Site Terms of Use and Sale

Poslední aktualizace: 16. listopadu 2015

PŘED POUŽITÍM SLUŽEB ORGANIZACE GALLUP SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TYTO PODMÍNKY. VYUŽITÍM SLUŽEB ORGANIZACE GALLUP PROJEVUJETE SVŮJ SOUHLAS S TÍM, ŽE SE BUDETE ŘÍDIT TĚMITO PODMÍNKAMI PRODEJE A POUŽITÍ WEBU.

Organizace Gallup nabízí celou řadu služeb a produktů, na které se mohou vztahovat další podmínky. Když využíváte služby organizace Gallup (například Gallup Q12, Clifton StrengthsFinder nebo kurzy Gallup), budou se na vás vztahovat podmínky a pokyny platné pro danou službu ("produktové podmínky"). Pokud jsou tyto podmínky prodeje a použití webu v rozporu s produktovými podmínkami, mají přednost produktové podmínky.
Organizace Gallup si vyhrazuje právo kdykoli měnit, upravovat, přidávat a odstraňovat části těchto podmínek prodeje a použití webu a produktových podmínek. Všechny změny vstupují v platnost ihned po svém zveřejnění. Organizace Gallup vás upozorní na jakékoli změny, úpravy nebo rozšíření těchto podmínek prodeje a použití webu a produktových podmínek. Pokud se rozhodnete využívat služby organizace Gallup i nadále, přijímáte tím tyto změny a souhlasíte s nimi. Vztahují se na vás podmínky a ujednání, zásady, podmínky prodeje a použití webu a produktové podmínky platné v době, kdy služby organizace Gallup využíváte. Organizace Gallup doporučuje projít si tyto podmínky prodeje a použití webu čas od času znovu. Pokud se jakákoli část těchto podmínek prodeje a použití webu považuje za neplatnou, neúčinnou nebo z jakéhokoli důvodu nevymahatelnou, bude se daná podmínka považovat za oddělitelnou a nebude součástí této smlouvy.

1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

Více informací o našich postupech naleznete v našem prohlášení o ochraně osobních údajů, kterým se řídí využívání služeb organizace Gallup. Veškerá osobní data (například vaše jméno, adresa, telefonní číslo nebo e-mailová adresa), která přenesete na server prostřednictvím elektronické pošty nebo jiným způsobem, budou použita v souladu se zásadami ochrany osobních údajů organizace Gallup.

2. AUTORSKÁ PRÁVA, OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRÁVA K DATABÁZÍM

Tento web obsahuje materiály chráněné autorskými právy, ochranné známky a patentovaný výzkum organizace Gallup, Inc., zejména text, grafiku, fotografie a videa. Obsah webu je v celé své šíři chráněný autorskými právy podle amerických a mezinárodních zákonů o autorských a databázových právech. Všechna práva vyhrazena. Proto jsou myšlenky, koncepce a doporučení obsažená na tomto webu chráněna mezinárodním a tuzemským právem a smluvními pokutami zaručujícími ochranu patentů, autorských práv, obchodních známek a obchodního tajemství.

Novinové články, zprávy a grafy od organizace Gallup lze stahovat a kopírovat pod podmínkou, že na veškerém staženém obsahu zůstanou zachovány informace o autorských právech, ochranných známkách a jiných vlastnických právech. Obsah nelze měnit bez výslovného písemného povolení organizace Gallup, Inc. Jakýkoli odkaz na novinové články, zprávy a grafy od organizace Gallup, byť jen částečný, na jakémkoli webu musí být doplněn o odkaz zpět na originální obsah v celé jeho šíři. S výjimkou případů výslovně uvedených v tomto dokumentu nepředstavuje přenos tohoto obsahu udělení licence žádného druhu v rámci žádného autorského práva nebo ochranné známky vlastněné nebo spravované organizací Gallup, Inc.

Na obsah od organizace Gallup, který nebyl uveden v předchozím odstavci, se mohou vztahovat další omezení uvedená v produktových podmínkách.

Uznáváte, že stažením těchto materiálů chráněných autorskými právy nenabýváte žádná vlastnická práva.

