaarden, beleidsdocumenten, gebruiks- en verkoopvoorwaarden van de website en de productvoorwaarden die van kracht zijn op het moment dat u gebruikmaakt van de diensten van Gallup. Gallup raadt u aan deze gebruiks- en verkoopvoorwaarden van de website van tijd tot tijd opnieuw te raadplegen. Als een bepaling van deze gebruiks- en verkoopvoorwaarden van de website ongeldig, nietig of om enige reden onuitvoerbaar wordt geacht, zal deze bepaling scheidbaar worden geacht en zal deze geen deel meer uitmaken van de overeenkomst.

1. PRIVACY.

Bestudeer onze privacyverklaring, die uw gebruik van diensten van Gallup beheert, om onze praktijken te leren begrijpen. Alle persoonlijke gegevens (zoals uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres) die u naar de website stuurt per elektronische post of anderszins, zullen worden gebruikt in overeenstemming met het privacybeleid van Gallup.

2. COPYRIGHT, HANDELSMERKEN EN DATABANKRECHTEN

Deze website bevat auteursrechtelijk beschermd(e) materiaal, handelsmerken en bedrijfsonderzoek van Gallup, Inc., met inbegrip van maar niet beperkt tot teksten, afbeeldingen, foto's en video's. De volledige inhoud van de website wordt auteursrechtelijk beschermd door het Amerikaanse en internationale copyright, auteursrechten en databankenrechten. Alle rechten voorbehouden. In overeenstemming met dit feit worden de ideeën, concepten en aanbevelingen binnen deze website beschermd door internationale en nationale wetten en straffen die patent, copyright, handelsmerk en handelsgeheim beschermen.

Het is toegestaan om nieuwsberichten, verslagen en afbeeldingen van Gallup te downloaden en/of kopiëren, mits al het gedownloade materiaal het uiteengezette copyright, handelsmerk of enige andere eigendomsverklaring bevat. Er mogen geen wijzigingen worden aangebracht aan de inhoud zonder de uitdrukkelijke toestemming van Gallup, Inc. Eventuele verwijzingen naar nieuwsberichten, verslagen en afbeeldingen van Gallup, geheel of gedeeltelijk, moeten op elke webpagina een koppeling bevatten naar de oorspronkelijke inhoud in zijn geheel. Tenzij uitdrukkelijk vermeld in dit document mag de overdracht van deze inhoud niet worden beschouwd als het verlenen van enige soort licentie onder enig copyright of handelsmerk dat eigendom is van of beheerd wordt door Gallup, Inc.

Inhoud van Gallup die niet is vermeld in de vorige alinea, is mogelijk onderhevig aan aanvullende beperkingen, zoals uiteengezet in de productvoorwaarden.

U erkent dat u geen eigendomsrechten op deze auteursrechtelijk beschermde materialen verkrijgt door ze te downloaden.

Ga naar de webpagina Handelsmerken van Gallup voor een niet-uitputtende lijst met handelsmerken van Gallup. De handelsmerken van Gallup mogen niet worden gebruikt in verband met producten of diensten die niet van Gallup zijn op een wijze die waarschijnlijk tot verwarring bij klanten leidt of Gallup in een kwaad daglicht stelt of in diskrediet brengt. Voor enig gebruik van Gallup® of enig ander handelsmerk van Gallup is voorafgaande schriftelijke toestemming van Gallup vereist. Een dergelijk gebruik zal de juiste erkenning van het handelsmerk bevatten. Dankzij de erkenning worden lezers op de hoogte gesteld van het eigendom van het handelsmerk. Gebruik de erkenning in gedrukt materiaal en op websites. Voorbeeld: Clifton StrengthsFinder® is een geregistreerd handelsmerk van Gallup, Inc. Alle overige handelsmerken die geen eigendom zijn van Gallup, die zijn opgenomen in enige inhoud van Gallup, zijn het eigendom van de betreffende eigenaren, die al dan niet betrokken zijn bij of verbonden zijn met Gallup.

Als u bepaalde inhoud van Gallup opnieuw wilt produceren op een wijze die niet in dit deel is behandeld, neem dan contact met ons op.

Wij wijzen u erop dat Gallup actief haar intellectuele eigendomsrechten beschermt met strikte toepassing van de wet.

