Product Terms of Use

Termékhasználati feltételek

Frissítve: 2015. november 16.

Ugrás: Clifton StrengthsFinder® és BP10TM feltételek

Ugrás: Q12® feltételek

Ugrás: Gallup tanfolyam feltételek

Clifton StrengthsFinder® és BP10TM feltételek

Az erősség alapú termékeket a Gallup, Inc. szolgáltatásként kínálja, létrehozásuk pedig abból a célból történt, hogy lehetővé tegye az emberek számára erősségeik felfedezését, fejlesztését és alkalmazását életük minden területén. Az erősség alapú termékek vagy szolgáltatások Ön által történő használatát a jelen termékfeltételek szabályozzák. Az erősség alapú termékek vagy szolgáltatások megvásárlásával és használatával Ön korlátozások és fenntartások nélkül elfogadja az összes termékfeltételt. A Gallup fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint bármikor megváltoztassa, módosítsa a jelen termékfeltételeket, azokat kiegészítse vagy egyes részeket eltávolítson. Minden változás a közzétételekor azonnal hatályos. A Gallup értesíti Önt, ha a jelen termékfeltételeket jelentősen megváltoztatja, módosítja vagy kiegészíti. A Gallup szolgáltatások Ön által történő folytatódó igénybe vétele azt jelenti, hogy Ön ezeket a változásokat elfogadja és azokkal egyetért. Ön azon feltételek, szabályzatok, illetve termékfeltételek hatálya alá tartozik, amelyek a Gallup szolgáltatások igénybe vétele időpontjában hatályban vannak. Ha a jelen termékfeltételek bármelyike érvénytelennek, hatálytalannak vagy bármely okból érvényesíthetetlennek minősül, az adott feltételt leválaszthatónak kell tekinteni, és nem része a jelen megállapodásnak. A jelen termékfeltételek alkalmazásában a tartalom, értékelés(ek), erősség(ek) és StrengthsFinder(ek) szavak együttesen és külön-külön a Clifton StrengthsFinder® és az Builder Profile 10TM (BP10TM) termékekre és szolgáltatásokra utalnak.

A jelen termékfeltételek magukban foglalják a Gallup webhelyhasználati és értékesítési feltételek rendelkezéseit.

A Gallup által bármilyen adathordozón közzétett erősség alapú anyagokat - korlátozás nélkül beleértve a szöveget, híreket tartalmazó cikkeket, fényképeket, képeket, illusztrációkat, audioklipeket, videoklipeket, közvélemény-kutatási eredményeket, védjegyeket, szolgáltatás-védjegyeket, logókat, tréninganyagokat és más anyagokat (együttesen: "tartalom") - az egyesült államokbeli és más nemzetközi szerzői jogi és más szellemi tulajdonjogi jogszabályok védik, tulajdonosuk és a felettük rendelkezésre jogosult fél pedig a Gallup, Inc. vagy a tartalom biztosítójaként megjelölt fél.

A Gallup Strengths Center webhelyen és a Strengths Coaching Kit készletekben található tartalmat Ön személyes vagy szervezeti célokra felhasználhatja. A Gallup Strengths Center webhelyen és a Strengths Coaching Kit készletekben található tartalmat Ön nem másolhatja és nem teheti ismételten közzé, kivéve a Strengths Coaching Kit készletben lévő hordozható adathordozón (DVD vagy USB flash meghajtó) található tételeket. A hordozható adathordozón található tételek kifejezetten személyes vagy szervezeti célokból történő ismételt közzétételre szolgálnak.

A szerzői jog által védett anyagok engedélyezett másolása, továbbközvetítése vagy közzététele esetén a szerző feltüntetését, a védjegymegjelölést és a szerzői jogra vonatkozó megjegyzést nem szabad megváltoztatni vagy törölni. Ön tudomásul veszi, hogy letöltésükkel nem szerez tulajdonosi jogokat ezen szerzői joggal védett anyagok fölött. A Gallup erősségekkel kapcsolatos munkája mögött rejlő tudomány és elgondolások védelme érdekében a Gallup fenntartja a jogot bármely felhasználó által létrehozott tartalom felülvizsgálatára. Ezen felülvizsgálat eredményei alapján a Gallup megkövetelheti a felhasználó által létrehozott tartalom módosítását.

Specifikus védjegy- és szerzői jogi információkért tekintse át a védjegyekkel és szerzői joggal kapcsolatos irányelveket a webhelyhasználati és értékesítési feltételekről szóló megállapodásban. megállapodásban.

