Site Terms of Use and Sale

Последна актуализация на 13 април 2018 г.

Добре дошли в Gallup. Gallup BV е дъщерно дружество на Gallup, Inc. Gallup BV и/или неговите компания майка, дъщерни дружества или филиали ("Gallup") Ви предоставят продукти и услуги, когато посетите уебсайта на Gallup.

Следните условия се отнасят за уебсайтовете на Gallup ("Сайт" или "Сайтове").

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ, ПРЕДИ ДА ПРИСТЪПИТЕ КЪМ ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА GALLUP. КАТО ИЗПОЛЗВАТЕ УСЛУГИТЕ НА GALLUP, ВИЕ ИЗРАЗЯВАТЕ СВОЕТО СЪГЛАСИЕ ДА БЪДЕТЕ ОБВЪРЗАНИ С НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ И ПРОДАЖБИ НА САЙТА.

Gallup предлага широка гама от услуги и продукти, като понякога могат да се прилагат допълнителни условия. Когато използвате дадена услуга на Gallup (например Gallup Q12, Clifton StrengthsFinder, Gallup Courses), Вие също така ще се подчинявате на условията, указанията и правилата, които са приложими за тези услуги на Gallup ("Условия за използване на продукти"). Ако настоящите Условия за използване и продажби на Сайта са несъвместими с предвидените Условия за използване на продукти, предимство ще имат Условията за използване на продукти.

Gallup си запазва правото, по своя преценка, да променя, модифицира, добавя или премахва по всяко време части от настоящите Условия за използване и продажби или Условия за използване на продукти на Сайта. Всички промени влизат в сила незабавно от момента на тяхното публикуване. Gallup ще ви уведоми при извършване на каквито и да е промени, модификации или допълнения по настоящите Условия за използване и продажби или Условия за използване на продукти на Сайта. Вашето продължаващо използване на услугите на Gallup означава, че приемате и се съгласявате с тези промени. Към вас ще бъдат прилагани условията и правилата, политиките и Условията за използване и продажби на Сайта и Условията за използване на продукти, които са в сила по времето, когато използвате услугите на Gallup. Gallup предлага от време на време да преглеждате настоящите Условия за използване и продажби на Сайта. Ако някое от настоящите Условия за използване и продажби на Сайта се счете за невалидно, анулирано или поради каквато и да е причина неприложимо, това условие ще се счита за отделимо и няма да бъде част от настоящото Споразумение.

1. ПОВЕРИТЕЛНОСТ.

Моля, прегледайте нашата Декларация за поверителност, която урежда вашето използване на услугите на Gallup, за да разберете нашите практики. Всякакви лични данни (например Вашето име, адрес, телефонен номер или имейл адрес), които предоставяте на сайта чрез електронна поща или по друг начин, ще бъдат използвани в съответствие с политиката за поверителност на Gallup.

2. АВТОРСКО ПРАВО, ТЪРГОВСКИ МАРКИ И ПРАВА НА БАЗАТА ДАННИ

Сайтът съдържа защитени с авторско право материали, търговски марки и собствени проучвания на Gallup, включително, но не само, текстове, софтуер, снимки, видеоклипове, графики, музика и звук, а цялото съдържание на Сайта е защитено с авторско право като колективна творба по силата на закона на САЩ, международните авторски права, правата за авторство и законите за бази данни. Всички права запазени. Съответно международните и националните законодателства и санкциите, гарантиращи закрилата на патенти, авторски права, търговски марки и търговски тайни, защитават идеите, концепциите и препоръките, изложени в рамките на този сайт.

Освен ако не е изрично разрешено от закона за авторско право, няма да бъде разрешено копирането, разпространението, препредаването, публикуването или търговската експлоатация на изтеглен материал без изричното разрешение на Gallup и/или собственика на авторските права. Новинарски статии, отчети и графики на Gallup може да се изтеглят само за лична употреба. В случай на каквото и да е разрешено копиране, повторно разпространение или публикуване на материали, защитени от авторско право, няма да се извършват никакви промени или изтриване на авторската принадлежност, легендата за търговските марки или бележката за авторските права. Вие се съгласявате, че не придобивате каквито и да е права върху собствеността чрез изтеглянето на материали с авторско право. Всяко позоваване към новинарските статии, отчети и графики на Gallup, напълно или отчасти, на уебстраници трябва да има предоставена връзка обратно към оригиналното съдържание в неговата цялост. Освен ако изрично не е посочено тук, предаването на това съдържание не трябва да се тълкува като предоставяне на лиценз от какъвто и да е тип по каквото и да е авторско право или търговски марки, притежавани или контролирани от Gallup.