3. UW ACCOUNT

Voor het verkrijgen van toegang tot bepaalde websites of inhoud van Gallup kunt u worden gevraagd een account aan te maken. U bent verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van uw account en wachtwoord, en u bent verantwoordelijk voor alle handelingen of nalatigheden die geschieden terwijl er van uw wachtwoord of account gebruik wordt gemaakt. U mag de websites van Gallup, of enige inhoud van een website van Gallup, niet gebruiken voor onwettige doeleinden. U stemt ermee in Gallup onmiddellijk op te hoogte te stellen van enig onbevoegd gebruik van uw wachtwoord of account, of enige andere schending van de veiligheid en om ervoor te zorgen dat u uw account aan het einde van elke sessie afsluit. Gallup kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige verliezen of schade voortvloeiend uit uw nalatigheid om uw wachtwoord- of accountgegevens te beschermen. Frauduleuze, onrechtmatige of anderszins illegale activiteiten kunnen naar eigen goeddunken van Gallup redenen zijn voor de beëindiging van uw account. Gallup kan u verwijzen naar de juiste instantie voor wetshandhaving.

4. AANBEVOLEN CONFIGURATIES

We raden u de volgende configuraties aan, zodat u toegang hebt tot alle functies van deze website en ook zo optimaal mogelijk kunt surfen. Voor verdere ondersteuning aangaande de configuraties die daadwerkelijk worden ondersteund op deze website, kunt u telefonisch contact met ons opnemen via 1-888-274-5447.

Browsers:

 • Internet Explorer 11

 • FireFox

 • Chrome

 • Safari 8

Let op: Gallup ondersteunt geen bètaversies van browsers.

Schermresolutie pc: 1024x768

Mobiele telefoons:

 • iPhone/iPad/iPod Touch met gebruikmaking van Safari of Chrome

 • Android met gebruikmaking van Chrome

Let op: Gallup ondersteunt Opera Mini niet.

Invoegtoepassingen:

 • Java

 • Acrobat Reader

 • Office

 • Flash

Let op: Gallup beveelt de nieuwste versie van de bovenstaande browsers, mobiele besturingssystemen of invoegtoepassingen aan, tenzij anders aangegeven.

5. BEWERINGEN, GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN

De website en inhoud van Gallup worden geleverd "zoals ze zijn". GALLUP DOET AFSTAND VAN ALLE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, WETTELIJK OF ANDERSZINS, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, GARANTIES VAN TITEL, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, VERKOOPBAARHEID EN HET RESPECTEREN VAN EIGENDOMSRECHTEN OF RECHTEN VAN EEN DERDE PARTIJ VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN. Onder geen enkele omstandigheid, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, nalatigheid, zal Gallup, haar dochterondernemingen, de aan Gallup gelieerde ondernemingen, vertegenwoordigers of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, incidentele of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van materialen, producten of diensten van Gallup, waaronder websites van Gallup.

De websites kunnen inhoud bevatten die is verstrekt door derde partijen, waaronder materiaal dat is verstrekt door andere gebruikers, bloggers, externe licentiegevers, syndicators, aggregators en/of rapporteringsdiensten. Alle verklaringen en/of meningen die zijn opgenomen in externe materialen en alle artikelen en antwoorden op vragen en andere inhoud, anders dan de door Gallup verstrekte inhoud, zijn uitsluitend de mening en verantwoordelijkheid van de persoon of entiteit die de externe materialen verstrekt. Dergelijk materiaal geeft niet altijd de mening van Gallup weer. We kunnen niet door u of een derde partij verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud of nauwkeurigheid van enig materiaal van een derde partij.

U erkent en accepteert in het bijzonder dat Gallup niet aansprakelijk is voor lasterlijk, aanstootgevend of illegaal gedrag van een gebruiker. U erkent dat enige vordering (op basis van een overeenkomst, onrechtmatige daad of anderszins) die op enige manier verband houdt met Gallup of de inhoud van Gallup, niet meer zal bedragen dan het bedrag dat u aan Gallup heeft betaald voor het gebruik van de inhoud van Gallup. Als u ontevreden bent over materiaal, producten of diensten van Gallup of over een van de bepalingen van de gebruiks- of verkoopvoorwaarden van de website van Gallup, is uw enige oplossing het gebruik van de diensten van Gallup te staken.

