Site Terms of Use and Sale

Последна актуализация: 16 ноември 2015 г.

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ, ПРЕДИ ДА ПРИСТЪПИТЕ КЪМ ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА GALLUP. КАТО ИЗПОЛЗВАТЕ УСЛУГИТЕ НА GALLUP, ВИЕ ИЗРАЗЯВАТЕ СВОЕТО СЪГЛАСИЕ ДА БЪДЕТЕ ОБВЪРЗАНИ С НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ И ПРОДАЖБИ НА САЙТА.

Gallup предлага широка гама от услуги и продукти, като понякога могат да се прилагат допълнителни условия. Когато използвате дадена услуга на Gallup (например Gallup Q12, Clifton StrengthsFinder, Gallup Courses), вие също така ще се подчинявате на условията, указанията и правилата, които са приложими за тези услуги на Gallup ("Условия за използване на продукти"). Ако настоящите Условия за използване и продажби на Сайта са несъвместими с предвидените Условия за използване на продукти, предимство ще имат Условията за използване на продукти.
Gallup си запазва правото, по своя преценка, да променя, модифицира, добавя или премахва по всяко време части от настоящите Условия за използване и продажби или Условия за използване на продукти на Сайта. Всички промени влизат в сила незабавно от момента на тяхното публикуване. Gallup ще ви уведоми при извършване на каквито и да е промени, модификации или допълнения по настоящите Условия за използване и продажби или Условия за използване на продукти на Сайта. Вашето продължаващо използване на услугите на Gallup означава, че приемате и се съгласявате с тези промени. Към вас ще бъдат прилагани условията и правилата, политиките и Условията за използване и продажби на Сайта и Условията за използване на продукти, които са в сила по времето, когато използвате услугите на Gallup. Gallup предлага от време на време да преглеждате настоящите Условия за използване и продажби на Сайта. Ако някое от настоящите Условия за използване и продажби на Сайта се счете за невалидно, анулирано или поради каквато и да е причина неприложимо, това условие ще се счита за отделимо и няма да бъде част от настоящото Споразумение.

1. ПОВЕРИТЕЛНОСТ.

Моля, прегледайте нашата Декларация за поверителност, която урежда вашето използване на услугите на Gallup, за да разберете нашите практики. Всякакви лични данни (например вашето име, адрес, телефонен номер или имейл адрес), които предоставяте на сайта чрез електронна поща или по друг начин, ще бъдат използвани в съответствие с политиката за поверителност на Gallup.

2. АВТОРСКО ПРАВО, ПРАВА ВЪРХУ ТЪРГОВСКИ МАРКИ И ВЪРХУ БАЗИ ДАННИ

Този уебсайт съдържа материали, защитени с авторски права, търговски марки и патентовани продукти от научноизследователската дейност на Gallup, Inc., включително, но не само, текст, графики, снимки и видео. Цялото съдържание на Сайта е със защитени авторски права съгласно законите на Съединените щати и международните закони за авторското право, авторските права и правата върху бази данни. Всички права запазени. Съответно международните и националните законодателства и санкциите, гарантиращи закрилата на патенти, авторски права, търговски марки и търговски тайни, защитават идеите, концепциите и препоръките, изложени в рамките на този сайт.

Новинарските статии, докладите и графиките на Gallup могат да бъдат изтегляни и/или копирани, при условие че цялото изтеглено съдържание запазва бележките за авторските права, търговските марки и всякакви други бележки за притежание, които придружават съдържанието. Не могат да се извършват никакви промени на съдържанието без изричното писмено разрешение на Gallup, Inc. Каквото и да е препратка към новинарските статии, докладите и графиките на Gallup, изцяло или отчасти, на всякакви уебстраници трябва да предоставя връзка, която да препраща обратно към оригиналното съдържание в неговата цялост. Освен ако в настоящото не е изрично предвидено друго, предаването на това съдържание няма да се тълкува като предоставяне на какъвто и да е вид лиценз по силата на каквито и да е авторски права или търговски марки, притежавани или управлявани от Gallup, Inc.

Съдържание на Gallup, което не е идентифицирано в предходния параграф, може да бъде предмет на допълнителни ограничения, както е описано в Условия за използване на продукти.

Вие се съгласявате, че не придобивате каквито и да е права върху собствеността в тези материали със защитено авторско право чрез тяхното изтегляне.

