Product Terms of Use

תנאי שימוש במוצר

עודכן ב-16 בנובמבר, 2015

דלג לתנאים של Clifton StrengthsFinder®‎ ו-BP10TM‎

דלג לתנאים של Q12®‎

דלג לתנאי הקורסים של Gallup

התנאים של Clifton StrengthsFinder®‎ ו-BP10TM‎

מוצרים המבוססים על חוזקות מוצעים כשירות של Gallup, Inc.‎, והם נוצרו כדי לאפשר לאנשים לגלות, לפתח וליישם את החוזקות שלהם בכל היבט של חייהם. השימוש שלך במוצרים או בשירותים המבוססים על חוזקות כפוף לתנאי מוצר אלה. בעצם הרכישה של מוצרים או שירותים המבוססים על חוזקות והשימוש בהם, אתה מקבל ללא הגבלה או סייג את כל תנאי המוצר. Gallup שומרת לעצמה את הזכות, לשיקול דעתה הבלעדי, לשנות, להוסיף או להסיר חלקים מתנאי מוצר אלה בכל עת. כל השינויים נכנסים לתוקף מיד עם פרסומם. Gallup תודיע לך על שינויים או תוספות מהותיים בתנאי מוצר אלה. השימוש המתמשך שלך בשירותי Gallup פירושו שאתה מקבל שינויים אלה ומסכים להם. תהיה כפוף לתנאים ולהתניות, למדיניות ולתנאי המוצר הנמצאים בתוקף בעת השימוש שלך בשירותי Gallup. אם ייקבע שאחד מתנאי מוצר אלה אינו חוקי, אינו תקף או אינו ניתן לאכיפה מסיבה כלשהי, תנאי זה ייחשב בר-הפרדה ולא יהווה חלק מהסכם זה. לצורך תנאי מוצר אלה, המילים "תוכן", "הערכות", "כלים", "חוזקות", ו-StrengthsFinder או StrengthsFinders יתייחסו במשותף ובנפרד למוצרים ולשירותים של Clifton StrengthsFinder®‎ ו-Builder Profile 10TM‎ ‏(BP10TM‎).

תנאי מוצר אלה משלבים בתוכם את הסעיפים הכלולים בתנאי השימוש והמכירה באתר של Gallup.

כל חומרי החוזקות שפורסמו על ידי Gallup בכל מדיה, לרבות, בין השאר, טקסט, מאמרי חדשות, צילומים, דימויים, איורים, קטעי שמע, סרטונים, תוצאות סקרים, סימנים מסחריים, סימני שירות, סמלי לוגו, חומרי הדרכה וחומרים אחרים (יחד, "התוכן"), מוגנים על ידי זכויות יוצרים אמריקניות ובינלאומיות וחוקים אחרים של קניין רוחני, והם נמצאים בבעלות או בשליטה של Gallup, Inc.‎ או הגורם המוכר כספק התוכן.

אתה רשאי להשתמש בתוכן באתר האינטרנט של מרכז החוזקות של Gallup ומתוך ערכות הדרכת החוזקות למטרות אישיות או ארגוניות. אינך רשאי להעתיק או לפרסם מחדש תוכן מהאתר או חומרים מערכות הדרכת החוזקות, פרט לפריטים הכלולים במכשיר המדיה הנייד של ערכת הדרכת החוזקות (DVD או כונן USB). הפריטים במכשיר המדיה הנייד מיועדים במיוחד לפרסום מחדש למטרות שימוש אישי או ארגוני.

במקרה של העתקה, הפצה מחדש או פרסום מותרים של חומרים המוגנים בזכויות יוצרים, אין לבצע שינויים או מחיקות בהודעה על זהות המחברים, במקרא הסימנים המסחריים או בהודעת זכויות היוצרים. אתה מכיר בכך שאינך רוכש זכויות בעלות כלשהן על חומרים אלה המוגנים בזכויות יוצרים בעצם ההורדה שלהם. כדי להגן על המדע והרעיונות שמאחורי יצירת החוזקות של Gallup, ‏Gallup שומרת לעצמה את הזכות לבדוק כל תוכן הנוצר על ידי המשתמשים. בהתבסס על תוצאות הבדיקה, Gallup עשויה לדרוש לבצע שינויים בתוכן שנוצר על ידי המשתמשים.

