Site Terms of Use and Sale

עדכון אחרון ב-13 באפריל 2018

ברוך הבא ל-Gallup. Gallup BV היא חברת בת של Gallup, Inc.‎. ‏Gallup BV ו/או חברת האם שלה, הגורמים המשויכים אליה וחברות הבת שלה (להלן "Gallup") מספקים לך מוצרים ושירותים כאשר אתה מבקר באתר של Gallup.

התנאים הבאים חלים על אתרי האינטרנט של Gallup (להלן "אתר" או "אתרים").

קרא תנאים אלה בקפידה לפני השימוש בשירותי GALLUP. השימוש בשירותי GALLUP מהווה הסכמה מצדך לציית לתנאים אלה של שימוש ומכירה באתר.

Gallup מציעה מגוון רחב של שירותים ומוצרים, ולעתים חלים על כך תנאים נוספים. בעת השימוש בשירות כלשהו של Gallup (לדוגמה, Gallup Q12, ‏Clifton StrengthsFinder והקורסים של Gallup), אתה כפוף גם לתנאים, להנחיות ולהתניות החלים על שירותים אלה של Gallup (להלן, "תנאי המוצר"). אם תנאים אלה של השימוש והמכירה באתר אינם תואמים לתנאי המוצר, תנאי המוצר יקבלו עדיפות.

Gallup שומרת לעצמה את הזכות, לשיקול דעתה הבלעדי, לשנות, להוסיף או להסיר חלקים מתנאים אלה של שימוש ומכירה באתר או מתנאי מוצר אלה בכל עת. כל השינויים נכנסים לתוקף מיד עם פרסומם. Gallup תודיע לך על שינויים או תוספות מהותיים בתנאים אלה של שימוש ומכירה באתר או בתנאי מוצר אלה. השימוש המתמשך שלך בשירותי Gallup פירושו שאתה מקבל שינויים אלה ומסכים להם. תהיה כפוף לתנאים ולהתניות, למדיניות ולתנאים של שימוש ומכירה באתר ולתנאי המוצר הנמצאים בתוקף בעת השימוש שלך בשירותי Gallup. Gallup ממליצה לעיין בתנאים אלה של שימוש ומכירה באתר מעת לעת. אם ייקבע שאחד מתנאים אלה של השימוש והמכירה באתר אינו חוקי, אינו תקף או אינו ניתן לאכיפה מסיבה כלשהי, תנאי זה ייחשב בר-הפרדה ולא יהווה חלק מהסכם זה.

1. פרטיות.

עיין בהצהרת הפרטיות שלנו החלה על השימוש שלך בשירותי Gallup כדי להבין את הנהלים שלנו. השימוש בנתונים אישיים (לדוגמה, שם, כתובת, מספר טלפון או כתובת דואר אלקטרוני) שאתה שולח לאתר בדואר אלקטרוני או בדרך אחרת ייעשה בהתאם למדיניות הפרטיות של Gallup.

2. זכויות יוצרים, סימנים מסחריים וזכויות מסדי נתונים

האתר מכיל חומר המוגן בזכויות יוצרים, סימנים מסחריים ומחקר קנייני של Gallup, כולל, בין השאר, טקסט, תוכנה, תמונות, סרטונים, גרפיקה, מוזיקה וצליל, וכל התוכן של האתר מוגן בזכויות יוצרים כיצירה קולקטיבית לפי חוקים בינלאומיים וחוקים בארצות הברית לזכויות יוצרים, זכויות מחברים וזכויות מסדי נתונים. כל הזכויות שמורות. לפיכך, חוקים וקנסות בינלאומיים ומקומיים שמטרתם להגן על פטנטים, זכויות יוצרים, סימנים מסחריים וסודות מסחריים מגנים על הרעיונות, המושגים וההמלצות המופיעים באתר זה.

מלבד היתרים מפורשים אחרים לפי חוק זכויות היוצרים, אין היתר לבצע העתקה, הפצה מחדש, שידור מחדש, פרסום או ניצול מסחרי של חומר שהורד, ללא היתר מפורש של Gallup ו/או בעל זכויות היוצרים. דוחות, תרשימים ומאמרי חדשות של Gallup ניתנים להורדה לשימושך האישי בלבד. במקרה של העתקה, הפצה מחדש או פרסום מותרים של חומרים המוגנים בזכויות יוצרים, אין לבצע שינויים או מחיקות בהודעה על זהות המחברים, במקרא הסימנים המסחריים או בהודעת זכויות היוצרים. אתה מכיר בכך שאינך רוכש זכויות בעלות כלשהן על-ידי הורדת חומרים המוגנים בזכויות יוצרים. כל התייחסות שהיא למאמרי חדשות של Gallup, דוחות ותרשימים, באופן מלא או חלקי ובכל דף אינטרנט, חייבת לכלול קישור המפנה בחזרה לתוכן המקורי בשלמותו. מלבד היתרים מפורשים הניתנים במסמך זה, שידור התוכן הזה לא יתפרש כהענקת רישיון מכל סוג במסגרת כל זכויות היוצרים או הסימנים המסחריים הנמצאים בבעלות Gallup או בשליטתה.