Ha az erősségekkel kapcsolatos tartalmat Öntől eltérő más személy által történő felhasználás céljából vásárolja meg vagy éri el, Ön felelős a további szakmai magatartási szabályok betartásáért.

Az egyéni erősségek tulajdonjoga

A Clifton StrengthsFinder vagy BP10 felmérésben részt vett magánszemély a tulajdonosa a saját eredményeinek, függetlenül attól, hogy a magánszemély vásárolt-e hozzáférési kódot, vagy a javára megvásárolták-e a hozzáférési kódot. Csak ez a magánszemély adhat engedélyt eredményeinek megosztására. Ha egy munkáltató, coach, tanácsadó, illetve más magánszemély vagy jogi személy (együttesen: a "vásárló") Clifton StrengthsFinder vagy BP10 hozzáférést vásárol egy magánszemély számára, a vásárló számára hozzáférést lehet biztosítani az eredményekhez, azonban továbbra is a magánszemély lesz az eredmények tulajdonosa, és a vásárló nem oszthatja meg a magánszemély eredményeit a magánszemély előzetes hozzájárulása nélkül. A magánszemély eredményeihez hozzáférést kapó vásárlók kötelesek védeni a magánszemély adatait és titokban tartani azokat.

A Gallup Strengths Center webhelyen kínált felmérések 14 éves vagy idősebb magánszemélyek használatára szolgálnak. Ha Ön iskolai ügyintéző, tanár, vagy egyébként egy oktatási szervezet része, és hallgatók részvételét kívánja megszervezni bármely Gallup felmérésben, Ön köteles minden szükséges intézkedést megtenni a vonatkozó hallgatói adatvédelmi jogszabályok betartása érdekében, korlátozás nélkül beleértve a családok oktatással kapcsolatos jogairól és adatvédelméről szóló törvényt (Family Educational Rights and Privacy Act, FERPA).

Hozzáférési kódok a Clifton StrengthsFinder és az BP10 rendszerhez

Minden magánszemély egy hozzáférési kódot kap az általa vásárolt Clifton StrengthsFinder vagy BP10 felmérésben való részvételhez. A vásárlók felelősek a hozzáférési kód(ok) szétosztásáért, valamint a hozzáférési kódjaik használata során bekövetkező minden felhasználásért, cselekményért és mulasztásért.

Szakmai magatartási szabályok

A tartalomnak, bármely erősségekre vonatkozó kapcsolódó anyagnak, illetve más magánszemély egyéni erősségeinek az adott magánszeméllyel vagy egy szervezettel folytatott coaching, képzés vagy tanácsadás céljából történő felhasználása során Ön vállalja, hogy olyan magatartást tanúsít, amely pozitív fényt vet a Gallupra és a tartalomra. A következő szakmai magatartási szabályok azokat a minimális elvárásokat testesítik meg, amelyeket a Gallup támaszt az Ön által magánszemélyekkel vagy szervezetekkel kialakított kapcsolatokkal szemben.

 • Ön tudomásul veszi, hogy a jelen termékfeltételekben, a szakmai magatartási szabályokban vagy az Ön erősségekkel kapcsolatos munkájában semmi sem értelmezhető úgy, mint ami polgári jogi társaságot, közös vállalatot, megbízási jogviszonyt vagy franchise jogok biztosítását keletkeztetne a Gallup és Ön között.

 • Ön nem tehet kijelentéseket, nem vállalhat szavatosságot vagy jótállást senki felé a Gallup nevében.

 • Ön tudatosan nem tehet hamis vagy félrevezető állításokat, és Ön felelős az egyértelmű, megfelelő és kulturálisan érzékeny határok megállapításáért.

 • Ön tudomásul veszi, hogy a Clifton StrengthsFinder és az BP10 felmérések nincsenek kiválasztási/toborzási eszközként jóváhagyva az EEOC által kihirdetett egységes irányelvek szerint, és ennek megfelelően Ön nem használhatja a Clifton StrengthsFinder és BP10 felmérést toborzási eszközként kiválasztási célokra.