Gallup zal haar uiterste best doen om ervoor te zorgen dat de diensten van Gallup ononderbroken en vrij van fouten zullen zijn. Vanwege de aard van elektronische gegevensoverdracht kan dit echter niet worden gegarandeerd. Uw toegang tot diensten van Gallup kan van tijd tot tijd worden opgeschort of beperkt om herstelwerkzaamheden, onderhoud of de introductie van nieuwe diensten mogelijk te maken. We zullen proberen om de frequentie en duur van eventuele opschortingen of beperkingen van diensten, producten of websites van Gallup tot een minimum te beperken.

Gallup kan niet aansprakelijk worden gehouden voor: (i) schade die niet is veroorzaakt door een schending door ons; of (ii) bedrijfsschade (waaronder verlies van opbrengsten, inkomsten, contracten, verwachte besparingen, gegevens, goodwill of verspilde uitgaven); of (iii) directe of gevolgschade die door zowel Gallup en u niet kon worden voorzien toen u begon met het gebruik van de diensten of websites van Gallup.

De wetgeving van sommige landen staat bepaalde of alle hierboven beschreven beperkingen niet toe. Als deze wetgeving op u van toepassing is, gelden bepaalde of alle hierboven vermelde beperkingen mogelijk niet voor u of hebt u mogelijk aanvullende rechten.

6. GEEN ONWETTIG OF VERBODEN GEBRUIK

U mag Gallup.com uitsluitend gebruiken voor legale doeleinden. U mag via Gallup.com geen materialen verspreiden die op enigerlei wijze in strijd zijn met de rechten van anderen, die wederrechtelijk, bedreigend, grof, lasterlijk, schadelijk voor de privacy of openbare rechten, vulgair, obsceen, godslasterlijk of anderszins aanstootgevend zijn, die gedrag bevorderen dat gelijk staat aan een misdrijf, leidt tot aansprakelijkheid of anderszins in strijd is met een wet, of die, zonder uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van Gallup, reclame of andere aanprijzingen bevat ten aanzien van producten of diensten. U stemt ermee in Gallup, haar functionarissen, directeuren, aandeelhouders, opvolgers in belang, werknemers, vertegenwoordigers, dochterondernemingen en aan Gallup gelieerde ondernemingen vrij te waren tegen en schadeloos te stellen voor enige vorderingen, verliezen, aansprakelijkheden, claims of uitgaven (met inbegrip van advocaatkosten) die een derde partij indient jegens Gallup vanwege of voortvloeiend uit of in verband met uw gebruik van de website.

7. VRIJWARING

U stemt ermee in Gallup, haar functionarissen, directeuren, aandeelhouders, voorgangers in belang, opvolgers in belang, werknemers, vertegenwoordigers, dochterondernemingen en aan Gallup gelieerde ondernemingen vrij te waren tegen en schadeloos te stellen voor enige vorderingen, verliezen, aansprakelijkheden, claims of uitgaven (met inbegrip van advocaatkosten) die een derde partij indient jegens Gallup voortvloeiend uit of in verband met uw schending van de gebruiks- en verkoopvoorwaarden van de website of uw gebruik van de websites van Gallup, met inbegrip van maar niet beperkt tot het gebruik van de inhoud van de website, diensten en producten anders dan uitdrukkelijk toegestaan door deze gebruiks- en verkoopvoorwaarden van de website.

8. WEBSITES VAN DERDE PARTIJEN

Sommige websites van Gallup bevatten koppelingen naar andere websites waarvan de informatieverstrekking kan verschillen van die van Gallup. U dient de privacyverklaringen van de andere websites te raadplegen, aangezien Gallup geen garanties geeft aangaande de informatie die wordt verzonden naar of verzameld door andere websites.

9. EXPORTBEPERKINGEN

Producten of diensten die bij Gallup worden gekocht (inclusief cursusmateriaal, toegangscodes of trainingsmateriaal), kunnen onderhevig zijn aan douane- en exportwetten en -voorschriften. U stemt ermee in te voldoen aan alle internationale en nationale wetten en voorschriften die op u van toepassing zijn met betrekking tot dergelijke producten of diensten.