לקבלת מידע ספציפי על סימנים מסחריים וזכויות יוצרים, עיין בהנחיות לסימנים מסחריים וזכויות יוצרים תחת הסכם תנאי השימוש והמכירה באתר .

אם אתה רוכש תוכן חוזקות או ניגש אליו לצורך שימוש של מישהו אחר, אתה אחראי לציות לכללי ההתנהגות המקצועית הנוספים.

בעלות על חוזקות אישיות

האדם המשתתף בהערכה של Clifton StrengthsFinder או BP10 הוא הבעלים של התוצאות שלו, ואין זה משנה אם הוא רכש את קוד הגישה או שקוד הגישה נרכש עבורו. רק אדם זה יכול לתת רשות לשתף את התוצאות שלו. אם מעסיק, מדריך, יועץ או אדם או גורם אחר (יחד, "הרוכש") רוכש גישה ל-Clifton StrengthsFinder או ל-BP10 עבור אדם כלשהו, הרוכש יהיה רשאי לגשת לתוצאות, אך האדם המשתתף בהערכה עדיין יחזיק בבעלות על התוצאות, והרוכש לא יורשה לשתף את התוצאות האישיות ללא הסכמה מראש מהמשתתף. רוכשים המקבלים גישה לתוצאות אישיות מחויבים להגן על הפרטיות והסודיות של המשתתף.

ההערכות המוצעות באתר האינטרנט של מרכז החוזקות של Gallup מיועדות לאנשים בני 14 ומעלה. אם אתה מנהלן בבית ספר, מורה או גורם אחר בארגון חינוכי, ובכוונתך לבקש מתלמידים להשתתף בהערכה כלשהי של Gallup, אתה מסכים לנקוט את כל הפעולות הנחוצות כדי לציית לחוקים הרלוונטיים להגנה על פרטיות התלמידים, כולל, בין השאר, חוק הזכויות החינוכיות במשפחה והפרטיות (FERPA).

קודי גישה ל-Clifton StrengthsFinder ול-BP10

כל אדם יקבל קוד גישה להשתתפות בהערכה של Clifton StrengthsFinder או BP10 שרכש. הרוכשים אחראים להפצה של קודי הגישה ולכל שימוש, פעולה או השמטה בעת השימוש בקודי הגישה שלהם.

כללי התנהגות מקצועית

במהלך השימוש שלך בתוכן, בחומרים קשורים בנושא חוזקות או בחוזקות האישיות של אדם אחר למטרת הדרכה, הכשרה או ייעוץ עבור אותו אדם או ארגון כלשהו, אתה מסכים להתנהג באופן המאיר את Gallup ואת התוכן באור חיובי. הכללים הבאים להתנהגות מקצועית מהווים את הציפיות המינימליות של Gallup מהקשרים שאתה יוצר עם אנשים או ארגונים.

 • אתה מכיר בכך ששום דבר מהאמור בתנאי המוצר, בכללי ההתנהגות המקצועית או בעבודה שלך עם החוזקות יתפרש כיצירת מערכת יחסים, יוזמה משותפת, קשרי סוכנות או הענקת זיכיון בין Gallup לבינך.

 • אינך רשאי להציג מצגים, לספק אחריות או להתחייב בפני מישהו בשמה של Gallup.

 • אינך רשאי לטעון טענות שקריות או מטעות ביודעין, ואתה אחראי לקביעת גבולות ברורים, הולמים ורגישים מבחינה תרבותית.

 • אתה מכיר בכך שההערכות של Clifton StrengthsFinder או BP10 אינן מאושרות ככלי בחירה/העסקה במסגרת ההנחיות האחידות והרשמיות של EEOC, ולפיכך, לא תשתמש בהערכות של Clifton StrengthsFinder או BP10 ככלי להעסקה או למטרות בחירה.

