Product Terms of Use

Условия за използване на продукти

Актуализация: 16 ноември 2015 г.

Преминаване към Условия за използване на Clifton StrengthsFinder® и BP10TM

Преминаване към Условия за използване на Q12®

Преминаване към Условия за използване на Gallup Courses

Условия за използване на Clifton StrengthsFinder® и BP10TM

Продукти, които се основават на Strengths (Силните страни), се предлагат като услуга от Gallup, Inc. и са създадени с цел да дадат възможност на хората да открият, развият и приложат своите Силни страни във всички аспекти на живота си. Вашето използване на продуктите или услугите Strengths се урежда от настоящите Условия за използване на продукти. Със закупуването и използването на продуктите или услугите Strengths вие приемате без ограничение или допълнителни условия всички Условия за използване на продукти. Gallup си запазва правото, по своя преценка, да променя, модифицира, добавя или премахва по всяко време части от настоящите Условия за използване на продукти. Всички промени влизат в сила незабавно от момента на тяхното публикуване. Gallup ще ви уведоми при извършване на каквито и да е промени, модификации или допълнения по настоящите Условия за използване на продукти. Вашето продължаващо използване на услугите на Gallup означава, че приемате и се съгласявате с тези промени. Към вас ще бъдат прилагани условията и правилата, политиките и Условията за използване на продукти, които са в сила по времето, когато използвате услугите на Gallup. Ако някое от настоящите Условия за използване на продукти се счете за невалидно, нищожно или поради каквато и да е причина неприложимо, това условие ще се счита за отделимо и няма да бъде част от настоящото Споразумение. За целите на настоящите Условия за използване на продукти думите съдържание, оценяване (оценявания), инструмент (инструменти), Strength(s) (Силна страна/Силни страни) и StrengthsFinder(s) (Програма/Програми за търсене на силните страни) се отнасят заедно или поотделно за продуктите и услугите на Clifton StrengthsFinder® и на Builder Profile 10TM (Предприемачески профил) (BP10TM).

Настоящите Условия за използване на продукти включват разпоредбите, съдържащи се в Условията за използване и продажби на Сайта на Gallup.

Всички материали за Strengths, публикувани от Gallup в каквато и да е форма на медия, включително, но не само, текст, новинарски статии, снимки, изображения, илюстрации, аудиоклипове, видеоклипове, резултати от проучвания/избори, търговски марки, марки за услуги, емблеми, материали за обучение и други материали (колективно "Съдържание"), са защитени от международните закони за закрила на авторското право, както и тези на САЩ, и са собственост на или се управляват от Gallup, Inc. или страната, призната като доставчик на Съдържанието.

Можете да използвате Съдържанието на уебсайта на Центъра на Gallup Strengths и от Комплектите за коучинг на Strengths за лични и организационни цели. Вие не можете да копирате или отново да публикувате Съдържание от уебсайта или от материалите на Комплектите за коучинг на Strengths, с изключение на онези елементи, които са включени в портативното мултимедийно устройство (DVD или USB флаш устройство) на Комплектите за коучинг на Strengths. Елементите в портативното мултимедийно устройство са предназначени специално за повторно публикуване за лични или организационни цели.

В случай на каквото и да е разрешено копиране, повторно разпространение или публикуване на материали, защитени от авторско право, няма да се извършват никакви промени или изтриване на авторската принадлежност, легендата за търговските марки или бележката за авторските права. Вие се съгласявате, че не придобивате каквито и да е права върху собствеността в тези материали със защитено авторско право чрез тяхното изтегляне. За да защити научните постижения и концепции, вложени в работата по Strengths, Gallup си запазва правото за проверка на всякакво създадено от потребителя съдържание. Въз основа на резултатите от тази проверка Gallup може да изиска модификация на създаденото от потребителя съдържание.

За специализирана информация, свързана с търговска марка или с авторско право, моля, прегледайте Указанията за търговски марки и авторско право в Условия за използване и продажби на Сайта. Споразумение.

Ако закупувате или получавате достъп до Съдържание в Strengths за използване от някой други, различен от вас, вие носите отговорност за спазването на допълнителните Правила за професионално поведение.

