Clifton StrengthsFinder อิงตามทฤษฎีบุคลิกภาพใด

Clifton StrengthsFinder นี้อิงตามแบบจำลองทั่วไปของจิตวิทยาเชิงบวก ซึ่งเป็นกรอบหรือแบบอย่างที่รวมถึงแนวทางจิตวิทยาในแง่มุมของการดำเนินชีวิตที่ราบรื่นและประสบความสำเร็จ โดยประกอบด้วยหัวข้อต่าง ๆ เกี่ยวกับการมองโลกในแง่ดี อารมณ์ด้านบวก ความรู้สึกนึกคิด ความสุข ความพึงพอใจ การพัฒนาตนเอง และความผาสุก หัวข้อเหล่านี้และหัวข้อที่คล้ายคลึงกันอาจต้องมีการศึกษาในระดับบุคคลหรือในกลุ่มงาน ครอบครัว หรือชุมชน แม้ว่าผู้ที่ศึกษาจิตวิทยาเชิงบวกบางคนเป็นนักบำบัด แต่สิ่งที่แตกต่างอย่างเห็นได้ชัดคือนักบำบัดมุ่งเน้นที่การขจัดความผิดปกติ ในขณะที่นักจิตวิทยาเชิงบวกมุ่งเน้นที่การรักษาหรือส่งเสริมความสำเร็จ

แนวคิดจากจิตวิทยาเชิงบวกและ Clifton StrengthsFinder จะแตกต่างกับทฤษฎีและเครื่องมืออื่น ๆ ที่พัฒนาขึ้นมาสำหรับใช้วัดรูปแบบทางจิตวิทยาต่าง ๆ ด้วยเหตุนี้ เราจึงไม่พยายามที่จะสร้างตารางเปรียบเทียบความแตกต่างหรือความขัดแย้งกันระหว่างวิธีของ Clifton StrengthsFinder กับวิธีการประเมินผลทางจิตวิทยาที่ใช้วัดรูปแบบอื่น ๆ ในเชิงทฤษฎีด้วยการใช้จุดเริ่มต้นทางทฤษฎีที่ต่างกัน