 • לא תפרסם, תקדם או תרמז בצורה כלשהי שהשירותים שאתה מספק לאנשים או לארגונים בנוגע לתוכן החוזקות ניתנים על ידי Gallup או בחסותה, אלא כדי לציין, אם זה רלוונטי, שהשלמת סדנה אחת או יותר של החוזקות של Gallup, או שמילאת בהצלחה אחר כל הדרישות לקבלת הסמכת הדרכה. בנוסף, לא תטען שאתה מועסק על ידי Gallup, משויך אליה או מקבל ממנה חסות.

 • אינך רשאי לטעון שאתה מדריך מוסמך של החוזקות של Gallup אלא אם כן מילאת אחר כל דרישות ההסמכה, הכוללות השלמה מוצלחת של כל תוכנית הסמכה מחדש הנדרשת ממך.

 • עליך לכבד את הזכות של כל אדם או ארגון לסיים את תהליך הייעוץ בכל עת.

 • עליך לכבד את סודיות המידע של כל אדם או ארגון, פרט למקרים שבהם קיבלת רשות מהם או כאשר אתה נדרש לכך לפי חוק.

 • עליך להשיג הסכמה מכל אדם או ארגון לפני הפרסום של שמו כלקוח או כממליץ או כל מידע מזהה אחר.

 • עליך להשיג הסכמה מכל אדם שאתה מייעץ לו לפני פרסום מידע לאדם אחר המשלם לך.

 • עליך ליצור במדויק, לשמור, לאחסן ולהשליך רשומות של העבודה שנעשתה בקשר לייעוץ באופן אשר מקדם סודיות ומציית לחוקים הרלוונטיים.

 • השימוש שלך בתוכן לא יזיק למוניטין של Gallup או לתוכן.

 • עליך להודיע לכל המשתתפים בכתב על הסימנים המסחריים של Gallup. רשימה מלאה של הסימנים המסחריים של Gallup נמצאת כאן.

 • עליך להודיע לכל המשתתפים בכתב שאתה והחברה שלך אינכם נציגים מורשים של Gallup, ועליך לכלול את הדברים הבאים בכל חומר שאינו של Gallup:

המידע שאינו של Gallup הניתן לך לא אושר, נבדק או נתמך על ידי Gallup בשום צורה. הדעות, ההשקפות והפרשנויות בנוגע לתוצאות של Clifton StrengthsFinder או BP10 שייכות אך ורק ל[הזן את שם החברה או האדם].

סוף תנאי המוצר של Clifton StrengthsFinder‎ ו-BP10‎

תנאי Q12®‎

מוצרי מחויבות עמיתים מוצעים כשירות של Gallup והם נוצרו כדי לאפשר לחברות למדוד, להניע ולהשפיע לחיוב על המעורבות של כוח העבודה שלהן. השימוש שלך במוצרים או בשירותים של מחויבות עמיתים כפוף לתנאי מוצר אלה. בעצם הרכישה של מוצרים או שירותים של מעורבות עמיתים והשימוש בהם, אתה מקבל ללא הגבלה או סייג את כל תנאי המוצר. Gallup שומרת לעצמה את הזכות, לשיקול דעתה הבלעדי, לשנות, להוסיף או להסיר חלקים מתנאי מוצר אלה בכל עת. כל השינויים נכנסים לתוקף מיד עם פרסומם. Gallup תודיע לך על שינויים או תוספות מהותיים בתנאי מוצר אלה. השימוש המתמשך שלך בשירותי Gallup פירושו שאתה מקבל שינויים אלה ומסכים להם. תהיה כפוף לתנאים ולהתניות, למדיניות ולתנאי המוצר הנמצאים בתוקף בעת השימוש שלך בשירותי Gallup. אם ייקבע שאחד מתנאי מוצר אלה אינו חוקי, אינו תקף או אינו ניתן לאכיפה מסיבה כלשהי, תנאי זה ייחשב בר-הפרדה ולא יהווה חלק מהסכם זה.

תנאי מוצר אלה משלבים בתוכם את הסעיפים הכלולים בתנאי השימוש והמכירה באתר של Gallup.