Собственост върху индивидуални Strengths

Лицето, което участва в Clifton StrengthsFinder или оценяването по BP10, притежава резултатите си, независимо от това дали лицето е закупило Кода за достъп, или Кодът за достъп е бил закупен в негова полза. Само това лице може да даде разрешение за споделяне на резултати си. Ако даден работодател, коуч, консултант или друго физическо или юридическо лице (колективно "Купувачът") закупи достъп до Clifton StrengthsFinder или BP10 за определено лице, Купувачът може да получи достъп до резултатите, но лицето ще продължи да притежава резултатите и Купувачът не може да споделя резултатите за лицето без предварително съгласие от страна на лицето. Купувачите, които получават достъп до резултатите на лице, имат задължението да защитават правото на неприкосновеност на личния живот и защита на поверителността на данните за лицето.

Оценяванията, предложени на уебсайта на Центъра на Gallup Strengths, са предназначени за използване от лица, които са на възраст 14 или повече години. Ако сте училищен администратор, учител или по друг начин сте част от образователна организация и възнамерявате учениците да участват в някакво оценяване на Gallup, вие се съгласявате да предприемете всички необходими действия за спазването на приложимите закони за неприкосновеността на личния живот на учениците, включително, но не само, Закона за правата на семейството на образование и неприкосновеност на личния живот (FERPA).

Кодове за достъп до Clifton StrengthsFinder и BP10

Всяко лице ще получи Кода за достъп за участие в Clifton StrengthsFinder или BP10 оценяването, което са закупили. Купувачите носят отговорност за разпространяването на Кода(овете) за достъп, както и за всякакви употреби, действия или пропуски, докато се използват техния(ите) Код(ове) за достъп.

Правила за професионално поведение

Като използвате съдържанието, всякакви свързани със Strengths материали или отделните Strengths на друго лице за целите на коучинга, обучението или консултирането с това лице или организация, вие се съгласявате да се държите по начин, който се отразява благоприятно на Gallup и на Съдържанието. Следните Правила за професионално поведение са минималните очаквания на Gallup по отношение на взаимоотношенията, които създавате с отделни лица или организации.

 • Вие се съгласявате, че нищо в Условията за използване на продукти, Правилата за професионално поведение или вашата работа със Strengths няма да се тълкува като създаване на партньорство, съвместно предприятие, взаимоотношения на посредничество или предоставяне на франчайзинг между Gallup и вас.

 • Вие няма да поемате никакви задължения или да давате гаранции на когото и да е от името на Gallup.

 • Вие няма съзнателно да предявявате неверни или подвеждащи претенции и вие носите отговорност за установяването на ясни, подходящи и съобразени с културата граници.

 • Вие се съгласявате, че Clifton StrengthsFinder или BP10 оценяванията не са проверени за валидност като инструменти за избор/наемане съгласно Общите насоки, публикувани от EEOC (Комисията за равни възможности за работа), и като такива вие няма да използвате Clifton StrengthsFinder или BP10 оценяване като инструмент за назначаване на работа или за целите на избора.

 • Вие няма да рекламирате, насърчавате или подсказвате по какъвто и да е начин, че услугите, които предоставяте на лица или организации във връзка със Съдържанието на Strengths, се предоставят или спонсорират от Gallup, освен да заявявате, че, ако това е приложимо, сте завършили един или повече семинари по Gallup Strengths или че успешно сте покрили всички изисквания за сертификация за коучинг. Освен това, вие няма да твърдите, че сте наети на работа от, сте свързани с или сте спонсорирани от Gallup.

 • Вия няма да твърдите, че сте сертифициран от Gallup коуч по Strengths, докато не изпълните изискванията, за да бъдете сертифицирани, което включва успешното завършване на всякакви необходими програми за пресертифициране.

 • Вие ще зачитате правото на лицето или организацията за прекратяване по всяко време на процеса на консултиране.

 • Вие ще зачитате поверителността на данните за лицето или организацията, освен ако не е разрешено друго от лицето или организацията или по силата на закона.

