Gebruiksvoorwaarden

Laatst bijgewerkt op 13 april 2018

Welkom bij Gallup. Gallup BV is een dochteronderneming van Gallup, Inc. Gallup BV en/of de bijbehorende moedermaatschappij, gelieerde ondernemingen of dochterondernemingen ('Gallup') leveren producten en diensten aan u wanneer u een website van Gallup bezoekt.

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op de websites van Gallup (de "Website" of "Websites").

LEES DEZE VOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR ALVORENS DIENSTEN VAN GALLUP TE GEBRUIKEN. DOOR DIENSTEN VAN GALLUP TE GEBRUIKEN, GAAT U ERMEE AKKOORD GEBONDEN TE ZIJN AAN DEZE GEBRUIKS- EN VERKOOPVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE.

Gallup biedt een verscheidenheid aan diensten en producten en in sommige gevallen kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Wanneer u gebruikmaakt van een dienst van Gallup (zoals de Gallup Q12, Clifton StrengthsFinder of cursussen van Gallup), bent u ook onderhevig aan de bepalingen, richtlijnen en voorwaarden die van toepassing zijn op deze diensten van Gallup ("Productvoorwaarden"). Als deze gebruiks- en verkoopvoorwaarden van de website niet overeenkomen met de productvoorwaarden, prevaleren de productvoorwaarden.

Gallup behoudt zich het recht voor om deze gebruiks- en verkoopvoorwaarden van de website naar eigen goeddunken te wijzigen, aan te passen, delen toe te voegen of te verwijderen. Alle wijzigingen gaan onmiddellijk na plaatsing op de website van kracht. Gallup zal u op de hoogte brengen als er enige essentiële wijzigingen, aanpassingen van of toevoegingen aan deze gebruiks- en verkoopvoorwaarden van de website of productvoorwaarden worden aangebracht. Als u de diensten van Gallup blijft gebruiken, betekent dit dat u deze wijzigingen accepteert en ermee instemt. U bent onderhevig aan de algemene voorwaarden, beleidsdocumenten, gebruiks- en verkoopvoorwaarden van de website en de productvoorwaarden die van kracht zijn op het moment dat u gebruikmaakt van de diensten van Gallup. Gallup raadt u aan deze gebruiks- en verkoopvoorwaarden van de website van tijd tot tijd opnieuw te raadplegen. Als een bepaling van deze gebruiks- en verkoopvoorwaarden van de website ongeldig, nietig of om enige reden onuitvoerbaar wordt geacht, zal deze bepaling scheidbaar worden geacht en zal deze geen deel meer uitmaken van de overeenkomst.

1. PRIVACY.

Bestudeer onze privacyverklaring, die uw gebruik van diensten van Gallup beheert, om onze praktijken te leren begrijpen. Alle persoonlijke gegevens (zoals uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres) die u naar de website stuurt per elektronische post of anderszins, zullen worden gebruikt in overeenstemming met het privacybeleid van Gallup.

2. COPYRIGHT, HANDELSMERKEN EN DATABASERECHTEN

De website bevat auteursrechtelijk beschermd materiaal, handelsmerken en onderzoekseigendom van Gallup, met inbegrip van maar niet beperkt tot tekst, software, foto's, video, grafische voorstellingen, muziek en geluid, en de volledige inhoud van de website is auteursrechtelijk beschermd als collectief werk onder Amerikaanse en internationale auteursrechten en databasewetgeving. Alle rechten voorbehouden. In overeenstemming met dit feit worden de ideeën, concepten en aanbevelingen binnen deze website beschermd door internationale en nationale wetten en straffen die patent, copyright, handelsmerk en handelsgeheim beschermen.

Tenzij dit expliciet anderszins is toegestaan volgens het auteursrecht, is het niet toegestaan gedownload materiaal te kopiëren, herdistribueren, opnieuw uit te zenden, te publiceren of commercieel te exploiteren zonder uitdrukkelijke toestemming van Gallup en/of de houder van het auteursrecht. Nieuwsartikelen, rapporten en grafische voorstellingen van Gallup mogen uitsluitend worden gedownload voor persoonlijk gebruik. In het geval van enig toegestaan kopiëren, herdistributie of publicatie van auteursrechtelijk beschermd materiaal, zullen de auteurstoekenning, verklaring van handelsmerk of kennisgeving van copyright niet worden gewijzigd of verwijderd. U erkent dat u dat u geen eigendomsrechten verkrijgt door het downloaden van auteursrechtelijk beschermd materiaal. Bij iedere mogelijke verwijzing naar volledige of gedeeltelijke nieuwsartikelen, rapporten en grafische voorstellingen van Gallup op webpagina's moet een koppeling worden verstrekt naar de oorspronkelijke inhoud in zijn geheel. Tenzij dit hierin uitdrukkelijk is bepaald, mag de overdracht van deze inhoud niet worden beschouwd als toekenning van enige licentie onder enige auteursrecht of handelsmerk in eigendom van of beheerd door Gallup.