Gallup שומרת לעצמה את הזכות לשנות, להשעות או להפסיק כל היבט של המוצרים והשירותים של Q12 בכל שלב, כולל הזמינות של כל תכונה, מסד נתונים או תוכן. Gallup גם עשויה להטיל מגבלות על תכונות ושירותים מסוימים או להגביל את הגישה שלך לחלקים מהמוצרים של Q12 או לכולם ללא הודעה או חבות.

כל חומרי Q12 שפורסמו על ידי Gallup בכל מדיה, לרבות, בין השאר, טקסט, מאמרי חדשות, צילומים, דימויים, איורים, קטעי שמע, סרטונים, תוצאות סקרים, סימנים מסחריים, סימני שירות, סמלי לוגו, חומרי הדרכה וחומרים אחרים (יחד, "התוכן"), מוגנים על ידי זכויות יוצרים אמריקניות ובינלאומיות וחוקים אחרים של קניין רוחני, והם נמצאים בבעלות או בשליטה של Gallup או הגורם המוכר כספק התוכן.

אתה רשאי להשתמש בתוכן באתר האינטרנט של מעורבות העמיתים ומתוך ערכות הדרכת המעורבות למטרות אישיות או ארגוניות. אינך רשאי להעתיק או לפרסם מחדש תוכן מהאתר או חומרים מערכות הדרכת המעורבות, פרט לפריטים הכלולים במכשיר המדיה הנייד של ערכת הדרכת המעורבות (DVD או כונן USB). הפריטים במכשיר המדיה הנייד מיועדים במיוחד לפרסום מחדש למטרות שימוש אישי או ארגוני.

במקרה של העתקה, הפצה מחדש או פרסום מותרים של חומרים המוגנים בזכויות יוצרים, אין לבצע שינויים או מחיקות בהודעה על זהות המחברים, במקרא הסימנים המסחריים או בהודעת זכויות היוצרים. אתה מכיר בכך שאינך רוכש זכויות בעלות כלשהן על חומרים אלה המוגנים בזכויות יוצרים בעצם ההורדה שלהם. כדי להגן על המדע והרעיונות שמאחורי יצירת מעורבות העמיתים של Gallup, ‏Gallup שומרת לעצמה את הזכות לבדוק כל תוכן הנוצר על ידי המשתמשים. בהתבסס על תוצאות הבדיקה, Gallup עשויה לדרוש לבצע שינויים בתוכן שנוצר על ידי המשתמשים.

לקבלת מידע ספציפי על סימנים מסחריים וזכויות יוצרים, עיין בהנחיות לסימנים מסחריים וזכויות יוצרים תחת הסכם תנאי השימוש והמכירה באתר.

אם אתה רוכש תוכן של Q12 או ניגש אליו לצורך שימוש של מישהו אחר, אתה אחראי לציות לכללי ההתנהגות המקצועית הנוספים.

הבעלות על התוצאות של Q12

הדוחות המתקבלים ממנהלת Q12 שייכים לחברה או לארגון המשתתפים. תבנית הדוח ופריטי Q12 מהווים חומר המוגן בזכויות יוצרים של Gallup, ואין לשכפל אותם או להשתמש בהם אלא במסגרת החברה המשתתפת ללא רשות מפורשת מ-Gallup. אין לשתף את התוצאות באופן ציבורי פרט למוגדר בהסכם זה ללא רשות מפורשת של Gallup. נתונים ברמת המשיב הפרטי אינם ניתנים למסירה. Gallup לא תספק נתונים או דוחות ברמת המשיב הפרטי כאשר יש פחות מארבעה (4) משתתפים לשום גורם מחוץ ל-Gallup.

קודי גישה עבור Q12

עובדים בודדים המשתתפים בסקר של Q12 יקבלו כתובת URL לאתר אינטרנט. הרוכשים אחראים להפצה של כתובת ה-URL ולכל שימוש, פעולה או השמטה בעת השימוש בכתובת ה-URL.