תוכן של Gallup שלא צוין בפסקה הקודמת עשוי להיות כפוף להגבלות נוספות, כמתואר בתנאי המוצר.

Gallup מכבדת את הזכויות של כל בעלי זכויות היוצרים, ומבחינה זו Gallup אימצה ויישמה מדיניות המאפשרת, בנסיבות ההולמות, את ביטול החשבון של משתמשים ובעלי חשבון המפרים את הזכויות של בעלי זכויות היוצרים. אם אתה סבור שיצירתך הועתקה בצורה המהווה הפרה של זכויות יוצרים, ספק לסוכן זכויות היוצרים של Gallup את המידע הבא הנדרש על-פי החוק Online Copyright Infringement Liability Limitation Act, במסגרת החוק Digital Millennium Copyright Act,‏ ‎17 U.S.C. 512:

1. חתימה פיזית או אלקטרונית של אדם המורשה לפעול מטעם הבעלים של זכות בלעדית אשר לכאורה הופרה;

2. זיהוי היצירה המוגנת בזכויות יוצרים אשר לגביה נטען כי בוצעה הפרה, או, אם דיווח יחיד מכסה יצירות מרובות המוגנות בזכויות יוצרים באתר מקוון יחיד, רשימה מייצגת של יצירות מהסוג הזה באותו האתר;

3. זיהוי החומר אשר לגביו נטען כי בוצעה הפרה או כי הוא מהווה מוקד של פעילות מפרה, ואשר מיועד להסרה או להשבתת הגישה אליו, ומידע המספיק בצורה סבירה על מנת לאפשר לנו לאתר את החומר;

4. מידע המספיק בצורה סבירה על מנת לאפשר לנו ליצור קשר עם הצד המתלונן;

5. הצהרה כי הצד התלונן מאמין בתום לב כי השימוש בחומר באופן אשר לגביו הועלתה התלונה אינו מאושר על-ידי בעל זכויות היוצרים, סוכן מטעמו או החוק; וגם

6. הצהרה כי המידע הכלול בדיווח הוא מדויק, ובכפוף לעונשים בגין שבועת שקר, כי הצד המתלונן מורשה לפעול מטעם הבעלים של זכות בלעדית אשר לכאורה הופרה.

לפניות בנושא זכויות יוצרים בכפוף לחוק Digital Millennium Copyright Act, ניתן לפנות אל:

Attn:‎ Copyright Agent

Gallup, Inc.‎

‎1001 Gallup Dr.‎

Omaha, NE 68102

דואר אלקטרוני: copyrightagent@gallup.com

לבקשות בנושא פרסום באינטרנט, הדפסה מחדש או רישוי לחומר של Gallup, ניתן לבקר באתר Gallup Permissions.

לכל שאלה או בקשה אחרת בנושא שאינו בעיות זכויות יוצרים או בקשות רישוי, ניתן לפנות אל העזרה של Gallup בכתובת galluphelp@gallup.com.

בקר בדף האינטרנט של הסימנים המסחריים של Gallup כדי לעיין ברשימה לא ממצה של הסימנים המסחריים של Gallup. אין להשתמש בסימנים המסחריים של Gallup בקשר למוצרים או לשירותים שאינם שייכים ל-Gallup, באופן שעלול ליצור בלבול בקרב הלקוחות או באופן שמזלזל ב-Gallup או מבייש אותה. כל שימוש ב-Gallup‎ או בכל סימן מסחרי אחר של Gallup דורש הסכמה בכתב מראש מ-Gallup. שימוש שכזה יכלול את הודעת הסימנים המסחריים המתאימה. ההודעה מסבה את תשומת לב הקוראים לבעלות על הסימן המסחרי. השתמש בהודעה בחומרים מודפסים ובאתרי אינטרנט. דוגמה: ‎CliftonStrengths הוא סימן מסחרי רשום של Gallup, Inc.‎. כל שאר הסימנים המסחריים שאינם של Gallup המופיעים בתוכן של Gallup שייכים לבעליהם בהתאמה, העשויים להיות משויכים או מקושרים ל-Gallup.

אם ברצונך לשכפל תוכן של Gallup באופן שלא מצוין בסעיף זה, בקר באתר Gallup Permissions.

לידיעתך, Gallup אוכפת נמרצות את זכויות הקניין הרוחני שלה עד למידה המרבית המותרת בחוק.