 • Вие ще получавате съгласие от лицето или организацията, преди да пристъпите към съобщаване на имената им като клиенти или препратки или на каквато и да е друга идентифицираща информация.

 • Вие ще получавате съгласие от всяко лице, с което се консултирате, преди да пристъпите към съобщаване на информация на друго лице, което съответно ви заплаща.

 • Вие ще създавате, поддържате, съхранявате и разполагате точно с всякакви записи за работата, извършена във връзка с практиката на консултиране, по начин, който насърчава поверителността и спазва всички приложими закони.

 • Вашето използване на Съдържанието няма да вреди на добрата репутация на Gallup или на Съдържанието.

 • Вие трябва писмено да уведомявате всички участници за търговските марки на Gallup. Пълен списък на търговските марки на Gallup може да бъде намерен тук.

 • Трябва писмено да уведомите всички участници, че вие и вашата компания не сте оторизирани представители на Gallup, както и да включвате следното във всеки материал, който не е на Gallup:

Получаваната от вас информация, която не е на Gallup, не е одобрена и по никакъв начин не е разрешена или потвърдена от Gallup. Становищата, мненията и тълкуванията на резултатите от Clifton StrengthsFinder или BP10 представляват единствено убежденията на [Въведете името на компанията или на лицето].

Край на Условията за използване на продуктите Clifton StrengthsFinder и BP10

Условия за използване на Q12®

Продуктите Employee Engagement (Ангажиране/мотивация на персонала) се предлагат като услуга на Gallup и са създадени с цел да се даде възможност на компаниите да измерват, местят и положително да влияят върху ангажираността на работната си сила. Вашето използване на продуктите или услугите Employee Engagement се урежда от настоящите Условия за използване на продукти. Със закупуването и използването на продуктите или услугите Employee Engagement вие приемате без ограничение или допълнителни условия всички Условия за използване на продукти. Gallup си запазва правото, по своя преценка, да променя, модифицира, добавя или премахва по всяко време части от настоящите Условия за използване на продукти. Всички промени влизат в сила незабавно от момента на тяхното публикуване. Gallup ще ви уведоми при извършване на каквито и да е промени, модификации или допълнения по настоящите Условия за използване на продукти. Вашето продължаващо използване на услугите на Gallup означава, че приемате и се съгласявате с тези промени. Към вас ще бъдат прилагани условията и правилата, политиките и Условията за използване на продукти, които са в сила по времето, когато използвате услугите на Gallup. Ако някое от настоящите Условия за използване на продукти се счете за невалидно, нищожно или поради каквато и да е причина неприложимо, това условие ще се счита за отделимо и няма да бъде част от настоящото Споразумение.

Настоящите Условия за използване на продукти включват разпоредбите, съдържащи се в Условията за използване и продажби на Сайта на Gallup.

Gallup си запазва правото да променя, да преустановява временно или да спира по всяко време какъвто и да е аспект от продуктите и услугите си, предлагани с Q12, включително наличието на всякаква функция, база данни или съдържание. Gallup може също така да наложи ограничения върху определени функции и услуги или да ограничи достъпа ви до части от или до всичките си оферти за Q12 без предупреждение или отговорност.

Всички материали за Q12, публикувани от Gallup в каквато и да е форма на медия, включително, но не само, текст, новинарски статии, снимки, изображения, илюстрации, аудиоклипове, видеоклипове, резултати от проучвания/избори, търговски марки, марки за услуги, емблеми, материали за обучение и други материали (колективно "Съдържание"), са защитени от международните закони за закрила на авторското право, както и тези на САЩ, и са собственост на или се управляват от Gallup или страната, призната като доставчик на Съдържанието.

Можете да използвате Съдържанието на уебсайта на Employee Engagement и от Комплектите за коучинг на Engagement за лични или организационни цели. Вие не можете да копирате или отново да публикувате Съдържание от уебсайта или от материалите на Комплектите за коучинг на Engagement, с изключение на онези елементи, които са включени в портативното мултимедийно устройство (DVD или USB флаш устройство) на Комплектите за коучинг на Engagement. Елементите в портативното мултимедийно устройство са предназначени специално за повторно публикуване за лични или организационни цели.