כללי התנהגות מקצועית

במהלך השימוש שלך בתוכן או בכל חומר קשור של Q12 למטרות הדרכה בארגון שלך או כיועץ חיצוני לארגון כלשהו, אתה מסכים להתנהג באופן המאיר את Gallup ואת התוכן של Q12 באור חיובי. הכללים הבאים להתנהגות מקצועית מהווים את הציפיות המינימליות של Gallup מהקשרים שאתה יוצר עם אנשים או ארגונים.

 • אתה מכיר בכך ששום דבר מהאמור בתנאי הרכישה והשימוש, בכללי ההתנהגות המקצועית או בעבודה שלך עם Q12 יתפרש כיצירת מערכת יחסים, יוזמה משותפת, קשרי סוכנות או הענקת זיכיון בין Gallup לבינך.
 • אינך רשאי להציג מצגים, לספק אחריות או להתחייב בפני מישהו בשמה של Gallup.

 • אינך רשאי לטעון טענות שקריות או מטעות ביודעין, ואתה אחראי לקביעת גבולות ברורים, הולמים ורגישים מבחינה תרבותית.

 • לא תפרסם, תקדם או תרמז בצורה כלשהי שהשירותים שאתה מספק לאנשים או לארגונים בנוגע לתוכן של Q12 ניתנים על ידי Gallup או בחסותה, אלא כדי לציין, אם זה רלוונטי, שהשלמת סדנת מעורבות אחת או יותר של Gallup. בנוסף, לא תטען שאתה מועסק על ידי Gallup, משויך אליה או מקבל ממנה חסות.

 • עליך לכבד את הזכות של כל אדם או ארגון לסיים את תהליך הייעוץ בכל עת.

 • עליך לכבד את סודיות המידע של כל אדם או ארגון, פרט למקרים שבהם קיבלת רשות מהם או כאשר אתה נדרש לכך לפי חוק.

 • עליך להשיג הסכמה מכל אדם או ארגון לפני הפרסום של שמו כלקוח או כממליץ או כל מידע מזהה אחר.

 • עליך להשיג הסכמה מכל אדם שאתה מייעץ לו לפני פרסום מידע לאדם אחר המשלם לך.

 • עליך ליצור במדויק, לשמור, לאחסן ולהשליך רשומות של העבודה שנעשתה בקשר לייעוץ באופן אשר מקדם סודיות ומציית לחוקים הרלוונטיים.

 • השימוש שלך בתוכן של Q12 לא יזיק למוניטין של Gallup או לתוכן.

 • עליך להודיע לכל המשתתפים בכתב על הסימנים המסחריים של Gallup. רשימה מלאה של הסימנים המסחריים של Gallup נמצאת כאן.

 • עליך להודיע לכל המשתתפים בכתב שאתה והחברה שלך אינכם נציגים מורשים או מאושרים של Gallup, באופן הבא:

Gallup אינה מסמיכה יועצים חיצוניים לפרש תוצאות של Q12. לפיכך, המידע שאינו של Gallup הניתן לך לא אושר, נבדק או נתמך על ידי Gallup בשום צורה. הדעות, ההשקפות והפרשנויות בנוגע לתוצאות של Q12 שייכות אך ורק ל[הזן את שם החברה או האדם].

סוף תנאי המוצר של Q12

תנאי הקורסים של Gallup

מוצרי הקורסים מוצעים כשירות של Gallup, Inc.‎. השימוש שלך במוצרים או בשירותים של הקורסים כפופים לתנאי מוצר אלה. בעצם הרכישה של מוצרים או שירותים של הקורסים והשימוש בהם, אתה מקבל ללא הגבלה או סייג את כל תנאי המוצר. Gallup שומרת לעצמה את הזכות, לשיקול דעתה הבלעדי, לשנות, להוסיף או להסיר חלקים מתנאי מוצר אלה בכל עת. כל השינויים נכנסים לתוקף מיד עם פרסומם. Gallup תודיע לך על שינויים או תוספות מהותיים בתנאי מוצר אלה. השימוש המתמשך שלך בשירותי Gallup פירושו שאתה מקבל שינויים אלה ומסכים להם. תהיה כפוף לתנאים ולהתניות, למדיניות ולתנאי המוצר הנמצאים בתוקף בעת השימוש שלך בשירותי Gallup. אם ייקבע שאחד מתנאים אלה של השימוש והמכירה באתר אינו חוקי, אינו תקף או אינו ניתן לאכיפה מסיבה כלשהי, תנאי זה ייחשב בר-הפרדה ולא יהווה חלק מהסכם זה.