 • Ön semmiféle módon nem hirdetheti, reklámozhatja és nem sugallhatja azt, hogy az erősség alapú tartalommal kapcsolatosan Ön által magánszemélyek vagy szervezetek részére nyújtott szolgáltatásokat a Gallup nyújtja vagy támogatja, kivéve az arra vonatkozó állítást - ha helyénvaló -, hogy Ön elvégzett egy vagy több Gallup erősségekre vonatkozó műhelyfoglalkozást, vagy Ön sikeresen teljesítette a coaching tanúsításhoz előírt összes feltételt. Továbbá Ön nem állíthatja, hogy Önt a Gallup alkalmazza, támogatja, vagy azzal társult viszonyban áll.

 • Ön nem állíthatja, hogy Ön a Gallup által tanúsított erősség coach, kivéve ha teljesítette a tanúsításhoz szükséges feltételeket, amelybe minden szükséges újratanúsítási program sikeres elvégzése is beletartozik.

 • Ön köteles tiszteletben tartani a magánszemélynek vagy a szervezetnek a tanácsadási folyamat bármely időpontban történő befejezésére vonatkozó jogát.

 • Ön köteles bizalmasan kezelni a magánszemély vagy a szervezet adatait, kivéve ha a magánszemélytől vagy a szervezettől ettől eltérő felhatalmazást kap, vagy a jogszabály másként írja elő.

 • Ön köteles hozzájárulást beszerezni a magánszemélytől vagy a szervezettől nevük vagy bármely más azonosító adatuk ügyfélként vagy referenciaként történő közzététele előtt.

 • Ön köteles hozzájárulást beszerezni minden személytől, akinek tanácsot ad, mielőtt adatokat ad át az Önnek fizetséget nyújtó más személynek.

 • Ön köteles a tanácsadási gyakorlatra vonatkozó nyilvántartást a titoktartást elősegítő és az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelő módon pontosan elkészíteni, vezetni, tárolni és megsemmisíteni.

 • A tartalom Ön által történő használata nem sértheti a Gallup vagy a tartalom jó hírnevét.

 • Ön köteles minden résztvevőt írásban tájékoztatni a Gallup védjegyeiről. A Gallup védjegyeinek teljes felsorolása itt található.

 • Ön köteles minden résztvevőt írásban értesíteni, hogy Ön és vállalata nem a Gallup hivatalos képviselői, továbbá Ön köteles feltüntetni a következőket a nem a Galluptól származó minden anyagban:

Az Ön által kapott, nem a Galluptól származó anyagokat a Gallup semmiféle módon nem hagyta jóvá, nem erősítette meg és nem érvényesítette. A Clifton StrengthsFinder vagy BP10 eredményekre vonatkozó vélemények, nézetek és értelmezések kizárólag [vállalat vagy magánszemély neve] meggyőződései.

A Clifton StrengthsFinder és BP10 termékfeltételek vége

Q12® feltételek

Az alkalmazotti elkötelezettséggel kapcsolatos termékeket a Gallup, Inc. szolgáltatásként kínálja, létrehozásuk pedig abból a célból történt, hogy lehetővé tegye a vállalatok számára munkaerejük felmérését, megmozdítását és pozitív módon történő befolyásolását. Az alkalmazotti elkötelezettséggel kapcsolatos termékek vagy szolgáltatások Ön által történő használatát a jelen termékfeltételek szabályozzák. Az alkalmazotti elkötelezettséggel kapcsolatos termékek vagy szolgáltatások megvásárlásával és használatával Ön korlátozások és fenntartások nélkül elfogadja az összes termékfeltételt. A Gallup fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint bármikor megváltoztassa, módosítsa a jelen termékfeltételeket, azokat kiegészítse vagy egyes részeket eltávolítson. Minden változás a közzétételekor azonnal hatályos. A Gallup értesíti Önt, ha a jelen termékfeltételeket jelentősen megváltoztatja, módosítja vagy kiegészíti. A Gallup szolgáltatások Ön által történő folytatódó igénybe vétele azt jelenti, hogy Ön ezeket a változásokat elfogadja és azokkal egyetért. Ön azon feltételek, szabályzatok, illetve termékfeltételek hatálya alá tartozik, amelyek a Gallup szolgáltatások igénybe vétele időpontjában hatályban vannak. Ha a jelen termékfeltételek bármelyike érvénytelennek, hatálytalannak vagy bármely okból érvényesíthetetlennek minősül, az adott feltételt leválaszthatónak kell tekinteni, és nem része a jelen megállapodásnak.

A jelen termékfeltételek magukban foglalják a Gallup webhelyhasználati és értékesítési feltételek rendelkezéseit.