Inhoud van Gallup die in de voorgaande paragraaf niet is genoemd, kan zijn onderworpen aan aanvullende beperkingen die uiteen worden gezet in de Productvoorwaarden.

Gallup respecteert de rechten van alle auteursrechthouders en Gallup heeft hiervoor een beleid aangenomen en geïmplementeerd dat in de daarvoor geldende omstandigheden beëindiging van de dienstverlening voorschrijft voor gebruikers en accounthouders die de rechten van auteursrechthouders schenden. Wanneer u van mening bent dat uw werk is gekopieerd op een wijze die een overtreding van het auteursrecht inhoudt, verzoeken wij u vriendelijk de volgende gegevens te verstrekken aan de Copyright Agent van Gallup, welke zijn vereist volgens de Online Copyright Infringement Liability Limitation Act van de Digital Millennium Copyright Act, 17 U.S.C. 512:

1. Een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die bevoegd is om te handelen namens de houder van een exclusief recht dat naar verluidt is geschonden;

2. Een beschrijving van het auteursrechtelijke beschermde werk dat naar uw mening is geschonden of, indien een kennisgeving betrekking heeft op meerdere auteursrechtelijk beschermde werken op één enkele website, een representatieve lijst van dergelijke werken op die website;

3. Een beschrijving van het materiaal dat naar uw mening inbreuk maakt of het onderwerp is van inbreuk makende activiteiten, en dat moet worden verwijderd of waarnaar de toegang onmogelijk moet worden gemaakt. De beschrijving moet redelijkerwijs voldoende zijn om ons in staat te stellen het materiaal op te sporen;

4. Gegevens die redelijkerwijs voldoende zijn om ons in staat te stellen contact op te nemen met de klagende partij;

5. Een verklaring dat de klagende partij te goeder trouw meent dat het gemelde gebruik van het auteursrechtelijk beschermde materiaal niet door de eigenaar van het auteursrecht, zijn agent of bij wet is toegestaan; en

6. Een verklaring dat de informatie in de kennisgeving nauwkeurig is. Een verklaring, op straffe van meineed, dat de klagende partij gemachtigd is om te handelen namens de eigenaar van een het exclusief recht dat naar verluidt is geschonden.

Voor inlichtingen over auteursrechten onder de Digital Millennium Copyright Act kunt u contact opnemen met:

T.a.v.: Copyright Agent

Gallup, Inc.

1001 Gallup Dr.

Omaha, NE 68102, VS

E-mail: copyrightagent@gallup.com

Voor webposting, herdruk of licentieaanvragen voor materiaal van Gallup gaat u naar Gallup Permissions.

Voor vragen of verzoeken op andere terreinen dan auteursrechten of licenties kunt u contact opnemen met Gallup Help via galluphelp@gallup.com.

Ga naar de webpagina Handelsmerken van Gallup voor een niet-uitputtende lijst met handelsmerken van Gallup. De handelsmerken van Gallup mogen niet worden gebruikt in verband met producten of diensten die niet van Gallup zijn op een wijze die waarschijnlijk tot verwarring bij klanten leidt of Gallup in een kwaad daglicht stelt of in diskrediet brengt. Voor enig gebruik van Gallup of enig ander handelsmerk van Gallup is voorafgaande schriftelijke toestemming van Gallup vereist. Een dergelijk gebruik zal de juiste erkenning van het handelsmerk bevatten. Dankzij de erkenning worden lezers op de hoogte gesteld van het eigendom van het handelsmerk. Gebruik de erkenning in gedrukt materiaal en op websites. Voorbeeld: CliftonStrengths is een geregistreerd handelsmerk van Gallup, Inc. Alle overige handelsmerken die geen eigendom zijn van Gallup, die zijn opgenomen in enige inhoud van Gallup, zijn het eigendom van de betreffende eigenaren, die al dan niet betrokken zijn bij of verbonden zijn met Gallup.

Als u bepaalde inhoud van Gallup opnieuw wilt produceren op een wijze die niet in dit deel is behandeld, gaat u naar Gallup Permissions

Wij wijzen u erop dat Gallup actief haar intellectuele eigendomsrechten beschermt met strikte toepassing van de wet.