כל חומרי הקורסים שפורסמו על ידי Gallup בכל מדיה, לרבות, בין השאר, טקסט, מאמרי חדשות, צילומים, דימויים, איורים, קטעי שמע, סרטונים, תוצאות סקרים, סימנים מסחריים, סימני שירות, סמלי לוגו, חומרי הדרכה וחומרים אחרים (יחד, "התוכן"), מוגנים על ידי זכויות יוצרים אמריקניות ובינלאומיות וחוקים אחרים של קניין רוחני, והם נמצאים בבעלות או בשליטה של Gallup, Inc.‎ או הגורם המוכר כספק התוכן.

תנאי מוצר אלה משלבים בתוכם את הסעיפים הכלולים בתנאי השימוש והמכירה באתר של Gallup.

אתה רשאי להשתמש בתוכן באתר האינטרנט של הקורסים ומתוך ערכות הקורסים למטרות אישיות או ארגוניות. אינך רשאי להעתיק או לפרסם מחדש תוכן מהאתר או חומרים מערכות הקורסים, פרט לפריטים הכלולים במכשיר המדיה הנייד של ערכת הקורסים (DVD או כונן USB). הפריטים במכשיר המדיה הנייד מיועדים במיוחד לפרסום מחדש למטרות שימוש אישי או ארגוני.

במקרה של העתקה, הפצה מחדש או פרסום מותרים של חומרים המוגנים בזכויות יוצרים, אין לבצע שינויים או מחיקות בהודעה על זהות המחברים, במקרא הסימנים המסחריים או בהודעת זכויות היוצרים. אתה מכיר בכך שאינך רוכש זכויות בעלות כלשהן על חומרים אלה המוגנים בזכויות יוצרים בעצם ההורדה שלהם. כדי להגן על המדע והרעיונות שמאחורי יצירת הקורסים של Gallup, ‏Gallup שומרת לעצמה את הזכות לבדוק כל תוכן הנוצר על ידי המשתמשים. בהתבסס על תוצאות הבדיקה, Gallup עשויה לדרוש לבצע שינויים בתוכן שנוצר על ידי המשתמשים.

לקבלת מידע ספציפי על סימנים מסחריים וזכויות יוצרים, עיין בהנחיות לסימנים מסחריים וזכויות יוצרים תחת הסכם תנאי השימוש והמכירה באתר.

אם אתה רוכש תוכן של קורסים או ניגש אליו לצורך שימוש של מישהו אחר, אתה אחראי לציות לכללי ההתנהגות המקצועית הנוספים.

תאריך סגירת ההרשמה

כדי להבטיח שכל משתתף ייהנה מחוויה יוצאת מהכלל בקורסים שלנו, Gallup סוגרת את ההרשמה לכל קורס שבועיים (2) לפני תאריך ההתחלה של כל קורס. כדי להבטיח את מקומך בקורס בתאריך שבחרת, עליך להשלים את ההרשמה ולשלם את מלוא הסכום עד לתאריך סגירת ההרשמה. בקורסים שבהם מספר המקומות מוגבל, תינתן העדפה לנרשמים שהשלימו את ההרשמה ושילמו את מלוא הסכום. אם לא השלמת את ההרשמה ולא שילמת את מלוא הסכום בתאריך סגירת ההרשמה, תינתן לך הזדמנות לעבור לקורס בתאריך אחר או לקבל החזר של כל פיקדון ששילמת.