A Gallup fenntartja a jogot, hogy Q12 termékeit és szolgáltatásait bármely vonatkozásban bármikor megváltoztassa, felfüggessze vagy megszüntesse, beleértve bármely funkció, adatbázis vagy tartalom elérhetőségét. A Gallup korlátozásokat vezethet be bizonyos funkciókra és szolgáltatásokra, valamint korlátozhatja az Ön hozzáférését a Q12 kínálata egyes részeihez vagy egészéhez értesítés és felelősség nélkül.

A Gallup által bármilyen adathordozón közzétett Q12 anyagokat - korlátozás nélkül beleértve a szöveget, híreket tartalmazó cikkeket, fényképeket, képeket, illusztrációkat, audioklipeket, videoklipeket, közvélemény-kutatási eredményeket, védjegyeket, szolgáltatás-védjegyeket, logókat, tréninganyagokat és más anyagokat (együttesen: "tartalom") - az egyesült államokbeli és más nemzetközi szerzői jogi és más szellemi tulajdonjogi jogszabályok védik, tulajdonosuk és a felettük rendelkezésre jogosult fél pedig a Gallup vagy a tartalom biztosítójaként megjelölt fél.

Az alkalmazotti elkötelezettséggel kapcsolatos webhelyen és az Engagement Coaching Kit készletekben található tartalmat Ön személyes vagy szervezeti célokra felhasználhatja. A webhelyen és az Engagement Coaching Kit készletekben található tartalmat Ön nem másolhatja és nem teheti ismételten közzé, kivéve az Engagement Coaching Kit készletben lévő hordozható adathordozón (DVD vagy USB flash meghajtó) található tételeket. A hordozható adathordozón található tételek kifejezetten személyes vagy szervezeti célokból történő ismételt közzétételre szolgálnak.

A szerzői jog által védett anyagok engedélyezett másolása, továbbközvetítése vagy közzététele esetén a szerző feltüntetését, a védjegymegjelölést és a szerzői jogra vonatkozó megjegyzést nem szabad megváltoztatni vagy törölni. Ön tudomásul veszi, hogy letöltésükkel nem szerez tulajdonosi jogokat ezen szerzői joggal védett anyagok fölött. A Gallup alkalmazotti elkötelezettséggel kapcsolatos munkája mögött rejlő tudomány és elgondolások védelme érdekében a Gallup fenntartja a jogot bármely felhasználó által létrehozott tartalom felülvizsgálatára. Ezen felülvizsgálat eredményei alapján a Gallup megkövetelheti a felhasználó által létrehozott tartalom módosítását.

Specifikus védjegy- és szerzői jogi információkért tekintse át a védjegyekkel és szerzői joggal kapcsolatos irányelveket a webhelyhasználati és értékesítési feltételekről szóló megállapodásban.

Ha a Q12 tartalmat Öntől eltérő más személy által történő felhasználás céljából vásárolja meg vagy éri el, Ön felelős a további szakmai magatartási szabályok betartásáért.

A Q12 eredmények tulajdonjoga

A Q12 adminisztrációból származó jelentések a résztvevő vállalathoz vagy szervezethez tartoznak. A jelentéssablon és a Q12 cikkek a Gallup szerzői jog által védett anyagai, amelyek a résztvevő vállalaton kívül nem többszörözhetők és nem használhatók fel a Gallup kifejezett engedélye nélkül. Az eredményeket nem szabad nyilvánosan megosztani a Gallup kifejezett engedélye nélkül, kivéve a jelen megállapodásban meghatározott eseteket. Az egyéni válaszadók szintjén lévő adatok nem adhatók ki. A Gallup négynél (4) kevesebb résztvevő esetén nem bocsátja rendelkezésre az egyéni válaszadók szintjén lévő adatokat és jelentéseket.

Hozzáférési kódok a Q12-höz

A Q12 felmérésben részt vevő egyes alkalmazottak egy webes URL-t kapnak. A vásárlók felelősek az URL szétosztásáért, valamint az URL használata során bekövetkező minden felhasználásért, cselekményért és mulasztásért.

Szakmai magatartási szabályok

A tartalomnak, illetve bármely kapcsolódó Q12 anyagnak az Ön saját szervezetén belüli coaching vagy egy szervezettel harmadik félként folytatott tanácsadás céljából történő felhasználása során Ön vállalja, hogy olyan magatartást tanúsít, amely pozitív fényt vet a Gallupra és a Q12 tartalomra. A következő szakmai magatartási szabályok azokat a minimális elvárásokat testesítik meg, amelyeket a Gallup támaszt az Ön által magánszemélyekkel vagy szervezetekkel kialakított kapcsolatokkal szemben.