Съдържание на Gallup, което не е идентифицирано в предишния параграф, може да е предмет на допълнителни ограничения, както е посочено в Условията за използване на продукти.

Gallup уважава правата на всички притежатели на авторско право и поради това Gallup е приела и прилага политика, която предвижда прекратяване на потребителски акаунти при подходящи обстоятелства, нарушаващи правата на притежателите на авторски права. Ако смятате, че Вашата работа е била копирана по начин, който представлява нарушаване на авторското право, моля, предоставете на Агента за авторски права на Gallup следната информация, която се изисква от Закона за ограничаване на отговорността за нарушаване на авторските права в интернет в рамките на Закона за авторските права в цифровата епоха, 17 U.S.C. 512:

1. Физически или електронен подпис на лице, което е упълномощено да действа от името на собственика на ексклузивни права, за които се твърди, че са нарушени;

2. Идентификация на продукта с авторско право, за който се твърди, че има нарушение, или при покриване на множество продукти с авторско право на един онлайн сайт от едно уведомление, представителен списък на подобни продукти в този сайт;

3. Идентификация на материала, за който се твърди, че е бил нарушен или е предмет на нарушаваща дейност и който трябва да бъде премахнат, или достъпът, до който трябва да бъде забранен, както и достатъчно информация, която да ни позволи да намерим този материал;

4. Достатъчно информация, която да ни позволи да се свържем с оплакващата се страна;

5. Декларация, че оплакващата се страна има основание да смята, че използването на материала по начина, за който има оплакване, не е разрешено от притежателя на авторските права, неговия агент или от закона; и

6. Декларация, че информацията в изявлението е точна и - под заплаха от наказание за лъжесвидетелстване - че оплакващата се страна има правото да действа от името на притежателя на ексклузивните права, за които се твърди, че са били нарушени.

За заявки относно авторски права по силата на Закона за авторските права в цифровата епоха, моля, свържете се с:

На вниманието на: Агент по авторски права

Gallup, Inc.

1001 Gallup Dr.

Omaha, NE 68102

Имейл: copyrightagent@gallup.com

За публикуване в мрежата, повторен печат или за заявки за лицензиране за материали на Gallup, моля, посетете Разрешения на Gallup.

За всякакви въпроси или заявки, различни от проблеми с авторско право или заявки за лицензиране, моля, свържете се с помощния отдел на Gallup на адрес galluphelp@gallup.com.

Моля, посетете уебстраницата Търговски марки на Gallup, за да прегледате неизчерпателния списък с търговски марки на Gallup. Търговските марки на Gallup не могат да се използват във връзка с какъвто и да е продукт или услуга, които не са на Gallup, по начин, който има вероятност да създаде объркване между клиентите, или по начин, който злепоставя или дискредитира Gallup. Всяко използване на Gallup или на някаква друга търговска марка на Gallup изисква предварителното писмено съгласие на Gallup. Такова използване включва съответното съобщение за признаване на търговската марка. Съобщението за признаване предупреждава читателите относно собствеността върху търговската марка. Използвайте съобщението за признаване в печатни материали и на уебстраници. Пример: CliftonStrengths е регистрирана търговска марка на Gallup, Inc. Всички други търговски марки, които не са притежание на Gallup и се появяват в каквото и да е съдържание на Gallup, са притежание на техните съответни собственици, които може да са свързани или да не свързани с Gallup.

Ако желаете да възпроизведете съдържание на Gallup по начин, които не е разгледан в настоящия раздел, моля, посетете Разрешения на Gallup.

Предупреждаваме Ви, че Gallup агресивно упражнява правата си върху интелектуалната собственост в пълната степен, предвидена от закона.

