มีรายงานประเภทใดบ้าง

รายงานต่อไปนี้มีให้สำหรับผลิตภัณฑ์รหัสเข้าระบบสำหรับจุดแข็ง 5 อันดับแรก:

  • คู่มือสำหรับข้อมูลเชิงลึกด้านจุดเด่นและการวางแผนดำเนินการ
  • คู่มือจุดแข็งเชิงลึก
  • รายงานคุณสมบัติลักษณะเฉพาะตัว

รายงานต่อไปนี้มีให้สำหรับผลิตภัณฑ์รหัสเข้าระบบสำหรับจุดแข็งทั้ง 34 ข้อ:

  • คู่มือสำหรับข้อมูลเชิงลึกด้านจุดเด่นและการวางแผนดำเนินการ
  • คู่มือจุดแข็งเชิงลึก
  • รายงานคุณสมบัติลักษณะเฉพาะตัว
  • รายงานผลลำดับของคุณสมบัติ