 • Ön tudomásul veszi, hogy a vásárlási és felhasználási feltételekben, a szakmai magatartási szabályokban vagy az Ön Q12-vel kapcsolatos munkájában semmi sem értelmezhető úgy, mint ami polgári jogi társaságot, közös vállalatot, megbízási jogviszonyt vagy franchise jogok biztosítását keletkeztetne a Gallup és Ön között.
 • Ön nem tehet kijelentéseket, nem vállalhat szavatosságot vagy jótállást senki felé a Gallup nevében.

 • Ön tudatosan nem tehet hamis vagy félrevezető állításokat, és Ön felelős az egyértelmű, megfelelő és kulturálisan érzékeny határok megállapításáért.

 • Ön semmiféle módon nem hirdetheti, reklámozhatja és nem sugallhatja azt, hogy a Q12 alapú tartalommal kapcsolatosan Ön által magánszemélyek vagy szervezetek részére nyújtott szolgáltatásokat a Gallup nyújtja vagy támogatja, kivéve az arra vonatkozó állítást - ha helyénvaló -, hogy Ön elvégzett egy vagy több Gallup elkötelezettségre vonatkozó műhelyfoglalkozást. Továbbá Ön nem állíthatja, hogy Önt a Gallup alkalmazza, támogatja, vagy azzal társult viszonyban áll.

 • Ön köteles tiszteletben tartani a magánszemélynek vagy a szervezetnek a tanácsadási folyamat bármely időpontban történő befejezésére vonatkozó jogát.

 • Ön köteles bizalmasan kezelni a magánszemély vagy a szervezet adatait, kivéve ha a magánszemélytől vagy a szervezettől ettől eltérő felhatalmazást kap, vagy a jogszabály másként írja elő.

 • Ön köteles hozzájárulást beszerezni a magánszemélytől vagy a szervezettől nevük vagy bármely más azonosító adatuk ügyfélként vagy referenciaként történő közzététele előtt.

 • Ön köteles hozzájárulást beszerezni minden személytől, akinek tanácsot ad, mielőtt adatokat ad át az Önnek fizetséget nyújtó más személynek.

 • Ön köteles a tanácsadási gyakorlatra vonatkozó nyilvántartást a titoktartást elősegítő és az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelő módon pontosan elkészíteni, vezetni, tárolni és megsemmisíteni.

 • A Q12 tartalom Ön által történő használata nem sértheti a Gallup vagy a tartalom jó hírnevét.

 • Ön köteles minden résztvevőt írásban tájékoztatni a Gallup védjegyeiről. A Gallup védjegyeinek teljes felsorolása itt található.

 • Ön köteles minden résztvevőt a következők szerint írásban tájékoztatni, hogy Ön és vállalata nem a Gallup hivatalos képviselői:

A Gallup nem tanúsít külső tanácsadókat a Q12 eredmények értelmezése céljából. Ezért az Ön által kapott, nem a Galluptól származó anyagokat a Gallup semmiféle módon nem hagyta jóvá, nem erősítette meg és nem érvényesítette. A Q12 eredményekre vonatkozó vélemények, nézetek és értelmezések kizárólag [vállalat vagy magánszemély neve] meggyőződései.

Q12 termékfeltételek vége

Gallup tanfolyam feltételek

A tanfolyam termékeket a Gallup, Inc. szolgáltatásként kínálja. A tanfolyam termékek vagy szolgáltatások Ön által történő használatát a jelen termékfeltételek szabályozzák. A tanfolyam termékek vagy szolgáltatások megvásárlásával és használatával Ön korlátozások és fenntartások nélkül elfogadja az összes termékfeltételt. A Gallup fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint bármikor megváltoztassa, módosítsa a jelen termékfeltételeket, azokat kiegészítse vagy egyes részeket eltávolítson. Minden változás a közzétételekor azonnal hatályos. A Gallup értesíti Önt, ha a jelen termékfeltételeket jelentősen megváltoztatja, módosítja vagy kiegészíti. A Gallup szolgáltatások Ön által történő folytatódó igénybe vétele azt jelenti, hogy Ön ezeket a változásokat elfogadja és azokkal egyetért. Ön azon feltételek, szabályzatok, illetve termékfeltételek hatálya alá tartozik, amelyek a Gallup szolgáltatások igénybe vétele időpontjában hatályban vannak. Ha a jelen webhelyhasználati és értékesítési feltételek bármelyike érvénytelennek, hatálytalannak vagy bármely okból érvényesíthetetlennek minősül, az adott feltételt leválaszthatónak kell tekinteni, és nem része a jelen megállapodásnak.