В случай на каквото и да е разрешено копиране, повторно разпространение или публикуване на материали, защитени от авторско право, няма да се извършват никакви промени или изтриване на авторската принадлежност, легендата за търговските марки или бележката за авторските права. Вие се съгласявате, че не придобивате каквито и да е права върху собствеността в тези материали със защитено авторско право чрез тяхното изтегляне. За да защити научните постижения и концепции, вложени в работата по Employee Engagement, Gallup си запазва правото за проверка на всякакво създадено от потребителя съдържание. Въз основа на резултатите от тази проверка Gallup може да изиска модификация на създаденото от потребителя съдържание.

За специализирана информация, свързана с търговска марка или с авторско право, моля, прегледайте Указанията за търговски марки и авторско право в Споразумението относно Условията за използване и продажби на Сайта.

Ако закупувате или получавате достъп до Съдържание в Q12 за използване от някой друг, различен от вас, вие носите отговорност за спазването на допълнителните Правила за професионално поведение.

Собственост на резултатите от Q12

Получените отчети от администриране на Q12 принадлежат на участващата компания или организация. Шаблонът за отчета и елементите на Q12 представляват защитения с авторски права материал на Gallup и не могат да бъдат възпроизвеждани или използвани, освен в рамките на участващата компания, без изричното разрешение на Gallup. Резултатите не могат да бъдат споделяни публично, освен ако не е предвидено друго в настоящото Споразумение, без изричното разрешение на Gallup. Не се предоставят данни на ниво индивидуални респонденти. Gallup няма да предоставя данни на ниво индивидуални респонденти или отчети с по-малко от 4 (четирима) участници на когото и да било извън Gallup.

Кодове за достъп за Q12

Отделните служители, участващи в Q12 проучването, ще получат уеб URL адрес. Купувачите носят отговорност за разпространяването на URL адреса, както и за всякакви употреби, действия или пропуски, докато се използва URL адресът.

Правила за професионално поведение

Като използвате съдържанието или всякакви свързани с Q12 материали за целите на коучинга в рамките на собствената си организация или като консултиране от трета страна с дадена организация, вие се съгласявате да се държите по начин, който се отразява благоприятно на Gallup и на Съдържанието на Q12. Следните Правила за професионално поведение са минималните очаквания на Gallup по отношение на взаимоотношенията, които създавате с отделни лица или организации.

 • Вие се съгласявате, че нищо в Условията за закупувани и използване, Правилата за професионално поведение или вашата работа с Q12 няма да се тълкува като създаване на партньорство, съвместно предприятие, взаимоотношения на посредничество или предоставяне на франчайзинг между Gallup и вас.
 • Вие няма да поемате никакви задължения или да давате гаранции на когото и да е от името на Gallup.

 • Вие няма съзнателно да предявявате неверни или подвеждащи претенции и вие носите отговорност за установяването на ясни, подходящи и съобразени с културата граници.

 • Вие няма да рекламирате, насърчавате или подсказвате по какъвто и да е начин, че услугите, които предоставяте на лица или организации във връзка със Съдържанието на Q12, се предоставят или спонсорират от Gallup, освен да заявявате, че, ако това е приложимо, сте завършили един или повече семинари на Gallup за ангажираност. Освен това, вие няма да твърдите, че сте наети на работа от, сте свързани с или сте спонсорирани от Gallup.

 • Вие ще зачитате правото на лицето или организацията за прекратяване по всяко време на процеса на консултиране.

 • Вие ще зачитате поверителността на данните за лицето или организацията, освен ако не е разрешено друго от лицето или организацията или по силата на закона.

 • Вие ще получавате съгласие от лицето или организацията, преди да пристъпите към съобщаване на имената им като клиенти или препратки или на каквато и да е друга идентифицираща информация.

 • Вие ще получавате съгласие от всяко лице, с което се консултирате, преди да пристъпите към съобщаване на информация на друго лице, което съответно ви заплаща.

