Entrepreneurial StrengthsFinder จะช่วยให้ทราบหรือไม่ว่าบุคคลสมควรจะเป็นเจ้าของกิจการหรือไม่

ไม่ Gallup สร้าง Entrepreneurial StrengthsFinder ขึ้นเพื่อช่วยให้บุคคลเกิดการตระหนักรู้ตนเองถึงพรสวรรค์เจ้าของกิจการที่ตนมีอยู่ และมีภาษาเดียวกันเพื่อใช้ในการสนทนาเกี่ยวกับวิธีที่ดีที่สุดในการใช้และพัฒนาพรสวรรค์เหล่านั้น Entrepreneurial StrengthsFinder ไม่ได้ทำให้ทราบว่าบุคคลเหมาะควรที่จะเป็นเจ้าของกิจการหรือไม่ และไม่ได้ให้ข้อเสนอแนะว่าควรเริ่มต้นธุรกิจหรือไม่ การให้บุคคลได้ทราบลำดับของพรสวรรค์เจ้าของกิจการทั้ง 10 ข้อและความเข้มข้นของแต่ละพรสวรรค์ ทำให้พวกเขามองเห็นภาพที่ชัดเจนเกี่ยวกับด้านที่เป็นพรสวรรค์เด่น พรสวรรค์ที่ส่งเสริม และพรสวรรค์สนับสนุนของตน แต่ละคนสามารถใช้ข้อมูลนี้เพื่อมุ่งเน้นไปที่ด้านที่เป็นพรสวรรค์เด่นเหล่านั้นได้ นอกจากนี้พวกเขายังสามารถเริ่มต้นสร้างความสัมพันธ์และแสวงหาโอกาสเรียนรู้เพื่อจัดการกับด้านที่เป็นพรสวรรค์ที่ส่งเสริมและพรสวรรค์สนับสนุนได้เช่นกัน