מדיניות השתתפות

הקורסים של Gallup מיועדים לעורר עניין בקרב המשתתפים בכל יום מתחילתו ועד סופו. הואיל וחלק גדול מהלמידה מתרחש במהלך תרגילים ואינטראקציה עם משתתפים אחרים, Gallup מציעה שמשתתפים שייאלצו להחמיץ חלק חשוב מהקורס יעברו לתאריך שבו יוכלו להשתתף בקורס במלואו. אם מעבר לקורס בתאריך אחר אינו אפשרי, Gallup תומכת בהשתתפות חלקית מתוך הבנה שהמשתתפים לא יקבלו את מלוא התמורה שמציע הקורס ולא ישלימו אותו בהצלחה. משתתפים אלה לא יקבלו תעודת השלמה של הקורס.

מדיניות ביטולים ומעברים של משתתפים

אם אין לך אפשרות להגיע לקורס של Gallup שאליו נרשמת, עליך לבטל את ההרשמה עד שבועיים לפני תאריך תחילת הקורס כדי לקבל החזר מלא. אם תבטל פחות משבועיים (2) לפני תאריך תחילת הקורס, לא תקבל החזר.

אם נרשמת לקורס של Gallup ועליך לעבור לקורס בתאריך אחר, תוכל לעשות זאת אם תפנה ל-Gallup לפחות שבועיים (2) לפני תאריך התחלת הקורס. תחויב בדמי מעבר של 150 דולר. Gallup לא תקבל שום בקשות מעבר פחות משבועיים (2) לפני תאריך התחלת הקורס.

מדיניות ביטול קורסים

תוכניות Gallup הן אירועים אינטראקטיביים המשלבים בין הוראה בכיתה לבין פעילויות קבוצתיות. לפיכך, כל תוכנית כוללת מספר מינימום של משתתפים כדי להבטיח חוויית למידה מוצלחת. Gallup שומרת לעצמה את הזכות לבטל כל תוכנית שלא מגיעה למספר המינימום של המשתתפים ארבעה (4) שבועות לפני תאריך ההתחלה המתוכנן של התוכנית, והחברה תודיע לכל המשתתפים הרשומים על הביטול במועד זה. אנחנו מעודדים את המשתתפים לתכנן את הגעתם בהתאם, הואיל ו-Gallup אינה אחראית לספק החזרים של הוצאות נסיעה במקרה שהתוכנית תבוטל.

הודעה בנושא הקלטה וצילום

המשתתפים אינם רשאים ליצור הקלטות שמע או וידאו של מפגשי הקורס ללא רשות מפורשת בכתב מ-Gallup. שים לב ש-Gallup עשויה לבחור להקליט קורס זה בווידאו או לצלם אותו, והמשתתפים עשויים להופיע בסרטון הווידאו או בצילומים. בנוסף, ייתכן שהמשתתפים יתבקשו לשתף את המחשבות או הדעות שלהם לגבי האירוע או תוכן האירוע בכתב או באופן אלקטרוני. תקבל הודעה במהלך הקורס לגבי הקלטת הקורס, ותהיה לך הזדמנות לסרב להופיע בהקלטה.

בעצם ההרשמה שלהם או של מישהו אחר, או בעצם ההשתתפות באירוע זה, המשתתפים מעניקים רשות ל-Gallup לאחסן מידע זה ולהשתמש במידע בעתיד בדפוס, בצורה אלקטרונית או במדיה חזותית אחרת, כולל, בין השאר, למטרות שיווק. אם אינך רוצה להעניק רשות, פנה לרשם הקורסים המופיע להלן לפני ההשתתפות באירוע.

כללי התנהגות מקצועית

במהלך השימוש שלך בתוכן, בחומרים קשורים בנושא חוזקות, מעורבות עמיתים או קורסים, או בחוזקות האישיות או בתוצאות Q12 של אדם אחר למטרת הדרכה, הכשרה או ייעוץ עבור אותו אדם או ארגון כלשהו, אתה מסכים להתנהג באופן המאיר את Gallup ואת התוכן באור חיובי. הכללים הבאים להתנהגות מקצועית מהווים את הציפיות המינימליות של Gallup מהקשרים שאתה יוצר עם אנשים או ארגונים.

