มีคุณสมบัติที่ตรงกันข้ามกันหรือไม่

ไม่ แต่ละคุณสมบัติมีลักษณะที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน คุณสมบัติผู้มองอนาคต (Futuristic) (ความหลงใหลในเรื่องเกี่ยวกับอนาคต) ไม่ใช่สิ่งที่ตรงข้ามกับคุณสมบัติผู้คำนึงถึงอดีต (Context) (ความหลงใหลในเรื่องเกี่ยวกับอดีต) ในทำนองเดียวกัน คุณสมบัติผู้มีวินัย (Discipline) (ความปรารถนาในสิ่งที่มีแบบแผนและเป็นกิจวัตร) ไม่ใช่สิ่งที่ตรงข้ามกับคุณสมบัติผู้มีความสามารถในการปรับตัว (Adaptability) (ความสามารถที่จะ "ทำตัวกลมกลืนตามสถานการณ์") พรสวรรค์เด่นในคุณสมบัติอย่างหนึ่งของคุณไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการมีพรสวรรค์สูงในคุณสมบัติอื่น ๆ