3. ВАШИЯТ АКАУНТ

За да получите достъп до някои Сайтове или съдържание на Gallup, може да Ви бъде поискано до създадете акаунт. Вие носите отговорност за опазването на поверителността на Вашия акаунт и парола, както и за всички действия или пропуски, които възникват, докато Вашият акаунт се използва. Не може да използвате Сайта или съдържание от Сайта на Gallup за каквато и да е незаконна цел. Вие се съгласявате незабавно да уведомите Gallup за всякакво неразрешено използване на Вашата парола или акаунт или за какъвто и да е друг пробив в сигурността, както и да гарантирате, че излизате от Вашия акаунт в края на всяка сесия. Gallup не носи отговорност за каквато и да е загуба или щета, произтичаща от неосигурена от Вас защита на информацията за Вашата парола или акаунт. Всякакви измамни, оскърбителни или по друг начин незаконни дейности могат да бъдат основание за прекратяване на Вашия акаунт единствено по преценка на Gallup, като Gallup може да уведоми за Вас съответните правоприлагащи органи.

4. ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ КОНФИГУРАЦИИ

С цел да се гарантира, че може да получите достъп до всички функции на този Сайт, както и за оптимален опит в работата с браузъра, ние препоръчваме следните конфигурации. За допълнителна помощ относно действителните поддържани конфигурации на този Сайт, моля, свържете се с нас на телефон 1-888-274-5447.

Моля, имайте предвид, че Gallup препоръчва последната издадена версия на посочените по-долу Браузъри, Мобилни устройства или Добавки, освен ако не е посочено друго.

Браузъри:

 • Internet Explorer 11
 • Microsoft Edge
 • FireFox
 • Chrome
 • Safari 10 и по-нова версия

Разделителна способност на екрана на компютъра: 1024x768

Мобилни устройства:

 • iPhone/iPad/iPod Touch, използващи iOS 10 и по-нова версия
 • Операционни системи с Android версия 4.4 и по-нова

Добавки:

 • Java
 • Acrobat Reader
 • Office
 • Flash

5. ПОТРЕБИТЕЛСКО СЪДЪРЖАНИЕ

В Сайта може да има раздели с коментари, дискусионни форуми или други интерактивни функции ("Интерактивни зони"), в които можете да публикувате или качвате генерирано от потребители съдържание, включително, но не само, коментари, видеоклипове, снимки, съобщения, други материали или елементи (колективно "Потребителско съдържание"). Единствено Вие сте отговорни за използването на Интерактивните зони и ги използвате на собствена отговорност. Интерактивните зони са достъпни за лица на възраст над 13 години. Чрез изпращането на Потребителско съдържание към Интерактивна зона Вие декларирате, че сте на 13 години или повече, ако сте под 18, Вие сте еманципиран/а непълнолетен/на или сте получили юридическо съгласие от своя родител или настойник да се обвържете с настоящите Условия на ползване, да изпращате съдържание, да участвате в сайта и да изпълнявате задълженията, посочени в настоящите Условия на ползване, които представляват обвързващ договор между Вас и Gallup.

Чрез изпращане на Потребителско съдържание или при участие в Интерактивна зона в рамките на или във връзка със Сайта Вие се съгласявате да се придържате към следните правила на поведение.

Правила на поведение за потребителско съдържание

Вие се съгласявате да не качвате, публикувате или по друг начин да предавате потребителско съдържание, което:

 • нарушава по какъвто и да е начин правата на други, включително всякакви изявления, които биха могли да клеветят, тормозят, преследват или заплашват други.
 • знаете, че е фалшиво, подвеждащо или неточно.
 • съдържа очевиден израз на фанатизъм, расизъм, расово или етническо обидно съдържание, реч на омразата, оскърбление, вулгарност или ругатни.
 • съдържа или пропагандира порнография, сексуално съдържание, педофилия, кръвосмешение, секс с животни или по друг начин е неприлично или развратно.
 • нарушава закон, подтиква или предоставя инструкции относно опасни, незаконни или хищнически действия или обсъжда незаконни дейности с намерение за тяхното извършване.
 • подтиква към насилствено поведение.
 • представлява основателна заплаха към физическо лице или обществената безопасност.
 • съдържа насилствени изображения на убийства или физическо насилие, които изглежда са били заснети единствено или основно за експлоатиращи, осквернителни или неоправдани цели.
 • е защитено от авторско право, търговска марка, търговска тайна, право на публичност или друго право на собственост без изричното разрешение на собственика на подобно авторско право, търговска марка, търговска тайна, право на публичност или друго право на собственост. Отговорността за определяне дали дадено Потребителско съдържание не е защитено от авторско право, търговска марка, търговска тайна, право на публичност или друго право на собственост е Ваша. Единствено Вие сте отговорни за всякакви щети, произтичащи от нарушение на авторски права, търговски марки, търговски тайни, права на публичност или други права на собственост, както и всякакви други щети, произтичащи от подобно изпращане. На всяко лице, определено по усмотрение на Gallup, че е нарушило интелектуалната собственост или други права на други лица, ще бъде забранено да изпраща или публикува други материали на Сайта.
 • по принцип не се отнася до определената тема или въпрос на дадена Интерактивна зона.
 • съдържа всякакви нежелани или неупълномощени рекламни или промоционални материали по отношение на продукти или услуги, "нежелана поща", "спам", "верижни писма", "пирамидални схеми" или друга форма на предлагане.

Вие се съгласявате да не участвате в дейност, която би представлявала престъпление или би довела до гражданска отговорност.

Вие се съгласявате, че при необходимост разполагате със съгласието на всяко едно идентифицируемо физическо лице във всяко изпращане за използване на името или подобието на това лице по начина, предвиден от Сайта.

Вие се съгласявате да не се представяте за физическо или юридическо лице, включително, но не само, Gallup или служител на Gallup, както и да не декларирате неправилно или по друг начин да представяте погрешно своята връзка с дадено физическо или юридическо лице.

Вие се съгласявате да не представяте или предлагате, пряко или косвено, одобрението на Gallup на Потребителското съдържание.

Вие се съгласявате да не възпрепятствате правото на поверителност на друг потребител, включително, но не само, чрез събиране на информация, разкриваща самоличността на потребителите на Сайта, или публикуване на лична информация относно трета страна.

Вие се съгласявате да не качвате, публикувате или по друг начин да предавате Потребителско съдържание, софтуер или други материали, които съдържат вирус или други вредни или разрушителни компоненти.

Вие се съгласявате да не пречите на или да не нарушавате Сайта, сървърите или мрежите, свързани към сайта, както и да не нарушавате каквито и да е изисквания, процедури, правила или разпоредби на мрежи, свързани към Сайта.

Вие се съгласявате да не възпроизвеждате, дублирате, копирате, продавате, препродавате или експлоатирате за каквито и да е търговски цели която и да е част от Сайта, да използвате Сайта или да влизате в него.

Всяко действие, което по усмотрение на Gallup ограничава или възпрепятства някой друг да използва или да се наслаждава на Сайта, е забранено. Gallup си запазва правото по свое собствено усмотрение да премахва или редактира потребителско съдържание от Вас и да прекратява Вашия акаунт поради каквато и да е причина.

Gallup не дава гаранция за точността и надеждността на Потребителското съдържание и не поема отговорност за действия, които бихте предприели в резултат на четене на Потребителско съдържание, публикувано на Сайта. Чрез използване на Интерактивните зони Вие може да бъдете изложени на съдържание, което може да сметнете за обидно, неприемливо, вредно, неточно или измамно. Възможно е също да има опасност от работа с непълнолетни лица, хора, които действат под фалшив претекст, международни търговски въпроси и чуждестранни граждани. Чрез използване на Интерактивните зони Вие приемате всички свързани с тях опасности.

Наблюдение

Gallup има правото, но не и задължението, да наблюдава Потребителско съдържание, публикувано или качено в Сайта, за да определи съответствието с настоящите Условия за ползване и всякакви оперативни правила, установени от Gallup, и да спазва всички закони, разпоредби или упълномощени правителствени искания. Въпреки че Gallup няма задължението да наблюдава, филтрира, редактира или премахва Потребителско съдържание, публикувано или качено в сайта, Gallup си запазва правото и има абсолютната преценка да филтрира, редактира, отказва или премахва без предизвестие потребителско съдържание, което е публикувано или качено на Сайта, по всяко време и поради каквато и да е причина, а Вие сте изцяло отговорни за създаването на резервни копия и подмяна на Потребителско съдържание, публикувано на сайта единствено на Ваши разноски и разходи. В допълнение Gallup може да споделя информация, разкриваща самоличността, в отговор на искане от правоприлагаща агенция, когато считаме, че е необходимо, или ако по друг начин се изисква или разрешава от закона. Вижте Декларация за поверителност на Gallup.

