Product Terms of Use

Produktové podmínky použití

Aktualizace: 16. listopadu 2015

Přejít na Podmínky nástroje Clifton StrengthsFinder® a BP10TM

Přejít na Podmínky průzkumu Q12®

Přejít na Podmínky kurzů Gallup

Podmínky nástroje Clifton StrengthsFinder® a BP10TM

Organizace Gallup, Inc. nabízí jako službu produkty typu Silné stránky. Tyto produkty byly vytvořeny tak, aby pomohly lidem odhalit, rozvíjet a využít jejich silné stránky ve všech aspektech života. Způsob, jakým produkty nebo služby typu Silné stránky využíváte, se řídí těmito produktovými podmínkami. Zakoupením a používáním produktů nebo služeb typu Silné stránky vyjadřujete bez omezení či výhrad souhlas se všemi produktovými podmínkami. Organizace Gallup si vyhrazuje právo kdykoli měnit, upravovat, přidávat a odstraňovat části těchto produktových podmínek. Všechny změny vstupují v platnost ihned po svém zveřejnění. Organizace Gallup vás upozorní na jakékoli změny, úpravy nebo rozšíření těchto produktových podmínek. Pokud se rozhodnete využívat služby organizace Gallup i nadále, přijímáte tím tyto změny a souhlasíte s nimi. Vztahují se na vás podmínky a ujednání, zásady a produktové podmínky platné v době, kdy služby organizace Gallup využíváte. Pokud bude jakákoli část těchto produktových podmínek shledána neplatnou, neúčinnou nebo z jakéhokoli důvodu nevymahatelnou, bude se daná podmínka považovat za oddělitelnou a nebude součástí této smlouvy. Pro účely těchto produktových podmínek se slovní obsah, hodnocení, nástroje a produkty typu Silné stránky a nástroj StrengthsFinder vztahují dohromady i odděleně k produktům a službám Clifton StrengthsFinder® a Builder Profile 10TM (BP10TM).

Tyto produktové podmínky obsahují ustanovení obsažená v podmínkách prodeje a použití webu organizace Gallup.

Všechny materiály typu Silné stránky publikované organizací Gallup v jakémkoli typu média, zejména texty, novinové články, fotografie, obrázky, ilustrace, audioklipy, videoklipy, výsledky hlasování, ochranné známky, značky služby, loga a školicí a jiné materiály (pod souhrnným označením "obsah"), jsou chráněné americkými a mezinárodními zákony o autorských právech a duševním vlastnictví a vlastní je a spravuje organizace Gallup, Inc. nebo jiná strana určená jako poskytovatel obsahu.

Obsah webu centra silných stránek organizace Gallup a sady tréninku silných stránek můžete použít pro osobní nebo firemní potřeby. Obsah webu nebo sad tréninku silných stránek nesmíte kopírovat ani znovu publikovat; výjimku tvoří jen položky obsažené na přenosném mediálním zařízení (disk DVD nebo USB flash disk) se sadou tréninku silných stránek. Soubory na přenosných mediálních zařízeních jsou určené speciálně k reprodukci pro osobní nebo firemní potřeby.

V případě povoleného kopírování, publikace nebo opětovné distribuce materiálů, které jsou chráněné autorskými právy, nelze nijak měnit nebo odstraňovat informace o autorech, ochranných známkách ani autorských právech. Stvrzujete, že stažením těchto materiálů chráněných autorskými právy nenabýváte žádná vlastnická práva. Za účelem ochrany vědeckého a konceptuálního základu materiálů typu Silné stránky od organizace Gallup si organizace Gallup vyhrazuje právo auditovat jakýkoli uživateli vytvořený obsah. Na základě výsledků tohoto auditu pak organizace Gallup může požadovat změnu uživateli vytvořeného obsahu.

Konkrétní informace o ochranných známkách a autorských právech naleznete v příslušných částech podmínek prodeje a použití webu. Smlouva.

Když si zakoupíte obsah typu Silné stránky nebo k němu získáte přístup pro někoho jiného než pro svou osobu, tak je třeba dodržovat dodatečná pravidla profesního chování.