3. UW ACCOUNT

Voor het verkrijgen van toegang tot bepaalde websites of inhoud van Gallup kan u worden gevraagd een account aan te maken. U bent verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van uw account en wachtwoord, en u bent verantwoordelijk voor alle handelingen of nalatigheden die geschieden terwijl er van uw wachtwoord of account gebruik wordt gemaakt. U mag de website van Gallup, of enige inhoud van een website van Gallup, niet gebruiken voor onwettige doeleinden. U stemt ermee in Gallup onmiddellijk op te hoogte te stellen van enig onbevoegd gebruik van uw wachtwoord of account, of enige andere schending van de veiligheid en om ervoor te zorgen dat u uw account aan het einde van elke sessie afsluit. Gallup kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige verliezen of schade voortvloeiend uit uw nalatigheid om uw wachtwoord- of accountgegevens te beschermen. Frauduleuze, onrechtmatige of anderszins illegale activiteiten kunnen naar eigen goeddunken van Gallup redenen zijn voor de beëindiging van uw account. Gallup kan u verwijzen naar de juiste instantie voor wetshandhaving.

4. AANBEVOLEN CONFIGURATIES

We raden u de volgende configuraties aan, zodat u toegang hebt tot alle functies van deze website en ook zo optimaal mogelijk kunt surfen. Voor verdere ondersteuning aangaande de configuraties die daadwerkelijk worden ondersteund op deze website, kunt u telefonisch contact met ons opnemen via 1-888-274-5447.

Let op: Gallup beveelt de nieuwste versie van de onderstaande browsers, mobiele besturingssystemen of invoegtoepassingen aan, tenzij anders aangegeven.

Browsers:

 • Internet Explorer 11
 • Microsoft Edge
 • FireFox
 • Chrome
 • Safari 10 en hoger

Schermresolutie pc: 1024x768

Mobiele telefoons:

 • iPhone/iPad/iPod Touch met iOS 10 en hoger
 • Android met besturingssysteem 4.4 en hoger

Invoegtoepassingen:

 • Java
 • Acrobat Reader
 • Office
 • Flash

5. GEBRUIKERSINHOUD

De website kan commentaarrubrieken, discussieforums of andere interactieve functies ("Interactieve onderdelen") bevatten waarin u door de gebruiker gegenereerde inhoud kunt posten of uploaden, met inbegrip van maar niet beperkt tot opmerkingen, video, foto's, berichten, ander materiaal of items (gezamenlijk aangeduid als "Gebruikersinhoud"). U bent als enige verantwoordelijk voor uw gebruik van interactieve onderdelen en u gebruikt deze op eigen risico. interactieve onderdelen zijn beschikbaar voor personen van 13 jaar of ouder. Door als gebruiker inhoud te plaatsen op een interactief onderdeel, verklaart u dat u 13 jaar of ouder bent en, wanneer u jonger bent dan 18 jaar, bent u een ontvoogde minderjarige of hebt u wettelijke toestemming verkregen van uw ouder of wettelijke voogd om deze gebruiksvoorwaarden te aanvaarden, inhoud te plaatsen, deel te nemen op de website en te voldoen aan de verplichtingen die worden beschreven in deze gebruiksvoorwaarden, en die een bindend contract vormen tussen u en Gallup.

Door als gebruiker inhoud te plaatsen en deel te nemen aan een interactief onderdeel binnen of in verband met de website, stemt u ermee in om de volgende gedragsregels op te volgen.

Gedragsregels voor gebruikersinhoud

U stemt ermee in als gebruiker geen inhoud te uploaden, te posten of anderszins over te dragen die:

 • Inbreuk maakt op de rechten van anderen of deze op enigerlei wijze schendt, inclusief uitspraken die anderen in diskrediet kunnen brengen, aanvallen, achtervolgen of bedreigen.
 • Waarvan u weet dat deze onjuist, misleidend of onnauwkeurig is.
 • Uitdrukkingen bevat die overduidelijk getuigt van onverdraagzaamheid, racisme, raciaal of etnisch kwetsende inhoud, haat zaaiende uitingen, of die grove, vulgaire of godslasterlijke taal bevat.
 • Pornografie of seksueel expliciete inhoud, pedofilie, bestialiteit bevat of aanbeveelt, of materiaal dat in ander opzicht obsceen of onzedelijk is.
 • In strijd is wetgeving, of die instructies aanbeveelt of verstrekt over gevaarlijke, illegale of roofzuchtige handelingen, of die illegale activiteiten bespreekt met de bedoeling om deze te begaan.
 • Tot gewelddadig gedrag aanspoort.
 • Een redelijke bedreiging vormt voor de persoonlijke of openbare veiligheid.
 • Gewelddadige afbeeldingen bevat van het doden of misbruiken van andere personen die uitsluitend, of hoofdzakelijk, lijken te zijn gemaakt voor exploitatie-, wellustige of niet te rechtvaardigen doeleinden.
 • Is beschermd door auteursrecht, handelsmerk, handelsgeheim, persoonlijkheidsrechten of andere eigendomsrechten zonder de uitdrukkelijk toestemming van de eigenaar van dit auteursrecht, handelsmerk, handelsgeheim, persoonlijkheidsrecht of andere eigendomsrechten. De last om na te gaan of gebruikersinhoud is beschermd door auteursrecht, handelsmerk, handelsgeheim, persoonlijkheidsrecht of andere eigendomsrechten ligt bij u. U bent al enige aansprakelijk voor schade die het gevolg is van schending van auteursrechten, handelsmerken, handelsgeheimen, persoonlijkheidsrechten of andere eigendomsrechten, of enig ander nadeel dat het gevolg is van verzending van dergelijke inhoud. Iedere persoon die, geheel naar inzicht en oordeel van Gallup, de intellectuele eigendom of andere rechten van anderen heeft geschonden, zal het worden verboden verder nog materiaal op de website te plaatsen of te posten.
 • Die over het algemeen niet behoort tot het aangegeven onderwerp of thema van een interactief onderdeel.
 • Die ongevraagde of ongeautoriseerde advertenties of advertentiemateriaal bevat voor producten of diensten, "junkmail," "spam," "kettingbrieven," "piramidespelen" of enige andere vorm voor het aanbieden van producten of diensten.

U stemt ermee in geen activiteiten te ondernemen die een strafbaar feit inhouden of aanleiding geven tot wettelijke aansprakelijkheid.

U verklaart dat u, indien noodzakelijk, toestemming hebt van elke herkenbare natuurlijke persoon in enige geplaatste inhoud om de naam of gelijkenis van deze persoon te gebruiken op de door de website beoogde wijze.

U stemt ermee mee in uzelf niet voor te doen als een andere persoon of entiteit, met inbegrip van maar niet beperkt tot Gallup of een medewerker van Gallup, of ten onrechte te verklaren dat u banden hebt met een persoon of entiteit of hier anderszins ten onrechte uiting aan te geven.

U stemt ermee in niet te verklaren of te suggereren, direct noch indirect, dat Gallup gebruikersinhoud onderschrijft.

U stemt ermee in geen inbreuk te maken op enige andere privacyrechten van de gebruiker, inclusief door het verwerven of verzamelen van tot de persoon herleidbare gegevens over gebruikers van de website of door het posten van vertrouwelijke informatie over een derde.

U stemt ermee in geen gebruikersinhoud, software of ander materiaal te uploaden, te posten of op andere wijze over te brengen dat een virus bevat of ander schadelijk of ontwrichtende inhoud.

U stemt ermee in de website, of de servers of netwerken verbonden met de website, niet te hinderen of te verstoren, of eventuele eisen, procedures, beleid, regelgeving van netwerken die zijn verbonden met de website niet te negeren.

U stemt ermee in geen onderdelen van de website te reproduceren, te dupliceren, te kopiëren, te verkopen, door te verkopen of te exploiteren, noch de website te gebruiken of toegang tot de website proberen te verkrijgen voor commerciële doeleinden.

Gedrag dat naar het oordeel van Gallup' een beperking of belemmering vormt voor iemand anders om de website te gebruiken en hiervan te genieten is niet toegestaan. Gallup behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht gebruikersinhoud van u te verwijderen of te bewerken, en om uw account om welke reden dan ook te beëindigen.

Gallup staat niet in voor de nauwkeurigheid of geloofwaardigheid van enige gebruikersinhoud, neemt geen verantwoordelijkheid en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die u verricht als gevolg het lezen van gebruikersinhoud op de website. Door het gebruik van interactieve onderdelen kunt u worden blootgesteld aan inhoud die u mogelijk beledigend, aanstootgevend, schadelijk, onnauwkeurig of misleidend vindt. Ook kan het risico bestaan dat u te maken hebt met minderjarige personen, personen die handelen onder valse voorwendselen, internationale handelskwesties en vreemdelingen. Door het gebruik van interactieve onderdelen aanvaardt u alle bijbehorende risico's.