A Gallup által bármilyen adathordozón közzétett tanfolyammal kapcsolatos anyagokat - korlátozás nélkül beleértve a szöveget, híreket tartalmazó cikkeket, fényképeket, képeket, illusztrációkat, audioklipeket, videoklipeket, közvélemény-kutatási eredményeket, védjegyeket, szolgáltatás-védjegyeket, logókat, tréninganyagokat és más anyagokat (együttesen: "tartalom") - az egyesült államokbeli és más nemzetközi szerzői jogi és más szellemi tulajdonjogi jogszabályok védik, tulajdonosuk és a felettük rendelkezésre jogosult fél pedig a Gallup, Inc. vagy a tartalom biztosítójaként megjelölt fél.

A jelen termékfeltételek magukban foglalják a Gallup webhelyhasználati és értékesítési feltételek rendelkezéseit.

A tanfolyamokkal kapcsolatos webhelyen és a Course Kit készletekben található tartalmat Ön személyes vagy szervezeti célokra felhasználhatja. A webhelyen és a Course Kit készletekben található tartalmat Ön nem másolhatja és nem teheti ismételten közzé, kivéve a Couse Kit készletben lévő hordozható adathordozón (DVD vagy USB flash meghajtó) található tételeket. A hordozható adathordozón található tételek kifejezetten személyes vagy szervezeti célokból történő ismételt közzétételre szolgálnak.

A szerzői jog által védett anyagok engedélyezett másolása, továbbközvetítése vagy közzététele esetén a szerző feltüntetését, a védjegymegjelölést és a szerzői jogra vonatkozó megjegyzést nem szabad megváltoztatni vagy törölni. Ön tudomásul veszi, hogy letöltésükkel nem szerez tulajdonosi jogokat ezen szerzői joggal védett anyagok fölött. A Gallup tanfolyamokkal kapcsolatos munkája mögött rejlő tudomány és elgondolások védelme érdekében a Gallup fenntartja a jogot bármely felhasználó által létrehozott tartalom felülvizsgálatára. Ezen felülvizsgálat eredményei alapján a Gallup megkövetelheti a felhasználó által létrehozott tartalom módosítását.

Specifikus védjegy- és szerzői jogi információkért tekintse át a védjegyekkel és szerzői joggal kapcsolatos irányelveket a webhelyhasználati és értékesítési feltételekről szóló megállapodásban.

Ha a tanfolyamokkal kapcsolatos tartalmat Öntől eltérő más személy által történő felhasználás céljából vásárolja meg vagy éri el, Ön felelős a további szakmai magatartási szabályok betartásáért.

A jelentkezés lezárásának dátuma

Annak biztosítása érdekében, hogy minden résztvevő kiváló élményben részesülhessen tanfolyamainkon, a Gallup minden tanfolyam esetén kettő (2) héttel az egyes tanfolyamdátumok előtt lezárja a jelentkezést. Annak érdekében, hogy Önnek biztosítva legyen a helye a választása szerinti dátummal induló tanfolyamon, jelentkezését be kell fejeznie, és a díjat teljes egészében be kell fizetnie a jelentkezés lezárásának dátumáig. A korlátozott számú résztvevő számára induló tanfolyamok esetében előnyben részesülnek azok a jelentkezések, amelyeket befejeztek, és a díjat teljes egészében befizették. Ha Ön jelentkezését nem fejezte be, és a díjat teljes egészében nem fizette be a jelentkezés lezárásának dátumáig, lehetősége van átjelentkezni egy másik tanfolyami dátumra, vagy visszatérítjük a tandíjra befizetett összegeket.