Vlastnictví silných stránek

Jednotlivci, kteří využijí nástroj Clifton StrengthsFinder nebo BP10, se stávají majiteli svých vlastních výsledků bez ohledu na to, zda si zakoupili přístupový kód nebo jim byl zakoupen. Pouze tato osoba může dát svolení se sdílením svých vlastních výsledků. Pokud zaměstnavatel, školitel, konzultant nebo jiná osoba či subjekt (pod souhrnným označením "kupující") zakoupí pro jednotlivce přístup k nástroji Clifton StrengthsFinder nebo BP10, může kupující získat přístup k výsledkům. Vlastníkem svých vlastních výsledků však stále zůstává daný jednotlivec a bez jeho svolení nemůže kupující dané výsledky sdílet. Kupující, kteří získají přístup k jednotlivým výsledkům, mají povinnost chránit soukromí jednotlivců a zachovat mlčenlivost.

Hodnocení nabízená webem centra silných stránek organizace Gallup jsou určená pro osoby starší 14 let. Pokud jste učitel, pedagogický pracovník nebo jiný zaměstnanec vzdělávací instituce a plánujete do hodnocení organizace Gallup zapojit studenty, souhlasíte s tím, že provedete vše nezbytné, abyste dodržovali zákony týkající se ochrany osobních údajů studentů, zejména zákona FERPA (Family Educational Rights and Privacy Act).

Přístupové kódy pro nástroje Clifton StrengthsFinder a BP10

Každý jednotlivec obdrží přístupový kód k zakoupenému hodnocení nástroje Clifton StrengthsFinder nebo BP10. Kupující jsou zodpovědní za distribuci přístupových kódů a za jejich použití a související jednání nebo opomenutí.

Pravidla profesního chování

Při používání obsahu, všech souvisejících materiálů typu Silné stránky a jednotlivých silných stránek jiných osob pro účely poradenství, školení nebo vzdělávání jednotlivců či organizací souhlasíte, že se budete chovat takovým způsobem, který vrhá pozitivní světlo na organizaci Gallup a obsah. Následující pravidla profesního chování představují minimální očekávání, která má organizace Gallup vůči vašim vztahům s jednotlivci nebo organizacemi.

 • Stvrzujete, že žádnou část produktových podmínek, pravidel profesního chování ani vaší práce se silnými stránkami nelze interpretovat jako počátek partnerství, společného podniku, agenturního vztahu nebo franšízy mezi organizací Gallup a vámi.

 • Nesmíte činit žádná prohlášení ani záruky jménem organizace Gallup.

 • Nesmíte vědomě činit žádná nepravdivá ani zavádějící prohlášení a máte povinnost nastavit jasné, vhodné a kulturně citlivé meze.

 • Uznáváte, že podle jednotných pokynů komise pro rovné příležitosti v zaměstnání (EEOC) nemohou hodnocení nástroje Clifton StrengthsFinder ani BP10 sloužit jako nástroj pro výběr nebo najímání pracovníků. A tyto nástroje tedy nebudete k tomuto účelu používat.

 • Nesmíte inzerovat, propagovat ani jinak naznačovat, že služby, které poskytujete jednotlivcům nebo organizacím ve spojení s obsahem typu Silné stránky, poskytuje nebo sponzoruje organizace Gallup. Výjimkou jsou případy, kdy jste dokončili alespoň jeden seminář silných stránek od organizace Gallup, popřípadě jste splnili všechny požadavky pro získání certifikace trenéra. Kromě toho nebudete prohlašovat, že jste v zaměstnaneckém, sponzorském či jiném vztahu s organizací Gallup.

 • Za trenéra silných stránek certifikovaného organizací Gallup se budete označovat pouze v případě, pokud splníte všechny požadavky certifikace, včetně dokončení všech povinných programů opětovné certifikace.

 • Budete respektovat právo jednotlivce nebo organizace kdykoli poradenský proces ukončit.

 • Budete respektovat důvěrnost údajů jednotlivce nebo organizace s výjimkou případů, kdy vás daný subjekt nějakým způsobem zmocní nebo kdy je to vyžadováno zákonem.

 • Před zveřejněním jména, referencí nebo jiných identifikačních údajů jednotlivce nebo organizace si od daného subjektu vyžádáte souhlas.

