พรสวรรค์และจุดแข็งแตกต่างกันอย่างไร

จุดแข็งคือความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอยู่เสมอ ในกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง พรสวรรค์คือรูปแบบแนวคิด ความรู้สึก หรือพฤติกรรมที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ ตามธรรมชาติซึ่งสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ พรสวรรค์ ความรู้ และทักษะ รวมกับเวลาที่ใช้ (เช่น การทุ่มเทพัฒนา) ในการฝึกฝน พัฒนาทักษะ และสร้างฐานความรู้ ประกอบเข้าด้วยกันเพื่อสร้างจุดแข็งของคุณ

ตัวอย่างเช่น การสนใจคนแปลกหน้าและชื่นชอบความท้าทายในการสร้างเครือข่ายการติดต่อสัมพันธ์กับพวกเขาเป็นพรสวรรค์ (จากคุณสมบัติผู้ชนะใจ (WOO)) ในขณะที่ความสามารถในการสร้างเครือข่ายของเพื่อนที่รู้จักคุณและพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณเป็นจุดแข็ง การจะสร้างจุดแข็งนี้ได้ คุณต้องขัดเกลาพรสวรรค์ของคุณด้วยทักษะและความรู้ ในทำนองเดียวกัน นิสัยที่ชอบเผชิญหน้ากับผู้อื่นคือพรสวรรค์ (จากคุณสมบัตินักบัญชาการ (Command)) ในขณะที่ความสามารถในการขายได้สำเร็จคือจุดแข็ง การจะชักจูงให้ผู้อื่นซื้อสินค้าของคุณ คุณต้องใช้พรสวรรค์ที่มีอยู่ควบคู่กับความรู้เกี่ยวกับสินค้าและทักษะการขายบางอย่าง

แม้ว่าพรสวรรค์ ทักษะ และความรู้ล้วนสำคัญต่อการสร้างจุดแข็ง แต่พรสวรรค์เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเสมอ เหตุผลก็คือพรสวรรค์ของคุณเป็นสิ่งที่มีมาแต่กำเนิดและไม่สามารถสร้างขึ้นได้ ต่างจากทักษะและความรู้ ตัวอย่างเช่น การเป็นพนักงานขายทำให้คุณสามารถเรียนรู้ลักษณะเฉพาะของสินค้าของคุณ (ความรู้) คุณสามารถได้รับการฝึกอบรมให้ถามคำถามปลายเปิดที่เหมาะสม (ทักษะ) และคุณสามารถฝึกทำการขาย (การฝึกฝน) อย่างไรก็ตาม นิสัยที่ติดตัวมาแต่กำเนิดในการชักจูงลูกค้าให้ตกลงซื้อในช่วงเวลาที่สมควรด้วยวิธีที่เหมาะสมต้องเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและไม่สามารถเรียนรู้ได้

สิ่งสำคัญในการสร้างจุดแข็งที่พัฒนาอย่างสมบูรณ์แล้วคือ การค้นหาพรสวรรค์เด่นที่สุดของคุณ ซึ่งมักพบอยู่ในคุณสมบัติ 5 อันดับแรก แล้วส่งเสริมพรสวรรค์เหล่านั้นด้วยการแสวงหาความรู้ ทักษะและการฝึกฝน