Neúplný seznam ochranných známek organizace Gallup naleznete na stránce s ochrannými známkami. Ochranné známky organizace Gallup nesmí být použity ve spojitosti s žádným produktem nebo službou, jež této organizaci nepatří, a to žádným způsobem, který by mohl mást zákazníky nebo znevážit či zdiskreditovat organizaci Gallup. Jakékoli použití názvu Gallup® nebo nějaké jiné ochranné známky této organizace podléhá jejímu předchozímu písemnému souhlasu. Takovéto použití pak musí zahrnovat příslušné informace o ochranných známkách. Tyto informace upozorní čtenáře na majitele ochranných známek. Tyto informace použijte v tištěných materiálech i na webu. Příklad: Clifton StrengthsFinder® je registrovanou ochrannou známkou organizace Gallup, Inc. Všechny ostatní ochranné známky, které nevlastní organizace Gallup a které se objevují v jakémkoli obsahu od této organizace, jsou majetkem příslušných vlastníků, kteří mohou i nemusí být ve vztahu s organizací Gallup.

Pokud chcete obsah od organizace Gallup použít jiným než zde uvedeným způsobem, obraťte se na nás.

Upozorňujeme, že organizace Gallup bude aktivně prosazovat svoje práva na duševní vlastnictví v plném rozsahu zaručeném zákony.

3. VÁŠ ÚČET

Přístup k některým webových stránkám nebo obsahu organizace Gallup může vyžadovat zřízení účtu. Je na vás, aby se váš účet a heslo nedostaly do nepovolaných rukou, přičemž nesete zodpovědnost za veškeré jednání nebo opomenutí vyplývající z využívání vašeho účtu nebo hesla. Weby organizace Gallup ani jejich obsah nesmíte použít k žádné nezákonné činnosti. Souhlasíte, že v případě neoprávněného použití vašeho účtu nebo hesla či jakéhokoli jiného prolomení zabezpečení okamžitě uvědomíte organizaci Gallup. Na konci každé relace jste povinni se ze svého účtu odhlásit. Organizace Gallup nenese odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo poškození vyplývající z vašeho selhání při ochraně vašeho hesla nebo informací o účtu. Je plně v kompetenci organizace Gallup zrušit váš účet v důsledku jakékoli podvodné, obtěžující nebo jinak nezákonné činnosti, přičemž vás organizace Gallup může nahlásit příslušným bezpečnostním složkám.

4. DOPORUČENÉ KONFIGURACE

Abyste mohli optimálně využívat všechny funkce tohoto webu, doporučujeme následující konfigurace. Pokud budete s podporovanými konfiguracemi potřebovat další pomoc, obraťte se na nás na telefonu 1 888 274 5447.

Prohlížeče:

 • Internet Explorer 11

 • FireFox

 • Chrome

 • Safari 8

Upozorňujeme, že web společnosti Gallup nepodporuje beta verze prohlížečů.

Rozlišení počítačové obrazovky: 1 024 × 768

Mobilní zařízení:

 • iPhone / iPad / iPod Touch s prohlížečem Safari nebo Chrome

 • Android s prohlížečem Chrome

Upozorňujeme, že web společnosti Gallup nepodporuje prohlížeč Opera Mini.

Moduly plug-in:

 • Java

 • Acrobat Reader

 • Office

 • Flash

Pokud není uvedeno jinak, doporučuje organizace Gallup používat vždy nejnovější verze výše uvedených prohlížečů, systémů a modulů plug-in.

5. UJIŠTĚNÍ, ZÁRUKY A OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Web a obsah od organizace Gallup jsou poskytovány "tak, jak jsou". ORGANIZACE GALLUP V CO NEJŠIRŠÍ MÍŘE POVOLENÉ ZÁKONEM ODMÍTÁ VŠECHNY ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ I PŘEDPOKLÁDANÉ, ZÁKONNÉ I JINÉ, ZEJMÉNA ZÁRUKY NÁROKU, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, PRODEJNOSTI A NEPORUŠENÍ VLASTNICKÝCH PRÁV A PRÁV TŘETÍCH STRAN. Organizace Gallup ani její pobočky, smluvní partneři, agenti nebo poskytovatelé licence nenesou v žádném případě, zejména v případě nedbalosti, odpovědnost za jakékoli přímé, nepřímé, náhodné, zvláštní nebo následné škody, které vzniknou v důsledku používání materiálů, produktů či služeb organizace Gallup, včetně jejích webových stránek, nebo nemožnosti uvedené prostředky použít.