 • Než předáte informace jiné osobě, která vám poskytuje plnění, je třeba získat povolení od příslušného konzultanta.

 • Jakékoli záznamy o práci provedené v souvislosti poradenstvím musíte přesně vést, uchovávat, ukládat a zpracovávat způsobem, který nenarušuje jejich důvěrnost a odpovídá všem příslušným zákonům.

 • Způsob, jakým využíváte obsah, nesmí poškodit pověst organizace Gallup nebo obsahu.

 • Všechny účastníky musíte písemně informovat o ochranných známkách organizace Gallup. Kompletní seznam ochranných známek organizace Gallup naleznete tady.

 • Všechny účastníky musíte písemně informovat, že vy ani vaše společnost nejste autorizovanými zástupci organizace Gallup, přičemž všechny materiály neposkytnuté organizací Gallup musí obsahovat tento text:

Tyto informace neposkytuje, neodsouhlasuje ani nepotvrzuje organizace Gallup. Názory, rozbory a interpretace týkající se výsledků nástroje Clifton StrengthsFinder nebo BP10 jsou výhradně názorem [vložte jméno společnosti nebo jednotlivce].

Konec produktových podmínek nástrojů Clifton StrengthsFinder a BP10

Podmínky průzkumu Q12®

Produkty typu Motivovanost zaměstnanců jsou nabízeny jako služba organizace Gallup, přičemž mají společnostem pomoci s hodnocením, zvýšením a zlepšením motivace jejich zaměstnanců. Způsob, jakým produkty nebo služby typu Motivovanost zaměstnanců využíváte, se řídí těmito produktovými podmínkami. Zakoupením a používáním produktů typu Motivovanost zaměstnanců vyjadřujete bez omezení či výhrad souhlas se všemi produktovými podmínkami. Organizace Gallup si vyhrazuje právo kdykoli měnit, upravovat, přidávat a odstraňovat části těchto produktových podmínek. Všechny změny vstupují v platnost ihned po svém zveřejnění. Organizace Gallup vás upozorní na jakékoli změny, úpravy nebo rozšíření těchto produktových podmínek. Pokud se rozhodnete využívat služby organizace Gallup i nadále, přijímáte tím tyto změny a souhlasíte s nimi. Vztahují se na vás podmínky a ujednání, zásady a produktové podmínky platné v době, kdy služby organizace Gallup využíváte. Pokud bude jakákoli část těchto produktových podmínek shledána neplatnou, neúčinnou nebo z jakéhokoli důvodu nevymahatelnou, bude se daná podmínka považovat za oddělitelnou a nebude součástí této smlouvy.

Tyto produktové podmínky obsahují ustanovení obsažená v podmínkách prodeje a použití webu organizace Gallup.

Organizace Gallup si vyhrazuje právo kdykoli změnit, pozastavit nebo ukončit jakýkoli prvek produktů a služeb Q12, včetně dostupnosti jakékoli funkce, databáze nebo obsahu. Organizace Gallup může omezit některé funkce nebo služby, popřípadě může bez jakéhokoli upozornění nebo odpovědnosti omezit přístup k částem nabídky Q12 nebo k celé nabídce.

Všechny materiály průzkumu Q12 publikované organizací Gallup v jakémkoli typu média, zejména texty, novinové články, fotografie, obrázky, ilustrace, audioklipy, videoklipy, výsledky hlasování, ochranné známky, značky služby, loga a školicí a jiné materiály (pod souhrnným označením "obsah"), jsou chráněné americkými a mezinárodními zákony o autorských právech a duševním vlastnictví a vlastní je a spravuje organizace Gallup nebo jiná strana určená jako poskytovatel obsahu.

Obsah webu motivovanosti zaměstnanců a sady tréninku motivovanosti můžete použít pro osobní nebo firemní potřeby. Obsah webu nebo sad tréninku motivovanosti nesmíte kopírovat ani znovu publikovat; výjimku tvoří jen položky obsažené na přenosném mediálním zařízení (disk DVD nebo USB flash disk) se sadou tréninku motivovanosti. Soubory na přenosných mediálních zařízeních jsou určené speciálně k reprodukci pro osobní nebo firemní potřeby.