 • Вие ще създавате, поддържате, съхранявате и разполагате точно с всякакви записи за работата, извършена във връзка с практиката на консултиране, по начин, който насърчава поверителността и спазва всички приложими закони.

 • Вашето използване на Съдържанието на Q12 няма да вреди на добрата репутация на Gallup или на Съдържанието.

 • Вие трябва писмено да уведомявате всички участници за търговските марки на Gallup. Пълен списък на търговските марки на Gallup може да бъде намерен тук.

 • Трябва писмено да уведомите всички участници, че вие и вашата компания не сте сертифицирани или оторизирани представители на Gallup, както е предвидено по-долу:

Gallup не сертифицира никакви външни консултанти за тълкуване на резултатите от Q12. Като такава, получаваната от вас информация, която не е на Gallup, не е одобрена и по никакъв начин не е разрешена или потвърдена от Gallup. Становищата, мненията и тълкуванията на резултатите от Q12 представляват единствено убежденията на [Въведете името на компанията или на лицето].

Край на Условията за използване на продукта Q12

Условия за използване на Gallup Courses

Продуктите Courses (Курсове) се предлагат като услуга на Gallup, Inc. Вашето използване на продуктите или услугите се урежда от настоящите Условия за използване на продукти. Със закупуването и използването на продуктите или услугите Courses вие приемате без ограничение или допълнителни условия всички Условия за използване на продукти. Gallup си запазва правото, по своя преценка, да променя, модифицира, добавя или премахва по всяко време части от настоящите Условия за използване на продукти. Всички промени влизат в сила незабавно от момента на тяхното публикуване. Gallup ще ви уведоми при извършване на каквито и да е промени, модификации или допълнения по настоящите Условия за използване на продукти. Вашето продължаващо използване на услугите на Gallup означава, че приемате и се съгласявате с тези промени. Към вас ще бъдат прилагани условията и правилата, политиките и Условията за използване на продукти, които са в сила по времето, когато използвате услугите на Gallup. Ако някое от настоящите Условия за използване и продажби на Сайта се счете за невалидно, анулирано или поради каквато и да е причина неприложимо, това условие ще се счита за отделимо и няма да бъде част от настоящото Споразумение.

Всички материали за Courses, публикувани от Gallup в каквато и да е форма на медия, включително, но не само, текст, новинарски статии, снимки, изображения, илюстрации, аудиоклипове, видеоклипове, резултати от проучвания/избори, търговски марки, марки за услуги, емблеми, материали за обучение и други материали (колективно "Съдържание"), са защитени от международните закони за закрила на авторското право, както и тези на САЩ, и са собственост на или се управляват от Gallup, Inc. или страната, призната като доставчик на Съдържанието.

Настоящите Условия за използване на продукти включват разпоредбите, съдържащи се в Условията за използване и продажби на Сайта на Gallup.

Можете да използвате Съдържанието на уебсайта на Courses и от Комплектите за Courses за лични или организационни цели. Вие не можете да копирате или отново да публикувате Съдържание от уебсайта или от материалите на Комплектите за Courses, с изключение на онези елементи, които са включени в портативното мултимедийно устройство (DVD или USB флаш устройство) на Комплектите за Courses. Елементите в портативното мултимедийно устройство са предназначени специално за повторно публикуване за лични или организационни цели.

В случай на каквото и да е разрешено копиране, повторно разпространение или публикуване на материали, защитени от авторско право, няма да се извършват никакви промени или изтриване на авторската принадлежност, легендата за търговските марки или бележката за авторските права. Вие се съгласявате, че не придобивате каквито и да е права върху собствеността в тези материали със защитено авторско право чрез тяхното изтегляне. За да защити научните постижения и концепции, вложени в работата по Courses, Gallup си запазва правото за проверка на всякакво създадено от потребителя съдържание. Въз основа на резултатите от тази проверка Gallup може да изиска модификация на създаденото от потребителя съдържание.

За специализирана информация, свързана с търговска марка или с авторско право, моля, прегледайте Указанията за търговски марки и авторско право в Споразумението относно Условията за използване и продажби на Сайта.