Na těchto webech se může nacházet obsah poskytovaný třetími stranami, včetně materiálů dodaných jinými uživateli, blogery a poskytovateli licence, syndikátory, agregátory a službami generování sestav z řad třetích stran. Všechna prohlášení a názory vyjádřené v materiálech třetích stran a všechny články, odpovědi na otázky a další obsah, který neposkytla organizace Gallup, jsou výhradně názorem osoby nebo subjektu, který dané materiály poskytuje a který za ně také nese zodpovědnost. Tyto materiály nemusí odrážet stanovisko organizace Gallup. Nejsme zodpovědní vám ani jiné třetí straně za obsah nebo přesnost jakýchkoli materiálů třetích stran.

Výslovně uznáváte a souhlasíte, že organizace Gallup nenese žádnou odpovědnost za hanlivé, urážlivé nebo nezákonné chování kteréhokoli uživatele. Souhlasíte, že jakýkoli typ právního nároku (v souvislosti se smlouvou, přečinem či jinak) související s organizací Gallup nebo jejím obsahem nepřekročí částku zaplacenou této organizaci za používání jejích služeb. Pokud nejste spokojeni s nějakými materiály, produkty, službami či podmínkami prodeje a použití webu organizace Gallup, bude vaší jedinou a výhradní náhradou to, že přestanete služby organizace Gallup používat.

Organizace Gallup udělá maximum pro to, aby její služby byly neustále dostupné, včetně bezchybného přenosu. Avšak z povahy elektronického přenosu dat nelze tuto dostupnost zaručit. Váš přístup ke službám organizace Gallup může být také čas od času pozastaven nebo omezen z důvodu oprav, údržby nebo spouštění nových služeb. Četnost a dobu trvání těchto pozastavení a omezení služeb, produktů nebo webových stránek organizace Gallup se budeme snažit minimalizovat.

Organizace Gallup neponese odpovědnost za (i) ztráty způsobené jakýmkoli porušením na naší straně, (ii) jakékoli obchodní ztráty (včetně ušlého zisku, výnosů, smluv, očekávaných úspor, dat, nehmotného jmění nebo zbytečných výdajů) nebo (iii) jakékoli nepřímé nebo následné ztráty, které nebyly při zahájení používání služeb nebo webových stránek organizace Gallup předvídatelné z vaší strany ani ze strany této organizace.

Zákony některých zemí některá nebo všechna z výše uvedených omezení neumožňují. Pokud se na vás takovéto zákony vztahují, nemusí se vás některá nebo všechna z výše uvedených omezení týkat, popřípadě můžete mít další práva.

6. ŽÁDNÉ NEOPRÁVNĚNÉ NEBO ZAKÁZANÉ POUŽITÍ

Web Gallup.com smíte používat pouze pro zákonem povolené účely. Prostřednictvím webu Gallup.com nesmíte odesílat ani přenášet žádné materiály, které by jakýmkoli způsobem porušovaly nebo omezovaly práva jiných osob, porušovaly zákon, ohrožovaly, haněly, urážely, napadaly práva soukromých osob nebo veřejnosti, byly vulgární, obscénní, znevažovaly nebo byly jiným způsobem nepřijatelné, které by podporovaly chování, jež by mohlo vést ke kriminálnímu činu, vyvolat občanskoprávní odpovědnost nebo jiným způsobem porušit jakýkoli zákon nebo které by bez předchozího výslovného souhlasu organizace Gallup obsahovaly reklamu nebo požadavky ve vztahu k produktům nebo službám. Souhlasíte, že organizaci Gallup a její funkcionáře, vedoucí, akcionáře, následníky, zaměstnance, agenty, pobočky a smluvní partnery uchráníte před jakýmikoli nároky, ztrátami, závazky, požadavky a výdaji (včetně nákladů na právní zástupce) vznesené vůči této organizaci třetími stranami ve spojitosti s vaším používání tohoto webu.

7. ODŠKODŇOVÁNÍ

Souhlasíte, že organizaci Gallup a její funkcionáře, vedoucí, akcionáře, následníky, zaměstnance, agenty, pobočky a smluvní partnery uchráníte před veškerými nároky, ztrátami, závazky, požadavky a výdaji (včetně nákladů na právní zástupce) vznesené vůči této organizaci třetími stranami ve spojitosti s vaším porušením podmínek prodeje a použití webu a vaším používání tohoto webu, zejména s použitím obsahu, služeb a produktů z tohoto webu jinak, než je výslovně uvedeno v těchto podmínkách prodeje a použití webu.