V případě povoleného kopírování, publikace nebo opětovné distribuce materiálů, které jsou chráněné autorskými právy, nelze nijak měnit nebo odstraňovat informace o autorech, ochranných známkách ani autorských právech. Stvrzujete, že stažením těchto materiálů chráněných autorskými právy nenabýváte žádná vlastnická práva. Za účelem ochrany vědeckého a konceptuálního základu materiálů typu Motivovanost zaměstnanců od organizace Gallup si organizace Gallup vyhrazuje právo auditovat jakýkoli uživateli vytvořený obsah. Na základě výsledků tohoto auditu pak organizace Gallup může požadovat změnu uživateli vytvořeného obsahu.

Konkrétní informace o ochranných známkách a autorských právech naleznete v příslušných částech podmínek prodeje a použití webu.

Když si zakoupíte obsah průzkumu Q12 nebo k němu získáte přístup pro někoho jiného než pro svou osobu, tak je třeba dodržovat dodatečná pravidla profesního chování.

Vlastnictví výsledků průzkumu Q12

Výsledná hlášení ze správy průzkumu Q12 patří účastnící se společnosti nebo organizaci. Šablona hlášení a položky průzkumu Q12 jsou chráněny autorskými právy organizace Gallup a nelze je mimo účastnící se společnost reprodukovat ani používat bez výslovného souhlasu organizace Gallup. Výsledky nelze sdílet veřejně bez výslovného souhlasu organizace Gallup, s výjimkou případů, kdy bylo v této smlouvě stanoveno jinak. Data na úrovni jednotlivých respondentů doručit nelze. Organizace Gallup neposkytne data ani hlášení na úrovni jednotlivých respondentů s méně než čtyřmi (4) účastníky nikomu mimo tuto organizaci.

Přístupové kódy pro průzkum Q12

Jednotliví zaměstnanci účastnící se průzkumu Q12 obdrží webovou adresu URL. Kupující jsou zodpovědní za distribuci adres URL a za jejich použití a související jednání nebo opomenutí.

Pravidla profesního chování

Při používání obsahu a všech souvisejících materiálů průzkumu Q12 pro účely školení v rámci vaší organizace nebo poradenství pro jinou organizaci souhlasíte, že se budete chovat takovým způsobem, který vrhá pozitivní světlo na organizaci Gallup a obsah průzkumu Q12. Následující pravidla profesního chování představují minimální očekávání, která má organizace Gallup vůči vašim vztahům s jednotlivci nebo organizacemi.

 • Stvrzujete, že že žádnou část podmínek prodeje a použití, pravidel profesního chování ani vaší práce se průzkumem Q12 nelze interpretovat jako počátek partnerství, společného podniku, agenturního vztahu nebo franšízy mezi organizací Gallup a vámi.
 • Nesmíte činit žádná prohlášení ani záruky jménem organizace Gallup.

 • Nesmíte vědomě činit žádná nepravdivá ani zavádějící prohlášení a máte povinnost nastavit jasné, vhodné a kulturně citlivé meze.

 • Nesmíte inzerovat, propagovat ani jinak naznačovat, že služby, které poskytujete jednotlivcům nebo organizacím ve spojení s průzkumem Q12, poskytuje nebo sponzoruje organizace Gallup. Výjimkou jsou případy, kdy jste dokončili alespoň jeden seminář zaangažovanosti od organizace Gallup. Kromě toho nebudete prohlašovat, že jste v zaměstnaneckém, sponzorském či jiném vztahu s organizací Gallup.

 • Budete respektovat právo jednotlivce nebo organizace kdykoli poradenský proces ukončit.

 • Budete respektovat důvěrnost údajů jednotlivce nebo organizace s výjimkou případů, kdy vás daný subjekt nějakým způsobem zmocní nebo kdy je to vyžadováno zákonem.

 • Před zveřejněním jména, referencí nebo jiných identifikačních údajů jednotlivce nebo organizace si od daného subjektu vyžádáte souhlas.

 • Než předáte informace jiné osobě, která vám poskytuje plnění, je třeba získat povolení od příslušného konzultanta.