Toezicht

Gallup heeft het recht, maar niet de verplichting, om toezicht te houden op gebruikersinhoud die op de website wordt gepost of geplaatst om te bepalen of aan deze gebruiksvoorwaarden wordt voldaan en aan enige door Gallup opgestelde gebruiksregels en om te voldoen aan wet- en regelgeving of verzoeken van de bevoegde overheid. Hoewel Gallup geen verplichting heeft om toezicht te houden op gebruikersinhoud die op de website wordt gepost of geüpload, deze te screenen of te verwijderen, behoudt Gallup zich het recht voor, en heeft hierbij absolute discretionaire bevoegdheid, om zonder enige kennisgeving te allen tijde en om een willekeurig reden op de website geposte of geüploade gebruikersinhoud te screenen, te bewerken, te weigeren om te posten of te verwijderen, en u bent als enige verantwoordelijk voor het maken van reservekopieën of het vervangen van gebruikersinhoud op de website voor uw eigen kosten. Bovendien kan Gallup tot de persoon herleidbare gegevens delen vanwege een verzoek van een wetshandhavende instantie, of wanneer Gallup van mening is dat dit noodzakelijk is, of voor zover dit anderszins wettelijk is vereist of toegestaan. Zie Privacyverklaring van Gallup.

De beslissing van Gallup om toezicht te houden op gebruikersinhoud en/of deze te wijzigen houdt op geen enkele wijze een verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van Gallup in, noch kan deze als zodanig worden opgevat in verband met of voortvloeiend uit uw gebruik van interactieve onderdelen op de website.

Licentie van gebruikersinhoud

Door gebruikersinhoud naar de website te verzenden verleent u Gallup automatisch het royaltyvrije, permanente, onherroepelijke, niet-exclusieve recht en de licentie, maar niet de verplichting voor het wereldwijde gebruik, de publicatie, de reproductie, de wijziging, de aanpassing, de bewerking, de vertaling, afgeleide werken, opname in andere werken, de sublicentie en overige exploitatievormen van deze gebruikersinhoud (in zijn geheel of gedeeltelijk) in elke mogelijke op dit moment bekende of nog te ontwikkelen vorm, media of technologie, gedurende de volledige termijn van eventuele auteursrechten die in deze gebruikersinhoud kunnen bestaan, zonder betaling aan u of aan enige derden. U verklaart en garandeert aan Gallup dat u beschikt over het volledige wettelijke recht, de volmacht en de toestemming om aan Gallup de in deze gebruikersinhoud bepaalde licentie te verlenen, dat u beschikt over het volledige recht op vertoning en andere rechten van de gebruikersinhoud die u hebt verzonden voor de in deze licentie beoogde doeleinden en dat noch de gebruikersinhoud, noch het uitoefenen van de daarin verleende rechten in strijd zijn met deze gebruiksvoorwaarden, of inbreuk maken op enige rechten, inclusief het recht op privacy of het persoonlijkheidsrecht, noch laster vormen in woord of geschrift tegen enige persoon of entiteit, noch in strijd zijn met enig gewoonterecht of enig ander recht van enige persoon of entiteit, of hen nadeel toebrengen

Geen verplichting

De door u verzonden gebruikersinhoud wordt beschouwd als niet-vertrouwelijk en Gallup is niet verplicht om deze gebruikersinhoud te behandelen als gepatenteerde informatie, uitgezonderd wanneer de Privacyverklaring van Gallup dit voorschrijft. Zonder beperking van het voorafgaande behoudt Gallup zich het recht voor om gebruikersinhoud te gebruiken zoals juist wordt geacht, inclusief om deze, zonder enige beperking, te verwijderen, te bewerken, aan te passen, af te wijzen of te weigeren om deze te posten. Gallup is niet verplicht om gebruikersinhoud te bewerken, te verwijderen of anderszins te wijzigen nadat deze is verzonden naar Gallup. Gallup is niet verplicht om het auteurschap van gebruikersinhoud toe te wijzen aan u en kan niet worden verplicht om enige vorm van toewijzing door derden af te dwingen.

6. BEWERINGEN, GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN

De website en inhoud van Gallup worden geleverd "zoals ze zijn". GALLUP DOET AFSTAND VAN ALLE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, WETTELIJK OF ANDERSZINS, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, GARANTIES VAN TITEL, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, VERKOOPBAARHEID EN HET RESPECTEREN VAN EIGENDOMSRECHTEN OF RECHTEN VAN EEN DERDE PARTIJ VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN. Onder geen enkele omstandigheid, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, nalatigheid, zal Gallup, haar dochterondernemingen, de aan Gallup gelieerde ondernemingen, vertegenwoordigers of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, incidentele of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van materialen, producten of diensten van Gallup, waaronder websites van Gallup.