Részvételi szabályzat

A Gallup tanfolyamok szándékunk szerint kezdetüktől befejezésükig mindennapos elfoglaltságot jelentenek a résztvevőknek. Mivel a tanulás nagy része a tanfolyami gyakorlatok és a más résztvevőkkel való kommunikáció révén történik, a Gallup azt javasolja, hogy azok a résztvevők, akik a tanfolyam jelentős részéről hiányoznának, jelentkezzenek át egy olyan dátumra, ahol képesek a teljes tanfolyamon megjelenni és részt venni. Ha a másik tanfolyami dátumra való átjelentkezés nem lehetséges, Gallup támogatja a részben történő jelenlétet azzal a fenntartással, hogy előfordulhat, hogy a résztvevő nem kapja meg a tanfolyam által nyújtott teljes értéket, és nem fogja sikeresen befejezni a tanfolyamot. Az ilyen résztvevők nem kapnak tanúsítványt a tanfolyam elvégzéséről.

Elállás a résztvevő által, és átjelentkezési szabályzat

Ha nem tud részt venni egy Gallup tanfolyamon, amelyre jelentkezett, legkésőbb két héttel a tanfolyam dátuma előtt élnie kell elállási jogával ahhoz, hogy teljes visszatérítést kapjon. Ha kevesebb mint kettő (2) héttel a tanfolyam kezdete előtt áll el részvételi szándékától, nem kap visszatérítést.

Ha egy Gallup tanfolyamra jelentkezett, és másik tanfolyamdátumra kell átjelentkeznie, ezt a tanfolyam dátuma előtt legalább kettő (2) héttel jeleznie kell a Gallup számára. $150 átjelentkezési díjat számítunk fel. A Gallup nem fogadja el a tanfolyam kezdési dátumát kevesebb mint kettő (2) héttel megelőzően tett átjelentkezési kéréseket.

Tanfolyamok törlésére vonatkozó szabályzat

A Gallup programok interaktív események, amelyek az osztálytermi oktatást csoporttevékenységekkel kombinálják. Ezért minden programhoz egy minimális résztvevői létszám szükséges a sikeres tanulás és élmény biztosítása érdekében. A Gallup fenntartja a jogot bármely program törlésére, amely nem éri el a résztvevők minimális számát a program tervezett kezdési dátuma előtt négy (4) héttel, és minden jelentkezett résztvevőt értesít a törlésről ebben az időpontban. Javasoljuk, hogy a résztvevők ennek megfelelően tervezzék meg utazásukat, mivel a Gallup nem felelős az utazási költségek megtérítéséért egy program törlése esetén.

Felvételkészítésre és fényképkészítésre vonatkozó megjegyzés

A résztvevők nem készíthetnek hang- vagy videofelvételt a tanfolyami foglalkozásokról a Gallup kifejezett írásbeli engedélye nélkül. Felhívjuk a figyelmet, hogy a Gallup saját választása szerint videofelvételt vagy fényképeket készíthet erről a tanfolyamról, és a részvevők megjelenhetnek a videóban vagy a fényképeken. Továbbá a résztvevőket megkérhetik, hogy fejtsék ki nézeteiket vagy véleményüket az eseményről vagy az esemény tartalmáról írásban vagy elektronikus formában. Önt a tanfolyamon értesítjük, ha a tanfolyamról felvétel készül, és Önnek lehetősége lesz a felvételen való szereplést elutasítani.

A saját maguk vagy más számára leadott jelentkezéssel, illetve az eseményen való részvétellel a résztvevők engedélyt adnak a Gallup számára ezen adatok tárolására, és a jövőben az adatoknak nyomtatott, elektronikus vagy más vizuális médiában történő felhasználására, korlátozás nélkül beleértve a marketing erőfeszítéseket. Ha nem kíván engedélyt adni, lépjen kapcsolatba a tanfolyam ügyintézőjével az eseményen való részvétel előtt.

Szakmai magatartási szabályok

A tartalomnak, bármely kapcsolódó erősségekre, alkalmazotti elkötelezettségre vonatkozó vagy tanfolyami anyagnak, illetve más magánszemély vagy jogi személy egyéni erősségeinek vagy Q12 eredményeinek az adott magánszeméllyel vagy egy szervezettel folytatott coaching, képzés vagy tanácsadás céljából történő felhasználása során Ön vállalja, hogy olyan magatartást tanúsít, amely pozitív fényt vet a Gallupra és a tartalomra. A következő szakmai magatartási szabályok azokat a minimális elvárásokat testesítik meg, amelyeket a Gallup támaszt az Ön által magánszemélyekkel vagy szervezetekkel kialakított kapcsolatokkal szemben.

 • Ön tudomásul veszi, hogy a jelen termékfeltételekben, a szakmai magatartási szabályokban vagy az Ön erősségekre, alkalmazotti elkötelezettségre vonatkozó vagy tanfolyami munkájában semmi sem értelmezhető úgy, mint ami polgári jogi társaságot, közös vállalatot, megbízási jogviszonyt vagy franchise jogok biztosítását keletkeztetne a Gallup és Ön között.