Ако закупувате или получавате достъп до Съдържание в Courses за използване от някой друг, различен от вас, вие носите отговорност за спазването на допълнителните Правила за професионално поведение.

Краен срок за регистрация

За да се гарантира, че всеки участник придобива изключителен опит, Gallup преустановява регистрацията за всеки курс 2 (две) седмици преди началната дата на самия курс. За да се гарантира, че ще имате осигурено място на датата на започване на избрания от вас курс, вашата регистрация трябва да бъде завършена и платена в пълен размер до крайния срок за регистрация. При курсове, в които местата се ограничени, ще се дава предпочитание на регистрации, които са завършени и платени в пълен размер. Ако вашата регистрация не е завършена и платена в пълен размер до крайния срок за регистрация, вие ще имате възможност да се прехвърлите за друга дата на курс или да получите възстановяване на всякаква внесена от вас такса за обучение.

Политика по отношение на участието

Курсовете на Gallup имат за цел ангажирането на участниците всеки ден - от началото до края. Тъй като по-голяма част от обучението е на базата на курсови упражнения и взаимодействие с други участници, Gallup предлага участниците, на които се налага да пропуснат значителна част от даден курс, да се прехвърлят на дата, когато е възможно пълноценно присъствие и участие. Ако прехвърлянето на дати за курсове е невъзможно, Gallup подкрепя частично присъствие с разбирането, че е възможно участниците да не получат всички ползи от курса и че няма да го завършат успешно. Тези участници няма да получат сертификация за завършен курс.

Политика по отношение на отказа и прехвърлянето на участник

Ако не можете да присъствате на курс на Gallup, за който сте регистрирани, вие трябва да откажете регистрацията не по-късно от две седмици преди датата на курс, за да получите пълно възстановяване на платената сума. Ако се откажете в срок, по-кратък от 2 (две) седмици преди началната дата на курса, вие няма да получите възстановяване на средствата.

Ако се регистрирате за курс на Gallup и се налага да се прехвърлите на различна дата за курса, можете да го направите, като се свържете с Gallup най-малко 2 (две) седмици преди началната дата на курса. Ще заплатите такса за прехвърляне в размер на 150 щатски долара. Gallup няма да приема каквито и да е искания за прехвърляне по-малко от 2 (две) седмици преди началната дата на курса.

Политика по отношение на анулирането на курс

Програмите на Gallup са интерактивни събития, които съчетават обучението в класната стая с работата в група. По тази причина всяка програма има минимален брой участници, за да се гарантира успешен процес на обучение. Gallup си запазва правото да анулира всяка програма, която не успее да събере минималния брой участници 4 (четири) седмици преди определената начална дата на програмата, и ще уведоми всички регистрирани участници за анулирането по това време. Ние насърчаваме участниците да планират пътуването си съобразно с това, тъй като Gallup не носи отговорност за възстановяването на пътните разноски, в случай че програмата се анулира.

Бележка за записването и снимането

Участниците не могат да правят аудио- или видеозаписи на сесии на курса без изричното писмено разрешение на Gallup. Моля да имате предвид, че е възможно Gallup да избере да записва този курс във видео- или снимков формат и е възможно участниците да се появят във видеото или на снимките. Освен това от участниците може да се поиска да споделят в писмена или електронна форма свои мисли или мнения относно събитието или съдържанието на събитието. Вие ще бъдете уведомени на самия курс дали вашият курс ще се записва и имате възможност да откажете да бъдете записвани.

С представянето на регистрация за самите вас или за някой друг или с присъствието на това събитие участниците дават разрешение на Gallup да съхранява тази информация и да я използва в бъдещи печатни, електронни или визуални медии, включително, но не само маркетингови дейности. Ако не желаете да дадете разрешение, моля, свържете се посочения по-долу регистратор на курса, преди да присъствате на събитието.