3. החשבון שלך

כדי לגשת לחלק מהאתרים או מהתוכן של Gallup, ייתכן שתתבקש ליצור חשבון. אתה אחראי לשמירה על הסודיות של החשבון והסיסמה שלך, ואתה אחראי לכל המעשים או המחדלים המתרחשים בעת השימוש בסיסמה או בחשבון שלך. אינך רשאי להשתמש באתר של Gallup, או בכל התוכן של אתרי Gallup, למטרה לא חוקית כלשהי. אתה מסכים להודיע מיד ל-Gallup על כל שימוש בלתי מורשה בסיסמה או בחשבון שלך, או על כל הפרת אבטחה אחרת, ולהקפיד לצאת מהחשבון שלך בסוף כל הפעלה. Gallup אינה נושאת בחבות לשום אובדן או נזק הנובע מכך שלא הגנת על פרטי הסיסמה או החשבון שלך. כל פעילות המהווה הונאה, פגיעה או פעילות בלתי חוקית אחרת עשויה להוות עילה לביטול החשבון שלך, לפי שיקול דעתה הבלעדי של Gallup, ו-Gallup עשויה להפנות אותך לרשויות החוק המתאימות.

4. תצורות מומלצות

כדי להבטיח שתוכל לגשת לכל התכונות של אתר זה, וכדי ליהנות מחוויית גלישה מיטבית, מומלץ להשתמש בתצורות הבאות. לקבלת סיוע נוסף בנוגע לתצורות נתמכות בפועל של אתר זה, צור עמנו קשר במספר הטלפון ‎1-888-274-5447.

לתשומת לבך, Gallup ממליצה להשתמש בגרסה האחרונה שהופצה של הדפדפן, המכשיר הנייד או התוסף המפורט להלן, אלא אם כן צוין אחרת.

דפדפנים:

 • Internet Explorer 11
 • Microsoft Edge
 • FireFox
 • Chrome
 • Safari 10 ואילך

רזולוציית מסך המחשב: 1024x768

מכשירים ניידים:

 • iPhone‏/iPad/‏iPod Touch עם iOS 10 ואילך
 • Android עם מערכת הפעלה בגרסה 4.4 ואילך

תוספים:

 • Java
 • Acrobat Reader
 • Office
 • Flash

5. תוכן משתמשים

האתר עשוי לכלול מקטעי תגובות, פורומים לשיחה או תכונות אינטראקטיביות אחרות (להלן "אזורים אינטראקטיביים"), שבהם הינך רשאי לפרסם תוכן שנוצר על-ידי המשתמשים, כולל, בין השאר, תגובות, סרטונים, תמונות, הערות, חומרים או פריטים אחרים (להלן "תוכן משתמשים" ככלל). אתה האחראי הבלעדי על השימוש שלך בכל האזורים האינטראקטיביים, והשימוש בהם נעשה באחריותך בלבד. אזורים אינטראקטיביים זמינים עבור משתמשים בגילאי 13 ומעלה. על-ידי הגשת תוכן משתמשים באזור אינטראקטיבי, אתה מייצג כי גילך 13 ומעלה, ואם גילך פחות מ-18, אתה קטין עצמאי או קיבלת את ההסכמה המשפטית של הורה או אפוטרופוס להתחייב לתנאי השימוש האלו, להגיש תוכן, להשתתף באתר ולעמוד בהתחייבויות המפורטות בתנאי השימוש האלו, המהוות חוזה מחייב בינך לבין Gallup.

על-ידי הגשת כל תוכן משתמשים או השתתפות באזור אינטראקטיבי בתוך או בקשר לאתר, אתה מסכים לציית לכללי ההתנהגות הבאים.

כללי התנהגות עבור תוכן משתמשים

אתה מסכים לא להעלות, לפרסם או לשדר בדרך אחרת כל תוכן משתמשים המקיים את התכונות הבאות:

 • מפר בכל דרך שהיא את הזכויות של אחרים, כולל הצהרות כלשהן העשויות להוות השמצה, הטרדה, מעקב או איום על אחרים.
 • ידוע לך כשקרי, מטעה או לא מדויק.
 • מכיל ביטויים בוטים של גזענות, תוכן פוגעני מבחינת גזע או מוצא, דברי שטנה, התעללות, גסויות או קללות.
 • מכיל או מקדם פורנוגרפיה או תוכן בעל אופי מיני מפורש, פדופיליה, גילוי עריות, משכב בהמה או תוכן מגונה או גס בדרכים אחרות.
 • מפר חוקים כלשהם או מקדם או מספק הדרכה בנוגע לפעולות מסוכנות, לא חוקיות או המהוות איום, או דן בפעולות לא חוקיות עם הכוונה לבצע אותן.
 • מקדם התנהגות מסוכנת.
 • מהווה איום סביר על הביטחון האישי או הציבורי.
 • מכיל דימויים אלימים של הרג או התעללות פיזית אשר למראית עין תועדו אך ורק, או בעיקר, למטרות ניצול או זימה או למטרות חסרות הצדקה.
 • מוגן בזכויות יוצרים, סימן מסחרי, סוד מסחרי, זכות פרסום או זכות קניינית אחרת ללא היתר מפורש מהבעלים של זכות היוצרים, הסימן המסחרי, הסוד המסחרי, זכות הפרסום או הזכות הקניינית האחרת מהסוג הזה. נטל הקביעה כי תוכן משתמשים כלשהו אינו מוגן בזכויות יוצרים, סימן מסחרי, סוד מסחרי, זכות פרסום או זכות קניינית אחרת מוטל עליך. אתה הנושא הבלעדי בחבות לכל נזק הנגרם כתוצאה מהפרה של זכויות יוצרים, סימנים מסחריים, סודות מסחריים, זכויות פרסום או זכויות קנייניות אחרות או לכל נזק הנובע מהגשות מסוג זה. כל אדם שלגביו הוחלט על-ידי Gallup, לפי שיקול דעתה הבלעדי, כי הוא הפר את הקניין הרוחני או זכויות אחרות של אחרים, ייחסם מלהגיש או לפרסם כל תוכן נוסף באתר.
 • לא קשור באופן כללי לנושא המיועד של כל אזור אינטראקטיבי.
 • מכיל חומרים פרסומיים או שיווקיים המופיעים ללא הסכמה או אישור בקשר למוצרים או לשירותים, "דואר זבל", "ספאם", "מכתבי שרשרת", "הונאות פירמידה" או כל צורה אחרת של שידול.

אתה מסכים לא להשתתף בפעילות שנחשבת כעבירה פלילית או גוררת חבות אזרחית.

אתה מסכים שאם יש בכך צורך, קיבלת את ההסכמה של כל אדם טבעי הניתן לזיהוי בכל פרסום שבו נעשה שימוש בשם או בדמות של בני האדם האלו באופן שנשקל על-ידי האתר.

אתה מסכים לא להתחזות לכל אדם או ישות, כולל, בין השאר, Gallup או כל עובדי Gallup, או להצהיר באופן שקרי או ליצור מצג שווא בכל דרך אחרת לגבי השיוך שלך לאדם או לישות כלשהם.

אתה מסכים לא לייצג או לרמז, באופן ישיר או עקיף, לגבי חסות של Gallup הניתנת לתוכן משתמשים כלשהו.

אתה מסכים לא להתערב בזכות לפרטיות של כל משתמש אחר, כולל על-ידי איסוף מידע המאפשר זיהוי אישי בנוגע למשתמשים באתר או פרסום מידע פרטי אודות צד שלישי.

אתה מסכים לא להעלות, לפרסם או לשדר בכל דרך אחרת כל תוכן משתמשים, תוכנה או חומרים אחרים הכוללים וירוס או רכיב אחר הגורם לנזק או להפרעה.

אתה מסכים לא להתערב או להפריע לאתר או לשרתים או לרשתות המחוברים לאתר, או לפעול בניגוד לכל הדרישות, ההליכים, כללי המדיניות או התקנות של הרשתות המחוברות לאתר.

אתה מסכים לא לשכפל, להעתיק, למכור, למכור מחדש או לנצל לכל צורך מסחרי, כל חלק מהאתר, להשתמש באתר או לגשת לאתר.

כל התנהגות אשר לפי שיקול דעתה הבלעדי של Gallup מגבילה או מפריעה לכל אדם אחר להשתמש או ליהנות מהאתר לא תותר. Gallup שומרת על הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להסיר או לערוך את תוכן המשתמשים שלך ולבטל את חשבונך מכל סיבה שהיא.

Gallup לא ערבה לדיוק או לאמינות של כל תוכן משתמשים, ואינה נושאת באחריות או בחבות לכל הפעולות שייתכן שתבצע כתוצאה מקריאת תוכן משתמשים באתר. במהלך השימוש שלך באזורים אינטראקטיביים, ייתכן שתיחשף לתוכן שייתפס בעיניך כפוגעני, מעורר התנגדות, מזיק, לא מדויק או מטעה. ייתכן גם סיכונים של התנהלות מול קטינים, אנשים הפועלים מתוך העמדת פנים, בעיות הקשורות למסחר בינלאומי ואזרחים זרים. על-ידי שימוש באזורים אינטראקטיביים, הינך נוטל על עצמך את האחריות לכל הסיכונים הקשורים לכך.