 • Jakékoli záznamy o práci provedené v souvislosti poradenstvím musíte přesně vést, uchovávat, ukládat a zpracovávat způsobem, který nenarušuje jejich důvěrnost a odpovídá všem příslušným zákonům.

 • Způsob, jakým využíváte obsah průzkumu Q12, nesmí poškodit pověst organizace Gallup nebo obsahu.

 • Všechny účastníky musíte písemně informovat o ochranných známkách organizace Gallup. Kompletní seznam ochranných známek organizace Gallup naleznete tady.

 • Všechny účastníky musíte písemně informovat, že vy ani vaše společnost nejste autorizovanými zástupci organizace Gallup, a to následovně:

Organizace Gallup necertifikuje žádné externí konzultanty k interpretaci výsledků průzkumu Q12. Tyto informace tudíž neposkytuje, neodsouhlasuje ani nepotvrzuje organizace Gallup. Názory, rozbory a interpretace týkající se výsledků průzkumu Q12 jsou výhradně názorem [vložte jméno společnosti nebo jednotlivce].

Konec produktových podmínek průzkumu Q12

Podmínky kurzů Gallup

Organizace Gallup, Inc. nabízí kurzy jako službu. Způsob, jakým využíváte produkty nebo služby typu Kurz, se řídí těmito produktovými podmínkami. Zakoupením a používáním produktů typu Kurz vyjadřujete bez omezení či výhrad souhlas se všemi produktovými podmínkami. Organizace Gallup si vyhrazuje právo kdykoli měnit, upravovat, přidávat a odstraňovat části těchto produktových podmínek. Všechny změny vstupují v platnost ihned po svém zveřejnění. Organizace Gallup vás upozorní na jakékoli změny, úpravy nebo rozšíření těchto produktových podmínek. Pokud se rozhodnete využívat služby organizace Gallup i nadále, přijímáte tím tyto změny a souhlasíte s nimi. Vztahují se na vás podmínky a ujednání, zásady a produktové podmínky platné v době, kdy služby organizace Gallup využíváte. Pokud se jakákoli část těchto podmínek prodeje a použití webu považuje za neplatnou, neúčinnou nebo z jakéhokoli důvodu nevymahatelnou, bude se daná podmínka považovat za oddělitelnou a nebude součástí této smlouvy.

Všechny materiály typu Kurz publikované organizací Gallup v jakémkoli typu média, zejména texty, novinové články, fotografie, obrázky, ilustrace, audioklipy, videoklipy, výsledky hlasování, ochranné známky, značky služby, loga a školicí a jiné materiály (pod souhrnným označením "obsah"), jsou chráněné americkými a mezinárodními zákony o autorských právech a duševním vlastnictví a vlastní je a řídí organizace Gallup, Inc. nebo jiná strana určená jako poskytovatel obsahu.

Tyto produktové podmínky obsahují ustanovení obsažená v podmínkách prodeje a použití webu organizace Gallup.

Obsah webu kurzů a sady kurzů můžete použít pro osobní nebo firemní potřeby. Obsah webu nebo sad kurzů nesmíte kopírovat ani znovu publikovat; výjimku tvoří jen položky obsažené na přenosném mediálním zařízení (disk DVD nebo USB flash disk) se sadou kurzů. Soubory na přenosných mediálních zařízeních jsou určené speciálně k reprodukci pro osobní nebo firemní potřeby.

V případě povoleného kopírování, publikace nebo opětovné distribuce materiálů, které jsou chráněné autorskými právy, nelze nijak měnit nebo odstraňovat informace o autorech, ochranných známkách ani autorských právech. Stvrzujete, že stažením těchto materiálů chráněných autorskými právy nenabýváte žádná vlastnická práva. Za účelem ochrany vědeckého a konceptuálního základu materiálů typu Kurzy od organizace Gallup si organizace Gallup vyhrazuje právo auditovat jakýkoli uživateli vytvořený obsah. Na základě výsledků tohoto auditu pak organizace Gallup může požadovat změnu uživateli vytvořeného obsahu.

Konkrétní informace o ochranných známkách a autorských právech naleznete v příslušných částech podmínek prodeje a použití webu.