 • Ön nem tehet kijelentéseket, nem vállalhat szavatosságot vagy jótállást senki felé a Gallup nevében.

 • Ön tudatosan nem tehet hamis vagy félrevezető állításokat, és Ön felelős az egyértelmű, megfelelő és kulturálisan érzékeny határok megállapításáért.

 • Ön tudomásul veszi, hogy a Clifton StrengthsFinder és az BP10 felmérések nincsenek kiválasztási/toborzási eszközként jóváhagyva az EEOC által kihirdetett egységes irányelvek szerint, és ennek megfelelően Ön nem használhatja a Clifton StrengthsFinder és BP10 felmérést toborzási eszközként kiválasztási célokra.

 • Ön semmiféle módon nem hirdetheti, reklámozhatja és nem sugallhatja azt, hogy az erősségre, alkalmazotti elkötelezettségre vonatkozó vagy tanfolyami tartalommal kapcsolatosan Ön által magánszemélyek vagy szervezetek részére nyújtott szolgáltatásokat a Gallup nyújtja vagy támogatja, kivéve az arra vonatkozó állítást - ha helyénvaló -, hogy Ön elvégzett egy vagy több Gallup erősségekre, alkalmazotti elkötelezettségre vonatkozó vagy tanfolyami műhelyfoglalkozást, vagy Ön sikeresen teljesítette a coaching tanúsításhoz előírt összes feltételt. Továbbá Ön nem állíthatja, hogy Önt a Gallup alkalmazza, támogatja, vagy azzal társult viszonyban áll.

 • Ön nem állíthatja, hogy Ön a Gallup által tanúsított erősség coach, kivéve ha teljesítette a tanúsításhoz szükséges feltételeket, amelybe minden szükséges újratanúsítási program sikeres elvégzése is beletartozik.

 • Ön köteles tiszteletben tartani a magánszemélynek vagy a szervezetnek a tanácsadási folyamat bármely időpontban történő befejezésére vonatkozó jogát.

 • Ön köteles bizalmasan kezelni a magánszemély vagy a szervezet adatait, kivéve ha a magánszemélytől vagy a szervezettől ettől eltérő felhatalmazást kap, vagy a jogszabály másként írja elő.

 • Ön köteles hozzájárulást beszerezni a magánszemélytől vagy a szervezettől nevük vagy bármely más azonosító adatuk ügyfélként vagy referenciaként történő közzététele előtt.

 • Ön köteles hozzájárulást beszerezni minden személytől, akinek tanácsot ad, mielőtt adatokat ad át az Önnek fizetséget nyújtó más személynek.

 • Ön köteles a tanácsadási gyakorlatra vonatkozó nyilvántartást a titoktartást elősegítő és az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelő módon pontosan elkészíteni, vezetni, tárolni és megsemmisíteni.

 • A tartalom Ön által történő használata nem sértheti a Gallup vagy a tartalom jó hírnevét.

 • Ön köteles minden résztvevőt írásban tájékoztatni a Gallup védjegyeiről. A Gallup védjegyeinek teljes felsorolása itt található.

 • Ön köteles minden résztvevőt írásban értesíteni, hogy Ön és vállalata nem a Gallup hivatalos képviselői, továbbá Ön köteles feltüntetni a következőket a nem a Galluptól származó minden anyagban (ha alkalmazható):

A Clifton StrengthsFinder és az BP10 esetén: Az Ön által kapott, nem a Galluptól származó anyagokat a Gallup semmiféle módon nem hagyta jóvá, nem erősítette meg és nem érvényesítette. A Clifton StrengthsFinder vagy BP10 eredményekre vonatkozó vélemények, nézetek és értelmezések kizárólag [vállalat vagy magánszemély neve] meggyőződései.

A Q12 esetén: A Gallup nem tanúsít külső tanácsadókat a Q12 eredmények értelmezése céljából. Ezért az Ön által kapott, nem a Galluptól származó anyagokat a Gallup semmiféle módon nem hagyta jóvá, nem erősítette meg és nem érvényesítette. A Q12 eredményekre vonatkozó vélemények, nézetek és értelmezések kizárólag [vállalat vagy magánszemély neve] meggyőződései.

Tanfolyam termékfeltételek vége