 • אתה מכיר בכך ששום דבר מהאמור בתנאי המוצר, בכללי ההתנהגות המקצועית או בעבודה שלך עם חוזקות, מעורבות עמיתים או קורסים יתפרש כיצירת מערכת יחסים, יוזמה משותפת, קשרי סוכנות או הענקת זיכיון בין Gallup לבינך.

 • אינך רשאי להציג מצגים, לספק אחריות או להתחייב בפני מישהו בשמה של Gallup.

 • אינך רשאי לטעון טענות שקריות או מטעות ביודעין, ואתה אחראי לקביעת גבולות ברורים, הולמים ורגישים מבחינה תרבותית.

 • אתה מכיר בכך שההערכות של Clifton StrengthsFinder או BP10 אינן מאושרות ככלי בחירה/העסקה במסגרת ההנחיות האחידות והרשמיות של EEOC, ולפיכך, לא תשתמש בהערכות של Clifton StrengthsFinder או BP10 ככלי להעסקה או למטרות בחירה.

 • לא תפרסם, תקדם או תרמז בצורה כלשהי שהשירותים שאתה מספק לאנשים או לארגונים בנוגע לתוכן חוזקות, מעורבות עמיתים או קורסים ניתנים על ידי Gallup או בחסותה, אלא כדי לציין, אם זה רלוונטי, שהשלמת סדנה אחת או יותר של חוזקות, מעורבות עמיתים או קורסים של Gallup, או שמילאת בהצלחה אחר כל הדרישות לקבלת הסמכת הדרכה. בנוסף, לא תטען שאתה מועסק על ידי Gallup, משויך אליה או מקבל ממנה חסות.

 • אינך רשאי לטעון שאתה מדריך מוסמך של החוזקות של Gallup אלא אם כן מילאת אחר כל דרישות ההסמכה, הכוללות השלמה מוצלחת של כל תוכנית הסמכה מחדש הנדרשת ממך.

 • עליך לכבד את הזכות של כל אדם או ארגון לסיים את תהליך הייעוץ בכל עת.

 • עליך לכבד את סודיות המידע של כל אדם או ארגון, פרט למקרים שבהם קיבלת רשות מהם או כאשר אתה נדרש לכך לפי חוק.

 • עליך להשיג הסכמה מכל אדם או ארגון לפני הפרסום של שמו כלקוח או כממליץ או כל מידע מזהה אחר.

 • עליך להשיג הסכמה מכל אדם שאתה מייעץ לו לפני פרסום מידע לאדם אחר המשלם לך.

 • עליך ליצור במדויק, לשמור, לאחסן ולהשליך רשומות של העבודה שנעשתה בקשר לייעוץ באופן אשר מקדם סודיות ומציית לחוקים הרלוונטיים.

 • השימוש שלך בתוכן לא יזיק למוניטין של Gallup או לתוכן.

 • עליך להודיע לכל המשתתפים בכתב על הסימנים המסחריים של Gallup. רשימה מלאה של הסימנים המסחריים של Gallup נמצאת כאן.

 • עליך להודיע לכל המשתתפים בכתב שאתה והחברה שלך אינכם נציגים מורשים של Gallup, ועליך לכלול את הדברים הבאים בכל חומר שאינו של Gallup, בהתאם לנסיבות:

עבור Clifton StrengthsFinder ו-BP10: המידע שאינו של Gallup הניתן לך לא אושר, נבדק או נתמך על ידי Gallup בשום צורה. הדעות, ההשקפות והפרשנויות בנוגע לתוצאות של Clifton StrengthsFinder או BP10 שייכות אך ורק ל[הזן את שם החברה או האדם].

עבור Q12: Gallup אינה מסמיכה יועצים חיצוניים לפרש תוצאות של Q12. לפיכך, המידע שאינו של Gallup הניתן לך לא אושר, נבדק או נתמך על ידי Gallup בשום צורה. הדעות, ההשקפות והפרשנויות בנוגע לתוצאות של Q12 שייכות אך ורק ל[הזן את שם החברה או האדם].

סוף תנאי המוצר של הקורסים