8. WEBY TŘETÍCH STRAN

Na některých stránkách organizace Gallup jsou uvedeny odkazy na další servery, u kterých se mohou postupy týkající se informací lišit od těch, které používá organizace Gallup. Měli byste si přečíst prohlášení o ochraně osobních údajů na těchto serverech, protože organizace Gallup žádným způsobem neručí za informace, které jsou odeslány na tyto servery, nebo které tyto servery shromažďují.

9. EXPORTNÍ OMEZENÍ

Na produkty a služby zakoupené od organizace Gallup (včetně kurzových a školicích materiálů a přístupových kódů) se mohou vztahovat celní a exportní zákony a předpisy. Souhlasíte, že budete dodržovat všechny mezinárodní a národní zákony a předpisy, které se na vás v souvislosti s danými produkty a službami vztahují.

10. ROZHODNÉ PRÁVO

Tyto podmínky prodeje a použití webu se řídí zákony Nizozemska a interpretují se v souladu s nimi. Smluvní strany (vy a organizace Gallup) souhlasí, že v případě jakéhokoli sporu nebo mimosmluvní povinnosti související s těmito podmínkami prodeje a použití webu se svěří do jurisdikce nizozemských soudů.

11. ROZHODČÍ ŘÍZENÍ

V případě jakékoli sporu, požadavku, dotazu nebo neshody související s touto smlouvou nebo jejím porušením musí smluvní strany vyvinout maximální úsilí, aby spor, požadavek, dotaz nebo neshodu urovnaly. Za tímto účelem by smluvní strany měly v dobré víře vzájemně jednat a vyjednávat s ohledem na své zájmy, přičemž by měly hledat oboustranně uspokojivé spravedlivé a nestranné řešení. Pokud smluvní strany takovéto řešení nenaleznou do třiceti (30) dnů, poté po upozornění jedné strany druhou bude spory, požadavky, dotazy a neshody řešit závazné rozhodčí řízení vykonávané nizozemským rozhodčím institutem v souladu s ustanoveními jeho pravidel řešení obchodních sporů. Výjimkou jsou případy, kdy jednou ze stran je vládní agentura nebo politická sekce v rámci státu nebo jurisdikce, které výslovně závazné rozhodčí řízení zakazují.

12. KONTAKTNÍ ÚDAJE ORGANIZACE GALLUP

Gallup B.V.
Luna ArenA, Herikerbergweg 238,
Amsterdam, Nizozemsko 1101 CM

13. ZRUŠENÍ

Účet u organizace Gallup můžete kdykoli zrušit tak, že přestanete používat její weby. Organizace Gallup může své nabídky kdykoli bez předchozího upozornění zrušit. V případě takovéhoto zrušení nebude dovolen přístup k té části nabídky organizace Gallup, které se toto zrušení týká. Omezení uvalená v souvislosti s materiály staženými z webových stránek organizace Gallup a právní omezení a omezení odpovědnosti stanovená v těchto podmínkách prodeje a použití webu zůstávají v platnosti i po výše zmíněném zrušení. Toto ustanovení se vztahuje zejména na prvky chráněné ochrannými známkami a autorskými právy.

Podmínky prodeje

PŘED NÁKUPEM PRODUKTŮ A SLUŽEB ORGANIZACE GALLUP SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TYTO PODMÍNKY. PROVEDENÍM OBJEDNÁVKY U ORGANIZACE GALLUP POTVRZUJETE, ŽE SE BUDETE TĚMITO PODMÍNKAMI ŘÍDIT.

1. OBJEDNÁVKA

Vaše objednávka představuje nabídku vůči organizaci Gallup na nákup produktů nebo položek ve vašem nákupním košíku. Jakmile odešlete objednávku produktů nebo položek od organizace Gallup, zašleme vám e-mail s podrobnostmi o vaší objednávce potvrzující její přijetí ("e-mail s potvrzením objednávky"). E-mail s potvrzením objednávky potvrzuje, že jsme objednávku přijali. Nepotvrzuje však, že souhlasíme s vaší nabídkou nákupu objednaných produktů nebo položek. S vaší nabídkou budeme souhlasit až po odeslání e-mailu s potvrzením objednávky nebo e-mailu s potvrzením registrace v kurzu organizace Gallup.