ניטור

ל-Gallup עומדת הזכות, אך לא החובה, לנטר תוכן משתמשים המתפרסם או מועלה לאתר, על מנת לקבוע את מידת הציות שלו לתנאי השימוש האלו ולכל כללי התפעול שנקבעו על ידי Gallup, וכן כדי לענות על הדרישות של כל חוק, תקנה או בקשה ממשלתית מאושרת. ל-Gallup אין מחויבות לנטר, לסנן, לערוך או להסיר כל תוכן משתמשים המתפרסם או מועלה לאתר, אך Gallup שומרת על הזכות, לפי שיקול דעתה המוחלט, לסנן, לערוך, לסרב לפרסם או להסיר ללא הודעה מראש כל תוכן משתמשים המתפרסם או מועלה לאתר בכל עת ומכל סיבה שהיא, והאחריות הבלעדית ליצירת עותקים לגיבוי ולהחלפה של כל תוכן משתמשים המתפרסם באתר מוטלת עליך, כולל נשיאה בכל העלויות וההוצאות. בנוסף, Gallup רשאית לשתף מידע המאפשר זיהוי אישי בתגובה לבקשה של רשות אכיפת חוק, או אם אנו מאמינים שהדבר הכרחי, או בכל מקרה אחר כנדרש או כמותר על-פי חוק. מידע נוסף זמין בהצהרת הפרטיות של Gallup.

ההחלטה של Gallup לנטר ו/או לשנות תוכן משתמשים לא מהווה ולא תיחשב כמהווה אחריות או חבות בכל דרך שהיא מצד Gallup בקשר לכל שימוש מצידך באזורים אינטראקטיביים באתר, או אחריות או חבות הנובעת מכל שימוש מצידך באזורים אינטראקטיביים באתר.

רישיון תוכן משתמשים

על-ידי הגשת תוכן משתמשים לאתר, אתה מעניק באופן אוטומטי זכות ורישיון, אך לא חובה, ללא תמלוגים, לצמיתות, באופן בלתי הפיך וללא בלעדיות, להשתמש, לפרסם, לשכפל, לשנות, להתאים, לערוך, לפרסם, ליצור יצירות נגזרות, לשלב ביצירות אחרות, להפיץ, להעניק ברישיון משנה ולנצל בדרכים אחרות תוכן משתמשים מהסוג הזה (באופן חלקי או מלא), ברחבי העולם ובכל צורה, מדיה או טכנולוגיה המוכרות כעת או יפותחו בעתיד, למשך התקופה המלאה של כל זכות יוצרים שעשויה להתקיים בתוכן משתמשים מהסוג הזה, בלי לשלם לך או לכל צד שלישי. אתה מייצג ומתחייב בפני Gallup לכך שיש לך זכות משפטית מלאה, כוח וסמכות להעניק ל-Gallup את הרישיון המצוין במסמך זה, אתה הבעלים או השולט בהצגה המלאה וזכויות אחרות לתוכן המשתמשים שהגשת לצרכים המתוארים ברישיון זה, וכי תוכן המשתמשים וגם מימוש הזכויות שהוענקו במסמך זה לא מפרים את תנאי השימוש האלו, או מפרים כל זכות, לרבות הזכות לפרטיות או הזכות לפרסום, לא מהווים הוצאת שם רע או לשון הרע כנגד כל אדם או ישות, או מפרים כל דין כללי או כל זכות של כל אדם או ישות, או גורמים לפציעה של כל אדם או ישות.

אין חובה

תוכן משתמשים שנשלח על-ידך ייחשב כלא מסווג, ולא חלה על Gallup חובה כלשהי להתייחס לתוכן משתמשים מסוג זה כמידע קנייני, אלא בכפוף להצהרת הפרטיות של Gallup. בלי להגביל את האמור לעיל, Gallup שומרת על הזכות להשתמש בכל תוכן משתמשים כראות עיניה, כולל, בין השאר, למחוק, לערוך, לשנות, לדחות או לסרב לפרסם את התוכן. לא חלה על Gallup כל חובה לערוך, למחוק או לשנות בכל דרך אחרת את תוכן המשתמשים לאחר שהתוכן נשלח אל Gallup. לא חלה על Gallup כל מחויבות לאזכר אותך כיוצר תוכן המשתמשים, ולא חלה עליה חובה לאכוף כל צורה של אזכור מצד גורמי צד שלישי.

6. מצגים, כתבי אחריות ומגבלות חבות

אתר האינטרנט והתוכן של Gallup ניתנים "כפי שהם". GALLUP, עד למידה המרבית המותרת בחוק, דוחה כל אחריות, מפורשת או משתמעת, על פי דין או אחרת, כולל, בין השאר, אחריות של בעלות, כשירות למטרה מסוימת, סחירות ואי הפרה של זכויות קניין או צד שלישי. בשום מקרה, כולל, בין השאר, רשלנות, Gallup, החברות הבנות שלה, הגופים המשויכים אליה, הסוכנים שלה או בעלי הרישיון שלה יישאו בחבות לכל נזק או הפסד ישיר, עקיף, מקרי, מיוחד או תוצאתי הנובע מהשימוש או אי היכולת להשתמש בחומרים, במוצרים או בשירותים של Gallup, כולל אתרי האינטרנט של Gallup.