Решението на Gallup да наблюдава и/или променя Потребителско съдържание не представлява и по никакъв начин не трябва да се счита за отговорност на Gallup във връзка с или произтичаща от използването от Ваша страна на Интерактивните зони на Сайта.

Лиценз на Потребителско съдържание

С изпращане на Потребителско съдържание на Сайта Вие автоматично давате на Gallup безвъзмездни, постоянни, неотменими, неексклузивни права и лиценз, но не и задължението за използване, публикуване, възпроизвеждане, промяна, адаптиране, редактиране, превеждане, създаване на производни работи, включване в други работи, разпространяване, подлицензиране и експлоатиране по друг начин на подобно Потребителско съдържание (изцяло или отчасти) по целия свят и под всякаква форма, носител или технология, известни сега или разработени по-късно за пълния срок на всяко авторско право, което може да съществува в подобно потребителско съдържание, без да се плаща на Вас или на други трети страни. Вие представлявате и гарантирате пред Gallup, че имате пълното законово право, власт и пълномощия да предоставяте на Gallup лиценза, предвиден тук, че Вие притежавате или контролирате пълното излагане и други права на Потребителското съдържание, което сте изпратили за целите, предвидени в този лиценз, и че Потребителското съдържание, както и упражняването на правата, предоставени тук, не нарушават тези Условия за ползване и не нарушават каквито и да е права, включително правото на поверителност или правото на публичност, не дискредитират и не нарушават някой общ закон или някакво друго право на физическо или юридическо лице, както и не причиняват вреда на физическо или юридическо лице.

Без задължения

Потребителско съдържание, изпратено от Вас, ще се счита за неповерително и Gallup няма задължение да третира подобно Потребителско съдържание като защитена информация освен в съответствие с Декларацията за поверителност на Gallup. Без да се ограничава горепосоченото, Gallup си запазва правото да използва всяко Потребителско съдържание, както сметне за уместно, включително, но не само, като го изтрива, редактира, променя, отхвърля или отказва да го публикува. Gallup няма задължения да редактира, изтрива или по друг начин да променя Потребителско съдържание, след като бъде изпратено на Gallup. Gallup няма задължение да приписва авторство на Потребителско съдържание на Вас и няма задължение да налага каквато и да е форма на приписване от трети страни.

6. ДЕКЛАРАЦИИ, ГАРАНЦИИ И ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА

Уебсайтът и съдържанието на Gallup се предоставят "така, както са". GALLUP В ПЪЛНАТА СТЕПЕН, ПОЗВОЛЕНА ОТ ЗАКОНА, СЕ ОТКАЗВА ОТ ВСИЧКИ ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ, ИЗИСКВАНИ ОТ ЗАКОНА ИЛИ ДРУГИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ГАРАНЦИИ ЗА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, ГОДНОСТ ЗА КОНКРЕТНА ЦЕЛ, ПРОДАВАЕМОСТ И НЕПОСЕГАТЕЛСТВО ВЪРХУ ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ ИЛИ ПРАВАТА НА ТРЕТИ СТРАНИ. При никакви обстоятелства, включително, но не само, небрежност, Gallup, нейните дъщерни компании, филиали, агенти или лицензодатели няма да носят отговорност за каквито и да са преки, непреки, случайни, специални или последващи щети, които са в резултат от използването на или от неспособността да се използват материалите, продуктите или услугите на Gallup, включително уебсайтовете на Gallup.

Уебсайтовете може да включват съдържание, предоставено от трети страни, включително материали, предоставени от други потребители, блогъри и лицензодатели на трети страни, синдикатори, агрегатори и/или услуги за отчет. Всички декларации и/или становища, изразени в материали от трети страни, и всички статии и отговори на въпроси и друго съдържание, различно от съдържанието, предоставено от Gallup, са единствено становищата и отговорността на лицето или организацията, предоставящи материалите от трети страни. Такива материали не отразяват непременно становището на Gallup. Ние не носим отговорност и не сме задължени на Вас или на каквато и да е трета страна за съдържанието или точността на всякакви материали от трети страни.