Моля, посетете уебстраницата Търговски марки на Gallup, за да прегледате неизчерпателния списък с търговски марки на Gallup. Търговските марки на Gallup не могат да се използват във връзка с какъвто и да е продукт или услуга, които не са на Gallup, по начин, който има вероятност да създаде объркване между клиентите, или по начин, който злепоставя или дискредитира Gallup. Всяко използване на Gallup® или на някаква друга търговска марка на Gallup изисква предварителното писмено съгласие на Gallup. Такова използване включва съответното съобщение за признаване на търговската марка. Съобщението за признаване на търговската марка предупреждава читателите относно собствеността върху търговската марка. Използвайте съобщението за признаване на търговската марка в печатни материали и на уебстраници. Пример: Clifton StrengthsFinder® е регистрирана търговска марка на Gallup, Inc. Всички други търговски марки, които не са притежавани от Gallup и които се появяват в каквото и да е съдържание на Gallup, са притежание на техните съответни собственици, които може да са свързани или не с Gallup.

Ако желаете да възпроизведете съдържание на Gallup по начин, които не е разгледан в настоящия раздел, моля, свържете се с нас.

Уведомяваме ви, че Gallup агресивно прилага правата си върху интелектуалната собственост в максималната степен, предвидена от закона.

3. ВАШИЯТ АКАУНТ

За да получите достъп до някои уебсайтове или до съдържание на Gallup, може да ви бъде поискано до създадете акаунт. Вие носите отговорност за опазването на поверителността на вашия акаунт и парола, както и за всички действия или пропуски, които възникват, докато вашият акаунт се използва. Вие не можете да използвате уебсайтовете на Gallup или някакво съдържание от уебсайтовете на Gallup за каквато и да е неправомерна цел. Вие се съгласявате веднага да уведомите Gallup за всякакво неразрешено използване на вашата парола или акаунт или за какъвто и да е друг пробив в сигурността, както и да гарантирате, че излизате от вашия акаунт в края на всяка сесия. Gallup не носи отговорност за каквато и да е загуба или щета, произтичащи от неосигурена от вас защита на информацията за вашата парола или акаунт. Всякакви измамни, оскърбителни или по друг начин незаконни дейности могат да бъдат основание за прекратяване на вашия акаунт единствено по преценка на Gallup, като Gallup може да уведоми за вас съответните правоприлагащи органи.

4. ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ КОНФИГУРАЦИИ

С цел да се гарантира, че можете да получите достъп до всички функции на този уебсайт, както и за оптимален опит в работата си с браузъра, ние препоръчваме следните конфигурации. За допълнителна помощ относно действителните поддържани конфигурации на този уебсайт, моля, свържете се с нас по телефона на: 1-888-274-5447.

Браузъри:

 • Internet Explorer 11

 • FireFox

 • Chrome

 • Safari 8

Моля, имайте предвид, че Gallup не поддържа бета-версии на браузърите.

Разделителна способност на екрана на компютъра: 1024x768

Мобилни устройства:

 • iPhone/iPad/iPod Touch, използващи браузър Safari или Chrome

 • Android, използващи браузър Chrome

Моля, имайте предвид, че Gallup не поддържа Opera Mini.

Добавки:

 • Java

 • Acrobat Reader

 • Office

 • Flash

Моля, имайте предвид, че Gallup препоръчва последната издадена версия на посочените по-горе браузъри, мобилни устройства или добавки, освен ако не е посочено друго.

5. ДЕКЛАРАЦИИ, ГАРАНЦИИ И ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА

Уебсайтът и съдържанието на Gallup се предоставят "така, както са". GALLUP В МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, ПОЗВОЛЕНА ОТ ЗАКОНА, СЕ ОТКАЗВА ОТ ВСИЧКИ ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНИ И ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ, ЗАКОНОВИ ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ГАРАНЦИИ ЗА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, ГОДНОСТ ЗА КОНКРЕТНА ЦЕЛ, ПРОДАВАЕМОСТ И НЕПОСЕГАТЕЛСТВО ВЪРХУ ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ ИЛИ ПРАВАТА НА ТРЕТИ СТРАНИ. При никакви обстоятелства, включително, но не само, небрежност, Gallup, нейните дъщерни компании, филиали, агенти или лицензодатели няма да носят отговорност за каквито и да са преки, непреки, случайни, специални или последващи щети, които са в резултат от използването на или от неспособността да се използват материалите, продуктите или услугите на Gallup, включително уебсайтовете на Gallup.