De websites kunnen inhoud bevatten die is verstrekt door derde partijen, waaronder materiaal dat is verstrekt door andere gebruikers, bloggers, externe licentiegevers, syndicators, aggregators en/of rapporteringsdiensten. Alle verklaringen en/of meningen die zijn opgenomen in externe materialen en alle artikelen en antwoorden op vragen en andere inhoud, anders dan de door Gallup verstrekte inhoud, zijn uitsluitend de mening en verantwoordelijkheid van de persoon of entiteit die de externe materialen verstrekt. Dergelijk materiaal geeft niet altijd de mening van Gallup weer. We kunnen niet door u of een derde partij verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud of nauwkeurigheid van enig materiaal van een derde partij.

U erkent en accepteert in het bijzonder dat Gallup niet aansprakelijk is voor lasterlijk, aanstootgevend of illegaal gedrag van een gebruiker. U erkent dat enige vordering (op basis van een overeenkomst, onrechtmatige daad of anderszins) die op enige manier verband houdt met Gallup of de inhoud van Gallup, niet meer zal bedragen dan het bedrag dat u aan Gallup heeft betaald voor het gebruik van de inhoud van Gallup. Als u ontevreden bent over materiaal, producten of diensten van Gallup of over een van de bepalingen van de gebruiks- of verkoopvoorwaarden van de website van Gallup, is uw enige oplossing het gebruik van de diensten van Gallup te staken.

Gallup zal haar uiterste best doen om ervoor te zorgen dat de diensten van Gallup ononderbroken en vrij van fouten zullen zijn. Vanwege de aard van elektronische gegevensoverdracht kan dit echter niet worden gegarandeerd. Uw toegang tot diensten van Gallup kan van tijd tot tijd worden opgeschort of beperkt om herstelwerkzaamheden, onderhoud of de introductie van nieuwe diensten mogelijk te maken. We zullen proberen om de frequentie en duur van eventuele opschortingen of beperkingen van diensten, producten of websites van Gallup tot een minimum te beperken.

Gallup kan niet aansprakelijk worden gehouden voor: (i) schade die niet is veroorzaakt door een schending door ons; of (ii) bedrijfsschade (waaronder verlies van opbrengsten, inkomsten, contracten, verwachte besparingen, gegevens, goodwill of verspilde uitgaven); of (iii) directe of gevolgschade die door zowel Gallup en u niet kon worden voorzien toen u begon met het gebruik van de diensten of websites van Gallup.

De wetgeving van sommige landen staat bepaalde of alle hierboven beschreven beperkingen niet toe. Als deze wetgeving op u van toepassing is, gelden bepaalde of alle hierboven vermelde beperkingen mogelijk niet voor u of hebt u mogelijk aanvullende rechten.

7. VRIJWARING

U stemt ermee in Gallup, haar functionarissen, directeuren, aandeelhouders, voorgangers in belang, opvolgers in belang, werknemers, vertegenwoordigers, dochterondernemingen en aan Gallup gelieerde ondernemingen vrij te waren tegen en schadeloos te stellen voor enige vorderingen, verliezen, aansprakelijkheden, claims of uitgaven (met inbegrip van advocaatkosten) die een derde partij indient jegens Gallup voortvloeiend uit of in verband met uw schending van de gebruiks- en verkoopvoorwaarden van de website of uw gebruik van de websites van Gallup, met inbegrip van maar niet beperkt tot het gebruik van de inhoud van de website, diensten en producten anders dan uitdrukkelijk toegestaan door deze gebruiks- en verkoopvoorwaarden van de website.

8. WEBSITES VAN DERDE PARTIJEN

Sommige websites van Gallup bevatten koppelingen naar andere websites waarvan de informatieverstrekking kan verschillen van die van Gallup. U dient de privacyverklaringen van de andere websites te raadplegen, aangezien Gallup geen garanties geeft aangaande de informatie die wordt verzonden naar of verzameld door andere websites.

9. EXPORTBEPERKINGEN

Producten of diensten die bij Gallup worden gekocht (inclusief cursusmateriaal, toegangscodes of trainingsmateriaal), kunnen onderhevig zijn aan douane- en exportwetten en -voorschriften. U stemt ermee in te voldoen aan alle internationale en nationale wetten en voorschriften die op u van toepassing zijn met betrekking tot dergelijke producten of diensten.