אתרי האינטרנט עשויים לכלול תוכן שמספקים גורמי צד שלישי, כולל חומרים שמספקים משתמשים אחרים, בלוגרים ובעלי רישיון, שירותי הפצה, שירותי איסוף ו/או שירותי דיווח של צד שלישי. כל ההצהרות ו/או הדעות המבוטאות בחומרים של צד שלישי וכל המאמרים והתגובות לשאלות ותוכן אחר, פרט לתוכן שמספקת Gallup, שייכים לאדם או לגורם המספק את החומרים של צד שלישי, והם נמצאים באחריותו. חומרים אלה אינם משקפים בהכרח את הדעות של Gallup. איננו אחראים או נושאים בחבות כלפיך או כלפי כל צד שלישי בנוגע לתוכן או לרמת הדיוק של חומרים של צד שלישי.

אתה מאשר ומסכים באופן ספציפי ש-Gallup אינה נושאת בחבות לשום התנהלות משמיצה, פוגענית או בלתי חוקית של כל משתמש. אתה מסכים לכך שכל סוג של תביעה משפטית (במסגרת חוזה, עוולה או אפשרות אחרת) הקשורה בצורה כלשהי ל-Gallup או לתוכן של Gallup לא תעלה על הסכום ששילמת ל-Gallup על השימוש בתוכן של Gallup. אם אינך מרוצה מחומרים, ממוצרים או משירותים כלשהם של Gallup או מאחד מתנאי השימוש והמכירה באתר של Gallup, המוצא היחיד והבלעדי העומד לרשותך הוא להפסיק את השימוש בשירותי Gallup.

Gallup תעשה כמיטב יכולתה כדי להבטיח שהזמינות של שירותי Gallup לא תופרע ושהם ישודרו ללא שגיאות. עם זאת, עקב האופי של שידור נתונים אלקטרוני, לא ניתן להבטיח זאת. בנוסף, הגישה שלך לשירותי Gallup עלולה להיפסק זמנית או להיות מוגבלת מדי פעם בפעם בשל תיקונים, תחזוקה או הוספת שירותים חדשים. ננסה להגביל את התדירות ומשך הזמן של הפסקות זמניות או הגבלות בשירותים, במוצרים או באתרי האינטרנט של Gallup.

Gallup לא תהיה אחראית לשום (א) הפסד שלא נגרם על-ידי הפרה מצדנו; או (ב) הפסד עסקי (כולל הפסד או אובדן של רווחים, הכנסות, חוזים, חיסכון צפוי, נתונים, מוניטין או הוצאה שבוזבזה); או (ג) הפסד עקיף או תוצאתי שלא ניתן היה לחזות אותו הן מבחינת Gallup והן מבחינתך כשהתחלת להשתמש בשירותים או באתרי האינטרנט של Gallup.

חוקי מדינות מסוימות אוסרים על חלק או על כל המגבלות שתוארו לעיל. אם חוקים אלה חלים עליך, ייתכן שכמה מהמגבלות או כל המגבלות המופיעות לעיל לא יחולו עליך וייתכן שיש לך זכויות נוספות.

7. שיפוי

אתה מסכים לשפות את Gallup ולפטור מחבות את הפקידים, המנהלים, בעלי המניות שלה, יורשי הזכויות שלה, עובדיה, סוכניה, החברות הבנות שלה והגורמים המשויכים אליה בכל הנוגע לתביעות, אובדן, הפסד, חבות, טענות או הוצאות (כולל שכר טרחה של עורכי דין) כנגד Gallup מצד גורם צד שלישי כלשהו עקב ההפרה שלך של תנאי השימוש והמכירה באתר או בקשר לכך, או עקב השימוש שלך באתרים של Gallup, כולל, בין השאר, שימוש בתוכן של אתרים אלה, בשירותים ובמוצרים באופן שאינו מורשה במפורש בתנאי שימוש ומכירה אלה באתר.

8. אתרי צד שלישי

חלק מהאתרים של Gallup מכילים קישורים לאתרים אחרים, שנוהלי המידע שלהם עשויים להיות שונים מאלה של Gallup. עליך לעיין בהודעות הפרטיות של האתר האחר, הואיל ו-Gallup אינה מספקת שום אחריות בנוגע למידע הנשלח לאתרים אחרים או הנאסף בהם.

9. מגבלות על יצוא

מוצרים או שירותים הנרכשים מ-Gallup (כולל חומרי קורסים, קודי גישה או חומרי הדרכה) עשויים להיות כפופים לחוקים ולתקנות של בקרת מכס ויצוא. אתה מסכים לציית לכל החוקים והתקנות הבינלאומיים והלאומיים החלים עליך בקשר למוצרים או שירותים שכאלה.