Уебсайтовете може да включват съдържание, предоставено от трети страни, включително материали, предоставени от други потребители, блогъри и лицензодатели на трети страни, синдикатори, агрегатори и/или услуги за отчет. Всички декларации и/или становища, изразени в материали от трети страни, и всички статии и отговори на въпроси и друго съдържание, различно от съдържанието, предоставено от Gallup, са единствено становищата и отговорността на лицето или организацията, предоставящи материалите от трети страни. Такива материали не отразяват непременно становището на Gallup. Ние не носим отговорност и не сме задължени на вас или на каквато и да е трета страна за съдържанието или точността на всякакви материали от трети страни.

Вие по-специално приемате и се съгласявате, че Gallup не носи отговорност за всякакво клеветническо, обидно или неправомерно поведение на който и да е потребител. Вие се съгласявате, че всякакъв вид съдебен иск (било то по договор, при закононарушение или на всяко друго основание), който по някакъв начин е свързан с Gallup или със съдържанието на Gallup, няма да превишава размера на сумата, която сте заплатили на Gallup за използването на съдържанието на Gallup. Ако сте недоволни от някакви материали, продукти или услуги на Gallup или от някои от Условията за използване и продажби на Сайта, вашето единствено и изключително решение е да преустановите използването на услугите на Gallup.

Gallup ще направи всичко по силите си, за да гарантира, че наличието на услугите на Gallup ще бъде непрекъснато и че предаването ще бъде без грешки. Поради характера на електронното предаване на данни обаче това не може да бъде гарантирано. Освен това, вашият достъп до услугите на Gallup може от време на време да бъде преустановяван или ограничаван, за да се даде възможност за ремонт, поддръжка или въвеждане на нови услуги. Ние ще се опитаме да намалим честотата и времетраенето на всякакво временно преустановяване или ограничаване на услугите, продуктите или уебсайтовете на Gallup.

Gallup няма да носи отговорност за: (i) загуби, които не са причинени от някакво нарушение от наша страна; или (ii) каквито и да е бизнес загуби (включително пропуснати ползи, загуба на приходи, договори, очаквани икономии, данни, добра репутация или напразно направени разходи); или (iii) всякакви непреки или последващи загуби, които не са били предвидими както от Gallup, така и от вас, когато сте започнали да използвате услугите или уебсайтовете на Gallup.

Законите на някои държави не позволяват някои или всички от описаните по-горе ограничения. Ако тези закони са приложими за вас, е възможно някои или всички от горните ограничения да не се отнасят до вас и е възможно да имате допълнителни права.

6. БЕЗ НЕЗАКОННО ИЛИ ЗАБРАНЕНО ИЗПОЛЗВАНЕ

Вие използвате Gallup.com само за законни цели. Вие няма да публикувате или предоставяте чрез Gallup.com никакъв материал, който нарушава или засяга по какъвто и да е начин правата на други лица, тоест незаконен, заплашителен, обиден, клеветнически, накърняващ правото на неприкосновеност на личния живот и публичност, вулгарен, неприличен, сквернословен или неприемлив по друг начин, който поощрява поведение, което би представлявало престъпление, поражда гражданскоправна отговорност или по друг начин нарушава какъвто и да е закон, или който, без изричното предварително одобрение на Gallup, съдържа реклама или някакво подвеждане по отношение на продуктите или услугите. Вие се съгласявате да обезщетите и да предпазите Gallup, нейните ръководители, директори, акционери, правоприемници, служители, агенти, дъщерни дружества и филиали, от каквито и да е искания, загуби, отговорности, искове или разходи (включително адвокатски хонорари), предявени срещу Gallup от всяка трета страна поради или произтичащи от или във връзка с вашето използване на Сайта.

7. ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

Ви се съгласявате да обезщетите и да предпазите Gallup, нейните ръководители, директори, акционери, предшественици, правоприемници, служители, агенти, дъщерни дружества и филиали, от каквито и да е искания, загуби, отговорности, искове или разходи (включително адвокатски хонорари), предявени срещу Gallup от всяка трета страна, произтичащи от или свързани с вашето нарушаване на Условията за използване и продажби на Сайта или с вашето използване на уебсайтовете на Gallup, включително, но не само използването на съдържание, услуги и продукти на тези уебсайтове, различни от изрично упълномощените в настоящите Условия за използване и продажби на Сайта.

8. САЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Някои от сайтовете на Gallup съдържат връзки към други сайтове, чиито практики относно информацията може да се различават от тези на Gallup. Вие трябва да прегледате бележките за поверителност на другия сайт, тъй като Gallup не дава никакви гаранции по отношение на информацията, която се предоставя на или събира от други сайтове.

9. ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ИЗНОС

Продукти или услуги, закупени от Gallup (включително материали за курсове, кодове за достъп или материали за обучение), може да бъдат предмет на закони и нормативни разпоредби в областта на митническия и експортния контрол. Вие се съгласявате да спазвате всички международни и национални закони и нормативни разпоредби, които са приложими за вас по отношение на такива продукти и услуги.

10. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Настоящите Условия за използване и продажби на Сайта се уреждат от и се тълкуват в съответствие със законите на Нидерландия. Страните (Вие и Gallup) признават изключителната компетентност на съдилищата на Нидерландия по отношение на какъвто и да е спор или извъндоговорно задължение, произтичащи от или свързани с настоящото Споразумение относно Условията за използване и продажби на Сайта.

11. АРБИТРАЖ

В случай на какъвто и да е спор, претенция, въпрос или несъгласие, произтичащи от или свързани с настоящото Споразумение или неговото нарушаване, страните по него полагат всички усилия за разрешаването на спора, претенцията, въпроса или несъгласието. За тази цел страните се консултират и преговарят добросъвестно помежду си и като зачитат взаимните си интереси, се опитват да намерят приемливо и справедливо решение, задоволяващо и двете страни. Ако страните не достигнат до такова решение в рамките на 30 (тридесет) дни, тогава, след изпращане на уведомление от едната страна до другата, споровете, претенциите, въпросите или несъгласията се разрешават чрез задължителен арбитраж под ръководството на Нидерландския арбитражен институт в съответствие с разпоредбите на неговите правила за решаване на граждански спорове, освен ако вие не сте държавна агенция или политическо подразделение в държава или юрисдикция, за която задължителният арбитраж е изрично забранен от закона.

12. ДАННИ ЗА КОНТАКТ С GALLUP

Gallup B.V.
Luna ArenA, Herikerbergweg 238,
Амстердам, Нидерландия 1101 CM

13. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Вие можете по всяко време да прекратите вашия акаунт в Gallup, като преустановите използването на уебсайтовете на Gallup. Gallup може по всяко време да анулира или да прекрати без предизвестие всяка оферта на Gallup. В случай на такова прекратяване достъпът до частта от офертата на Gallup, засегната от такова анулиране или прекратяване, вече не е разрешен. Ограниченията, наложени по отношение на материали, изтеглени от уебсайтове на Gallup, и отказите от отговорност и ограниченията на отговорностите, предвидени в настоящото Споразумение относно Условията за използване и продажби на Сайта, остават незасегнати от такова анулиране или прекратяване. Това включва, но не само, защитите на търговските марки и авторските права.

Условия за продажба

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ, ПРЕДИ ДА ПРИСТЪПИТЕ КЪМ ЗАКУПУВАНЕ НА КАКВИТО И ДА Е ПРОДУКТИ ИЛИ УСЛУГИ НА GALLUP. КАТО НАПРАВИТЕ ПОРЪЧКА НА GALLUP, ВИЕ ИЗРАЗЯВАТЕ СВОЕТО СЪГЛАСИЕ ДА БЪДЕТЕ ОБВЪРЗАНИ С НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ.

1. ПОРЪЧКА

Вашата поръчка е предложение към Gallup за закупуване на продукта (продуктите) или артикула (артикулите) във вашата количка за пазаруване. Ако направите поръчка за закупуване на продукт(и) или артикул(и) от Gallup, ние ще ви изпратим имейл, потвърждаващ получаването на вашата поръчка, който съдържа и подробните данни за поръчката ви ("Имейл за потвърждение на поръчката"). Имейлът за потвърждение на поръчката представлява потвърждение, че сме получили вашата поръчка, но не потвърждава приемането на вашето предложение за закупуване на поръчания продукт(и) или артикул(и). Ние приемаме вашето предложение за закупуване при изпращането на Имейла за потвърждение на поръчката или на Имейла за потвърждение на регистрацията само за оферти за курсове на Gallup.