Вие по-специално приемате и се съгласявате, че Gallup не носи отговорност за всякакво клеветническо, обидно или неправомерно поведение на който и да е потребител. Вие се съгласявате, че всякакъв вид съдебен иск (било то по договор, при закононарушение или на всяко друго основание), който по някакъв начин е свързан с Gallup или със съдържанието на Gallup, няма да превишава размера на сумата, която сте заплатили на Gallup за използването на съдържанието на Gallup. Ако сте недоволни от някакви материали, продукти или услуги на Gallup или от някои от Условията за използване и продажби на Сайта, Вашето единствено и изключително решение е да преустановите използването на услугите на Gallup.

Gallup ще направи всичко по силите си, за да гарантира, че наличието на услугите на Gallup ще бъде непрекъснато и че предаването ще бъде без грешки. Поради характера на електронното предаване на данни обаче това не може да бъде гарантирано. Освен това, вашият достъп до услугите на Gallup може от време на време да бъде преустановяван или ограничаван, за да се даде възможност за ремонт, поддръжка или въвеждане на нови услуги. Ние ще се опитаме да намалим честотата и времетраенето на всякакво временно преустановяване или ограничаване на услугите, продуктите или уебсайтовете на Gallup.

Gallup не носи отговорност за (i) загуби, които не са причинени от някакво нарушение от наша страна; или (ii) каквито и да е бизнес загуби (включително пропуснати ползи, загуба на приходи, договори, очаквани икономии, данни, добра репутация или напразно направени разходи); или (iii) всякакви непреки или последващи загуби, които не са били предвидими както от Gallup, така и от Вас, когато сте започнали да използвате услугите или уебсайтовете на Gallup.

Законите на някои държави не позволяват някои или всички от описаните по-горе ограничения. Ако тези закони са приложими за вас, е възможно някои или всички от горните ограничения да не се отнасят до вас и е възможно да имате допълнителни права.

7. ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

Вие се съгласявате да обезщетите и да предпазите Gallup, нейните ръководители, директори, акционери, предшественици, правоприемници, служители, агенти, дъщерни дружества и филиали от каквито и да е искания, загуби, отговорности, искове или разходи (включително адвокатски хонорари), предявени срещу Gallup от всяка трета страна, произтичащи от или свързани с Вашето нарушаване на Условията за използване и продажби на Сайта или с Вашето използване на сайтове на Gallup, включително, но не само, използването на съдържание, услуги и продукти на тези Сайтове, различни от изрично упълномощените в настоящите Условия за използване и продажби на Сайта.

8. САЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Някои от сайтовете на Gallup съдържат връзки към други сайтове, чиито практики относно информацията може да се различават от тези на Gallup. Вие трябва да прегледате бележките за поверителност на другия сайт, тъй като Gallup не дава никакви гаранции по отношение на информацията, която се предоставя или събира от други сайтове.

9. ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ИЗНОС

Продукти или Услуги, закупени от Gallup (включително материали за курсове, кодове за достъп или материали за обучение), може да бъдат предмет на закони и нормативни разпоредби в областта на митническия и експортния контрол. Вие се съгласявате да спазвате всички международни и национални закони и нормативни разпоредби, които са приложими за вас по отношение на такива продукти и услуги.

10. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Настоящите Условия за използване и продажби на Сайта се уреждат от и се тълкуват в съответствие със законите на Нидерландия. Страните (Вие и Gallup) признават изключителната компетентност на съдилищата на Нидерландия по отношение на какъвто и да е спор или извъндоговорно задължение, произтичащи от или свързани с настоящото Споразумение относно Условията за използване и продажби на Сайта.

11. АРБИТРАЖ МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТОЗИ РАЗДЕЛ -- ТОЙ МОЖЕ ЗНАЧИТЕЛНО ДА ЗАСЕГНЕ ВАШИТЕ ЗАКОНОВИ ПРАВА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРАВОТО ВИ ДА ЗАВЕДЕТЕ ДЕЛО В СЪДА.