Když si zakoupíte obsah kurzů nebo k němu získáte přístup pro někoho jiného než pro svou osobu, tak je třeba dodržovat dodatečná pravidla profesního chování.

Datum uzavření registrace

K zajištění spokojenosti účastníků s průběhem programu se registrace v kurzech organizace Gallup uzavírá dva (2) týdny před jejich začátkem. Aby si účastník zajistil místo v daném kurzu, musí svou registraci dokončit a kompletně zaplatit k datu jejího uzavření. U kurzů s omezeným počtem míst dostanou přednost dokončené a kompletně zaplacené registrace. Pokud registraci k datu jejího uzavření kompletně zaplatíte, ale nedokončíte, dostanete možnost se zúčastnit pozdějšího kurzu, popřípadě získáte nárok na vrácení zálohy na kurzovné.

Podmínky účasti

Kurzy organizace Gallup jsou vytvořeny tak, aby jich účastníci byli zapojeni po celou dobu trvání kurzu. Protože se při vzdělávání většinou využívají cvičení a interakce s ostatními účastníky kurzu, doporučuje organizace Gallup účastníkům, kteří by nestihli značnou část kurzu, aby se ho zúčastnili jiný den, kdy ho budou moci absolvovat celý. Pokud účast jiný den není možná, tak organizaci Gallup pouze částečná účast na kurzu nevadí, avšak upozorňuje, že daný účastník pravděpodobně nevyužije potenciál kurzu v celé jeho šíři a nestane se jeho absolventem. Tento účastník nemá nárok na absolventský certifikát.

Zrušení účasti a podmínky výměny

Pokud jste se zaregistrovali na kurz organizace Gallup, kterého se nemůžete zúčastnit, máte nárok na kompletní vrácení kurzovného jen tehdy, když svou účast zrušíte nejpozději dva týdny před začátkem kurzu. Pokud svou účast zrušíte méně než dva (2) týdny před začátkem kurzu, tak váš nárok na vrácení peněz zaniká.

Pokud se zaregistrujete na kurz organizace Gallup a potřebujete ho vyměnit za kurz konaný jiný den, můžete se na organizaci Gallup obrátit s žádostí nejpozději dva (2) týdny před začátkem kurzu. Poplatek za výměnu činí 150 USD. Organizace Gallup nebude akceptovat požadavky na výměnu vznesené méně než dva (2) týdny před začátkem kurzu.

Podmínky zrušení kurzu

Programy organizace Gallup jsou interaktivní akce, které kombinují výuku ve třídách se skupinovými aktivitami. Aby se cíle daného programu mohly naplnit, má každá taková akce stanovený minimální počet účastníků. Organizace Gallup si vyhrazuje právo zrušit jakýkoli program, do kterého se nepřihlásil minimální počet účastníků, čtyři (4) týdny před plánovaným datem zahájení, přičemž současně na zrušení upozorní všechny zaregistrované. Toto by všichni účastníci měli mít na paměti při plánování dopravy, protože v případě zrušení programu nenese organizace Gallup odpovědnost za náhradu cestovních nákladů.

Záznam a fotografování

Účastníci nesmí pořizovat audio- ani videozáznam kurzů bez výslovného písemného svolení organizace Gallup. Upozorňujeme, že organizace Gallup může kurzy a jejich účastníky natáčet a fotografovat. Účastníci mohou být také požádáni, aby vyjádřili svůj názor na danou akci nebo její obsah v písemné či elektronické podobě. Pokud je kurz nahráván, budete na to během kurzu upozorněni a budete mít možnost nahrávání své osoby odmítnout.

Registrací své osoby nebo někoho jiného či účastí na akci dávají účastníci organizaci Gallup svolení dané údaje uchovávat a v budoucnu použít v tištěných, elektronických a jiných vizuálních médiích, zejména k marketingovým účelům. Pokud s tímto nechcete udělit souhlas, obraťte se před akcí na níže uvedeného zapisovatele kurzu.