10. החוק החל

תנאים אלה של שימוש ומכירה באתר כפופים לחוקי הולנד ומפורשים לפיהם. הצדדים (אתה ו-Gallup) מסכימים להיות כפופים לסמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט בהולנד ביחס לכל מחלוקת או מחויבות לא חוזית הנובעת מהסכם זה של תנאי שימוש ומכירה באתר או הקשורה אליו.

11. בוררות קרא את הסעיף הזה בעיון - הוא עשוי להשפיע בצורה משמעותית על זכויותיך המשפטיות, כולל זכותך להגיש תביעה משפטית בבית המשפט.

במקרה של מחלוקת, תביעה, שאלה או אי הסכמה הנובעת מהסכם זה או הקשורה אליו או להפרה שלו, הצדדים יעשו כמיטב יכולתם ליישב את המחלוקת, התביעה, השאלה או אי ההסכמה. לשם כך, הצדדים יתייעצו וידונו זה עם זה בתום לב, ולאחר הזיהוי של האינטרסים המשותפים להם, ינסו להגיע לפתרון הוגן ושוויוני שירצה את שני הצדדים. אם הצדדים אינם מגיעים לפתרון שכזה במהלך שלושים (30) יום, לאחר הודעה של אחד מהצדדים לצד השני, מחלוקות, תביעות, שאלות או אי הסכמות יועברו ליישוב באמצעות בוררות מחייבת, המנוהלת על ידי המוסד לבוררות של הולנד, בהתאם לתנאים של כללי פתרון המחלוקות המסחריות שלו, אלא אם כן אתה מייצג סוכנות ממשלתית או תת-מחלקה פוליטית במדינה או בשטח שיפוט שעבורה בוררות מחייבת אסורה על פי חוק.

12. פרטי הקשר של GALLUP

Gallup B.V.
Luna ArenA, Herikerbergweg 238,
Amsterdam, The Netherlands 1101 CM

13. ביטול החשבון

אתה רשאי לבטל את החשבון שלך ב-Gallup בכל עת על ידי הפסקת השימוש באתרים של Gallup. Gallup עשויה לבטל או להפסיק כל מוצר של Gallup בכל עת ללא הודעה מראש. במקרה שכזה, הגישה לחלק המוצר של Gallup המושפע מביטול או מהפסקה מסוג זה לא תהיה מורשית עוד. ההגבלות החלות ביחס לחומרים שהורדו מהאתרים של Gallup, וכתבי הוויתור והגבלת החבות המוגדרים עבור הסכם זה של תנאי שימוש ומכירה באתר, ימשיכו להתקיים לאחר ביטול או הפסקה מסוג זה. נושא זה כולל, בין השאר, הגנה על סימנים מסחריים וזכויות יוצרים.

Gallup רשאית לבטל או להשעות את תנאי השימוש האלו בכל עת בלי הודעה מראש. בלי להגביל את האמור לעיל, ל-Gallup עומדת הזכות לבטל באופן מיידי את חשבונך בכל מקרה שבו התנהגותך נחשבת על-ידי Gallup, לפי שיקול דעתה הבלעדי, כלא מקובלת, או במקרה של כל הפרה מצדך של תנאי השימוש האלו.

תנאי מכירה

קרא תנאים אלה בקפידה לפני הרכישה של מוצרים או שירותים של GALLUP. הזמנת פריט כלשהו מ-GALLUP מהווה הסכמה מצדך לציית לתנאים אלה.

1. הזמנה

ההזמנה שלך מהווה הצעה לרכוש מ-Gallup את המוצרים או הפריטים שבעגלת הקניות שלך. בעת ביצוע הזמנה לצורך רכישת מוצרים או פריטים מ-Gallup, נשלח לך הודעת דואר אלקטרוני המאשרת את קבלת ההזמנה ומכילה את פרטי ההזמנה שלך (להלן, "הודעת אישור הזמנה בדואר אלקטרוני"). הודעת אישור ההזמנה בדואר אלקטרוני מהווה אישור שקיבלנו את ההזמנה שלך, ואינה מהווה אישור של קבלת ההצעה שלך לרכוש את המוצרים או הפריטים שהוזמנו. נקבל את הצעת הרכישה שלך רק עם שליחת הודעת אישור ההזמנה בדואר אלקטרוני, או הודעת אישור ההרשמה בדואר אלקטרוני עבור מוצרי הקורסים של Gallup.