В случай на какъвто и да е спор, претенция, въпрос или несъгласие, произтичащи от или свързани с настоящото Споразумение или неговото нарушаване, страните по него полагат всички усилия за разрешаването на спора, претенцията, въпроса или несъгласието. За тази цел страните се консултират и преговарят добросъвестно помежду си и като зачитат взаимните си интереси, се опитват да намерят приемливо и справедливо решение, задоволяващо и двете страни. Ако страните не достигнат до такова решение в рамките на 30 (тридесет) дни, тогава след изпращане на уведомление от едната страна до другата споровете, претенциите, въпросите или несъгласията се разрешават чрез задължителен арбитраж под ръководството на Нидерландския арбитражен институт в съответствие с разпоредбите на неговите правила за решаване на граждански спорове, освен ако Вие не сте държавна агенция или политическо подразделение или юрисдикция, за която задължителният арбитраж е изрично забранен от закона.

12. ДАННИ ЗА КОНТАКТ С GALLUP

Gallup B.V.
Luna ArenA, Herikerbergweg 238,
Амстердам, Нидерландия 1101 CM

13. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Вие може да прекратите Вашия акаунт в Gallup по всяко време, като преустановите използването на Сайтовете на Gallup. Gallup може по всяко време да анулира или да прекрати без предизвестие всяка оферта на Gallup. В случай на такова прекратяване достъпът до частта от офертата на Gallup, засегната от такова анулиране или прекратяване, вече не е разрешен. Ограниченията, наложени по отношение на материали, изтеглени от сайтове на Gallup, отказите от отговорност и ограниченията на отговорностите, предвидени в настоящото Споразумение относно Условията за използване и продажби на Сайта, остават незасегнати от такова анулиране или прекратяване. Това включва, но не само, защитите на търговските марки и авторските права.

Gallup има правото да прекрати или преустанови тези Условия на ползване по всяко време без предизвестие. Без да се ограничава горепосоченото, Gallup има правото незабавно да прекрати Вашия акаунт в случай на поведение от Ваша страна, което Gallup по свое собствено усмотрение счита за неприемливо, или в случай на нарушение на тези Условия на ползване.

Условия за продажба

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ, ПРЕДИ ДА ПРИСТЪПИТЕ КЪМ ЗАКУПУВАНЕ НА КАКВИТО И ДА Е ПРОДУКТИ ИЛИ УСЛУГИ НА GALLUP. КАТО НАПРАВИТЕ ПОРЪЧКА НА GALLUP, ВИЕ ИЗРАЗЯВАТЕ СВОЕТО СЪГЛАСИЕ ДА БЪДЕТЕ ОБВЪРЗАНИ С НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ.

1. ПОРЪЧКА

Вашата поръчка е предложение към Gallup за закупуване на продукта (продуктите) или артикула (артикулите) във вашата количка за пазаруване. Ако направите поръчка за закупуване на продукт(и) или артикул(и) от Gallup, ние ще ви изпратим имейл, потвърждаващ получаването на вашата поръчка, който съдържа и подробните данни за поръчката ви ("Имейл за потвърждение на поръчката"). Имейлът за потвърждение на поръчката представлява потвърждение, че сме получили вашата поръчка, но не потвърждава приемането на вашето предложение за закупуване на поръчания продукт(и) или артикул(и). Ние приемаме вашето предложение за закупуване при изпращането на Имейла за потвърждение на поръчката или на Имейла за потвърждение на регистрацията само за оферти за курсове на Gallup.

2. ПРАВА НА ОТКАЗ, ИЗКЛЮЧЕНИЯ ОТ ПОЛИТИКИТЕ ЗА ОТКАЗ И ВРЪЩАНЕ

Ако закупувате стоки, които ще се доставят, Вие имате право по всяко време да откажете Вашата поръчка, преди стоките да се изпратят за доставка, като се осигурява пълно възстановяване на средствата. Вие също така имате право да върнете получените стоки в рамките на 30 дни от датата на получаване на стоките, освен ако не е приложимо едно от определените по-долу изключения. Няма да се приема връщане на стоките след изтичането на срока от 30 дни. Вие носите отговорност за всички разходи, свързани с връщането на стоките на Gallup. Стойността на закупените стоки, намалена с каквито и да е разходи по доставката, направени от Gallup, се възстановява. Ако приложимото право на вашата държава или регион ви предоставя по-дълъг срок за отказ, то такъв срок ще е приложим. За да упражните правото си на отказ, вие трябва да ни информирате за вашето решение за отказ, преди да изтече срокът за отказ.

