Entrepreneurial StrengthsFinder คืออะไร

Entrepreneurial StrengthsFinder ช่วยให้บุคคลค้นพบพรสวรรค์ที่ซ่อนอยู่ภายในตัวเองสำหรับการเริ่มต้นและพัฒนาธุรกิจให้เติบโต เช่นเดียวกันกับ Clifton StrengthsFinder การประเมิน Entrepreneurial StrengthsFinder คือภาษาที่เข้าใจตรงกันซึ่งแต่ละคนสามารถใช้พูดคุยถึงสิ่งที่พวกเขาทำได้ดีที่สุด ในเรื่องเกี่ยวกับการเริ่มต้นหรือการพัฒนาธุรกิจ

Entrepreneurial StrengthsFinder คือการประเมินผลทางออนไลน์ 30 นาทีซึ่งใช้วัดพรสวรรค์ในการเป็นเจ้าของกิจการที่ประสบความสำเร็จ 10 ประการซึ่งได้รับการพิสูจน์ตามหลักวิทยาศาสตร์แล้ว ซึ่งช่วยระบุพรสวรรค์เจ้าของกิจการตั้งแต่เริ่มต้น และให้รายงานการพัฒนาส่วนบุคคลที่มีการจัดอันดับความเข้มข้นของพรสวรรค์แต่ละอย่าง

การประเมินมีคำถามรวม 140 รายการ รายการเหล่านี้จะเป็นการผสมผสานระหว่างแบบหลายตัวเลือกและรายการให้คะแนนลิเคิร์ท (Likert) Gallup ได้พัฒนาการประเมินผลที่เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ 14 ปีขึ้นไป