Gallup สร้าง Entrepreneurial StrengthsFinder อย่างไร

วิธีการทางวิทยาศาสตร์ของ Gallup ในการศึกษาเกี่ยวกับความสำเร็จแสดงให้เห็นว่า พนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีเยี่ยมในทุกบทบาทแสดงออกถึงพรสวรรค์ที่คล้ายกัน ซึ่งก็คือรูปแบบแนวคิด ความรู้สึก หรือพฤติกรรมที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ ซึ่งทำให้พวกเขาปฏิบัติงานได้ดีเยี่ยมโดยธรรมชาติ นักวิจัยของ Gallup ใช้ระเบียบวิธีที่อ้างอิงจากงานวิจัยแบบเดียวกันนี้ในการศึกษาพรสวรรค์ของเจ้าของกิจการที่ประสบความสำเร็จ และได้ค้นพบ 10 พรสวรรค์ที่มีอยู่ในตัวเจ้าของกิจการที่ประสบความสำเร็จอย่างสูง ซึ่งได้แก่ ผู้กำหนดเป้าหมายธุรกิจ ผู้มีความเชื่อมั่น นักคิดสร้างสรรค์ ผู้มอบหมาย ผู้มีความตั้งใจ ผู้รักอิสระ ผู้ใฝ่หาความรู้ ผู้สนับสนุน ผู้สร้างความสัมพันธ์ และผู้รับความเสี่ยง

การค้นพบ 10 พรสวรรค์ของเจ้าของกิจการที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงเป็นรากฐานของการสร้างการประเมินผลที่ใช้วัดพรสวรรค์เหล่านั้นในตัวบุคคล นักวิจัยของ Gallup ได้ศึกษาข้อมูลจากผู้ใหญ่และนักเรียนระดับมัธยมปลายหลายพันคนในช่วงหลายปีที่ทำการพัฒนาและการตรวจสอบความถูกต้องของการประเมิน