10. TOEPASSELIJKE WETGEVING

Deze gebruiks- en verkoopvoorwaarden worden beheerd door en zijn opgesteld in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving. De partijen (u en Gallup) leggen elk geschil of niet-contractuele verplichting dat/die voortvloeit uit of betrekking heeft op deze gebruiks- en verkoopvoorwaarden van de website voor aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Nederland.

11. ARBITRAGE LEES DIT GEDEELTE ZORGVULDIG DOOR OMDAT HET AANZIENLIJKE GEVOLGEN KAN HEBBEN VOOR UW WETTELIJKE RECHTEN, INCLUSIEF UW RECHT OM EEN RECHTSZAAK AAN TE SPANNEN.

In het geval van een geschil, claim, kwestie of onenigheid voortvloeiend uit of met betrekking tot deze overeenkomst of de schending daarvan, zullen beide partijen hun uiterste best doen om het geschil, de claim, kwestie of onenigheid te beslechten. Hiertoe zullen de partijen in goed vertrouwen met elkaar overleggen en onderhandelen en, door elkaars belangen te erkennen, tot een juiste en rechtvaardige oplossing proberen te komen die voor beide partijen bevredigend is. Als de partijen binnen een periode van dertig (30) dagen niet tot een dergelijke oplossing komen, zullen geschillen, claims, kwesties of onenigheden na kennisgeving van de ene partij aan de andere partij worden beslecht door bindende arbitrage door het Nederlands Arbitrage Instituut in overeenstemming met de bepalingen van zijn regels inzake het oplossen van handelsgeschillen, tenzij u een overheidsinstantie of politieke afdeling of jurisdictie bent waarvoor bindende arbitrage uitdrukkelijk verboden is door de wet.

12. CONTACTGEGEVENS VAN GALLUP

Gallup B.V.
Luna ArenA, Herikerbergweg 238,
1101 CM Amsterdam, Nederland

13. BEEÏNDIGING

U kunt uw account bij Gallup te allen tijde beëindigen door geen gebruik meer te maken van de websites van Gallup. Gallup mag enig aanbod van Gallup te allen tijde zonder kennisgeving annuleren of beëindigen. In het geval van een dergelijke beëindiging is toegang tot het deel van het aanbod van Gallup dat betrokken is bij een dergelijke annulering of beëindiging, niet langer toegestaan. De beperkingen die zijn opgelegd met betrekking tot materiaal dat is gedownload vanaf websites van Gallup en de vrijwaringen en aansprakelijkheidsbeperkingen die zijn uiteengezet in deze gebruiks- en verkoopvoorwaarden van de website, blijven na een dergelijke annulering of beëindiging van kracht. Dit omvat maar is niet beperkt tot handelsmerken en auteursrechten.

Gallup kan deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde zonder enige kennisgeving beëindigen of opschorten. Zonder beperking van het voorafgaande heeft Gallup het recht om uw account onmiddellijk op te heffen wanneer u gedrag vertoont dat Gallup, geheel naar eigen inzicht, beschouwt als onacceptabel, of wanneer u inbreuk maakt op deze gebruiksvoorwaarden.

Verkoopvoorwaarden

LEES DEZE VOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR ALVORENS PRODUCTEN OF DIENSTEN VAN GALLUP TE KOPEN. DOOR EEN ORDER TE PLAATSEN BIJ GALLUP, GAAT U ERMEE AKKOORD GEBONDEN TE ZIJN AAN DEZE VOORWAARDEN.

1. BESTELLING

Uw bestelling is een aanbod aan Gallup om het/de product(en) of item(s) in uw winkelmandje te kopen. Als u een bestelling hebt geplaatst om (een) product(en) of item(s) van Gallup te kopen, sturen we u een e-mail waarin de ontvangst van uw bestelling wordt bevestigd en die de gegevens van uw bestelling bevat ("Bestelbevestiging"). De bestelbevestiging is een erkenning dat we uw bestelling hebben ontvangen en is geen bevestiging van de acceptatie van uw bestelling om het/de bestelde product(en) of item(s) te kopen. We accepteren uw koopaanbod alleen na de verzending van de bestelbevestiging of bevestiging van registratie bij aanbiedingen van cursussen van Gallup.

