คุณสามารถสร้างจุดแข็งจากการฝึกฝนเพียงอย่างเดียวได้หรือไม่ หรือว่าจำเป็นต้องมีพรสวรรค์ตามธรรมชาติอย่างอื่นด้วย

การพัฒนาจุดแข็งไม่ว่าจะในกิจกรรมใดก็ตามล้วนต้องมีพรสวรรค์ ซึ่งเป็นรูปแบบแนวคิด ความรู้สึก หรือพฤติกรรมที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ ตามธรรมชาติซึ่งสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ความรู้และทักษะเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของจุดแข็ง แต่การจะมีจุดแข็งที่แท้จริง (เช่น ความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอยู่เสมอ ในกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง) คุณต้องใช้ตัวตนตามธรรมชาติที่ดีที่สุดของตัวเอง หรือก็คือพรสวรรค์เด่นของคุณนั่นเอง