Изключения от правото на отказ

Правата на отказ не се прилагат за:

 • Доставка на запечатани аудио- или видеозаписи или на запечатан софтуер, ако се разпечатват от вас след доставката
 • Стоки, които са изработени съгласно Ваша спецификация или са ясно персонализирани
 • Доставката на цифрово съдържание (включително приложения, цифров софтуер, електронни книги, MP3, електронно обучение и т.н.)
 • Кодове за достъп (включително Анкета за ангажираност на служители, Оценка на CliftonStrengths, Оценка на Builder Profile и т.н.)

Политика за отказ, приложима при регистрации за курсове

Ако не можете да присъствате на курс на Gallup, за който сте регистрирани, вие трябва да откажете регистрацията не по-късно от две седмици преди датата на курс, за да получите пълно възстановяване на платената сума. Ако се откажете в срок, по-кратък от 2 (две) седмици преди началната дата на курса, вие няма да получите възстановяване на средствата.

Ако се регистрирате за курс на Gallup и се налага да се прехвърлите на различна дата за курса, можете да го направите, като се свържете с Gallup най-малко 2 (две) седмици преди началната дата на курса. Ще Ви бъде начислена такса за прехвърляне в размер на 150 щатски долара. Gallup няма да приема каквито и да е искания за прехвърляне по-малко от 2 (две) седмици преди началната дата на курса.

Политика за анулирането на курс - Gallup

Програмите на Gallup са интерактивни събития, които съчетават обучението в класната стая с работата в група. По тази причина всяка програма изисква минимален брой участници, за да се гарантира успешен процес на обучение. Gallup си запазва правото да анулира всяка програма, която не успее да събере минималния брой участници 4 (четири) седмици преди определената начална дата на програмата, и ще уведоми всички регистрирани участници за анулирането по това време. Насърчаваме участниците да планират пътуването си съобразно с това, тъй като Gallup не носи отговорност за възстановяването на пътните разноски, ако програмата се анулира.

3. ЦЕНООБРАЗУВАНЕ

Всички посочени цени са без данък върху продажбите, акциз или ДДС или други приложими данъци. Приложимите данъци се добавят по време на онлайн плащането. Цените, показвани на Сайтовете на Gallup, не включват транспортни разходи.

Макар и да се опитваме да гарантираме, че всички онлайн цени са точни, е възможно да се допуснат грешки. Ако открием грешка в цената на стоките, които сте поръчали, ние ще ви информираме веднага след като това стане възможно. Тогава ще ви бъде дадена възможност да потвърдите отново вашата поръчка с правилната цена или да я откажете. Ако не можем да се свържем с вас с помощта на данните за контакт, които сте ни предоставили по време на процеса на поръчване, ние ще третираме вашата поръчка като отказана. Ако вече сте заплатили за стоките и решите да се откажете, ние ще осигурим пълно възстановяване на средствата веднага след като това стане възможно, но в никакъв случай по-късно от 30 дни след датата на уведомяване за отказа.

4. ДЕЦА

Вие трябва да сте навършили пълнолетие във вашата държава/регион на пребиваване, за да закупувате продукти от Gallup.

5. РАЗНИ

Настоящото Споразумение относно Условията за използване и продажби на Сайта, заедно с предоставената Декларация за поверителност и специфичните Условия за използване на продукти, приложими за продукта или услугите, които закупувате, представляват цялото споразумение между вас и Gallup и заменят всички предишни и съществуващи споразумения, предложения и комуникации, независимо от това дали са писмени, или устни.

Никакъв отказ от каквото и да е условие от настоящото Споразумение относно Условията за използване и продажби на Сайта няма да се счита за по-нататъшен или продължаващ отказ от такова условие или каквото и да е друго условие.