2. זכויות ביטול, יוצאים מהכלל למדיניות הביטול וההחזרה

אם אתה רוכש סחורות למשלוח, תהיה לך הזכות לבטל את ההזמנה בכל עת לפני שהסחורות מועברות לשליחה, ותקבל החזר מלא. כמו כן, תהיה לך הזכות להחזיר סחורות שהתקבלו תוך 30 יום מקבלת הסחורות, אלא אם כן חל אחד מהיוצאים מהכלל המוגדרים להלן. לא נקבל סחורות מוחזרות לאחר 30 יום. אתה תהיה אחראי לכל העלויות הקשורות להחזרת סחורות ל-Gallup. עלות הסחורות שנרכשו, בקיזוז עלויות המשלוח שצברה Gallup, תוחזר לך. אם החוק החל במדינה או באזור שלך קובע תקופה ארוכה יותר של החזרה, תקופה זו תחול. כדי לממש את זכותך לבטל דבר מה, עליך להודיע לנו על החלטת הביטול לפני סיום תקופת ההחזרה.

יוצאים מהכלל לזכות הביטול

זכויות הביטול לא חלות על המקרים הבאים:

 • משלוח של הקלטות שמע או וידאו או של רכיבי תוכנה שנאטמו, אם פתחת את האריזה האטומה לאחר קבלת המשלוח
 • סחורות שנוצרו בהתאם למפרט שביקשת או סחורות מותאמות אישית בבירור
 • אספקת תוכן דיגיטלי (כולל אפליקציות, תוכנה דיגיטלית, ספרים אלקטרוניים, קובצי MP3, למידה אלקטרונית וכולי)
 • קודי גישה (כולל סקר מעורבות העובדים, הערכת CliftonStrengths, הערכת ‏Builder Profile וכולי)

מדיניות הביטול החלה על הרשמות לקורסים

אם אין לך אפשרות להגיע לקורס של Gallup שאליו נרשמת, עליך לבטל את ההרשמה עד שבועיים לפני תאריך תחילת הקורס כדי לקבל החזר מלא. אם תבטל פחות משבועיים (2) לפני תאריך תחילת הקורס, לא תקבל החזר.

אם נרשמת לקורס של Gallup ועליך לעבור לקורס בתאריך אחר, תוכל לעשות זאת אם תפנה ל-Gallup לפחות שבועיים (2) לפני תאריך התחלת הקורס. תחויב בעלויות ההעברה בסך 150 דולר ארה"ב. Gallup לא תקבל שום בקשות מעבר פחות משבועיים (2) לפני תאריך התחלת הקורס.

מדיניות ביטול קורסים - Gallup

תוכניות Gallup הן אירועים אינטראקטיביים המשלבים בין הוראה בכיתה לבין פעילויות קבוצתיות. לפיכך, כל תוכנית דורשת מספר מינימום של משתתפים כדי להבטיח חוויית למידה מוצלחת. Gallup שומרת לעצמה את הזכות לבטל כל תוכנית שלא מגיעה למספר המינימום של המשתתפים ארבעה (4) שבועות לפני תאריך ההתחלה המתוכנן של התוכנית, והחברה תודיע לכל המשתתפים הרשומים על הביטול במועד זה. אנחנו מעודדים את המשתתפים לתכנן את הגעתם בהתאם, הואיל ו-Gallup אינה אחראית לספק החזרים של הוצאות נסיעה במקרה שהתוכנית תבוטל.

3. תמחור

כל המחירים המפורטים אינם כוללים מסי מכירה, שימוש או מע"מ או מסים רלוונטיים אחרים. המסים החלים יתווספו בקופה. המחירים המוצגים באתרים של של Gallup אינם כוללים עלויות משלוח.

אנו מנסים להבטיח את הדיוק של כל המחירים המופיעים באינטרנט, אך עלולות להתרחש שגיאות. אם נגלה שגיאה במחיר של הסחורות שהזמנת, נודיע לך בהקדם האפשרי והסביר. לאחר מכן תינתן לך האפשרות לאשר את ההזמנה במחיר הנכון או לבטל את ההזמנה. אם אין לנו אפשרות ליצור עמך קשר באמצעות פרטי הקשר שסיפקת במהלך תהליך ההזמנה, נתייחס להזמנה שלך בתור הזמנה מבוטלת. אם כבר שילמת על הסחורות והחלטת לבטל, נספק לך החזר מלא בהקדם האפשרי והסביר, אך עד 30 יום לאחר תאריך הודעת הביטול.

4. ילדים

עליך להיות בגיל הבגרות במדינה/באזור המגורים שלך כדי לרכוש מוצרים מ-Gallup.

5. שונות

הסכם זה של תנאי שימוש ומכירה באתר, בנוסף להצהרת הפרטיות ולתנאי המוצר הספציפיים החלים על המוצר או השירותים שאתה רוכש, מהווים את מלוא ההסכם בינך לבין Gallup, ומקבלים עדיפות על פני כל ההסכמים, ההצעות והתכתובות הקודמים והנוכחיים, בכתב או בעל פה.

שום ויתור על תנאי כלשהי בהסכם זה של תנאי שימוש ומכירה באתר ייחשב לוויתור נוסף או תמידי על תנאי שכזה או שום תנאי אחר.