2. PRÁVO NA ZRUŠENÍ, VÝJIMKY Z PODMÍNEK ZRUŠENÍ A VRÁCENÍ

Pokud kupujete zboží určené k zaslání, máte kdykoli před expedicí zboží právo na zrušení objednávky a vrácení peněz. Dále máte právo doručené zboží vrátit do 90 dnů od jeho přijetí (s výjimkou níže uvedených případů). Po uplynutí 90 dnů zboží vrátit nelze. Náklady na odeslání zboží zpět organizaci Gallup nesete vy. Budou vám vráceny peníze ve výši kupní ceny zboží snížené o případné náklady na dopravu ze strany organizace Gallup. Pokud rozhodné právo ve vaší zemi nebo oblasti garantuje delší dobu na vrácení, bude platit tato doba. Pokud chcete své právo na zrušení uplatnit, musíte nás o této skutečnosti informovat před vypršení doby na vrácení.

Výjimky z práva na zrušení

Právo na zrušení neplatí v těchto případech:

 • Pokud obdržíte zapečetěné audio- nebo videonahrávky či software a rozpečetíte je.

 • U zboží, které bylo vyrobeno podle vašeho přání nebo bylo zřetelně přizpůsobeno.

 • U digitálního obsahu (včetně aplikací, digitálního softwaru, elektronických knih, souborů MP3 apod.).

 • U přístupových kódů, které jste použili nebo jejichž platnost vypršela.

Podmínky zrušení registrace v kurzu

Pokud jste se zaregistrovali na kurz organizace Gallup, kterého se nemůžete zúčastnit, máte nárok na kompletní vrácení kurzovného jen tehdy, když svou účast zrušíte nejpozději dva týdny před začátkem kurzu. Pokud svou účast zrušíte méně než dva (2) týdny před začátkem kurzu, tak váš nárok na vrácení peněz zaniká.

Pokud se zaregistrujete na kurz organizace Gallup a potřebujete ho vyměnit za kurz konaný jiný den, můžete se na organizaci Gallup obrátit s žádostí nejpozději dva (2) týdny před začátkem kurzu. Poplatek za výměnu činí 150 USD. Organizace Gallup nebude akceptovat požadavky na výměnu vznesené méně než dva (2) týdny před začátkem kurzu.

Podmínky zrušení kurzu - Gallup

Programy organizace Gallup jsou interaktivní akce, které kombinují výuku ve třídách se skupinovými aktivitami. Aby se cíle daného programu mohly naplnit, má každá taková akce stanovený minimální počet účastníků. Organizace Gallup si vyhrazuje právo zrušit jakýkoli program, do kterého se nepřihlásil minimální počet účastníků, čtyři (4) týdny před plánovaným datem zahájení, přičemž současně na zrušení upozorní všechny zaregistrované. Toto by všichni účastníci měli mít na paměti při plánování dopravy, protože v případě zrušení programu nenese organizace Gallup odpovědnost za náhradu cestovních nákladů.

3. CENY

Všechny ceny jsou uvedeny bez daně z prodeje, použití či přidané hodnoty nebo bez jakékoli jiné příslušné daně. Příslušné daně se přičtou na pokladně. Ceny uvedené na webech organizace Gallup nezahrnují žádné náklady na dopravu.

I když se snažíme naše online ceny aktualizovat, může dojít k chybám. Pokud objevíme chybu v ceně vámi objednaného zboží, co nejdříve vás o ní informujeme. Poté budete mít možnost objednávku za správnou cenu znovu potvrdit nebo zrušit. Budeme vás kontaktovat s využitím údajů, které jste uvedli v objednávce. Pokud se nám nepodaří s vámi spojit, budeme objednávku považovat za zrušenou. Pokud jste už za zboží zaplatili a rozhodnete se objednávku zrušit, vrátíme vám peníze zpět co nejdříve, maximálně však do 30 dnů od dne, kdy nám zrušení oznámíte.

4. DĚTI

Produkty organizace Gallup si mohou objednávat pouze osoby, které v dané zemi nebo oblasti dosáhly plnoletosti.

5. RŮZNÉ

Tyto podmínky prodeje a použití webu spolu s prohlášením o ochraně osobních údajů a konkrétními produktovými podmínkami, které platí pro kupovaný produkt či službu, představují kompletní smluvní ujednání mezi vámi a organizací Gallup, přičemž nahrazují všechna předchozí a současná ujednání, návrhy a komunikaci, písemnou i ústní.

Zřeknutí se jakékoli podmínky prodeje a použití webu neznačí zřeknutí se dané nebo jiné podmínky i do budoucna.