2. RECHT OP ANNULERING, UITZONDERINGEN OP ANNULERING EN RETOURBELEID

Als u producten hebt gekocht die moeten worden verzonden, hebt u het recht om uw bestelling te allen tijde te annuleren voordat de goederen voor levering worden verzonden. U ontvangt in dat geval een volledige restitutie. U hebt verder het recht om de ontvangen goederen binnen 30 dagen na ontvangst van de goederen te retourneren, tenzij een van de onderstaande uitzonderingen van toepassing zijn. Na 30 dagen worden retourzendingen niet meer geaccepteerd. U bent verantwoordelijk voor alle kosten die verband houden met de retourzending van de goederen naar Gallup. De kosten van de gekochte goederen, verminderd met enige door Gallup gemaakte verzendkosten, zullen worden gerestitueerd. Indien de toepasselijke wetgeving van uw land/regio een langere herroepingstermijn voorschrijft, geldt die termijn. Om uw recht op annulering uit te oefenen, dient u ons voor het einde van de herroepingstermijn te informeren over uw besluit om de koop te annuleren.

Uitzonderingen op het recht op annulering

Het recht op annulering is niet van toepassing op:

 • De levering van verzegelde audio- of video-opnames of van verzegelde software, indien u het zegel na de levering hebt verbroken
 • Goederen die naar uw specificatie zijn gemaakt of duidelijk zijn gepersonaliseerd
 • De levering van digitale inhoud (waaronder apps, digitale software, e-books, MP3's, e-learning, enz.)
 • Toegangscodes (inclusief enquête naar medewerkersbetrokkenheid, CliftonStrengths-assessment, Builder Profile Assessment, enz.)

Annuleringsbeleid van toepassing op cursusregistraties

Als u zich hebt geregistreerd voor een cursus van Gallup, maar deze niet kunt bijwonen, dient u uw deelname maximaal twee weken voorafgaand aan de cursusdatum te annuleren voor het ontvangen van een volledige restitutie. Als u minder dan twee (2) weken voor de startdatum van de cursus annuleert, ontvangt u geen restitutie.

Als u zich registreert voor een cursus van Gallup en uw deelname wilt verplaatsen naar een andere cursusdatum, kunt u dit doen door ten minste twee (2) weken voorafgaand aan de cursusdatum contact op te nemen met Gallup. Er worden wijzigingskosten van $ 150 in rekening gebracht. Gallup accepteert geen wijzigingsverzoeken die minder dan twee (2) weken voor de startdatum van de cursus zijn ingediend.

Beleid inzake annulering van cursus - Gallup

De programma's van Gallup zijn interactieve gebeurtenissen met een combinatie van lesinstructies en groepsactiviteiten. Voor elk programma is daarom een minimumaantal deelnemers vereist om een succesvolle leerervaring te garanderen. Gallup behoudt zich het recht voor om een programma dat het minimumaantal deelnemers niet heeft behaald, vier (4) weken voorafgaand aan de geplande startdatum van het programma te annuleren en zal op dat moment alle geregistreerde deelnemers op de hoogte brengen van de annulering. We raden deelnemers aan hun reis dienovereenkomstig te plannen, aangezien Gallup niet verantwoordelijk is voor de vergoeding van reiskosten in het geval een programma wordt geannuleerd.

3. PRIJZEN

Alle vermelde prijzen zijn exclusief verkoop-, gebruiks-, BTW of andere toepasselijke belastingen. De toepasselijke belastingen worden aan de betaling toegevoegd. De prijzen die op de websites van Gallup zijn vermeld, zijn exclusief verzendkosten.

Hoewel we ervoor proberen te zorgen dat alle online prijzen nauwkeurig zijn, kunnen er fouten voorkomen. Als we een fout ontdekken in de prijs van goederen die u hebt gekocht, stellen we u hiervan zo snel als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte. U hebt dan de optie om uw bestelling opnieuw te bevestigen tegen de juiste prijs of om uw order te annuleren. Als we geen contact met u kunnen opnemen door middel van de contactgegevens die u tijdens de bestelprocedure hebt verstrekt, behandelen we uw bestelling als geannuleerd. Als u al voor de goederen hebt betaald en u besluit om de koop te annuleren, ontvangt u zo snel als redelijkerwijs mogelijk een volledige restitutie, maar in geen geval langer dan 30 dagen na de datum van kennisgeving van de annulering.

4. KINDEREN

U moet de meerderjarigheidsleeftijd in uw land/regio waar u verblijft hebben bereikt om producten van Gallup te mogen kopen.

5. OVERIG

Deze gebruiks- en verkoopvoorwaarden van de website vormen samen met de privacyverklaring en specifieke productvoorwaarden die gelden voor de producten of diensten die u koopt, de gehele overeenkomst tussen u en Gallup, en vervangt alle eerdere en gelijktijdige (schriftelijke of mondelinge) overeenkomsten, voorstellen en berichtgevingen.

Afstand van een bepaling van deze gebruiks- en verkoopvoorwaarden van de website mag niet worden beschouwd als verdere of blijvende afstand van die bepaling of enige andere bepaling.