Правила за професионално поведение

Като използвате съдържанието, всякакви материали, свързани със Strengths, Employee Engagement или Courses, или отделните резултати от Strengths или Q12 на лице или организация за целите на коучинга, обучението или консултирането с това лице или организация, вие се съгласявате да се държите по начин, който се отразява благоприятно на Gallup и на Съдържанието. Следните Правила за професионално поведение са минималните очаквания на Gallup по отношение на взаимоотношенията, които създавате с отделни лица или организации.

 • Вие се съгласявате, че нищо в Условията за използване на продукти, Правилата за професионално поведение или вашата работа със Strengths, Employee Engagement или Courses няма да се тълкува като създаване на партньорство, съвместно предприятие, взаимоотношения на посредничество или предоставяне на франчайзинг между Gallup и вас.

 • Вие няма да поемате никакви задължения или да давате гаранции на когото и да е от името на Gallup.

 • Вие няма съзнателно да предявявате неверни или подвеждащи претенции и вие носите отговорност за установяването на ясни, подходящи и съобразени с културата граници.

 • Вие се съгласявате, че Clifton StrengthsFinder или BP10 оценяванията не са проверени за валидност като инструменти за избор/наемане съгласно Общите насоки, публикувани от EEOC (Комисията за равни възможности за работа), и като такива вие няма да използвате Clifton StrengthsFinder или BP10 оценяване като инструмент за назначаване на работа или за целите на избора.

 • Вие няма да рекламирате, насърчавате или подсказвате по какъвто и да е начин, че услугите, които предоставяте на лица или организации във връзка със Съдържанието на Strengths, Employee Engagement или Courses се предоставят или спонсорират от Gallup, освен да заявявате, че, ако това е приложимо, сте завършили един или повече семинари на Gallup по Strengths, Employee Engagement или Courses или че успешно сте покрили всички изисквания за сертификация за коучинг. Освен това, вие няма да твърдите, че сте наети на работа от, сте свързани с или сте спонсорирани от Gallup.

 • Вия няма да твърдите, че сте сертифициран от Gallup коуч по Strengths, докато не изпълните изискванията, за да бъдете сертифицирани, което включва успешното завършване на всякакви необходими програми за пресертифициране.

 • Вие ще зачитате правото на лицето или организацията за прекратяване по всяко време на процеса на консултиране.

 • Вие ще зачитате поверителността на данните за лицето или организацията, освен ако не е разрешено друго от лицето или организацията или по силата на закона.

 • Вие ще получавате съгласие от лицето или организацията, преди да пристъпите към съобщаване на имената им като клиенти или препратки или на каквато и да е друга идентифицираща информация.

 • Вие ще получавате съгласие от всяко лице, с което се консултирате, преди да пристъпите към съобщаване на информация на друго лице, което съответно ви заплаща.

 • Вие ще създавате, поддържате, съхранявате и разполагате точно с всякакви записи за работата, извършена във връзка с практиката на консултиране, по начин, който насърчава поверителността и спазва всички приложими закони.

 • Вашето използване на Съдържанието няма да вреди на добрата репутация на Gallup или на Съдържанието.

 • Вие трябва писмено да уведомявате всички участници за търговските марки на Gallup. Пълен списък на търговските марки на Gallup може да бъде намерен тук.

 • Трябва писмено да уведомите всички участници, че вие и вашата компания не сте оторизирани представители на Gallup, както и да включвате следното във всеки материал, който не е на Gallup, когато това е необходимо:

За Clifton StrengthsFinder и BP10: Получаваната от вас информация, която не е на Gallup, не е одобрена и по никакъв начин не е разрешена или потвърдена от Gallup. Становищата, мненията и тълкуванията на резултатите от Clifton StrengthsFinder или BP10 представляват единствено убежденията на [Въведете името на компанията или на лицето].

За Q12: Gallup не сертифицира никакви външни консултанти за тълкуване на резултатите от Q12. Като такава, получаваната от вас информация, която не е на Gallup, не е одобрена и по никакъв начин не е разрешена или потвърдена от Gallup. Становищата, мненията и тълкуванията на резултатите от Q12 представляват единствено убежденията на [Въведете името на компанията или на лицето].

Край на Условията за използване на продукта Courses