10. TOEPASSELIJKE WETGEVING

Deze gebruiks- en verkoopvoorwaarden worden beheerd door en zijn opgesteld in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving. De partijen (u en Gallup) leggen elk geschil of niet-contractuele verplichting dat/die voortvloeit uit of betrekking heeft op deze gebruiks- en verkoopvoorwaarden van de website voor aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Nederland.

11. ARBITRAGE

In het geval van een geschil, claim, kwestie of onenigheid voortvloeiend uit of met betrekking tot deze overeenkomst of de schending daarvan, zullen beide partijen hun uiterste best doen om het geschil, de claim, kwestie of onenigheid te beslechten. Hiertoe zullen de partijen in goed vertrouwen met elkaar overleggen en onderhandelen en, door elkaars belangen te erkennen, tot een juiste en rechtvaardige oplossing proberen te komen die voor beide partijen bevredigend is. Als de partijen binnen een periode van dertig (30) dagen niet tot een dergelijke oplossing komen, zullen geschillen, claims, kwesties of onenigheden na kennisgeving van de ene partij aan de andere partij worden beslecht door bindende arbitrage door het Nederlands Arbitrage Instituut in overeenstemming met de bepalingen van zijn regels inzake het oplossen van handelsgeschillen, tenzij u een overheidsinstantie of politieke afdeling of jurisdictie bent waarvoor bindende arbitrage uitdrukkelijk verboden is door de wet.

12. CONTACTGEGEVENS VAN GALLUP

Gallup B.V.
Luna ArenA, Herikerbergweg 238,
1101 CM Amsterdam, Nederland

13. BEEÏNDIGING

U kunt uw account bij Gallup te allen tijde beëindigen door geen gebruik meer te maken van de websites van Gallup. Gallup mag enig aanbod van Gallup te allen tijde zonder kennisgeving annuleren of beëindigen. In het geval van een dergelijke beëindiging is toegang tot het deel van het aanbod van Gallup dat betrokken is bij een dergelijke annulering of beëindiging, niet langer toegestaan. De beperkingen die zijn opgelegd met betrekking tot materiaal dat is gedownload vanaf websites van Gallup en de vrijwaringen en aansprakelijkheidsbeperkingen die zijn uiteengezet in deze gebruiks- en verkoopvoorwaarden van de website, blijven na een dergelijke annulering of beëindiging van kracht. Dit omvat maar is niet beperkt tot handelsmerken en auteursrechten.

Verkoopvoorwaarden

LEES DEZE VOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR ALVORENS PRODUCTEN OF DIENSTEN VAN GALLUP TE KOPEN. DOOR EEN ORDER TE PLAATSEN BIJ GALLUP, GAAT U ERMEE AKKOORD GEBONDEN TE ZIJN AAN DEZE VOORWAARDEN.

1. BESTELLING

Uw bestelling is een aanbod aan Gallup om het/de product(en) of item(s) in uw winkelmandje te kopen. Als u een bestelling hebt geplaatst om (een) product(en) of item(s) van Gallup te kopen, sturen we u een e-mail waarin de ontvangst van uw bestelling wordt bevestigd en die de gegevens van uw bestelling bevat ("Bestelbevestiging"). De bestelbevestiging is een erkenning dat we uw bestelling hebben ontvangen en is geen bevestiging van de acceptatie van uw bestelling om het/de bestelde product(en) of item(s) te kopen. We accepteren uw koopaanbod alleen na de verzending van de bestelbevestiging of bevestiging van registratie bij aanbiedingen van cursussen van Gallup.

2. RECHT OP ANNULERING, UITZONDERINGEN OP ANNULERING EN RETOURBELEID

Als u producten hebt gekocht die moeten worden verzonden, hebt u het recht om uw bestelling te allen tijde te annuleren voordat de goederen voor levering worden verzonden. U ontvangt in dat geval een volledige restitutie. U hebt verder het recht om de ontvangen goederen binnen 90 dagen na ontvangst van de goederen te retourneren, tenzij een van de onderstaande uitzonderingen van toepassing zijn. Na 90 dagen worden retourzendingen niet meer geaccepteerd. U bent verantwoordelijk voor alle kosten die verband houden met de retourzending van de goederen naar Gallup. De kosten van de gekochte goederen, verminderd met enige door Gallup gemaakte verzendkosten, zullen worden gerestitueerd. Indien de toepasselijke wetgeving van uw land/regio een langere herroepingstermijn voorschrijft, geldt die termijn. Om uw recht op annulering uit te oefenen, dient u ons voor het einde van de herroepingstermijn te informeren over uw besluit om de koop te annuleren.