2. ПРАВА НА ОТКАЗ, ИЗКЛЮЧЕНИЯ ОТ ПОЛИТИКИТЕ ЗА ОТКАЗ И ВРЪЩАНЕ

Ако закупувате стоки, които ще се експедират, вие имате право по всяко време да откажете вашата поръчка, преди стоките да се изпратят за доставка, като се осигурява пълно възстановяване на средствата. Вие също така имате право да върнете получените стоки в рамките на 90 дни от датата на получаване на стоките, освен ако не е приложимо едно от определените по-долу изключения. Няма да се приема връщане на стоките след изтичането на срока от 90 дни. Вие носите отговорност за всички разходи, свързани с връщането на стоките на Gallup. Стойността на закупените стоки, намалена с каквито и да е транспортни разходи, направени от Gallup, се възстановява. Ако приложимото право на вашата държава или регион ви предоставя по-дълъг срок за отказ, то такъв срок ще е приложим. За да упражните правото си на отказ, вие трябва да ни информирате за вашето решение за отказ, преди да изтече срокът за отказ.

Изключения от правото на отказ

Правата на отказ не се прилагат за:

 • Доставка на запечатани аудио- или видеозаписи или на запечатан софтуер, ако се разпечатват от вас след доставката

 • Стоки, които са изработени съгласно ваша спецификация или са ясно персонализирани

 • Доставката на цифрово съдържание (включително приложения, цифров софтуер, електронни книги, MP3 и т.н.)

 • Използвани или с изтекъл срок кодове за достъп

Политика за отказ, приложима при регистрации за курсове

Ако не можете да присъствате на курс на Gallup, за който сте регистрирани, вие трябва да откажете регистрацията не по-късно от две седмици преди датата на курс, за да получите пълно възстановяване на платената сума. Ако се откажете в срок, по-кратък от 2 (две) седмици преди началната дата на курса, вие няма да получите възстановяване на средствата.

Ако се регистрирате за курс на Gallup и се налага да се прехвърлите на различна дата за курса, можете да го направите, като се свържете с Gallup най-малко 2 (две) седмици преди началната дата на курса. Ще заплатите такса за прехвърляне в размер на 150 щатски долара. Gallup няма да приема каквито и да е искания за прехвърляне по-малко от 2 (две) седмици преди началната дата на курса.

Политика за анулирането на курс - Gallup

Програмите на Gallup са интерактивни събития, които съчетават обучението в класната стая с работата в група. По тази причина всяка програма изисква минимален брой участници, за да се гарантира успешен процес на обучение. Gallup си запазва правото да анулира всяка програма, която не успее да събере минималния брой участници 4 (четири) седмици преди определената начална дата на програмата, и ще уведоми всички регистрирани участници за анулирането по това време. Ние насърчаваме участниците да планират пътуването си съобразно с това, тъй като Gallup не носи отговорност за възстановяването на пътните разноски, в случай че програмата се анулира.

3. ЦЕНООБРАЗУВАНЕ

Всички посочени цени са без данък върху продажбите, акциз или ДДС или други приложими данъци. Приложимите данъци се добавят по време на онлайн плащането. Цените, показвани на уебсайтовете на Gallup, не включват транспортни разходи.

Макар и да се опитваме да гарантираме, че всички онлайн цени са точни, е възможно да се допуснат грешки. Ако открием грешка в цената на стоките, които сте поръчали, ние ще ви информираме веднага след като това стане възможно. Тогава ще ви бъде дадена възможност да потвърдите отново вашата поръчка с правилната цена или да я откажете. Ако не можем да се свържем с вас с помощта на данните за контакт, които сте ни предоставили по време на процеса на поръчване, ние ще третираме вашата поръчка като отказана. Ако вече сте заплатили за стоките и решите да се откажете, ние ще осигурим пълно възстановяване на средствата веднага след като това стане възможно, но в никакъв случай по-късно от 30 дни след датата на уведомяване за отказа.

4. ДЕЦА

Вие трябва да сте навършили пълнолетие във вашата държава/регион на пребиваване, за да закупувате продукти от Gallup.

5. РАЗНИ

Настоящото Споразумение относно Условията за използване и продажби на Сайта, заедно с предоставената Декларация за поверителност и специфичните Условия за използване на продукти, приложими за продукта или услугите, които закупувате, представляват цялото споразумение между вас и Gallup и заменят всички предишни и съществуващи споразумения, предложения и комуникации, независимо от това дали са писмени, или устни.

Никакъв отказ от каквото и да е условие от настоящото Споразумение относно Условията за използване и продажби на Сайта няма да се счита за по-нататъшен или продължаващ отказ от такова условие или каквото и да е друго условие.