การเปรียบเทียบข้อมูลส่วนตัวบ่งบอกว่ามีความแตกต่างของผลลัพธ์ Clifton StrengthsFinder ระหว่างเชื้อชาติ เพศ สัญชาติ หรือกลุ่มอายุต่าง ๆ หรือไม่

มีความแตกต่างอยู่บ้างแต่ในระดับบุคคลจะมีน้อยมาก ความแตกต่างของพรสวรรค์ที่น่าสนใจและสำคัญที่สุดจะพบได้ระหว่างตัวบุคคลมิใช่กลุ่มบุคคล