Uitzonderingen op het recht op annulering

Het recht op annulering is niet van toepassing op:

 • De levering van verzegelde audio- of video-opnames of van verzegelde software, indien u het zegel na de levering hebt verbroken

 • Goederen die naar uw specificatie zijn gemaakt of duidelijk zijn gepersonaliseerd

 • De levering van digitale inhoud (waaronder apps, digitale software, e-books, MP3's, enz.)

 • Gebruikte of verlopen toegangscodes

Annuleringsbeleid van toepassing op cursusregistraties

Als u zich hebt geregistreerd voor een cursus van Gallup, maar deze niet kunt bijwonen, dient u uw deelname maximaal twee weken voorafgaand aan de cursusdatum te annuleren voor het ontvangen van een volledige restitutie. Als u minder dan twee (2) weken voor de startdatum van de cursus annuleert, ontvangt u geen restitutie.

Als u zich registreert voor een cursus van Gallup en uw deelname wilt verplaatsen naar een andere cursusdatum, kunt u dit doen door ten minste twee (2) weken voorafgaand aan de cursusdatum contact op te nemen met Gallup. Er worden wijzigingskosten van $ 150 in rekening gebracht. Gallup accepteert geen wijzigingsverzoeken die minder dan twee (2) weken voor de startdatum van de cursus zijn ingediend.

Beleid inzake annulering van cursus - Gallup

De programma's van Gallup zijn interactieve gebeurtenissen met een combinatie van lesinstructies en groepsactiviteiten. Voor elk programma is daarom een minimumaantal deelnemers vereist om een succesvolle leerervaring te garanderen. Gallup behoudt zich het recht voor om een programma dat het minimumaantal deelnemers niet heeft behaald, vier (4) weken voorafgaand aan de geplande startdatum van het programma te annuleren en zal op dat moment alle geregistreerde deelnemers op de hoogte brengen van de annulering. We raden deelnemers aan hun reis dienovereenkomstig te plannen, aangezien Gallup niet verantwoordelijk is voor de vergoeding van reiskosten in het geval een programma wordt geannuleerd.

3. PRIJZEN

Alle vermelde prijzen zijn exclusief verkoop-, gebruiks-, BTW of andere toepasselijke belastingen. De toepasselijke belastingen worden aan de betaling toegevoegd. De prijzen die op de websites van Gallup zijn vermeld, zijn exclusief verzendkosten.

Hoewel we ervoor proberen te zorgen dat alle online prijzen nauwkeurig zijn, kunnen er fouten voorkomen. Als we een fout ontdekken in de prijs van goederen die u hebt gekocht, stellen we u hiervan zo snel als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte. U hebt dan de optie om uw bestelling opnieuw te bevestigen tegen de juiste prijs of om uw order te annuleren. Als we geen contact met u kunnen opnemen door middel van de contactgegevens die u tijdens de bestelprocedure hebt verstrekt, behandelen we uw bestelling als geannuleerd. Als u al voor de goederen hebt betaald en u besluit om de koop te annuleren, ontvangt u zo snel als redelijkerwijs mogelijk een volledige restitutie, maar in geen geval langer dan 30 dagen na de datum van kennisgeving van de annulering.

4. KINDEREN

U moet de meerderjarigheidsleeftijd in uw land/regio waar u verblijft hebben bereikt om producten van Gallup te mogen kopen.

5. OVERIG

Deze gebruiks- en verkoopvoorwaarden van de website vormen samen met de privacyverklaring en specifieke productvoorwaarden die gelden voor de producten of diensten die u koopt, de gehele overeenkomst tussen u en Gallup, en vervangt alle eerdere en gelijktijdige (schriftelijke of mondelinge) overeenkomsten, voorstellen en berichtgevingen.

Afstand van een bepaling van deze gebruiks- en verkoopvoorwaarden van de website mag niet worden beschouwd als verdere of blijvende afstand van die bepaling of enige andere bepaling.