Pravidla profesního chování

Při používání obsahu, všech souvisejících materiálů typu Silné stránky, Motivovanost zaměstnanců a Kurzy, jednotlivých silných stránek a výsledků průzkumu Q12 jiných osob pro účely poradenství, školení nebo vzdělávání jednotlivců či organizací souhlasíte, že se budete chovat takovým způsobem, který vrhá pozitivní světlo na organizaci Gallup a obsah. Následující pravidla profesního chování představují minimální očekávání, která má organizace Gallup vůči vašim vztahům s jednotlivci nebo organizacemi.

 • Stvrzujete, že žádnou část produktových podmínek, pravidel profesního chování ani vaší práce se silnými stránkami, motivovaností zaměstnanců a kurzy nelze interpretovat jako počátek partnerství, společného podniku, agenturního vztahu nebo franšízy mezi organizací Gallup a vámi.

 • Nesmíte činit žádná prohlášení ani záruky jménem organizace Gallup.

 • Nesmíte vědomě činit žádná nepravdivá ani zavádějící prohlášení a máte povinnost nastavit jasné, vhodné a kulturně citlivé meze.

 • Uznáváte, že podle jednotných pokynů komise pro rovné příležitosti v zaměstnání (EEOC) nemohou hodnocení nástroje Clifton StrengthsFinder ani BP10 sloužit jako nástroj pro výběr nebo najímání pracovníků. A tyto nástroje tedy nebudete k tomuto účelu používat.

 • Nesmíte inzerovat, propagovat ani jinak naznačovat, že služby, které poskytujete jednotlivcům nebo organizacím ve spojení s obsahem typu Silné stránky, Motivovanost zaměstnanců a Kurzy, poskytuje nebo sponzoruje organizace Gallup. Výjimkou jsou případy, kdy jste dokončili alespoň jeden seminář silných stránek, motivovanosti zaměstnanců nebo kurzů od organizace Gallup, popřípadě jste splnili všechny požadavky pro získání certifikace trenéra. Kromě toho nebudete prohlašovat, že jste v zaměstnaneckém, sponzorském či jiném vztahu s organizací Gallup.

 • Za trenéra silných stránek certifikovaného organizací Gallup se budete označovat pouze v případě, pokud splníte všechny požadavky certifikace, včetně dokončení všech povinných programů opětovné certifikace.

 • Budete respektovat právo jednotlivce nebo organizace kdykoli poradenský proces ukončit.

 • Budete respektovat důvěrnost údajů jednotlivce nebo organizace s výjimkou případů, kdy vás daný subjekt nějakým způsobem zmocní nebo kdy je to vyžadováno zákonem.

 • Před zveřejněním jména, referencí nebo jiných identifikačních údajů jednotlivce nebo organizace si od daného subjektu vyžádáte souhlas.

 • Než předáte informace jiné osobě, která vám poskytuje plnění, je třeba získat povolení od příslušného konzultanta.

 • Jakékoli záznamy o práci provedené v souvislosti poradenstvím musíte přesně vést, uchovávat, ukládat a zpracovávat způsobem, který nenarušuje jejich důvěrnost a odpovídá všem příslušným zákonům.

 • Způsob, jakým využíváte obsah, nesmí poškodit pověst organizace Gallup nebo obsahu.

 • Všechny účastníky musíte písemně informovat o ochranných známkách organizace Gallup. Kompletní seznam ochranných známek organizace Gallup naleznete tady.

 • Všechny účastníky musíte písemně informovat, že vy ani vaše společnost nejste autorizovanými zástupci organizace Gallup, přičemž všechny materiály neposkytnuté organizací Gallup musí obsahovat tento text:

Pro nástroje Clifton StrengthsFinder a BP10: Tyto informace neposkytuje, neodsouhlasuje ani nepotvrzuje organizace Gallup. Názory, rozbory a interpretace týkající se výsledků nástroje Clifton StrengthsFinder nebo BP10 jsou výhradně názorem [vložte jméno společnosti nebo jednotlivce].

Pro průzkum Q12: Organizace Gallup necertifikuje žádné externí konzultanty k interpretaci výsledků průzkumu Q12. Tyto informace tudíž neposkytuje, neodsouhlasuje ani nepotvrzuje organizace Gallup. Názory, rozbory a interpretace týkající se výsledků průzkumu Q12 jsou výhradně názorem [vložte jméno společnosti nebo jednotlivce].

Konec produktových podmínek kurzů